ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้

 

 

 

 

53..วาทะที่ 53 Love is miracle  For  love forgives  ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้

 

 

เผยแผ่ไป 44 ภาษาโลก 1.Tha-ไทย2.English-อังกฤษ3.China-จีน4.Hindu-ฮินดี5.Russia-รัสเซีย6.Arab-อาหรับ7.Indonesia-อินโดนีเซีย8.Japan-ญี่ปุ่น9.Italy-อิตาลี10.France-ฝรั่งเศส11.Geraman-เยอรมัน12.Africa-แอฟริกา13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน14.Bosnian-บอสเนีย15.Cambodia-เขมร16.Finland-ฟินแลนด์17.Greek-กรีก18.Hebrew-ฮีบรู19.Hungary-ฮังการี20.Iceland-ไอซ์แลนด์21.Ireland – ไอร์แลนด์22.Java-ชวา23.Korea-เกาหลี24.Latin-ละติน25.Loa – ลาว26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก27.Malaysia-มาเลย์28.Mongolia-มองโกเลียNepal-เนปาล30.Norway-นอรเวย์31.Persian-เปอร์เซียน32.P0land-โปแลนด์33.Potugal-โปตุเกตุ34.Romania-โรมาเนีย35.Serbian-เซอร์เบียน36.Spain-สเปน37.Srilanga-สิงหล38.Sweden-สวีเดน39.Tamil-ทมิฬ40.Turkey-ตุรกี41.Ukrain-ยูเครน42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน43.Vietnam-เวียดนาม44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

1.Tha-ไทย

การเป็นเพื่อนกันนั้นคือการมีไมตรีจิต ไมตรีจิตแห่งความรัก  และความรักนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เนื่องเพราะมีความรักที่ให้อภัยกันได้ทุกสิ่งทุกอย่าง  ตามสุภาษิตว่า  Love is miracle  For love  forgives  ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์  เพราะความรักให้อภัยได้    ฉะนั้น เราจึงต้องการมีเพื่อนมาก ๆ  และยินดีที่มีผู้รับเราเป็นเพื่อน

-----

2.English-อังกฤษ

To be friends is to have goodwill. the spirit of love and love is a miracle Because there is love that can forgive everything. As the saying goes, Love is miracle for love forgives. Because love is forgiving, so we need a lot of friends and are happy to have our recipients as friends.

-----

3.China-จีน

做朋友就是要有善意。 愛的精神 愛是一個奇蹟 因為有愛,可以原諒一切。 俗話說,愛是奇蹟,因為愛寬恕。 因為愛是寬容的,所以我們需要很多朋友,很高興有我們的接受者成為朋友。

-----

4.Hindu-ฮินดี

मित्र होना सद्भावना है। प्यार की आत्मा और प्यार एक चमत्कार है क्योंकि प्यार है जो सब कुछ माफ कर सकता है। जैसा कि कहा जाता है, प्रेम चमत्कार है प्रेम क्षमा के लिए। क्योंकि प्रेम क्षमाशील है, इसलिए हमें बहुत से मित्रों की आवश्यकता है और हम अपने प्राप्तकर्ताओं को मित्र के रूप में पाकर प्रसन्न हैं।

-----

5.Russia-รัสเซีย

-----

मित्र होना सद्भावना है। प्यार की आत्मा और प्यार एक चमत्कार है क्योंकि प्यार है जो सब कुछ माफ कर सकता है। जैसा कि कहा जाता है, प्रेम चमत्कार है प्रेम क्षमा के लिए। क्योंकि प्रेम क्षमाशील है, इसलिए हमें बहुत से मित्रों की आवश्यकता है और हम अपने प्राप्तकर्ताओं को मित्र के रूप में पाकर प्रसन्न हैं।

-----

6.Arab-อาหรับ

-----

أن نكون أصدقاء هو أن يكون لديك نوايا حسنة. روح الحب والحب معجزة لأن هناك حب يمكن أن يغفر كل شيء. كما يقول المثل ، الحب معجزة لأن الحب يغفر. لأن الحب متسامح ، لذلك نحن بحاجة إلى الكثير من الأصدقاء ويسعدنا أن نكون أصدقاء.

-----

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

-----

Menjadi teman berarti memiliki niat baik. semangat cinta dan cinta adalah keajaiban Karena ada cinta yang bisa memaafkan segalanya. Seperti kata pepatah, Cinta adalah keajaiban karena cinta memaafkan. Karena cinta itu pemaaf, maka kita butuh banyak teman dan senang memiliki penerima kita sebagai teman.

-----

8.Japan-ญี่ปุ่น

-----

友達になることは善意を持つことです。 愛の精神 そして愛は奇跡です すべてを許すことができる愛があるからです。 ことわざにあるように、愛は愛が許すための奇跡です。 愛は寛容であるため、たくさんの友達が必要であり、受信者を友達として迎えることができてうれしいです。

-----

9.Italy-อิตาลี

-----

Essere amici significa avere buona volontà. lo spirito dell'amore e l'amore è un miracolo Perché c'è l'amore che può perdonare tutto. Come dice il proverbio, l'amore è miracolo perché l'amore perdona. Perché l'amore perdona, quindi abbiamo bisogno di molti amici e siamo felici di avere i nostri destinatari come amici.

-----

10.France-ฝรั่งเศส

-----

Être amis, c'est avoir de la bonne volonté. l'esprit d'amour et l'amour est un miracle Parce qu'il y a un amour qui peut tout pardonner. Comme dit le proverbe, l'amour est miracle car l'amour pardonne. Parce que l'amour est indulgent, nous avons donc besoin de beaucoup d'amis et sommes heureux d'avoir nos destinataires comme amis.

-----

11.Geraman-เยอรมัน

-----

Freunde zu sein bedeutet, guten Willen zu haben. der Geist der Liebe und Liebe ist ein Wunder Denn es gibt Liebe, die alles vergeben kann. Wie heißt es so schön: Liebe ist Wunder, denn Liebe vergibt. Weil Liebe verzeiht, brauchen wir viele Freunde und freuen uns, unsere Empfänger als Freunde zu haben.

-----

12.Africa-แอฟริกา

-----

Om vriende te wees is om welwillendheid te hê. die gees van liefde en liefde is 'n wonderwerk Want daar is liefde wat alles kan vergewe. Soos die spreekwoord lui, is liefde 'n wonderwerk, want liefde vergewe. Omdat liefde vergewensgesind is, het ons baie vriende nodig en is ons bly dat ons ontvangers as vriende is.

-----

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

-----

Dost olmaq xoşməramlı olmaq deməkdir. sevgi ruhu və sevgi bir möcüzədir Çünki hər şeyi bağışlaya bilən sevgi var. Sözdə deyildiyi kimi, sevgi bağışlayan üçün möcüzədir. Sevgi bağışlayan olduğundan çox dosta ehtiyacımız var və alıcılarımızı dost kimi qəbul etməyimizdən məmnunuq.

-----

14.Bosnian-บอสเนีย

-----

Biti prijatelj znači imati dobru volju. duh ljubavi a ljubav je čudo Jer postoji ljubav koja može sve oprostiti. Kao što se kaže, ljubav je čudo jer ljubav oprašta. Jer ljubav oprašta, zato nam treba puno prijatelja i sretni smo što svoje primatelje imamo za prijatelje.

-----

15.Cambodia-เขมร

-----

ដើម្បីធ្វើជាមិត្តគឺត្រូវមានសុឆន្ទៈ។ ស្មារតីនៃក្ដីស្រឡាញ់ ហើយស្នេហាគឺជាអព្ភូតហេតុ ព្រោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអាចអត់ទោសអោយគ្រប់យ៉ាង។ ដូចដែលពាក្យនេះនិយាយថាស្នេហាគឺជាអព្ភូតហេតុសម្រាប់ការអភ័យទោសឱ្យស្នេហា។ ដោយសារតែស្នេហាមានការអភ័យទោសដូច្នេះយើងត្រូវការមិត្តច្រើនហើយសប្បាយចិត្តដែលមានអ្នកទទួលជាមិត្ត។

-----

16.Finland-ฟินแลนด์

-----

Ystävinä oleminen tarkoittaa hyvää tahtoa. rakkauden henki ja rakkaus on ihme Koska on rakkautta, joka voi antaa anteeksi kaiken. Kuten sanonta kuuluu, rakkaus on ihme rakkauden anteeksi. Koska rakkaus on anteeksiantavaa, tarvitsemme paljon ystäviä ja olemme iloisia saadessamme vastaanottajat ystävinä.

-----

17.Greek-กรีก

-----

Το να είσαι φίλος σημαίνει καλή θέληση. το πνεύμα της αγάπης και η αγάπη είναι ένα θαύμα Επειδή υπάρχει αγάπη που μπορεί να συγχωρήσει τα πάντα. Όπως λέει και το ρητό, η αγάπη είναι θαύμα για την αγάπη συγχωρεί. Επειδή η αγάπη είναι συγχωρετική, γι 'αυτό χρειαζόμαστε πολλούς φίλους και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τους παραλήπτες μας ως φίλους.

-----

18.Hebrew-ฮีบรู

-----

להיות חברים זה שיהיה לך רצון טוב. את רוח האהבה ואהבה היא נס כי יש אהבה שיכולה לסלוח על הכל. כמו שנאמר, אהבה היא נס שהאהבה סולחת. מכיוון שאהבה היא סלחנית, לכן אנו זקוקים להרבה חברים ושמחים לקבל את מקבלינו כחברים.

-----

19.Hungary-ฮังการี

-----

Barátnak lenni annyit jelent, mint a jóakarat. a szeretet szelleme a szerelem pedig csoda Mert van olyan szeretet, amely mindent megbocsáthat. Ahogy mondani szokás, a Szerelem csoda, ha a szeretet megbocsát. Mivel a szeretet elnéző, ezért sok barátra van szükségünk, és örülünk, ha a címzettek barátok.

-----

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

-----

Að vera vinir er að hafa velvilja. andi ástarinnar og ástin er kraftaverk Því það er ást sem getur fyrirgefið öllu. Eins og máltækið segir er ástin kraftaverk fyrir ástina fyrirgefur. Vegna þess að ástin er fyrirgefandi, þannig að við þurfum mikla vini og erum ánægð að fá viðtakendur okkar sem vini.

-----

21.Ireland – ไอร์แลนด์

-----

Is é dea-thoil a bheith i do chairde. spiorad an ghrá agus is míorúilt an grá Toisc go bhfuil grá ann atá in ann gach rud a mhaitheamh. De réir mar a théann an rá, is míorúilt é an grá as maithiúnas an ghrá. Toisc go bhfuil grá ag maitheamh, mar sin teastaíonn go leor cairde uainn agus táimid sásta go mbeidh ár bhfaighteoirí mar chairde.

-----

22.Java-ชวา

-----

Kanca dadi duwe kabecikan. semangat katresnan lan katresnan iku mukjizat Amarga ana katresnan sing bisa ngapura kabeh. Kaya sing diandharake, Cinta iku mukjizat amarga katresnan ngapura. Amarga katresnan iku ngapura, mula kita butuh akeh kanca lan seneng karo sing nampa dadi kanca.

-----

23.Korea-เกาหลี

------

친구가 된다는 것은 선의를 갖는 것입니다. 사랑의 정신 그리고 사랑은 기적이다 모든 것을 용서할 있는 사랑이 있기 때문입니다. 속담처럼 사랑은 사랑이 용서하는 기적입니다. 사랑은 용서하기 때문에 친구가 많이 필요하고 받는 사람이 친구가 되어 행복합니다.

------

24.Latin-ละติน

-----

Esse enim amicitia est benevolentia. spiritus est caritas et amor est opus miraculosum Est quia amor, qui omnia potest dimittere. Ut dicitur, quia amor est miraculum caritas peccata dimittit. Quod amor sit remittere, ut opus sit amet amicorum beati sunt et ad amicos nostros et recipients.

-----

25.Loa – ลาว

-----

ການເປັນເພື່ອນຄືການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ວິນຍານແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະຄວາມຮັກແມ່ນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ເພາະວ່າມີຄວາມຮັກທີ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພທຸກຢ່າງ. ດັ່ງ ຄຳ ເວົ້າທີ່ວ່າ, ຄວາມຮັກແມ່ນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ສຳ ລັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຮັກ. ເພາະວ່າຄວາມຮັກແມ່ນການໃຫ້ອະໄພ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອນຫຼາຍແລະຍິນດີທີ່ຈະມີຜູ້ຮັບເປັນເພື່ອນ.

-----

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

-----

Frënn sinn ass e gudde Wëllen. de Geescht vu Léift a Léift ass e Wonner Well et gëtt Léift déi alles verzeie kann. Wéi de Sproch seet, Léift ass Wonner fir Léift verzeit. Well Léift verzeiend ass, brauche mir vill Frënn a si frou eis Empfänger als Frënn ze hunn.

-----

27.Malaysia-มาเลย์

-----

Berkawan adalah mempunyai muhibah. semangat cinta dan cinta adalah keajaiban Kerana ada cinta yang dapat memaafkan segalanya. Seperti kata pepatah, Cinta adalah keajaiban kerana cinta memaafkan. Oleh kerana cinta itu memaafkan, jadi kita memerlukan banyak kawan dan senang menjadikan penerima kita sebagai rakan.

-----

28.Mongolia-มองโกเลีย

-----

Найзууд байна гэдэг нь сайн сайхан сэтгэлтэй байх явдал юм. хайрын сүнс хайр бол гайхамшиг юм Учир нь бүх зүйлийг уучилж чаддаг хайр байдаг. Хайр гэдэг бол хайрыг уучлах гайхамшиг юм. Хайр бол уучлах чадвартай тул бид маш олон найз нөхөд хэрэгтэй бөгөөд хүлээн авагчдыг найз нөхөд болсондоо баяртай байдаг.

-----

29.Nepal-เนปาล

-----

साथीहरू हुनु भनेको सद्गुण हो। प्रेमको भावना र प्रेम एक चमत्कार हो किनकि त्यहाँ प्रेम छ जसले सबै कुरा क्षमा गर्न सक्दछ। यो भनाइ भइरहँदा प्रेम मायाको लागि मायाको क्षमा हो। किनभने माया माफ गरीरहेको छ, त्यसैले हामीलाई धेरै साथीहरूको आवश्यकता छ र हाम्रा प्राप्तकर्ताहरूलाई साथीको रूपमा पाउँदा खुसी छौं।

-----

30.Norway-นอรเวย์

-----

Å være venner er å ha velvilje. kjærlighetens ånd og kjærlighet er et mirakel For det er kjærlighet som kan tilgi alt. Som ordtaket sier, kjærlighet er mirakel for kjærlighet tilgir. Fordi kjærlighet er tilgivende, så vi trenger mange venner og er glade for å ha mottakerne våre som venner.

-----

31.Persian-เปอร์เซียน

-----

دوست بودن یعنی حسن نیت داشتن. روح عشق و عشق معجزه است زیرا عشق وجود دارد که می تواند همه چیز را ببخشد. به قول معروف عشق معجزه است برای عشق می بخشد. از آنجا که عشق بخشنده است ، بنابراین ما به دوستان زیادی احتیاج داریم و خوشحالیم که گیرندگان خود را به عنوان دوست داریم.

-----

32.P0land-โปแลนด์

-----

Być przyjaciółmi to mieć dobrą wolę. duch miłości a miłość jest cudem Ponieważ jest miłość, która może wszystko wybaczyć. Jak to się mówi, Miłość jest cudem, bo miłość przebacza. Ponieważ miłość jest wyrozumiała, więc potrzebujemy wielu przyjaciół i cieszymy się, że nasi odbiorcy są przyjaciółmi.

-----

33.Potugal-โปตุเกตุ

-----

Ser amigo é ter boa vontade. o espírito de amor e o amor é um milagre Porque existe um amor que pode perdoar tudo. Como diz o ditado, o amor é um milagre, pois o amor perdoa. Porque o amor perdoa, então precisamos de muitos amigos e estamos felizes por ter nossos destinatários como amigos.

-----

34.Romania-โรมาเนีย

-----

A fi prieteni înseamnă a avea bunăvoință. spiritul iubirii iar iubirea este un miracol Pentru că există iubire care poate ierta totul. După cum se spune, iubirea este un miracol pentru că dragostea iartă. Pentru că dragostea este iertătoare, așa că avem nevoie de mulți prieteni și suntem fericiți că avem destinatarii noștri ca prieteni.

-----

35.Serbian-เซอร์เบียน

-----

Бити пријатељ значи имати добру вољу. дух љубави а љубав је чудо Јер постоји љубав која може све опростити. Као што се каже, љубав је чудо јер љубав опрашта. Јер љубав опрашта, зато нам треба пуно пријатеља и срећни смо што своје приматеље имамо за пријатеље.

-----

36.Spain-สเปน

-----

Ser amigos es tener buena voluntad. el espíritu del amor y el amor es un milagro Porque hay amor que todo lo puede perdonar. Como dice el refrán, el amor es un milagro porque el amor perdona. Como el amor perdona, necesitamos muchos amigos y estamos felices de tener a nuestros destinatarios como amigos.

-----

37.Srilanga-สิงหล

-----

මිතුරන් වීම යනු හොඳ හිත දිනා ගැනීමයි. ප්‍රේමයේ ආත්මය ආදරය ප්‍රාතිහාර්යයකි සෑම දෙයකටම සමාව දිය හැකි ආදරය ඇති බැවිනි. කියමනට අනුව, ආදරය යනු ප්‍රාතිහාර්යයකි. ආදරය සමාව දෙන නිසා, අපට බොහෝ මිතුරන් අවශ්‍ය වන අතර අපගේ ලබන්නන් මිතුරන් ලෙස ලැබීම ගැන සතුටු වෙමු.

-----

38.Sweden-สวีเดน

-----

Att vara vänner är att ha goodwill. kärlekens ande och kärlek är ett mirakel För det finns kärlek som kan förlåta allt. Som man säger, är kärlek ett mirakel för kärlek förlåter. Eftersom kärlek är förlåtande, så vi behöver många vänner och är glada att ha våra mottagare som vänner.

-----

39.Tamil-ทมิฬ

-----

நண்பர்களாக இருப்பது நல்லெண்ணம் வேண்டும். அன்பின் ஆவி அன்பு ஒரு அதிசயம் ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கக்கூடிய அன்பு இருக்கிறது. பழமொழி போன்று, அன்பு மன்னிக்கும் அன்பு அற்புதம். அன்பு மன்னிப்பதால், எங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் தேவை, மேலும் எங்கள் பெறுநர்களை நண்பர்களாகக் கொண்டிருப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

-----

40.Turkey-ตุรกี

-----

Arkadaş olmak, iyi niyetli olmaktır. aşkın ruhu ve aşk bir mucizedir Çünkü her şeyi affedebilecek bir aşk vardır. Söylediği gibi, Aşk affeden için aşk mucizedir. Aşk affedici olduğu için, birçok arkadaşa ihtiyacımız var ve alıcılarımızı arkadaş olarak görmekten mutluyuz.

-----

41.Ukrain-ยูเครน

-----

Дружити - це мати добру волю. дух любові а любов - це диво Бо є любов, яка може все пробачити. Як говориться, любов - це диво для любові прощає. Оскільки любов прощає, тому нам потрібно багато друзів і ми раді, що наші одержувачі є друзями.

-----

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

-----

Do'st bo'lish bu xayrixohlikka ega bo'lishdir. sevgi ruhi va sevgi bu mo''jizadir Chunki hamma narsani kechira oladigan sevgi bor. So'zda aytilganidek, sevgi kechirish uchun mo''jiza. Chunki sevgi kechirimli, shuning uchun biz juda ko'p do'stlarga muhtojmiz va oluvchilarimizni do'st bo'lishimizdan xursandmiz.

-----

43.Vietnam-เวียดนาม

-----

Làm bn là phi có thin chí. tinh thn ca tình yêu và tình yêu là mt điu kỳ diu Vì có tình yêu mi có th tha th cho tt c. Như người ta đã nói, Tình yêu là phép màu cho tình yêu được tha th. Bi vì tình yêu là s tha th, vì vy chúng ta cn có nhiu bn và rt vui khi có người nhn là bn.

-----

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----

To be friends is to have goodwill. the spirit of love and love is a miracle Because there is love that can forgive everything. As the saying goes, Love is miracle for love forgives. Because love is forgiving, so we need a lot of friends and are happy to have our recipients as friends.


-----
-----

 

 

 

 

  
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.