ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

 

 

1.Thai-

*****

 

เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้

 

 

 

1

ยุคที่โลกทั้งโลกได้พบความลำบากยากจน เศรษฐกิจโลกตกต่ำคนทั้งโลกล้วนพบแต่ความเดือดร้อนของชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อน ปัญหาเศรษฐกิจความยากลำบากทางเศรษฐกิจ คือการกินการอยู่อัตคัดขัดสนนี้มีผลทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในสังคม ประเทศชาติ และแม้ในครอบครัว ทำให้เกิดโจรภัยทั่วทุกแห่ง ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ต่างแก่งแย่งกัน ทะเลาะกันเพราะเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ ลูกฆ่าพ่อ พ่อฆ่าลูกก็เกิดขึ้นในยุคสมัยโควิด-19 นี้ ชีวิตจะอยู่อย่างไร กินอย่างไร ในเมื่อเศรษฐกิจโลกตกต่ำลงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นนี้

2

ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บอกทางปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของชีวิตยุคนี้ ว่าชีวิตที่ดีมีความสุข นั้นมาจากความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นเอง ขอแต่เพียงมีปัจจัยทางเศรษฐกิจแสวงหาความพอเพียงจากปัจจัย 4 อย่างนี้ ไม่ต้องใฝ่โลภ หากินหาได้เกินความจำเป็น อย่าคิดใฝ่ใจโลภจนเกินความพอเพียง อันเป็นเหตุให้เกิดความกระหาย ความอยากความโลภ ที่ไม่สิ้นสุด อันเป็นเหตุแห่งปัญหาการแก่งแย่งแข่งดี แข่งได้ในทางเศรษฐกิจ ลามไปเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหาโจรภัยทั้งหลาย การทุจริตมิจฉาชีพทั้งปวงในสถาบัน หรือแม้อาจจะกลายเป็นสงครามใหญ่ขึ้นทั่วโลกก็ได้ตามที่ปรากฎมาแล้วถึง 2 ครั้งสงครามโลกในอดีต หากพอเพียง ทำจิตทำใจเราให้พอเพียงได้เป็นปกติอุปนิสัยแล้ว ก็จะอยู่กันไปได้อย่างสงบมีความสุขมีความกรุณาปรานี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันระหว่างชนทั้งหลาย หากใจเราคนทั้งหลายนั้นรู้จักความพอเพียงในเศรษฐกิจก็พอสมควรแล้วจะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาการทางเศรษฐกิจต่อไปได้ยิ่งขึ้นในเวลาต่อไป ๆ

3

นั่นเองเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงวางแผนสร้างชีวิตใหม่ ให้มีความพอใจในความพอเพียงความพอดีเถิด ใน 4 ประการนี้ นั้นก็คือ เรื่องเครื่องนุ่งห่มให้ได้ในระดับพอเพียงก็พอ เรื่องอาหารการกินให้ได้ในระดับพอเพียงก็พอ เรื่องที่อยู่อาศัยให้ได้ในระดับพอเพียงก็พอ และ เรื่อง ยารักษาโรคให้ได้ในระดับพอเพียงเช่นเดียวกัน เมื่อเกินระดับพอเพียงนี้ไปแล้ว จงแบ่งปันเอาไปทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้ที่ยากจนยากไร้มหาศาลต่อไปเถิด นั่นแหละความประเสริฐแห่งชีวิตตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น ในสถานการณ์เศรษฐกิจล่มจมถูกทำลายลงจากมหาภัยโควิด-19 เราจะต้องรู้จักความพอเพียงความพอดี ส่วนที่เราได้มาเกินกว่านั้น ก็จงนำไปสู่การทานเสียเถิด ทานส่วนที่เกินนั้นให้แด่เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ ผู้ที่ยังช่วยตนเองไม่ได้เถิด นั่นแหละเส้นทางที่เลิศประเสริฐของมนุษย์ สำหรับชนทั้งหลายก็จงวางแผนหามาแบบมีความพอเพียงให้ได้ก็พบความสุขแล้ว

4

1. เรื่องเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าอาภรณ์ของเราทั้งหลาย ให้จัดห่มจัดหามาในแบบที่พอเพียงแล้วก็พอ หามาพอดีแก่การใช้ พอแก่การบำบัดความร้อนความหนาว แบบพอเพียงแก่ความจำเป็น แบบที่เป็นชุดปฏิบัติงานการอาชีพของเรา แล้วก็ขอให้สบายใจได้ อย่าไปเดือดร้อนกับความอยากมีอยากได้อยากสวยอยากงาม ไม่อยากแก่ อยากเป็นอยากเด่นให้มากเกินไปกลายเป็นกิเลสตัณหาที่มาไม่รู้พอ ไม่รู้จบสิ้น นั่นคือไปสู่ปัญหาทางจิตที่เป็นปมด้อยต้อยต่ำ อันทำตนเองตกไปจากวิถีทางแห่งเสรีภาพ เพราะกลายเป็นทาสของความอยากไป อันจะกลายเป็นปัญหาเดือดร้อนในจิตในใจเราเองและเกิดการโลภโกรธหลงทำสังคมให้เกิดภัยจากความโลภนั้น เท่านั้นก็พอ ชีวิตที่ต้องการมากเกินความจำเป็นเกินความพอเพียงอย่างไร้เหตุผลนั้นเอง ที่ทำให้คนทั้งหลายบังเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ และนั้นบ่งบอกไปถึงการมีความอยากคือกิเลศตัณหากามารมณ์มากเกินไปนั่นแหละเหตุของทุกข์ที่ไม่รู้จบรู้สิ้น

5

2. อาหารที่เลี้ยงชีวิต ที่เรากินนั้นแหละ เราก็จงวางแผนการจัดหามาในแบบที่พอเพียง การกินการใช้ของเรา ให้เป็นไปแบบพอเพียง คือพอที่จะเลี้ยงชีวิตของเราและครอบครัวไปได้ก็พอก่อนแล้ว จัดหามาพอเพียงแก่ความต้องการของร่างกาย พอแก่ความจำเป็นของชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อความอเร็ดอร่อยในรสอาหาร ไม่ใช่เพื่อหวังกระตุ้นกามารมณ์ ความรักความใคร่ นั่นแหละเกินความพอเพียงไป ไม่ต้องใฝ่คิดไปไกลกว่านั้นเพราะจะกลายเป็นเรื่องของกิเลสคือเพื่อเพลิดเพลินสนุกสนาน เมามันด้วยการปรุงการแต่งเกินไป หรือเป็นไปในทางของราคะจริต กามตัณหา ในเมื่อไปพบทางตัน พบอุปสรรคของชีวิตก็สิ้นหวังก็กลายเป็นปมด้อยของชีวิต นำไปสู่ปัญหาโจรกรรม และอาชญากรรมในสังคมต่อไปนั่นเอง ขอจงวางแผนเอาให้พอดี ๆ มีกำลังพอแก่การประกอบอาชีพการงานของเราไปได้เท่านั้น โดยคิดถึงสังคมประเทศชาติ คิดถึงคนอื่นผู้ที่ต่างก็ตกทุกข์ได้ยากมาอย่างเดียวกัน ด้วยจิตเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นนั้นเอง ทำให้เราผู้ที่มีพอเพียงแล้ว มีส่วนเกินมากขึ้น ที่เอาไปทำทานอุทิศแด่ผู้ที่ยากไร้ได้มากขึ้น ทำประโยชน์แก่ปวงชน มหาชนได้มากขึ้นนั้นเองเป็นสิ่งที่ฟอกดวงจิตวิญญาณให้สะอาดสะอ้านสู่เส้นทางแห่งมรรคผล ให้วางแผนการอาหารของชีวิตเป็นไปอย่างประหยัด มีเหตุสมเหตุ มีเหตุสมผล, มีผลสมเหตุ มีผลสมผล,เสมอไป ไม่อยากกระหายเกินความต้องการของชีวิต ไม่ให้เกินไปสู่ความอยากความหลง ความอวดโอ้อหังการ ชีวิตเราก็อยู่ไปได้ อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาการได้การมี ที่มีเหตุสมแก่ผล ที่มีผลสมแก่เหตุ ไปสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจต่อไปได้ถึงสูงสุด

6

3. บ้านเรือนที่อยู่อาศัย แม้เราจะมีอยู่อย่างกระท่อม บ้านร้าง เมืองเก่าก็ตาม แต่เราจงพอใจในความพออยู่พอใช้นั้น และก็ค่อยหาเอาทำเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่ทำได้โดยถูกกฎหมาย ถูกกฎของสังคม พอเพียงแก่การอยู่หลบลมหลบแดด หลบฟ้าหลบฝน หลบความร้อนความหนาว โดยเฉพาะตามกาลเทศะขณะนี้ให้พอแก่การหลบโรคภัยไข้เจ็บคือโควิด-19 เป็นสถานที่อยู่อันสะอาดสะอ้านเสมอไป ได้ไปก่อนก็น่าจะเป็นที่พอใจแล้ว ก็พอแล้ว และเมื่อจิตใจเรารับว่าเพียงพอแล้ว อะไร ๆ ก็มีแต่ดี สงบ อยู่กันกี่คน ทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ เมื่อรู้จักพอเพียง ก็อยู่กันได้อย่างสงบปลอดภัยกันสบายกันได้แล้วบนความพอเพียงนี้ ก็ค่อยสร้างต่อค่อยหามาเพิ่มเติมไปอย่างไม่มีความอยาก ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธความหลง ทำไปตามเหตุและผลทางเศรษฐกิจ เหตุผลทางกฎหมายบ้านเมือง ก็ไม่จำเป็นต้องไปวิตก หรือการมีปมด้อยในเรื่องต่าง ๆ อะไรอีกตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีต่อไปด้วยดวงจิตที่คิดพอเพียง ส่วนผู้ที่ท่านมีเกินความพอเพียงดังกล่าวไปแล้ว ที่มีส่วนเกินไปมากแล้ว ก็จงพิจารณาเถิด เอาส่วนที่เกินนั้นไปทำบุญทำทานการกุศลแด่พลเมืองผู้ยากไร้ ช่วยผู้ที่ไม่มีที่อยู่ ได้มีที่อยู่ ช่วยผู้ไม่มีที่กินได้มีที่กิน ช่วยผู้ที่เจ็บป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเถิด นั่นแหละนำไปสู่ความอิ่ม ความสงบใจอย่างนิรันดรยั่งยืน นั่นแหละมรรคผลนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ

7

4. เรื่องยารักษาโรค ปัจจัยของชีวิตเรื่องที่ 4 สุดท้าย ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและจัดหามา ให้เราคิดให้ตรงเหตุ ตรงผล ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและการรักษาเยียวยานั้น และจัดการตนเอง หรือหาบริการมาเท่าที่ตรงเหตุตรงผลของโรคนั้น ซึ่งในเรื่องนี้ สังคมเรามีสถานพยาบาล คือโรงพยาบาลกันทั่วโลก เราเองเพียงระวังตัวเองให้เข้าใจเหตุเข้าใจผล ในการที่จะบริหารตนเองให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับระบบงานของโรงพยาบาลเข้าใจการงานสาธารณสุขให้ดีให้ถูกต้องกับปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บ อย่าไปหลงงมงายตามไปกับคำบอกคำสอนของผู้งมงายเรื่องเทพเจ้า เรื่องอำนาจทางเวทย์มนต์คาถา ความลึกลับ ซึ่งเป็นเพียงเรื่องความเชื่อที่ไร้หลักฐานไร้การพิศูจน์แบบวิทยาศาสตร์ เช่นเรื่องโควิด-19 เราจะต้องเข้าใจร่วมกันทั้งโลกในวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ทำไมเราจะต้องสวมหน้ากาก, ทำไมเราจะต้องล้างมือบ่อย ๆ, ทำไมลงลิฟท์คนเดียว,หรืออยู่กันคนละมุม, ทำไมเราจะต้องกินอาหารแบบมีช้อนกลาง, ทำไมเราจะต้องงดการชุมนุมแบบเบียดเสียดยัดเยียดกันทุกชนิดแม้กระทั่งการดนตรีการบันเทิงต่าง ๆ, ทำไมเราจะต้องมีมติความห่างกัน 2 เมตร, แม้กระทั่งเรื่องที่ละเอียดอ่อนทำไมเราจะต้องงดเว้นวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างไปทั้งหมดแม้กระทั่งประเพณีสงกรานต์, การรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่, การทำบุญตักบาตร ในบ้านเราเอง,และแม้ในวัดวาอาราม, นี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงเหตุ และผล โดยการนึกคิดเราแบบวิทยาศาสตร์ และการหวังผลในด้านการรักษาพยาบาล ก็ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแผนงานการสาธารณสุขของประเทศ ของสังคม ในการรักษาพยาบาลโรคร้ายชนิดนี้ ก็จะได้ยาหรือการรักษาเยียวยาโรคที่ดี ที่ถูกเหตุที่ถูกผลที่ต้องการ ที่รักษาโรคหายได้ ไม่ยืดเยื้อไม่ล่าช้า แบบพอเพียงแก่การรักษาโรคของเรานั้นเอง

8

ชีวิตหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายก็มีเพียง 4 เรื่อง อย่างนี้เอง หากท่านมีความทุกข์ยากลำบากจากการใฝ่แสวงหามากกว่า 4 อย่างงนี้แล้วขอได้มารำลึกนึกคิดกันใหม่ว่า ที่เกินไปจากเรื่องทั้ง 4 ก็ตัดออกไปเถิด เอาเพียงพอ พอเพียง จาก 4 รายการนี้ก็สมบูรณ์แล้ว ส่วนที่เกินไปหากได้ประโยชน์ก็จงเอาไปทำการช่วยเหลือคนอื่นผู้ยากไร้ต่อไปเถิด เอาไปสร้างโรงงาน สร้างสาธารณประโยชน์แก่คนหมู่มาก ชีวิตก็สามารถดำรงอยู่ต่อไป ทำงานการอาชีพไปได้ และทั้งยังเป็นวิถีทางแห่งวีรกรรมความเมตตากรุณาแด่ชีวิตอื่นที่ยากไร้,โดยพิจารณาไปถึงส่วนเกินที่เราได้เรามีแล้วเอาไปสร้างบุญสร้างทานสร้างโรงงาน สร้างประโยชน์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป นี่แหละเป็นวิถีทางการบุญการพัฒนาดวงจิตวิญญาณ ตามหลักธรรมสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยความพอเพียงนั่นเอง และมีสิ่งที่เป็นไปได้คือ ถึงเราเองบางคน เศรษฐี มหาเศรษฐี จะเคยมั่งมี ร่ำรวย แต่คราวที่เกิดทุพภิกขภัยวันนี้กลับได้พบความตกต่ำ เศรษฐกิจถูกทำลายไป ก็ขอให้มาคิดถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่ามาเถอะ ก็จะได้ข้อคิดได้หลักธรรม ชีวิตก็จะมีความสุขได้ต่อไป ไม่กลุ้มกลัด วิตกกังวลเกินเหตุ ถึงอาจจะไปผูกคอตายหรือฆ่าตัวตายไปเสียก่อน, นั่นแหละวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ก็พอเพียงสำหรับชีวิตที่จะเดินต่อไปได้ เพื่อประโยชน์แห่งการมีชีวิตที่ดี

9

นั่นคือเพื่อดวงจิตวิญญาณของเรานั้นมีที่พักพาอาศัยอยู่อย่างสงบ ไม่ว่าการเศรษฐกิจจะตกต่ำหรือร้ายทำลายเราอย่างไร แต่จิตใจที่รู้จักความพอเพียง นั้นแหละจะนำไปสู่ความสงบ ละเสียซึ่งความอยาก ความโลภ ความกระหาย ไปถึงความร่านความอยากทางกามารมณ์ ได้ ก็ไปสู่ดวงจิตที่สงบสงัด ไปสู่เศรษฐกิจที่พอเพียง ไปสู่เศรษฐกิจที่เผื่อแผ่เอื้ออาทร เข้าสู่โลกนิพพานกันได้ จากโอกาส หรือสถานการณ์ร้ายวันนี้เองได้กันทั้งโลก รำลึกสัจธรรมแห่งความพอเพียง ไม่หลงไปกับกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราต้องการเพียงความพอดีที่อยู่ได้นั้นแหละชีวิตก็ได้พบความพอดีพอเพียง ได้พบความสุข และพอที่จะปฏิบัติธรรม พอที่จะปฏิบัติงานการอาชีพที่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีวิต ที่ดีต่อไปได้

พอที่เราจะได้พบส่วนเกิน,มีมาตรฐานส่วนเกิน นำส่วนเกินนั้นไปสร้างผลทานการกุศล สร้างโรงงาน, พอที่จะทำจิตของเราให้ผ่องแผ้ว ผ่องใส ปราศจากตัณหาอุปาทานได้แล้ว, นั้นแหละคือวิธี หรือเหตุที่เปิดทางเราได้เข้าสู่โลกใหม่ ที่มีแต่ความสุข พ้นทุกข์ไปได้ ให้ดวงจิตเราผ่องแผ้วได้ นั่นแหละโลกนิพพาน โลกแห่งความพ้นทุกข์ อมตะ นิรันดรแห่งชีวิตตามหลักธรรมอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะมาส่งผลดีประเสริฐล้ำเลิศแด่มวลชนทั้งโลก ณ โอกาสดีโอกาสนี้จากโควิด-19 นี่เอง.

 

 

*****

*****
1.Thai-ไทย

1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อน
2..วาทะที่ 2.. cleanliness ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิ-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยการรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงาน การอาชีพที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขาร แล้วเผาเถิด
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
12..วาทะที่ 12..โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอันไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
32..วาทะที่ 32..พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้ #พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39..โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.. แด่ตรุษจีน 12 ก.พ.2564 บุญคุณอันล้ำเลิศ ของบรรพบุรุษผู้สร้างแผ่นดินสร้างชาติมา ลูกหลานรำลึกรู้ไม่มีวันลืม
43..วาทะที่ 43..แด่วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.2564
44..วาทะที่ 44..ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะCOVIDวันนี้
50..วาทะที่ 50 .. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดยากให้รอดชีวิต
50..วาทะที่ 50..44 ภาษา เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดหยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51..วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
52..วาทะที่ 52.. แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่53.. เอาชนะตนเอง ทางชนะสงครามของชีวิต
54..วาทะที่ 54..(44ภาษา)รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แด่ พระศพ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ
55..วาทะที่ 55 แด่คณะรัฐประหารเมียนม่า ลืมสัจธรรมความอดทน ทำลายประชาธิปไตยจะไม่มีแผ่นดินอยู่
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58.. To Afganistan and New Taliban 1. แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ Children’s day of Thailand
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims Muslim World Problem
69..มาฆะบูชา วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน
75..อริยสัจ 4 ข้อที่ 1 ทุกข์
76..อริยสัจ 4.ข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
77..อริยสัจ 4 ข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1. นิโรธ
78..อริยสัจ 4. ข้อที่ 4..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(มรรค8) ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,
79..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค (ยังมีต่อ)
80..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 1 เรื่องทุกข์(ต่อ) 12, นิพพิทาญาณของพระอรหันต์ 13.อาทิตตะปริยายสูตร
81..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 4 เรื่อง มรรค 8 (ต่อ) 3 สัมมาอาชีโว - อริโย วายาโม
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
92..รวมยอดสุภาษิตใหม่ ต้นฉบับแปล 64 ภาษาโลก, 211 บท A collection of new proverbs, original translations in 64 world languages. A collection of new proverbs, manuscripts translated into 64 world languages, 211 chapters.
93..มุสลิมไทยไม่เข้าใจคัมภีร์อิสลามว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น มีฐานะเป็นเพียงทาส ทรยศโทษถึงตายเลย วันนี้อิสลามในไทยทำผิดมากจนถึงระดับที่คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นไล่หนีไปจากแผ่นดินไทยแล้ว
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Please translateto your language by Google translate
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 Please translateto your language by Google translate
100..พุทธศาสนาสอนอะไร? นี่เป็นข่าวดีสุดประเสริฐ แจ้งไปให้รู้ทั่วโลกเลยนะ
101..การเมือง เสนอให้คิด คนไทยไปสู่ประชาธิปไตยจริง ๆ ชุดที่1-5 18 เรื่องต้นฉบับไทยสมบูรณ์
102 ยอดสภาษิตเดือนก.ย.2565 50 บท ต้นฉบับ 64ภาษาโลก
103 Please translate Phayap Panyatharo ประวัติชีวิตนักปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต พระพยับ ปัญญาธโร (เล่าเอง) ตอนที่ 1-2 ไทย 48 บท
104.pleasetranslate รวมยอดสุภาษิต ถ่ายทอดไป 138ภาษาโลก ครอบพลเมือง 7.6 พันล้านคน
105 please translate รวมยอดสุภาษิตวรรคสั้น 210 บทต้นฉบับ ถ่ายทอดไป 138 ภาษาโลกครอบ 8พันล้านประชากรทั้งโลก
106 please translate ปัญหาของพระพุทธศาสนาแก้ไขได้ง่ายทั้งระบบสงฆ์แล้วนั้นหมายถึงสว่างรุ่งเรืองไปทั้งโลกยุคนี้
107. ส.ค.ส.(ส่งความสุขปีใหม่) 2566 แด่พลโลก 8พันล้านชีวิต
108.Please translate อิสลาม-พุทธศาสนา รายวัน 21 ธ.ค.2565 สมาธิ3ระดับสุดยอดมหานิพพาน
109. Please translate รายงานการวิจัยความคิดเห็นของคนไทยต่อปัญหาเดินขบวนในกรุงเตหะราน อิหร่าน
110.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21ตอน)ปัญหาพุทธศาสนาวันนี้แรงร้ายแต่แก้ไขได้ด้วยพุทธิปัญญา ไทย
111.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21 ตอน ๆ ที่21) กลับมาทำหน้าที่เถิด
111.please translate การเมืองโลก ประชาธิปไตยอเมริกาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร สู่กาลามสูตร ต้นฉบับ 138 ภาษาโลก
112 พุทธศาสนาวันนี้ รำลึกวันอาสาฬหบูชา วันพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
113. การเมืองอเมริกาเข้าใจการเมืองประชาธิปไตย แต่ไม่เข้าใจไทยและเผด็จการ ก่อปัญหาการเมืองสากลขึ้น
114. รัฐประหารในไนเจอร์ แอฟริกา 27 กค.2566 มวลชนออกมาสนับสนุนรัฐประหารแน่นแผ่นดิน
115. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก ธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร
116.พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลกอนัตตะลักขณะสูตร
117. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก อาทิตตะปริยายะสูตร
118. ทบทวน !!! 14 ส.ค. 2566 พุทธศาสนาสอนอะไร จงแจ้งข่าวให้โลกรู้ทั้งโลกรู้
120 แด่เพื่อน 2567
121 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 1+2+3+4 ต้นฉบับไทย
122.การเมืองไทยวันนี้ 22สค.2566 ทักษิณกลับไทยแบบมหาเศรษฐีต้องโทษอาญาแผ่นดินเข้าคุกทันที8ปีทบทวน11กพ.2567
123 โหราศาสตร์ชี้ชะตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ อิสราเอล-ฮามาส
124 โหราศาสตร์ ดาว6ดวงเคลื่อนมารวมกัน ใน7เม.ย.2567 อะไรจะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย
125 พุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์ วันมาฆะบูชาของชาวพุทธไทยและชาวพุทธทั้งโลก
126 การเมืองไทยวันนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พิธา-ก้าวไกลคิดล้มล้างการปกครอง ไม่ผิดหรอก
127 การเมืองไทยคัวอย่างที่น่าอัยอาย อำนาจตุลาการสูงสุดถูกแทรกแซงก้าวก่ายลดน้อยด้อยค่ามาตลอดจากอำนาจยริหารแม้หน่วยงานกระจิบกระจ้อยต้อยต่ำแค่กรมราชทัณฑ์ยังทำได้
128 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 5
129 พุทธศาสนารายวัน 9 มี.ค.2566 มรรค 8 เพื่อบรรลุอริยบุคคลอรหันต์
130 การเมืองประชาธิปไตยอเมริกาเป็นการปกครองตามหลักธรรมะอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
130 การเมืองไทยวันนี้ 11 มี.ค. 2567 ศึกษาการเมืองไทย ประชาธิปไตยไม่เหมาะแก่การเมืองสัตว์ป่า จ่าฝูงเผด็จการทุกชนิด ประชาชนไทยต้องตื่นทำหน้าที่แล้วดูนายพลยอร์จ วอชิงตัน ผู้รู้ธรรมะประชาธิปไตยโลก
131 พุทธศาสนา สมาธิสูงสุดปราณ และ 9 เทกนิคการฝึกสมาธิของแพทย์ประสานกัน
132 การเมืองไทยวันนี้ยังเละเทะสับสนด้วยยุคซ็อฟท์เพาเวอร์ และพลังสงครามจิตวิทยา อันซ่อนเร้นเกินความรู้สึกอันเกี่ยวกับการเมืองอันตรายทั้งสิ้น
133. รวมเรื่องร้ายกาจรายวันในโลกยุคนี้ 4 เรื่อง
134 การเมืืองไทยวันนี้ 30 มี.ค.2567 บอกความคิดอ่านยังด้อยพัฒนาเป็นการเมืองต่ำต้อยด้อยพัฒนาจริง ๆ
135. การเมืองไทยในรัฐสภาวันนี้ 28 มี.ค. 2567 รับเรื่องบ่อนการพนันครบวงจรถูกกฎหมาย
138 พุทธศาสนา สัจธรรม4อย่างที่มนุษย์ทั้งโลกควรจะรู้ให้ได้ก่อนตายไปจากโลกนี้
139 พุทธศาสนา เราจะปฏิบัติมรรค8อย่างไรให้สำเร็จอริยอรหันต์พร้อมกันทั้งโลกตามรอยบาทพระบรมศาสดา ผนวกความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ
140 ชีวิต เรื่องราวของชีวิต ตอนที่6 เศรษฐกิจแบบพอเพียง article
140 ชีวิต เรื่องราวของชีวิต ตอนที่7เศรษฐกิจคนจนของในหลวง การขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.