ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·

 

 

 

 

 

Phayap Panyatharo แสดงความคิดเห็นต่อ

โพสต์ของ Gothami Huang

Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G

 

 

 

1 มิถุนายน เวลา 02:56 น.  ·

I am 22 years old now and I was only 19 when I decided to practice Buddhism regularly. In my country, Italy, young people are not religious. People around me told me that it was foolish to dedicate my youth to religion. But I think it’s the best choice in my best life. Everything is impermament, only Buddha Dhamma give us certains.

-----

ค้นหาบน Facebook:

Phayap Panyatharo แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Gothami Huang

Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G

 

 

 

1 มิถุนายน เวลา 02:56 น.  ·

I am 22 years old now and I was only 19 when I decided to practice Buddhism regularly. In my country, Italy, young people are not religious. People around me told me that it was foolish to dedicate my youth to religion. But I think it’s the best choice in my best life. Everything is impermament, only Buddha Dhamma give us certains.

ความคิดเห็น 207 รายการ

 

 

 

เขียนความคิดเห็น

-----

-----

@Phayap Panyatharo

💛Yes I agree wiith what you say : I am 22 years old now and I was only 19 when I decided to practice Buddhism regularly. In my country, Italy, young people are not religious. People around me told me that it was foolish to dedicate my youth to religion. But I think it’s the best choice in my best life. Everything is impermament, only Buddha Dhamma give us certains .....ตอนนี้ฉันอายุ 22 ปี และอายุเพียง 19 ปีเท่านั้นเมื่อตัดสินใจปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ในประเทศของฉัน อิตาลี คนหนุ่มสาวไม่นับถือศาสนา คนรอบข้างบอกฉันว่าการอุทิศเยาวชนให้กับศาสนาเป็นเรื่องโง่ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตที่ดีที่สุดของฉัน ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงธรรม พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราแน่นอน.....💛And think you're coming to the true way of life, and to get true way of Buddhism, to lead our life well with your normal life...... I mean as the one who get a life, to live with the life, to safe to live, the life as your common life walks while you always think of Buddha and His teaching, the way to overcome all lust, or all lustful desire . Only try to clear one's heart, your heart, to clean all lust desire in your heart, till finding by oneself that all lust desires in your heart has all gone away, at that time you see in the inner part, of your life all clean and empty, the most clean of a bright light and become noble, away from the human world, to NIRVWANA. That's the most richest life of life. It's the noble life. Hope you'll try hard to reach the new world of Buddha..where all sufferring lost by the one's noble intelligence. 💛💛💛

-----

ถูกแล้วครับ ฉันเห็นด้วยกับคำกล่าวของเธอที่ว่า นั้น ..... 💛 I am 22 years old now and I was only 19 when I decided to practice Buddhism regularly. In my country, Italy, young people are not religious. People around me told me that it was foolish to dedicate my youth to religion. But I think it’s the best choice in my best life. Everything is impermament, only Buddha Dhamma give us certains. ..ตอนนี้ฉันอายุ 22 ปี และอายุเพียง 19 ปีเท่านั้นเมื่อตัดสินใจปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ในประเทศของฉัน อิตาลี คนหนุ่มสาวไม่นับถือศาสนา คนรอบข้างบอกฉันว่าการอุทิศเยาวชนให้กับศาสนาเป็นเรื่องโง่ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตที่ดีที่สุดของฉัน ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงธรรม พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราแน่นอน.....💛 และคิดว่าเธอได้มาสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้ว และได้พบทางที่ถูกที่ไปสู่พระพุทธศาสนา เพื่อที่จะนำชีวิตของเราเองไปได้อย่างดีบนวิถีทางปกติคนทั้งหลาย ฉันหมายความว่า ในฐานะที่คนๆ หนึ่งผู้ซึ่งมีชีวิตขึ้นมา เอาชีวิตให้รอดตายแล้วพาชีวิตตนนั้นเดินตามทางแห่งชีวิตคนทั้งหลายมาตลอดนั้น เธอนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าเสมอมาไม่เคยหยุดลงเลย และคิดคำสอนของพระองค์มาตลอด คำสอนที่บอกหนทางที่กำจัดกิเลศ และความปรารถนาในกิเลสกามตัณหาอันเป็นความหยากในดวงใจทั้งหลายลงให้ได้ โดยที่เพียงเราพยายามชำระดวงจิตของเราให้ขาวสะอาด...จนที่สุดได้พบเห็นด้วยตนเองว่ากิเลสกามตัณหาความหยากทั้งหลายได้หายไปหมดสิ้นจากดวงใจ ภาคภายในของเรา ได้เห็นว่าความอยากทั้งหลายในภาคภายในหายไปและเกิดความว่างเปล่าในดวงจิตของเราขึ้นมา ได้พบแสงอันเจิดจ้าที่สะอาดเอี่ยม นั้นแหละได้พบทางอันสูงส่งประเสริฐที่ตรงสู่โลก นิพพาน แล้ว นั้นแหละเป็นความร่ำรวยที่สุดของชีวิตเป็นชีวิตที่สูงส่งประเสริฐล้ำเลิศ ที่รวมปัญญาอันแจ่มจ้าชนะปัญหาทุกประการในโลกนี้ หวังว่าเธอจะทำความพยายามอย่างหนักต่อไปเพื่อได้พบโลกใหม่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.... 💛🐔

-----

-----

@Phayap Panyatharo

 

💛AS you're a young one. Go on on your life. Do the best of your education, and you have to do job, or to get your occupation in order to look after your life by yourself. The budhadhamma teaching is to do all these things everything, meditation, or breathings, with your full diligence, and not let laziness overcome you. Laziness is the real great Devil you have to kill it. Try your attemp to get rich, but all the way the life walks make the life away of laziness. Laziness or Idleness is the one's enemy which you have to kill it away from your heart. See it's coming to the one's heart and kill all laziness till no laziness in your heart then the diligence come to your heart you do anything any jobs with all diligence, no laziness in your heart. That' the way to kill all lustfull desires from one's heart and get victory to the way of Niavana your laziness is the real Devil in one's life to kill it mean victory in one's life the way of success in both your occupation or getting richness in the world of technology today and the way to overcome all lustful desires in your heart and reach the world of Nirvana by the way of diligence. This is the simple way of practice of Buddha teaching to Nirvana It's simple but it's true.💛💛💛

-----

ในฐานะที่เป็นเยาวชนอยู่ จงเดินชีวิตของตนต่อไป ทำดีที่สุดในเรื่องการศึกษาและจำเป็นต้องมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเราเอง มีคำสอนทางพุทธธรรมก็คือ ให้ทำสิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ แม้การทำสมาธิและเจริญลมปราณ หรือทำงานใดใด ให้ทำด้วยความขยันเต็ม ๆ และไม่ยอมให้มีความขี้เกียจเข้าครอบงำเราได้, ความขี้เกียจนั้นแหละเป็นมารร้ายตัวโตใหญ่อย่างแท้จริง, ท่านจะต้องฆ่ามันเสียให้ได้, จงพยายามทำงานจนร่ำรวยให้ได้, แต่ต้องระวังว่าตลอดเส้นทางเดินของชีวิตทุกระยะนั้น ต้องฆ่ามารคือความขี้เกียจให้หมดลงให้ได้ตลอด, ความขี้เกียจหรือความเงื่องหงอยนั้นเป็นศัตรูของเรา ที่เราต้องฆ่ามันเสียจากดวงใจของเรา, พยายามมองดูการมาของมันและฆ่ามันเสีย พยายามในการงานให้ร่ำรวย โดยงานการของเรานั้นไม่มีความขี้เกียจเลย ฆ่ามันทิ้งหมดแล้ว ก็มีแต่ความขยันจริง ๆ อยู่ในดวงใจของเรา, ทำให้เราทำงานทุกอย่างอย่างขยันขันแข็ง, ไม่มีความขี้เกียจในดวงใจเราเลย, นั้นแหละเป็นวิถีทางนำไปฆ่าสังหารความอยาก ความปรารถนาในกิเลสตัณหาอุปาทาน ได้ชัยชนะไปสู่เส้นทางนิพพานได้  ความขี้เกียจนี้เองเป็นมารปีศาจร้าย เมื่อฆ่ามันทิ้งเสียนั้นก็หมายถึงการได้ชัยชนะในเรื่องแนวทางอาชีพ ความร่ำรวย จากโลกยุคเทกโนโลยี่นี้ และชนะกิเลส ชนะความปรารถนาต่อตัณหาต่างๆ ของจิตใจตัวเอง และนั่นแหละทางสู่โลกนิพพาน อันเข้าถึงได้ด้วยความขยันขันแข็ง นี้เอง นี่เป็นทางปฏิบัติอย่างง่าย ๆ ของพุทธธรรม เพื่อเข้าสู่โลกนิพพาน มันเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เป็นความจริงสำหรับนักปฏิบัติธรรม💛🐔

เขียนความคิดเห็น

-----

-----

@Phayap Panyatharo

💛OHO! let me say a little more, About Meditation. I see you're quite well in smadhi I would like to tell that the good smathi is a good advantage for you, but it is not the end, your good meditation will help you to get advantage in order that it will help you to see your true mind, Meditation can help the one to see one's mind You could see dirtiness in your heart. see dirty thoughts dirty desires in your heart and to see the cleanliness in one's mind, to see makes you'll hate a dirty mind, hate dirty desires, and this is the way, to clean the one's mind, to examine the one's mind and try hard, to make mind clean all, clean all empty and you can see can examine it all time, by your good meditation, and when all dirtiness all lustful desires, disappear from your heart, that at once you acchieve noble birth noble life to Nirvana world. Don't think to practice meditation so much...or to follow Jesus Christ or Muhammad for it isn' the top end, the top end is a clean heart By the one who always examines her heart all time and clean her heart all time to destroy all evil lust desires and you will see by your eyes by your inner intelligence, the truth of modern life, the empty heart, where all sufferings can be drove away, disappear, that's the end of the old world, to the new world of NIRVANA. New life, of new world of NOTHING, of no fear at all, of no age : no birth no youth, no old, and no death, of no sufferings, of all eternal happiness. Please try all your young life to the greatest success of Buddha in the today modern world.🐔 💛💛💛

-----

อะโห ! ขอให้ฉันพูดะไรต่อไปอีกนิดหน่อยนะ เกี่ยวกับ สมาธิ เห็นละว่าเธอเก่งสมาธิเลยทีเดียว การเก่งสมาธินั้นแหละนำไปสู่ข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติธรรม หากแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่จุดจบจ๊ะ สมาธิที่ดีของเรานั้นมันช่วยให้ได้เปรียบในเรื่องทำให้เรามองดูจิตใจของเราได้ถูกต้องชัดเจนดี สมาธิย่อมช่วยให้ใครก็ตามมองดู มองเห็นจิตใจตามความเป็นจริงของตนได้ สามารถมองเห็นความสกปรกในจิตใจของเราได้ เห็นความนึกคิดที่สกปรก เห็นความอยากในกิเลสตัณหาต่าง ๆ ล้วนสกปรกได้ชัดเจน และก็มองเห็นความสะอาดในดวงจิตของเราเอง การได้มองเห็นเช่นนี้ จะทำให้เราเกิดความเกลียดชังความสกปรกในดวงจิตของเรา เกลียดชังความใฝ่ปรารถนาความหยากในกาม และนี่เองนำไปสู่ความคิดล้างมันไปเสีย ให้ดวงใจเราสะอาดสะอ้านบริสุทธิจริง ๆ และเมื่อใดที่คุณสามารถขจัดความสกปรก ความใฝ่อยากในกามกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นไปได้ เมื่อนั้นเองแหละคุณก็สำเร็จ ได้บังเกิดชีวิตใหม่ทันที นั่นคือสู่โลกนิพพานได้ทันที แต่เรื่องสมาธินี้ อย่าได้คิดฝักใฝ่ฝึกสมาธิไปแรงจัด ถึงขนาดตามไปอย่างพระเยซูคริสต์ หรือ พระมุหัมมัด เพราะสมาธิไม่ใช่จุดจบสูงสุดแต่อย่างใด จุดสูงสุดจุดจบนั้นคือ ทำดวงใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ได้ โดยเหตุที่เราหมั่นตรวจสอบดวงใจตนเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยสมาธิอันดีของเรานั้นเอง เมื่อทำลายความหยากในกามกิเลสความสกปรกในดวงใจได้หมดแล้วเท่านั้นเอง ทันใดนั้นก็บรรลุได้ชีวิตใหม่ทันใดเลย ก็จะเห็นเองจากปัญญาวิเศษภายในของตนเอง เห็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่ประเสริฐ เกี่ยวกับความว่างเปล่าในจิตใจ ที่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายหายไปหมดสิ้น ที่สุดของโลกเก่าของเราไปสู่โลกใหม่แห่งโลกนิพพาน ชีวิตใหม่แห่งโลกใหม่ โลกที่ ไม่มีอะไร ที่ซึ่งไม่มีความกลัว อะไรเลย ไม่มีวัย ไม่มีหนุ่มสาว ไม่มีแก่ และไม่มีความตาย ไม่มีความทุกข์อีกเลย มีแต่ความสุขแบบอมตะนิรันดร ขอจงพยายามนะ พยายามไปตลอดวัยรุ่นของเธอเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสำเร็จทั้งหลายตามแนวทางของพระพุทธเจ้า สำหรับโลกใหม่ยุคทันสมัยยุคนี้เลยทีเดียว สวัสดี!💛🐔

******

******

 

@Ven Ñyãnissãra BhanteRight Intension leading to right understanding... that is noble path.@Amrish UradeGreat thinking towards peaceful and harmonious life. One should definitely sink into the supreme knowledge of Dhamma.@Sudarshana JadhavRight ,your decision is adorable best wishes to you sister@Raymond TanWelcome to the Buddhist way of life. You are solely responsible for every of your own actions. May you be blessed with good health and happiness. With Metta 🙏🙏🙏

 

@Ashin ShakyajiotiCarry on dear friend. One day you will attain inner peace and happiness through practise Meditation.@Deepak GuptaGreat for you and for world also. People can only Happy and peaceful by pure Spritual. Want to meet you if you ever came to India. Pls also visit www.thechitvan.com VrindavanChitvan – Buy Apartments, Flats, Villas & Commercial Property in VrindavanTHECHITVAN.COMChitvan – Buy Apartments, Flats, Villas & Commercial Property in VrindavanChitvan – Buy Apartments, Flats, Villas & Commercial Property in Vrindavan@Rushal PalwekarSadhu Sadhu Sadhu🙏May you be happy, blessed, peaceful and liberated.🌷@Rinjee BongshaU r Right@Neeraj Jind🙏🙏🙏@Kelly KimYou made the worst decision in your life. Jesus Christ is the truth. There is no other.

 

@Gothami HuangKelly Kim then what do you do in a Buddhist group? It's stupid and disrespectful to say it to someone of different religion. I don't go to Christian groups making proselytism about Buddhism, so please don't do the same in our Buddhist groups. Have a good life!@Dedek Hendry YantoKelly KimWkwkwk jesus christ is a bullshit person.. even he is kill no mercy to his enemy when he run to death river... He is no kinddess... He taught is uncosisten.. he say he have a love..but kill his enemy.. what a bullhit... You made worst decision in you life by choose jesus chirst taught..cause hia taught uncosisten.. he will get the karma by kill his enemy.. may be he was in dept hell now

 

@Mahendrakumar Wankhede🙏Fensca do not worry.. You are in a right path, Dear🙏😊 i'm also in my 20th..and i'm a religious person..Buddhism really make my life better @Budhan BaruaFensca welcome@Shesherao M GodboleSo sweet your feelings and thoughts are very impressive and at the age of 19 years u have understood about budha is very nice appreciated budha bless you 🙏Sadhu Sadhu Sadhu jai bheem

 

@Kishan De SilvaA lot of ppl don't understand the Buddha's teachings in East Asia and Sri Lanka. Especially, concerning the inhumane treatment of other sentient creatures in the world. It is important to follow the key precepts taught by the Buddha.@Vandana Chadha SunejaPositive attitude@Mukul BaruaSadhuSadhuSadhuMy blessing to you.May Almighty Lord Buddha bless you.@Kiteg Chakma🙏🙏🙏🙏🙏@Guna Dhan ChakmaBuddha bless you for ever and ever to get peaceful and happy till the attain of enlightenment/Nirvana.....@Jai Prakash Kaimอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

@Mutturaj MaaleIam coming medam buddha DHAMMA@Ramesh Evergreen GurungWow nice one@P.S. KhobragadeHats off for your Dedication.Buddha dhamma is realy very good for practice and life.@Rabati Mohonอาจเป็นรูปภาพของ นึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "সা সাধু সাধু"@Bhante Pragya RatnaGood news Sister,Lord Buddha bless@Veer SinghneerajYou have taken a wise decision to walk on path to Nibbana. Welcome. Sadhu Sadhu Sadhu.@Bharat IngleVery true & Your decision is very right ! Namo Buddhay ! ❤❤❤ ! 💜💜💜💜💜 !@Hiroshima RamtekeGreatAdv TapasNO RELIGION IS BAD. A religion which teaches us to do crime and hurts others sentiment is bad.@Siddharth GauthamGreetings from siddharth. Namobuddha@Rekha BansodNice@Sarin HOGood idea@C P Madaan Madanvery good@Gothami HuangThanks to all of you!!@Udayan BaruaTriple Gem Bless you

 

@Shilananda International Buddhist Temple.Sadhu, very nice. Always coming to happy & peaceful day. Triple Gem Bless you.@Ashok Kumar GautamVery good@Tek Rana🌺🌺🌺🙏🙏🙏@Chan Matterhttps://chanmatter.blogspot.com/.../in-buddhism...12. Significance of Establishing the Three VehiclesCHANMATTER.BLOGSPOT.COM12. Significance of Establishing the Three Vehicles12. Significance of Establishing the Three Vehicles@Satyajit BaruaGod bless u.@Komal SinghThe world's need buddha@Jayantha KudahettyVery wise decision. Others will soon follow you. Theruwan Saranai. 🙏@Bi Tu BaruaYou chosed the right path...Stay with triple gem and walk to the path of bliss Nivvana@Er Harsh Bhanu Bauddh@Chaiy Srisukhadejrejoice, sadhu@Langesh Kambey ChkzU r thinking it's all about right....only Guatama Buddha can truly make us peaceful and harmonious life...

 

@Gothami HuangThanks all of you again@Praggaratna Mahatherogoodআইয়ন চাকমা@Lim Guan PhiawAbhijeet KushwahaGreat job 👍👍👍@William Tissa AYou did the right choice. When you were young, not just you a lot of young people get involved with drugs alcohol and destroy them. But you have chosen the Buddha's path. Now, you can be happier with your life more than with them.The practice of a religious code of ethics will help you to cultivate a good life, and it will never put you on the wrong path. You are truly a good example for young people today. Being a religious person, not shame or crazy like some people think. It's a truly pure and noble thing and it will bring you internal happiness which is money can't buy.@Namaku Alan🙏️🙏

 

@Gautam TalukdarMay lord Buddha bless and show you the path!@Vishal ShindeNamo Buddha's 🙏@SA Binoy ChakmaI m also Buddhism from Bangladesh. Glad to know sister i like sharing like you the Buddhism in life. 🙏🙏🙏@Gothami HuangSA Binoy Chakma 💖💖🙏@Suhas S. LonareYou are so lucky that you understand life at early age. So use your gift. Have a great life ahead . Namo shakyamunaye buddhaya..🙏@Nir ChTake love sister@Gothami HuangNir Ch 🙏🙏💖@Chandresh TuladharPractise the Dhamma and U will have peace of mind!!!@Bharat Bhushan Irts RetdGIF "" อาจมี congrats, hearts, love และ Congratulations

@Chandrakant BaviskarVery Nice@Mahabodhi ShakyaGreat 🙏🏻🙏🏻🙏🏻@Rajesh SuthariVery nice thought.🎉🎊📯🎈🎂🎈📯🎊🎉May Buddha Bless U, Dhamma Guide U and Sangha Protect U🌹🌼🌻🌼🌹🌻@Pranata Barua🙏🙏🙏@Gothami Huang💕🙏@Palchhen D ChakthagThanks for inspiring us!!!@Bablu A🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻@Bhadant BodhiratnaSadhu It's true May The Triple Gem Bless you !!!@Ramanand KushwahqNAMO Budhay@Siddharth GauthamRamanand Kushwahq Greetings from siddharth. So happy. My district name is Ramnad it is in tamil nadu. Rameswaram is in the district.

 

@Dharmendra Kaimor KaimorYou are welcome@Sangita Meshramอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "पोस्ट करने वाले: @tanya_ambedkar Posted .n: शेयरचैट आम्बेडकर सेना क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से,... GETIT Google Play"@Shesherao M GodboleBudha bless you heartily welcome to u in budhism@Pravin Ubale@R K GautamVery good@Atul ChakmaRight decision, I appreciate your choice .@Gothami Huang🙏🙏💕सिरी सुभाष कांबळेGood Decision, spread dhamma seeds. Lots of good washes from India.

 

@Karuna RatnaRight.@Arbind KhaBuddhism is best decision in the world@Udayan BaruaDo good again & again it will be back in your life.@Anadi ChakmaWise decision u could able to earn lots of merits in the prime of ur youth as life is full of uncertain. Peace is not exist in the materialistic world , inner peace can achieve only through dhamma. Keep it up sis.@Priyabhonsha BhikkhuNice@क्षत्रिय राणा प्रताप मौर्यवंशीIf you find peace, Namo Budhay will be found in the shelter of the Buddhist

 

@Thimira Madushanka 🤩️@Dravidian Sidharth AshokMost beautiful@Arjyo Mitra Bhanteyes only Buddha dhamma gives us certainly .@Gothami HuangArjyo Mitra Bhante 🙏@Nirupam ChakmaMay The Triple Gem bless you.@Billy FitzgeraldWishing you well from Liverpool England.@Mongbraching Marmaอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "သာခု သာဓု သာဓု သာဓုပါ"@Mala Samarasekara❤❤❤❤❤❤❤❤❤ · ตอบกลับ · 2 วัน@Balu Sonawane🙏🙏🙏

 

@Saki Choudhuri🙏🙏🙏 appreciate to you sister@Swaraj ShakyaGood n well done,🙏🙏@Ye Yintอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "สาธุ สาธุ สาธุ sadhu sadhu sadhu သာဓု သာဓု သာဓု"@Deopal LamaIf you feel yourself being only you at present that is called boddh. · ตอบกลับ · 2 วัน@ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮೂಲನಿವಾಸಿNamo buddaya, very good congrats 👏👏🌷🙏🌷@Raju Barua🙏🙏🙏@Angel Chakma AngelThat's true. Buddhism for young students.@Ing TjuGIF "" อาจมี Youre Doing The Right Thing, Allison Janney, bonnie, mom, Good Decision, Good Call และ Its The Right Thing To Do

 

@T Wong“Are you oblivious to the sufferings of birth, old age, sickness and death? There is no guarantee that you will survive, even past this very day! The time has come [for you] to develop perseverance in [your] practice. For, at this singular opportunity, you could attain the everlasting bliss [of nirvāṇa]. So now is [certainly] not the time to sit idly, But, starting with [the reflection on] death, you should bring your practice to completion! The moments of our life are not expendable, And the [possible] circumstances of death are beyond imagination. If you do not achieve an undaunted confident security now, What point is there in your being alive, O living creature?”🍂

 

@T WongReally nice@Vimotti MkBehold, O monks, this is my last advice to you. All component things in the world are changeable. They are not lasting.Work hard to gain your own salvation.@Gothami HuangThanks all dear friend@Thero B JhanI wish you all the best in your present & future life !@Krushna Chandra MohapatraYouth is the best time for practice of a religion. Because if you will spend your youth in a positive way then your future will be bright@Esor Bhattarai ChhetriYa..thats ur good decision plz move ahead...may lord Buddha bless u🙏🙏🙏@พงษ์พันธ์ เอมโอษฐ์สาธุ🙏 @Rajesha ShakyamuniWell, that's really a great step!I know how it feels.Congratulations!

 

@Indranil BaruaThe right decision ️@Utpala ChakmaVery warm welcome to the sangha. Buddha is beyond religion. Being Buddhist is practicing the dhamma. One doesn't need to wait for old age to practice, here in India Arunachal Pradesh, people practice it since childhood. Once they grow up, they can again make a informed choice to practice it lifetime. It is to live and practice everyday, every single movement.Wish u peace and happiness and lots of metta.

 

@Pintu CkzI have become pleasured to able to know about you it that, there also follow Buddhism in Italy@Satyajit BaruaCongratulations@Ramesh Kanti Tashi🙏🙏🙏Namo Buddhayo.. May the Triple Gem Bless you to achieve final goal i.e. Nibbana...🌹🌹🌹@Manendra BaruaBest wishes.@クマール ヴィカスVery nice, Nam myoho renge kyoBTW, Your name sounds like Vietnamese@Gothami Huangクマール ヴィカス Actually Gothami Huang is not my real name 😋 I chose it as my name as publisher.@Rajesha        hakyamuni Gothami is very Indian or Nepali name             

 

@Eva Fransisca                          

Proud of you 👍🙏 @Ven SumedhWelcome on the path of Dhammaอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ@Gilbert Lee · @Sonam SuzukiProud of u dea@Ashim BaruaMay Bhuddya bless u.@Guddu DhokeMay Buddha bless you good health happiness and wisdom@Eng Wee TeoMay Buddha bless you good health happiness and wisdom@Kuldeep ShakyaIt is a extremely bad event that happened with buddha'monk. also I criticized such a bad events.buddha'monk only act for to maintain peace and non-violence and also known as spreading the teaching of lord Buddha in the world.@Gothami Huang Pinki Devi️@Gothami Huang❤❤

 

 

***** 

*****

 
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.