ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
1..รวมสุภาษิตแก่นธรรมสู่โลกนิพพานยุคใหม่ ทุกวาทะสุภาษิตมารวมที่นี่ วาทะหนึ่งแห่งแก่นธรรมแก่นสุภาษิตธรรมแก่นโลกนิพพาน ยุคกึ่งพุทธกาลเทกโนโลยี่ล้ำยุค The Highest Truth

 

 

 

 

 

 

 

รวมแก่นธรรมสุภาษิต สัจจะมรรคผลสำหรับคนยุคกึ่งพุทธกาล ยุคเทกโนโลยี่ล้ำยุค 
จาก วาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน ฯ 83 ข้อ

The Higest Truth

 

 

-----

-----

1.

The Noble One the one who destroy all desires from the one's heart. And all the worlds becomes empty.

He dies before his death. 

-----

บุคคลผู้ประเสริฐผู้ทำลายความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปจากหัวใจของท่านแล้ว โลกทั้งหลายสูญสลายว่างเปล่า

ท่านตายเสียแล้วก่อนตายจริง

-----

-----

2.  

Fight to lead yourself with your breath on the path of solitude. And the last day on our 14-day plan.

You will find a new world.

-----

จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ แล้ววันสุดท้าย ๆ ตามแผนของเรา 14 วัน

ท่านก็จะได้พบโลกใหม่

 -----

-----

3.   

Take care of love, for it is like a leave. 

-----

จงระวังในเรื่องความรัก เพราะมันเหมือนใบไม้ใบหนึ่ง 

-----

-----

4.   

Love is tender for it origins from heart . 

-----

ความรักนั้นอ่อนละมุนละไมไหวหวั่น เพราะเหตุที่ความรักนั้นมีความกำเนิดมาจากดวงใจ   

-----

-----

 5.    

Love is miracle, for love forgives     

-----

ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เพราะความรักให้อภัยได้  

-----

-----

6.

Calm down. Please help sell the rice. The whole world is hungry, nothing to eat.

Come eat Thai sticky rice. Survive comfortably.  

-----

สงบเถอะ ช่วยกันเอาข้าวออกไปขาย คนทั้งโลกกำลังหิวโหยไม่มีอะไรกิน มากินข้าวเหนียวไทยเถอะรอดชีวิตสบายๆ

-----

-----

 7.

It is time for humans to recall the truth and rule. That is, self-government is the best governing body.  

-----

ถึงคราวที่มนุษย์มารำลึกสัจธรรมการปกครอง นั่นคือการปกครองตนเองเป็นการปกครองที่ดีที่สุด

-----

-----

8.  

All kinds of desires for lust As a matter of more and more love, delusion in the flavor, That leads to the filth And to Covid-19

-----

 

โดยเฉพาะความอยากความร่านในกามตัณหากิเลสความใคร่นั้นเองนำไปสู่ความสกปรกอันล้นหลามในสังคมยุคนี้

นั่นแหละนำมาซึ่งโควิด -19 นี้

 -----

-----

9.

The one's sweet heart makes all the world brightened

-----

ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ

 -----

-----

10.

a world of cleanliness that is utterly empty A world with nothing but That is a world that is liberated from all suffering.

-----

ไปสู่โลกแห่งความสะอาดอันสุดจะว่างเปล่า โลกที่มีแต่ความไม่มีอะไร นั่นแหละโลกที่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลาย

-----

-----

11.

Nirvana doesn't have a middle. Or center or edge

-----

นิพพานไม่มีตรงกลาง หรือศูนย์กลาง หรือขอบ

-----

-----

12.

The benefits and harm are qualities of the human world. Causing endless cycle of pity As for Buddhism Transcend

-----

คุณและโทษ เป็นคุณสมบัติของโลกมนุษย์ ทำให้เกิดวัฏฏะสงสารหมุนวนไปไม่รู้จบ ส่วนพุทธศาสนานั้น อยู่เหนือคุณและโทษ

-----

-----

13.

The Noble One is the one who destroy all desires from the one's heart. And all the worlds becomes empty.

He dies before his death.

-----

บุคคลผู้ประเสริฐนั้นคือท่านผู้ทำลายความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปจากหัวใจของท่าน และโลกทั้งหลายสูญสลายว่างเปล่า

ท่านตายเสียแล้วก่อนการตายจริง 

 -----

-----

 14.          

An the cause of all the suffering and dangers of the human world, both the world and the universe,

that comes from filth itself

-----

ความจริงเรื่องเหตุของความทุกข์ ภัย อันตรายทั้งหลายของโลก มนุษย์ทั้งโลกและจักรวาลทั้งปวงนั้น

แท้จริงมาจากความสกปรกนั่นเอง

-----

-----

15. 

All life moves to its end 

-----

ชีวิตทุกชีวิต เคลื่อนไหวไปสู่จุดจบ

-----

-----

All life always moves. And at last to its end.

All life, at its end, always ends with troubles.

And it never ends.

For the nextwhile it begins again to move again.

It’s the same with all the world.

Therefore BUDDHA comes to the world.

To tell the world not to be trouble with the end of life.

There is the way to end with happiness.

To end with the real end.

-----

ชีวิตทุกชีวิตย่อมเคลื่อนไหวไปเสมอ และมันเคลื่อนไปสู่จุดจบของมันในที่สุด

ชีวิตทุกชีวิต ณ จุดจบของชีวิตนั้น จบลงด้วยความทุกข์เสมอ

และมันก็ไม่จบลงจริง ๆ

ในชั่วขณะต่อมา มันก็เริ่มอีกครั้ง ที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้ง

เหมือนกันหมดทั้งโลก

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดมาในโลก

เพื่อสอนโลกไม่ให้ต้องเป็นทุกข์กับจุดจบของชีวิต

มีเส้นทางชีวิตที่ไปสู่จุดจบที่มีความสุข

ไปสู่จุดจบที่เป็นจุดจบจริง ๆ

-----

-----

16.  

Happy New Year 2019

To all my friends

If our friend is a bloodline A friend's blood is my blood.

When my friend has suffered any kind of unhappiness

I am too

Let's start a new life in the new year.

Cleaning the blood Equal to cleaning life

Cleanse our blood forever.

Our life will be clean forever.

And so our friendship was clean forever.

 -----

สวัสดีปีใหม่ 2562

แด่เพื่อนทุกคนของฉัน

หากว่าเพื่อนเรานั้นเป็นสายเลือด  เลือดของเพื่อนก็คือสายเลือดของฉัน

เมื่อเพื่อนฉันได้ประสบความทุกข์ความสุขประการใดก็ตาม

ฉันก็เป็นเช่นนั้นด้วย

จงมาเริ่มชีวิตใหม่กันในปีใหม่เถิด

การทำความสะอาดเลือด เท่ากับการทำความสะอาดชีวิต

จงทำความสะอาดเลือดของเราให้สะอาดตลอดไปเถิด

ชีวิตเราก็สะอาดตลอดไป

และดังนั้นความเป็นมิตรของเราก็สะอาดตลอดกาลนาน

 -----

-----

17. 

At time man, never rest for all good deeds, comes to rest his rest is long and peaceful.

What dies does the body.His soul is immortal.  

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด.

สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ.

-----

-----

18. 

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest his rest is long but disordered. What dies does the body.

His soul is scattered.

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย.

สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

 -----

-----

19.  

At time man, never rest for all good deeds, comes to rest  his rest is long and peaceful.

What dies does the body.His soul is immortal.

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด.

สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ.

-----

-----

20.

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest  his rest is long but disordered. What dies does the body.

His soul is scattered.

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย.

สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

-----

-----

21.  

The freemen, not slaves, no word-to buy the rights to sell their votes in this land. the most value and dignity is noble immortal.

-----

เสรีชนไม่ใช่ทาส นั่นคือ ไม่มีคำว่าซื้อสิทธิขายเสียงในแผ่นดินนี้แล้ว เสรีชนทรงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันเลิศเลอล้ำค่าอมตะ

-----

-----

22.  

Fight to lead yourself with breath and continue on the path of solitude.

Then the last days according to our plan, 14 days, you will find a new world.

-----

จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ

แล้ววันสุดท้าย ๆ ตามแผนของเรา 14 วัน ท่านก็จะได้พบโลกใหม่

-----

-----

23.  

that all the filth has been swept away and into a world of immortal freedoms the same world of Nirvana

and the world of Buddha.

-----

ความสกปรกทั้งหลายถูกกวาดล้างทำลายลงไปนั้นเอง กลายเป็นโลกแห่งเสรีชนอันอมตะ

อันหนึ่งอันเดียวกับโลกที่ทรงตรัสว่าโลกนิพพานนั้นเอง

-----

-----

24. 

And the cause of all the suffering and dangers of the human world, both the world and the universe,

that comes from filth itself

-----

ความจริงเรื่องเหตุของความทุกข์ ภัย อันตรายทั้งหลายของโลก มนุษย์ทั้งโลกและจักรวาลทั้งปวงนั้น

แท้จริงมาจากความสกปรกนั่นเอง

-----

-----

25.  

Therefore diligence is fair for all people of the world, of all ages, all ages, living statuses,

even the wealthy or the grandparents, the most powerful of all

Or even the lowly people are completely powerless, of all races, religions, and jobs in this world

Even in other worlds To practice this diligent Dharma and only benefit I have achieved success

in an extremely rich economic life and a happy life. And the highest to the world, the path of eternal Nirvana,

where there is no suffering for eternity According to the teachings of the Lord Buddha

-----

ฉะนั้น ความขยัน นี่แหละเป็นธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศ ทุกวัย  ทุก ๆ สถานะความเป็นอยู่ แม้มหาเศรษฐี

หรือกระยาจก  ผู้ทรงอำนาจสูงสุดเหนือคนทั้งหลาย หรือแม้คนต้อยต่ำไร้อำนาจวาสนาอย่างสิ้นเชิง

ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุก ๆ การงานอาชีพในโลกนี้ แม้โลกอื่นก็ตาม ให้ปฏิบัติธรรมขยันนี้แล้ว

มีแต่จะได้ประโยชน์ ได้ความสำเร็จในชีวิต เศรษฐกิจ ร่ำรวย มหาศาล ความเป็นอยู่มีความสุข 

และสูงสุดสู่โลกมรรคผลนิพพานอมตะสถานที่ไร้ทุกข์อนันตกาล ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-----

26.  

The answer to this is cleanliness. Spread it clean all over the world. Keep the whole world clean

and clean without all filth.

-----

คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือ ความสะอาด จงแผ่ขยายวงความสะอาดนี้ออกไปให้ทั่วทุกมุมโลก

จงทำโลกทั้งโลกให้สะอาดสะอ้านไร้ความสกปรกไปทั้งสิ้น

-----

-----

27.

The one's sweet heart makes all the world brightened.

-----

ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ

-----

-----

28.

Give you all dear friends a poem English – Thai

แต่งกลอนภาษาอังกฤษ – ไทยให้เพื่อนรักทุกคน

 

To a stillness with a silence of mind.

ไปสู่ความนิ่งสงัดพร้อมดวงจิตที่สงบเงียบแล้ว

 

Then reaching of a strong gentle light.

ก็ไปถึงแสงสว่างที่กระจ่างรุ่งโรจน์ขึ้นอย่างนุ่มนวล

 

And the world opens. And it smiles.

แล้วโลกทั้งโลกก็สว่างไสวเบิกบาน  และโลกก็ยิ้มแย้ม

 

The sun smiles. The moon and all the stars in the sky smiles.

ดวงตะวันก็ยิ้มแย้ม ดวงเดือนและดวงดาวทั้งหมดในท้องฟ้าก็ยิ้มแย้ม

 

Everything smiles.

ทุกสิ่งสรรพ ทุกอย่างทั้งหลาย ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกัน

 

When the day passes, the night has no darkness.

เมื่อกลางวันผ่านไปแล้วถึงกลางคืน กลางคืนกลับไม่มีความมืดอีกเลย

The darkness of the night becomes also bright.

ความมืดของกลางคืนก็สว่างไสวเช่นเดียวกับกลางวัน

 

And it smiles.

และมันก็ยิ้มแย้ม

 

Would you like to be the man in the story?

คุณอยากเป็นเช่นคนผู้หนึ่งในเรื่องนี้หรือไม่เล่า?

 

Who is to the stillness with a silence of mind.

ผู้ซึ่งไปสู่ความนิ่งสงัดพร้อมดวงจิตที่สงบเงียบแล้ว

 

Then reaching of a clever-strong gentle light.

ก็ไปถึงแสงสว่างที่ที่เฉลียวฉลาดที่กระจ่างรุ่งโรจน์ขึ้นอย่างนุ่มนวล

 

And the worlds open for him. And smile.

แล้วโลกทั้งโลกก็สว่างไสวเบิกบาน สำหรับเขา

 

Take the real rest in the bottom of one’s mind.

จงให้เกิดการพักผ่อนที่แท้จริงในก้นบึ้งแห่งใจของเราเถิด

 

And see this is a nature of life.

และดูให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิต

 

No-one and no-god can inspire it.

ซึ่งไม่อาจจะมีใครคนใด หรือพระเจ้าองค์ใดจะสามารถดลบันดาลให้ได้

 

Except the oneself.

นอกจากตัวเราเอง.

-----

-----

29.

Happy New Year 2019

To all my friends

If our friend is a bloodline A friend's blood is my blood.

When my friend has suffered any kind of unhappiness

I am too

Let's start a new life in the new year.

Cleaning the blood Equal to cleaning life

Cleanse our blood forever.

Our life will be clean forever.

And so our friendship was clean forever.

-----

สวัสดีปีใหม่ 2562

แด่เพื่อนทุกคนของฉัน

หากว่าเพื่อนเรานั้นเป็นสายเลือด  เลือดของเพื่อนก็คือสายเลือดของฉัน

เมื่อเพื่อนฉันได้ประสบความทุกข์ความสุขประการใดก็ตาม

ฉันก็เป็นเช่นนั้นด้วย

จงมาเริ่มชีวิตใหม่กันในปีใหม่เถิด

การทำความสะอาดเลือด เท่ากับการทำความสะอาดชีวิต

จงทำความสะอาดเลือดของเราให้สะอาดตลอดไปเถิด

ชีวิตเราก็สะอาดตลอดไป

และดังนั้นความเป็นมิตรของเราก็สะอาดตลอดกาลนาน

-----

-----

30.

Abandoned city! Land walkway Even the traffic across the sky Balding around the world

His people were driven to the world of sorrowful slave spirits. Those still Why is it so sad?

Rise up and fight The Buddha said Chase away all desires from the heart We all win.

-----

เมืองร้าง! ทางเดินบนแผ่นดิน  แม้ทางจราจรข้ามฟากฟ้า โล่งเตียนไปทั้งโลก

คนเขาถูกไล่ต้อนไปสู่โลกวิญญาณทาสอันแสนเศร้าทุกข์โศรก 

ผู้ที่ยังอยู่ ทำไมจึงโศรกเศร้าล่ะ? จงลุกขึ้นมาต่อสู้เถิด พุทธองค์ตรัสว่า  ไล่กิเลสออกไปให้หมดจากใจ เราก็ชนะไปทั้งหมดเลย

-----

-----

 

31.

Those still Why is it so sad? Rise up and fight The Buddha said Chase away all desires from the heart We all win.

-----

ผู้ที่ยังอยู่ ทำไมจึงโศรกเศร้าล่ะ? จงลุกขึ้นมาต่อสู้เถิด พุทธองค์ตรัสว่า ไล่กิเลสออกไปให้หมดจากใจ เราก็ชนะไปทั้งหมดเลย

-----

-----

32.

Only ourselves is for ourselves. That humanity is the high honor and dignity of a person today

called a Thai civil servant.

-----

ตัวเราเองเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน ความมีมนุษยธรรมนั้นเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีอันสูงส่งของบุคคล

ผู้เป็นข้าราชการพลเรือนไทยวันนี้

-----

-----

 

32.

Life ends here and now ..... It's here, and this time, this minute. That's the coolest There is no higher peak.

-----

ชีวิตให้จบลงที่นี่ และเดี๋ยวนี้ .....ที่นี่เอง และเวลานี้ นาทีนี้ เอง ให้จบลงให้ได้ นั้นแหละสุดยอด ไม่มียอดสูงกว่าอีกแล้ว

-----

-----

33.

Suicidal people starve and starve because they are stupid, they do not know that one day

they will die themselves. And death itself Suicidal people are because they lack a sense of humanity,

so be careful!

-----

คนคิดฆ่าตัวตาย อดข้าวอดน้ำ เพราะเขลาโง่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตายเองอยู่แล้ว ทุก ๆชีวิตล้วนเดินไปสู่ความแก่

และความตายเอง คนคิดฆ่าตัวตายจึงเป็นเพราะขาดสำนึกแห่งความเป็นคนไปเสียแล้ว ต้องระวัง!

-----

-----

34.

At time man, never rest for all good deeds, comes to rest  his rest is long and peaceful.

What dies does the body.His soul is immortal.

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน

การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ.

-----

-----

35.

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest  his rest is long but disordered.

What dies does the body.His soul is scattered.

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน

การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

-----

-----

36.

 At time man, never rest for all good deeds, comes to rest  his rest is long and peaceful.

What dies does the body.His soul is immortal.

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความดีล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน

การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน และสงบสงัด. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขาเป็นอมตะ.

-----

-----

37.

At time man, never rest for all bad deeds, comes to rest  his rest is long but disordered.

What dies does the body.His soul is scattered.

-----

คนผู้ไม่เคยหยุดพักผ่อนเลยเพราะกระทำแต่ความเลวล้วน  เมื่อมาหยุดพักผ่อน

การพักผ่อนของเขาจะยาวนาน แต่จะระส่ำระสาย. สิ่งที่ตายไปคือร่างกาย ส่วนวิญญาณของเขากระจัดกระจาย.

-----

-----

38.

If the past could be drawn back to the present, I would like to delete some parts of my own history,

and put a new story instead. If this could be done, oh ! ho ! how happy would be me.

Are you agree if I put you instead some part of my life ?

-----

ถ้าอดีตสามารถลากคืนกลับมาสู่ปัจจุบันนี้ได้ ผมอยากจะลบประวัติผมบางส่วนทิ้งไปเสีย เอาเรื่องใหม่ใส่เข้าไปแทน

ถ้าสามารถทำเช่นนี้ได้แล้ว โอ้โฮ ! ผมจะมีความสุขขนาดไหนกัน คุณเห็นด้วยหรือไม่

ในเมื่อผมจะเอาคุณใส่ลงไปในชีวิตของผมส่วนนั้น?

-----

-----

39.

Our friendship Arose from the heart That we have the dharma of loving-kindness

and compassion for one another May this Dharma Be lasting between our friendships.

And may the whole world be loving and kind and kind to each other

The world will be peaceful. Let's have a good look Which our hearts To have Dharma like this

-----

มิตรภาพของเรานั้น เกิดขึ้นจากดวงใจ ที่เรามีธรรมะว่าด้วยความรัก กรุณา และปรานี ซึ่งกันและกันนั่นเอง

ขอให้ธรรมะนี้ จงยั่งยืนนานระหว่างมิตรภาพของเราทั้งหลาย

และขอให้โลกทั้งโลกมีแต่ความรัก กรุณา และปรานีซึ่งกันและกัน โลกก็จะเป็นสุขสงบ

ขอได้ดูให้จงดี ซึ่งดวงใจของเรา ให้มีธรรมะเช่นนี้เทอญ

-----

-----

40.

Happy birthday for my beloved, for my Dominic daughter Wish you all to be happy in heart

The one's sweet heart makes all the world brightened.

-----

ขอให้วันเกิดของคนที่รักของฉัน ลูกสาวโดมินิคของฉันจงเต็มไปด้วยความสุขเถิดนะ,

และขออำนวยพรให้ความสุขนั้นบังเกิดขึ้นภายในดวงใจของเรา ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น

ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ!

-----

-----

41.

not by go away from society to live alone in the forest but in our occupation do our job to do Dhamma

the one can reach Niravana by doing job

-----

เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทุกวันนี้ ไม่ใช่โดยการหนีไปจากสังคมไปอยู่ป่า

แต่อยู่ที่การงานอาชีพของเราเอง ทำงานอาชีพไปอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นแหละสามารถบรรลุนิพพานได้

-----

-----

42.

It's coming to the new Buddhism Era Transfer the sweet dream to the true world NIRAVANA of the Lord Buddha

-----

มาสู่ยุคใหม่แห่งพระพุทธศาสนา นำเอาความฝันหวานนี้ไปสู่ความจริง คือ โลกนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-----

-----

 43.

THe eight ways to Nirvana of Buddha is for all the people in all occupations in the world to get rich

to get happiness with real happy mind.

-----

ทางปฎิบัติ 8 อย่าง เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิถีทางใช้ได้สำหรับคนทั้งหลายในโลกนี้ทุกๆคน

ทุก ๆ การงานอาชีพ เพื่อที่จะแสวงหาความร่ำรวย และความสุขพร้อมดวงจิตที่มีความสุขอันแท้จริง

-----

-----

44.

Yes practice good semen to niravana wish the good one passes through niravana

while we live live with the right way of a man life who keeps forwards with the true living. Thanks 

-----

ถูกแล้วครับ การปฏิบัติที่ดีกระตือรือร้นเท่านั้น นำไปสู่โลกนิพพาน ขออำนวยพรให้คนดี ๆ ได้ผ่านเส้นทาง

ไปสู่โลกนิพพานให้จงได้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตที่ถูกต้องตามแบบคนที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องระบบของชีวิต

ขอบคุณนะครับ

 -----

-----

 

45.

to reach NIRAVANA today not by go away from society to live alone in the forest

but in our occupation do our job to do Dhamma the one can reach Niravana by doing job

-----

เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทุกวันนี้ ไม่ใช่โดยการหนีไปจากสังคมไปอยู่ป่า

แต่อยู่ที่การงานอาชีพของเราเอง ทำงานอาชีพไปอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นแหละสามารถบรรลุนิพพานได้

-----

-----

 46.

It's coming to the new Buddhism Era Transfer the sweet dream to the true world NIRAVANA of the Lord Buddha

-----

มาสู่ยุคใหม่แห่งพระพุทธศาสนา นำเอาความฝันหวานนี้ไปสู่ความจริง คือ โลกนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-----

-----

 

47.

 THe eight ways to Nirvana of Buddha is for all the people in all occupations in the world to get rich

to get happiness with real happy mind.

-----

ทางปฎิบัติ 8 อย่าง เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิถีทางใช้ได้สำหรับคนทั้งหลายในโลกนี้ทุกๆคน

ทุก ๆ การงานอาชีพ เพื่อที่จะแสวงหาความร่ำรวย และความสุขพร้อมดวงจิตที่มีความสุขอันแท้จริง

-----

-----

48.

Yes practice good semen to niravana wish the good one passes through niravana

while we live live with the right way of a man life who keeps forwards with the true living. Thanks 

-----

ถูกแล้วครับ การปฏิบัติที่ดีกระตือรือร้นเท่านั้น นำไปสู่โลกนิพพาน ขออำนวยพรให้คนดี ๆ

ได้ผ่านเส้นทางไปสู่โลกนิพพานให้จงได้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตที่ถูกต้องตามแบบคนที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องระบบของชีวิต ขอบคุณนะครับ

-----

-----

49.

Body and mind yes mind leads the body ...Mind leads everything of humanlife to mind.

To get use of the mind by feelling of our soul in our heart Make our soul and our heart clean

and quiet with realy still that leads to Nirvana 💛

-----

ร่างกายและจิตใจ ถูกแล้วครับ จิตใจเป็นผู้นำพาร่างกายไป จิตใจ นำทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ธรรมดาทั้งหลาย ไปสู่ จิตใจ

💛 เพื่อความเข้าใจดีขอให้รู้จักจิตใจจากความรู้สึกของวิญญาณ และ ดวงใจหรือดวงจิต

หรือจิตใจ ขอจงทำใจเราจิตวิญญาณเราให้สะอาดเถิด ให้สงบเถิด ให้นิ่งสงัดจริง ๆ แล้วนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพานละ

-----

-----

50.

The eight paths of Buddhateaching is the true ways for all humanbeing to get a good efficiency life

to live happily with all people around and at the same time to move through the human world

to the world of NIRVANA the world of no edge of nothing with the real eternal happiness

and to see the noble Arahat Lord Buddha 💛 

-----

ทางปฏิบัติ 8 ทาง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิธีที่ถูกต้องตรงความจริงสำหรับมนุษย์ทั้งปวง

นำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้สำเร็จชีวิตที่ดี มีความพอเพียงแห่งชีวิต มีชีวิตอาศัยอยู่อย่างดีมีความสุขพร้อมประชาชนที่แวดล้อม

และในขณะเดียวกัน พาเคลื่อนไปข้างหน้าทะลุโลกมนุษย์เรานี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งคือ โลกนิพพาน

โลกที่มีสภาวะว่างเปล่าไร้ขอบเขตไม่มีอะไร แต่มีความสุขอมตะนิรันดร

และไปได้เห็นองค์ผู้ประเสริฐ ่องค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า💛💛💛💛💛

-----

-----

51.

Yes,I think To know the cause and effect of the virus to safe oneself.

-----

ถูกละ ผมคิดว่า จากการศึกษาถึงเหตุ และ ผล ที่ไปที่มาของไวรัสนี้ ก็เอาตัวเองรอดได้

-----

-----

52.

THe eight ways to Nirvana of Buddha is for all the people in all occupations in the world to get rich

to get happiness with real happy mind.

-----

ทางปฎิบัติ 8 อย่าง เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิถีทางใช้ได้สำหรับคนทั้งหลายในโลกนี้ทุกๆคน

ทุก ๆ การงานอาชีพ เพื่อที่จะแสวงหาความร่ำรวย และความสุขพร้อมดวงจิตที่มีความสุขอันแท้จริง

-----

-----

53.

Yes, all the world rises to think of Buddha today. The More is to try going forwards to NIRAVANA to BUDDHA.

-----

ถูกแล้วครับ โลกทั้งหมดมารำลึกถึงพุทธองค์วันนี้ ที่มากไปกว่านั้นก็คือ การก้าวเดินหน้าไปสู่โลกนิพพาน ไปเฝ้าพระพุทธองค์เองเลย

-----

-----

54.

If you want to go to Nirvana, you must practice good semen.'

-----

Yes practice good semen to niravana wish the good one passes through niravana

while we live live with the right way of a man life who keeps forwards with the true living. Thanks 

-----

ถูกแล้วครับ การปฏิบัติที่ดีกระตือรือร้นเท่านั้น นำไปสู่โลกนิพพาน ขออำนวยพรให้คนดี ๆ

ได้ผ่านเส้นทางไปสู่โลกนิพพานให้จงได้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตที่ถูกต้องตามแบบคนที่มีชีวิตอยู่

อย่างถูกต้องระบบของชีวิต ขอบคุณนะครับ

-----

-----

55.

The Lord Buddha only gave There is only one thing that He wants from everyone.

Let everyone be enlightened like him. Meaning His Highness desires only one thing

To give people wisdom Illuminated in thought Can see the truth about life, the world,

and the universe until suffering from suffering.

Can see the truth of the truth and the truth in the people to achieve Sada,

Sakkamaki, Anakami and Arahant even to become a Buddha. Which are all things

that are beneficial to themselves He did not expect anything in return ..... only That the Lord Buddha wanted

-----

พระพุทธองค์ทรงมีแต่การให้ สิ่งที่พระองค์อยากได้จากคนทั้งหลายมีเพียงสิ่งเดียวคือ

ให้คนทั้งหลายได้รู้แจ้งสัจธรรมเหมือนพระองค์ คือทรงต้องการสิ่งเดียว ให้คนเรามีสติปัญญา

สว่างไสวในความคิด เห็นแจ้งสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต โลก และจักรวาล จนพ้นทุกข์ เห็นแจ้งอริยสัจธรรมได้

ในรูปธรรม ให้คนบรรลุโสดา สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ แม้สู่ความเป็นพุทธะ

ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งนั้น พระองค์เองไม่หวังอะไรตอบแทนเลย.....เท่านั้นเอง ที่พระพุทธเจ้าต้องการ

-----

-----

56

That is easy to get angry because of my high self-ego, so I can disappear.

-----

ที่โกรธง่ายก็เพราะมีอัตตา ตัวตนสูง ทำตัวกูของกู ให้หายไปได้ ก็ไม่โกรธ

-----

-----

57.

Body and mind yes mind leads the body ...Mind leads everything of humanlife to mind.

To get use of the mind by feelling of our soul in our heart Make our soul and our heart clean

and quiet with realy still that leads to Nirvana 💛

-----

ร่างกายและจิตใจ ถูกแล้วครับ จิตใจเป็นผู้นำพาร่างกายไป จิตใจ นำทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ธรรมดาทั้งหลาย ไปสู่ จิตใจ

💛 เพื่อความเข้าใจดีขอให้รู้จักจิตใจจากความรู้สึกของวิญญาณ และ ดวงใจหรือดวงจิต

หรือจิตใจ ขอจงทำใจเราจิตวิญญาณเราให้สะอาดเถิด ให้สงบเถิด ให้นิ่งสงัดจริง ๆ แล้วนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพานละ

-----

-----

58.

The eight paths of Buddhateaching is the true ways for all humanbeing to get a good efficiency life

to live happily with all people around and at the same time to move through the human world to

the world of NIRVANA the world of no edge of nothing with the real eternal happiness

and to see the noble Arahat Lord Buddha 💛 

-----

ทางปฏิบัติ 8 ทาง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิธีที่ถูกต้องตรงความจริงสำหรับมนุษย์ทั้งปวง

นำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้สำเร็จชีวิตที่ดี มีความพอเพียงแห่งชีวิต มีชีวิตอาศัยอยู่อย่างดีมีความสุข

พร้อมประชาชนที่แวดล้อม และในขณะเดียวกัน พาเคลื่อนไปข้างหน้าทะลุโลกมนุษย์เรานี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งคือ โลกนิพพาน

โลกที่มีสภาวะว่างเปล่าไร้ขอบเขตไม่มีอะไร แต่มีความสุขอมตะนิรันดรและไป

ได้เห็นองค์ผู้ประเสริฐ ่องค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า💛💛💛💛💛

-----

-----

59

Yes,I think To know the cause and effect of the virus to safe oneself.

-----

ถูกละ ผมคิดว่า จากการศึกษาถึงเหตุ และ ผล ที่ไปที่มาของไวรัสนี้ ก็เอาตัวเองรอดได้

-----

-----

60.

THe eight ways to Nirvana of Buddha is for all the people in all occupations in the world to get rich

to get happiness with real happy mind.

-----

ทางปฎิบัติ 8 อย่าง เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวิถีทางใช้ได้สำหรับคนทั้งหลาย

ในโลกนี้ทุกๆคน ทุก ๆ การงานอาชีพ เพื่อที่จะแสวงหาความร่ำรวย และความสุขพร้อมดวงจิตที่มีความสุขอันแท้จริง

-----

-----

61.

Yes, all the world rises to think of Buddha today. The More is to try going forwards to NIRAVANA to BUDDHA.

-----

ถูกแล้วครับ โลกทั้งหมดมารำลึกถึงพุทธองค์วันนี้ ที่มากไปกว่านั้นก็คือ การก้าวเดินหน้าไปสู่โลกนิพพาน ไปเฝ้าพระพุทธองค์เองเลย

-----

-----

62.

If you want to go to Nirvana, you must practice good semen.'

Yes practice good semen to niravana wish the good one passes through niravana while we live live with

the right way of a man life who keeps forwards with the true living. Thanks 

-----

ถูกแล้วครับ การปฏิบัติที่ดีกระตือรือร้นเท่านั้น นำไปสู่โลกนิพพาน ขออำนวยพรให้คนดี ๆ ได้ผ่านเส้นทางไปสู่โลกนิพพานให้จงได้

ขณะที่มีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตที่ถูกต้องตามแบบคนที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องระบบของชีวิต ขอบคุณนะครับ

-----

-----

63.

The Lord Buddha only gave There is only one thing that He wants from everyone.

Let everyone be enlightened like him. Meaning His Highness desires only one thing

To give people wisdom Illuminated in thought Can see the truth about life, the world,

and the universe until suffering from suffering. Can see the truth of the truth and the truth in the people

to achieve Sada, Sakkamaki, Anakami and Arahant even to become a Buddha.

Which are all things that are beneficial to themselves He did not expect anything in return .....

only That the Lord Buddha wanted

-----

พระพุทธองค์ทรงมีแต่การให้ สิ่งที่พระองค์อยากได้จากคนทั้งหลายมีเพียงสิ่งเดียวคือ

ให้คนทั้งหลายได้รู้แจ้งสัจธรรมเหมือนพระองค์ คือทรงต้องการสิ่งเดียว ให้คนเรามีสติปัญญา

สว่างไสวในความคิด เห็นแจ้งสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต โลก และจักรวาล จนพ้นทุกข์ เห็นแจ้งอริยสัจธรรมได้

ในรูปธรรม ให้คนบรรลุโสดา สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ แม้สู่ความเป็นพุทธะ

ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งนั้น พระองค์เองไม่หวังอะไรตอบแทนเลย.....เท่านั้นเอง ที่พระพุทธเจ้าต้องการ

-----

-----

64.

That is easy to get angry because of my high self-ego, so I can disappear.

-----

ที่โกรธง่ายก็เพราะมีอัตตา ตัวตนสูง ทำตัวกูของกู ให้หายไปได้ ก็ไม่โกรธ

-----

-----

65.

All live moves to its end 

All life always moves. And at last to its end. 

 

All life, at its end, always ends with troubles.

 

And it never ends.

 

For the nextwhile it begins again to move again.

 

It’s the same with all the world.

 

Therefore BUDDHA comes to the world.

 

To tell the world not to be trouble with the end of life.

 

There is the way to end with happiness.

 

To end with the real end.

-----

ชีวิตทุกชีวิตย่อมเคลื่อนไหวไปเสมอ และมันเคลื่อนไปสู่จุดจบของมันในที่สุด

 

ชีวิตทุกชีวิต ณ จุดจบของชีวิตนั้น จบลงด้วยความทุกข์เสมอ

 

และมันก็ไม่จบลงจริง ๆ

 

ในชั่วขณะต่อมา มันก็เริ่มอีกครั้ง ที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้ง

 

เหมือนกันหมดทั้งโลก

 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดมาในโลก

 

เพื่อสอนโลกไม่ให้ต้องเป็นทุกข์กับจุดจบของชีวิต

 

มีเส้นทางชีวิตที่ไปสู่จุดจบที่มีความสุข

 

ไปสู่จุดจบที่เป็นจุดจบจริง ๆ 

 

-----

-----

66.

มันไกลเกินกว่าจันทร์เพ็ญ เกินกว่าดวงอาทิตย์ที่สว่างไสวไปทั่วทุกมุมโลก มันไกลสุดขอบโลกทั้งหลาย นั่นคือ โลกนิพพานของพระพุทธเจ้า

-----

It is far beyond the full moons and the bright suns as far as the edge of the whole world, that's way to Nirvana world of Buddha.

-----

-----

67.

ยิ่งกว่าดอกไม้งามบานสะท้านป่า ยิ่งกว่าห้วงฟ้าอันผ่องใส นั่นคือดวงใจแห่งเมตตาจิตต่อประชาชนในแผ่นดิน

-----

More than the beautiful flowers blooming wildly More than the clear sky That is the heart of compassion for people in the land.

-----

-----

68.

Let not a tear dropt outside.

If it is too hard to bear let it dropts inside.

Let your true friends beside in the fight see your brave in the battle field

even in your defeat or your death.

This has been long time a culture of the warriors. 

-----

ขอจงอย่าให้เม็ดน้ำตาหล่นตกออกมาข้างนอก

ถ้าหากว่ามันยากสุดที่จะกล้ำกลืน ก็จงปล่อยให้มันตกลงภายในหัวอก 

จงทำให้เพื่อนแท้ที่ร่วมรบของท่านนั้นได้เห็นความกล้าหาญของท่านในสนามรบ

แม้ในการรบที่พ่ายแพ้หรือถึงตายในสนามรบก็ตาม

นี้เป็นวัฒนธรรมที่สืบมายาวนานของนักรบผู้กล้าแกร่ง

-----

-----

69.

สิ่งที่ออกมาจากปาก หวังฆ่าใคร? ไม่หรอก! ฆ่าตนเองและชีวิตทั้งชีวิตต่างหาก แล้วจะอยู่อย่างไร? เพื่อนผู้ซื่อสัตย์จะห่างหายไปหมด

-----

สิ่งที่ออกมาจากปาก หวังฆ่าใคร? ไม่หรอก! ฆ่าตนเองและชีวิตทั้งชีวิตต่างหาก แล้วจะอยู่อย่างไร? เพื่อนผู้ซื่อสัตย์จะห่างหายไปหมด

-----

-----

70.

ขอวันอีฎิ้ลฟิตริชาวไทยมุสลิม ฮ.ศ.1442 จงได้พบแต่ความสุขความศรัทธาอันสูงสุดแด่พระองค์อัลเลาะห์ตลอดเดือนรอมฏอนทุกประการเทอญ

-----

Eid al-Fitri,Thai Muslims,1442,have found the highest happiness and faith to Allah through the month of Ramadan in all respects.

-----

-----

71.

แด่วันเกิดเพื่อนวันนี้ ขอจงเป็นดั่งดาวฤกษ์ ที่มีแสงสว่างของตนเอง นั้นแหละไม่มีวันดับอีกแล้ว นำไปสู่ความสุขนิรันดร บราโว !!!

-----

For friend's birthday today Please be a star Who have their own light, it will never go out. Leading to eternal happiness, Bravo!!

-----

-----

72.

จากส่วนที่ล้ำลึกที่สุดในดวงใจของข้าพเจ้า พร้อมกับคำอำนวยพรที่ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดในโลกทั้งหลาย

ขอมอบแด่วันเกิดของท่านพี่ชาย ดร.นันทสาร สีสลับ วันนี้ 7 พ.ค.2564 ขออำนวยพรให้วาระท้าย ๆของชีวิตของท่านได้ทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่วิเศษสุด

เข็ญงานอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ตกต้องแด่มวลชนทั้งหลายทั้งโลกตลอดกาลนานเทอญ 🐔

 

Phayap PanyatharoFrom the deepest of my heart, and with all the best wishes in all the worlds, assigning to my dear brother,

Dr.Nantasarn Sislab's birth day,May 7, 2021 Wish you the last life superier for the last job for the Lord Buddha for all human in the worlds.🐔 💛💛💛

-----

-----

 

 

73.

สู่โลกที่ว่างเปล่าด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะ COVID วันนี้ นั่นแหละโลกแห่งความสุขความเป็นอมตะนิรันดร

-----

To the Emty World by the Emty Heart Before dying of old age, Or of COVID now that's the real world of happiness, immortality .

-----

-----

74.

สู่วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ด้วยรอยยิ้มอันเจิดจ้า ด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ทุกคนก็กลับมาเกิดใหม่ ตายก่อนตายได้  ที่นี่และเดี๋ยวนี้เอง

-----

To the National Elderly Day, with a beaming smile with a clean soul, all come to rebirth. Can die before death, here and now

-----

-----

75.

ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล จงปกป้องชีวิตไว้ให้ปลอดภัยเถิด

-----

Each person's life has enormous value. Protect your life and be safe.

-----

-----

76.

ก็นั่นแหละการสลายหายไปแห่งดวงจิตอันผ่องแผ้วสู่ความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขต ก็นั่นแหละความประเสริฐแท้ของขัตติยะผู้ยิ่งใหญ่อมตะนิรันดร

-----

The dissolution of the pure soul into the boundless void. That is the true virtue of the great Khattiya, immortal and eternal.

-----

-----

77.

แด่วันแห่งความรัก

จงปล่อยให้ความรักนั้นเป็นเสรีภาพเถิด แล้วความรักนั้นจะเป็นความสุขนิรันดร

-----

For valentine's day

Let love be freedom. Then that love will be an eternal happiness

------

-----

78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ความสุขความยินดีอย่างลึกซึ้งต่อวันเกิดครบ130 ปี27เม.ย.2564 ดร.อัมเบดก้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้พลิกฟื้นพุทธศาสนานำชาวพุทธสู่อินเดียยุคใหม่

-----

Happiness, deep congratulations on the 130th birthday.

Year 27 Apr 2021 Great Dr. Ambedka The reversal of Buddhism brought the Buddhists to a new era of India.

-----

-----       

 

                  

79.                                                                                                                                                                                                         

ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะCOVIDวันนี้

-----

วันผู้สูงอายุ(ในประเทศไทย)ได้ผ่านไป วันเวลาผ่านไป ผู้สูงอายุก็สิ้นชีพไป แม้ในวันผู้สูงอายุเอง

ก็มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากสิ้นชีพไป วันไหนก็ตามผ่านไป ผู้สูงอายุก็ผ่านไป  การที่ได้ละร่างกายไปนั้น

ดวงจิตก็ไม่ปลอดภัย ดวงวิญญาณก็เคว้งคว้าง  แล้วผู้สูงอายุจะทำอย่างไร?

-----                                                                                                     

สู่โลกที่ว่างเปล่าด้วยหัวใจที่ว่างเปล่า  ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะ COVID วันนี้   นั่นแหละโลกแห่งความสุขความเป็นอมตะนิรันดร

-----

ก็นั่นแหละการสลายหายไปแห่งดวงจิตอันผ่องแผ้วสู่ความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขต ก็นั่นแหละความประเสริฐแท้ของขัตติยะผู้ยิ่งใหญ่อมตะนิรันดร

-----

นั่นแหละ วิธีที่ง่ายจริง ๆ การไปสู่ โลกนิพพาน ขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกที่ไร้ตัวตน แห่งความว่างเปล่าแห่งความสุขแท้อมตะนิรันดร สำหรับคนยุคนี้

-----

Before you die of old age or because of COVID today.

-----

The Elderly Day (in Thailand) has passed. Days passed The old people died. Even on the day of the elderly

Many elderly people have died Whichever day passes The elderly passed The fact that having left the body

The mind is not safe. The soul was staggered. So what will the elderly do?

-----

To an empty world with an empty heart Before you die of old age or because of COVID, today is the world of happiness, immortality, eternity.

-----

That is the dissolution of the pure soul into the boundless void. That is the true virtue of the great Khattiya, immortal and eternal.

-----

That is the really easy way to go to the Nirvana world of the Lord Arhat Buddha.

The impersonal world Of the emptiness of true happiness, immortality, eternity for this generation

-----

-----

80.

มิตรภาพของเรานั้น เกิดขึ้นจากดวงใจ ที่เรามีธรรมะว่าด้วยความรัก กรุณา และปรานี ซึ่งกันและกันนั่นเอง

ขอให้ธรรมะนี้ จงยั่งยืนนานระหว่างมิตรภาพของเราทั้งหลาย และขอให้โลกทั้งโลกมีแต่ความรัก กรุณา และปรานีซึ่งกันและกัน

โลกก็จะเป็นสุขสงบ ขอได้ดูให้จงดี ซึ่งดวงใจของเรา ให้มีธรรมะเช่นนี้เทอญ

-----

Our friendship Arose from the heart That we have the dharma of loving-kindness and compassion for one another

May this Dharma Be lasting between our friendships. And may the whole world be loving and kind and kind to each other

The world will be peaceful. Let's have a good look Which our hearts To have Dharma like this

-----

-----

 

81.

ชีวิตนั้นเมื่อได้จากไปก็ไปสู่ที่ที่เขาได้จากมา ชีวิตนั้นมีจุดกำเนิดของชีวิต และมีจุดสุดท้ายหรือจุดจบของชีวิต ด้วยวงเวียนกรรมเช่นนี้

คน ๆ หนึ่งนั้นเขาไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตของเขา อวิชชานั้นเองเป็นผู้ออกคำสั่งบัญชาการชีวิตมนุษย์ทั้งโลกนี้ พอ ๆ กับชีวิตอื่นๆ ทั้งหลายทั้งปวง  

ฉะนั้น จุดจบของชีวิตคนทั้งหลายจึงไม่ใช่จุดจบจริงแท้ ชีวิตนั้นไม่มีจุดจบ ด้วยเหตุนี้แหละจึงกล่าวได้ว่า

คนทั้งหลายนั้นล้วนมีชีวิตอยู่ มีชีวิตไปพร้อมกับความรู้อันผิดพลาดไปจากความจริงเสมอ

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า จึงทรงถือกำเนิดมาสู่โลกนี้ เพื่อที่จะทรงบอกกล่าวคนทั้งหลายให้รู้สัจธรรมของชีวิต

เพื่อให้รู้จากพระองค์เรื่องกำเนิดของสติปัญญา ซึ่งจะมีการระเบิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นภาคภายในของชีวิต

นำชีวิตไปสู่ความรู้แจ้งเรื่องจุดจบของชีวิตจริงๆ และซึ่งจะไม่มีการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง และพ้นไปจากความทุกข์ยากลำบากทั้งปวง

นั่นแหละการบรรลุ่ชีวิตใหม่ ในโลกใหม่ โลกนิพพาน ของพุทธเจ้าทั้งหลาย นั้นเอง💛🐔 แด่  অনিত্য সংবাদ

-----

💛Life has gone to where the life has come from. Life has its origin and its end. By this circle the one with his all life know nothing about his own life.

This Ignorance commands all human lifes in the world. And the same with those other lifes.

So the end of his life is not the real end. Life has no end for him. This why to say the life lives with a wrong knowledge.

So Buddha comes to the world to tell the truth of life. To know the origin of wisdom that would brighten out

in the inner part of life and the life could know the real end life has no rebirt no suffering. And arrives the new life

in the newworld world of NIRVANA of all Buddha. 💛💛💛…..to অনিত্য সংবাদ

-----

-----

82.

วันแรงงานแห่งชาติวันนี้มีข้าศึกร้ายโควิด ฉะนั้นแรงงานทั้งโลกจงลุกขึ้นต่อสู้เอาชนะเพื่อแรงงานอันสมบูรณ์ได้สร้างโลกให้ยิ่งใหญ่ต่อไป

-----

NationalLaborDay's enemy's COVID. Therefore, the labor of the whole world fight for the perfect labor,to build the world greater.

-----

-----

83.

แด่วันเกิดเพื่อนรัก จินตนาการสะอาดผ่องแผ้วเข้มแข็งแกร่งแรงล้นทะลักเลื่อนไหลไป นั่นอย่างไรมโนธารแห่งมโนธรรมอันล้ำเลิศแห่งชีวิตไชโย!

-----

My friend'sbirthday The imagination is clean clear strong, overwhelming flowing The spirit of the ultimate conscience of life. Bravo!

-----

-----

 

84

แด่วันเกิดเพื่อนรัก จินตนาการสะอาดผ่องแผ้วเข้มแข็งแกร่งแรงล้นทะลักเลื่อนไหลไป นั่นอย่างไรมโนธารแห่งมโนธรรมอันล้ำเลิศแห่งชีวิตไชโย!

-----

My friend'sbirthday The imagination is cleanclearstrong, overwhelmingflowing The spirit of the ultimate conscience of life. Bravo!

*****

85

ความสุขความยินดีอย่างลึกซึ้งต่อวันเกิดครบ130 ปี27เม.ย.2564 ดร.อัมเบดก้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้พลิกฟื้นพุทธศาสนานำชาวพุทธสู่อินเดียยุคใหม่

-----

Happiness to the end's heart.130th birthday,27 April 2021, the great Dr. Umbedka, who revived Buddhism, Buddhists to modern India.

*****

86

ใครก็ตาม ทำตนให้ใกล้ชิดไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเลย นั้นแหละเส้นทางชีวิตที่สวยสดงดงามของคน ๆ นั้นเลยละ

-----

To make oneself close and close to the lord Buddha that the beautiful way of the one's life.

*****

87

To know the truth that is Buddhism 💛💛💛 การนำไปรู้ความจริง นั่นแหละพุทธศาสนา

-----

ทำไมโลกทั้งโลก จึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าล่ะ?

*****

88

When the mind becomes the same with cleanliness that is the end

-----

เมื่อใดก็ตาม ควงใจของเราเป็นสิ่งเดียวกันกับความสะอาด นั่นแหละ จุดจบ

*****

89

Life is a dream the whole world is asleep

-----

ชีวิตคือความฝัน โลกทั้งโลกยังหลับอยู่

*****

90

Is it a life ? Ending of a true love in the one's heart ? No!

-----

ชีวิตเป็นเช่นนี้ได้หรือ? จบลงเพราะความรักแท้ในดวงใจหนึ่ง? อย่าเลย !

*****

91

A true love of life, the finest of life, of the world.

-----

ชีวิตรักอันบริสุทธิ์แท้นั้นเป็นความสวยงามที่สุดของชีวิตที่สุดของโลกเรา

*****

92

A young with an old,opposite world, makes the strange story of love.

-----

คนสาวกับคนแก่ คนละโลก เป็นต้นเรื่องความรักประหลาดคราวนี้

*****

93

The elders made a mistake . It is dangerous to the nation and religion. repented with the right wisdom The world will never forget

-----

ผู้เป็นใหญ่คิดผิดเพราะความเขลา เป็นอันตรายต่อชาติและศาสนา กลับใจได้ด้วยสติปัญญาอันถูกต้องแล้ว โลกย่อมสรรเสริญบูชาไม่รู้ลืม

*****

94

ความจริงของชีวิตนั้นมันซอนเร้นอยู่ เมื่อดวงตาสะอาด บริสุทธิ์แล้ว ความจริงก็เปิดเผยออกมา ความรู้แจ้งโลกก็บังเกิดขึ้น

-----

The truth of life is concealed when the one's eyes clear and clean the hidden truth open. And that's enlightenment.

*****

95

Knowing the truth of life then you wake up

-----

เมื่อรู้ความจริงของชีวิต คุณก็ตื่นจากหลับ

*****

96

Yes, I think To know the cause and effect of the virus to safe oneself.

-----
ถูกละ ผมคิดว่า จากการศึกษาถึงเหตุ และ ผล ที่ไปที่มาของไวรัสนี้ ก็เอาตัวเองรอดได้

*****

97

The truth of life is concealed when the one's eyes clear and clean the hidden truth open. And that's enlightenment.

-----

ความจริงของชีวิตนั้นมันซอนเร้นอยู่ เมื่อดวงตาสะอาด บริสุทธิ์แล้ว ความจริงก็เปิดเผยออกมา ความรู้แจ้งโลกก็บังเกิดขึ้น

*****

98

Knowing the truth of life then you wake up

-----

เมื่อรู้ความจริงของชีวิต คุณก็ตื่นจากหลับ

*****

99

BUDDHA in one's heart that's a noble guide for the life. through to NIRVANA.

-----

มีพระพุทธเจ้าในดวงใจใครก็ตาม นั้นแหละคือการนำทางไปสู่ความประเสริฐของชีวิต ทะลุถึงโลกนิพพานได้

*****

100

Survive with a sufficiency economy. a surplus save the life of a poor Be careful of self-insulting words calm yourself down.

-----

ชีวิตเราทั้งหลายวันนี้ ขอจงเอาตัวรอดด้วยเศรษฐกิจแบบพอเพียงเถิด มีส่วนเกินช่วยชีวิตเพื่อนผู้ยากไร้ ระวังวาจาด่าทอกันเอง ก็สงบลงได้

*****

101

Because all things are vanity, if we do not give up life Our battle will surely win again on another bright day.

-----

เพราะสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกข์และสุข หากเราไม่ยอมแพ้แก่ชีวิต การต่อสู้ของเราย่อมชนะถึงวันสว่างอีกครั้งหนึ่ง อย่างแน่นอน

*****

102

Fight to lead yourself with your breath on the path of solitude. And the last day on our 14-day plan.

You will find a new world.

-----

จงต่อสู้ เพื่อนำตนเอง พร้อมลมหายใจเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสันโดษ แล้ววันสุดท้าย ๆ ตามแผนของเรา 14 วัน

ท่านก็จะได้พบโลกใหม่

*****

103

It is time for humans to recall the truth and rule. That is, self-government is the best governing body.

-----

ถึงคราวที่มนุษย์มารำลึกสัจธรรมการปกครอง นั่นคือการปกครองตนเองเป็นการปกครองที่ดีที่สุด

*****

104

All kinds of desires for lust As a matter of more and more love, delusion in the flavor, That leads to the filth And to Covid-19

-----

โดยเฉพาะความอยากความร่านในกามตัณหากิเลสความใคร่นั้นเองนำไปสู่ความสกปรกอันล้นหลามในสังคมยุคนี้

นั่นแหละนำมาซึ่งโควิด -19 นี้

*****

105

The one's sweet heart makes all the world brightened

-----

ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ

*****

106

Love is miracle, for love forgives

-----

ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เพราะความรักให้อภัยได้

*****

107

Take a house as a temple Took a career as a Dharma practice Using diligence as a way to practice meditation Be careful of thoughts and insight. Can achieve noble success

-----

เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม เอาความขยันเป็นทางฝึกสมาธิ ระวังความคิดเป็นวิปัสสนาญาณ ก็สำเร็จมรรคผลได้

*****

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3..NWE.3..รวมยอดสุภาษิตสุดคมสุดหวานลึกซึ้งสำหรับโลกยุคใหม่

1..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 1. วรรคสั้น
2..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 2. รวมวรรคยาว
3..รวมยอดแก่นธรรมสุภาษิต 3 (ต่อ)
2..สัจธรรมชีวิตที่ซ่อนเร้น The Truth of life is concealed
3..สูงสุดแห่งสัจธรรม(1.) The Highest Truth (1.)แก่นธรรมสุภาษิตบางข้อ สกัดจากวาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน สำหรับคนยุคใหม่ ยุคกึ่งพุทธกาล ยุคเทกโนโลยี่
4.. สูงสุดแห่งสัจธรรม(2.) The Highest Truth (2.) ธรรมปฏิบัติบางประการ เบื้องต้นสำหรับคนยุคใหม่ จากวาทะที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน )
5..จากวาทะที่ 16 คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
6..วาทะสูงสุด 4.. ชีวิตทุกชีวิตเคลื่อนไหวไปสู่จุดจบ All life moves to its end กวีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.