ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
58..วาทะที่ 58.. To Afganistan and New Taliban 1. แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.

 

 

 

 

 

58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่   แก้ไขลบ
 
 

 

44 ประเทศ

แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 

 

 

 

-----
-----

1.Tha-ไทย

2.English-อังกฤษ

3.China-จีน

4.Hindu-ฮินดี

5.Russia-รัสเซีย

6.Arab-อาหรับ

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

8.Japan-ญี่ปุ่น

9.Italy-อิตาลี

10.France-ฝรั่งเศส

11.Geraman-เยอรมัน

12.Africa-แอฟริกา

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

14.Bosnian-บอสเนีย

15.Cambodia-เขมร

16.Finland-ฟินแลนด์

17.Greek-กรีก

18.Hebrew-ฮีบรู

19.Hungary-ฮังการี

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

21.Ireland – ไอร์แลนด์

22.Java-ชวา

23.Korea-เกาหลี

24.Latin-ละติน

25.Loa – ลาว

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

27.Malaysia-มาเลย์

28.Mongolia-มองโกเลีย

29.Nepal-เนปาล

30.Norway-นอรเวย์

31.Persian-เปอร์เซียน

32.P0land-โปแลนด์

33.Potugal-โปตุเกตุ

34.Romania-โรมาเนีย

35.Serbian-เซอร์เบียน

36.Spain-สเปน

37.Srilanga-สิงหล

38.Sweden-สวีเดน

39.Tamil-ทมิฬ

40.Turkey-ตุรกี

41.Ukrain-ยูเครน

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

43.Vietnam-เวียดนาม

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----
-----

 

 

 

1.Tha-ไทย

 

-----

แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่

 

ข้าพเจ้าคิดว่า ท่านประธานาธิบดี  โจ ไบเดน  พร้อม อัลไลน์ ของเขา  คงพอใจที่จะคืนดินแดนสู่ชนชาวอาฟกานิสถาน   เราอยากเห็นความสุขของคนในประเทศนั้น  เห็นประเทศ  รัฐบาล  การเมือง  และประชาชนอาฟกานิสถาน ที่เป็นเสรีชน   มีเสรีภาพ  มีสิทธิมนุษยชน  ที่มีบ้านอยู่อันแสนสงบสุข มีงานการอาชีพถาวร   มีความพอเพียงทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง  และสามัคคีธรรมในชนอาฟกานิสถานตลอดกาลยาวนานข้างหน้า  ข้าพเจ้าขอเพียงอย่างเดียว  ตาลีบัน โปรดคงไว้ซึ่งอนุสาวรีย์รูปปั้นของพระพุทธเจ้า  ที่หน้าผาบามียัน ทุก ๆพระองค์   ให้คงอยู่ตลอดไป ชั่วฟ้าดินสลาย  นั้นแหละอาฟกานิสถานจะมีมิตรรักที่จริงใจยั่งยืนนานไปทั้งโลก และพอใจในการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปตลอดกาลนานแห่งสังคมมนุษย์นี้ สวัสดี    

-----
-----

2.English-อังกฤษ

 

 

-----

To Afghanistan and the new Taliban

I think President Joe Biden, along with his Allyn, would be content to return lands to the Afghan peoples. We want to see the happiness of the people of that country, the country, the government, the politics and the people of Afghanistan. who are free people, have freedom, have human rights with a peaceful home have a permanent career have sufficiency in the economy and the fellowship in Afghanistan forever and ever My only request, Taliban, please maintain the statue of the Buddha. At the cliffs of Bami Yan, each of them will remain forever. Eternal That is how Afghanistan will have a sincere friendship that lasts for the rest of the world. and contentment in this human society's eternal happiness and sorrows.----
-----

-----

3.China-จีน

 

 

-----
 

前往阿富汗和新的塔利班

我認為喬拜登總統和他的阿林將滿足於將土地歸還給阿富汗人民。我們希望看到阿富汗人民、國家、政府、政治和人民的幸福。誰是自由的人,有自由,有人權有一個平靜的家有一個永久的職業經濟充足和永遠永遠在阿富汗的團契我唯一的請求,塔利班,請維護佛像。在八米岩的懸崖上,他們每個人都將永遠存在。永恆這就是阿富汗如何與世界其他地區保持真誠友誼的方式。和滿足於這個人類社會永恆的幸福和悲傷。

-----
-----

4.Hindu-ฮินดี

 

 

-----

अफगानिस्तान और नए तालिबान के लिए

मुझे लगता है राष्ट्रपति जो बिडेन, अपने सहयोगी के साथ, अफगान लोगों को भूमि वापस करने के लिए संतुष्ट होंगे। हम उस देश के लोगों, देश, सरकार, राजनीति और अफगानिस्तान के लोगों की खुशी देखना चाहते हैं। जो स्वतंत्र लोग हैं, जिन्हें स्वतंत्रता है, जिनके पास मानवाधिकार हैं एक शांतिपूर्ण घर के साथ एक स्थायी कैरियर है अर्थव्यवस्था में पर्याप्तता है और अफगानिस्तान में फैलोशिप हमेशा और हमेशा के लिए मेरा एक ही अनुरोध है, तालिबान, कृपया बुद्ध की मूर्ति को बनाए रखें। बामी यान की चट्टानों पर, उनमें से प्रत्येक हमेशा के लिए रहेगा। शास्वत इस प्रकार अफगानिस्तान की सच्ची मित्रता होगी जो शेष विश्व के लिए बनी रहेगी। और इस मानव समाज के शाश्वत सुख और दुख में संतोष।

-----

-----

5.Russia-รัสเซีย

 

 

-----

В Афганистан и новый Талибан

думаю Президент Джо Байден вместе со своим союзником были бы довольны возвращением земель афганскому народу. Мы хотим видеть счастье людей этой страны, страны, правительства, политики и народа Афганистана. кто свободные люди, имеют свободу, имеют права человека с мирным домом иметь постоянную карьеру иметь достаточность в экономике и общение в Афганистане во веки веков Моя единственная просьба, Талибан, пожалуйста, поддержите статую Будды. У скал Бами Яна каждый из них останется навсегда. Вечный Таким образом, в Афганистане будет сохраняться искренняя дружба со всем остальным миром. и довольство вечным счастьем и печалью этого человеческого общества.

-----

-----

 

6.Arab-อาหรับ

 

 

-----

إلى أفغانستان وطالبان الجديدة

أظن سيكون الرئيس جو بايدن ، إلى جانب ألينه ، راضين عن إعادة الأراضي إلى الشعب الأفغاني. نريد أن نرى سعادة شعب ذلك البلد ، البلد ، الحكومة ، السياسة والشعب في أفغانستان. من هم أحرار ، لديهم الحرية ، لديهم حقوق الإنسان مع منزل مسالم مهنة دائمة لديها كفاية في الاقتصاد والزمالة في أفغانستان إلى الأبد طلبي الوحيد ، طالبان ، يرجى الحفاظ على تمثال بوذا. على منحدرات بامي يان ، سيبقى كل منهم إلى الأبد. أبدي هكذا سيكون لأفغانستان صداقة مخلصة تدوم لبقية العالم. والرضا عن السعادة والحزن الأبدي لهذا المجتمع البشري.

-----
-----

7.Indonesia-อินโดนีเซีย

 

 

-----

Ke Afghanistan dan Taliban baru

Menurut saya Presiden Joe Biden, bersama dengan Allyn-nya, akan puas mengembalikan tanah kepada rakyat Afghanistan. Kami ingin melihat kebahagiaan orang-orang di negara itu, negara, pemerintah, politik, dan rakyat Afghanistan. yang adalah orang bebas, memiliki kebebasan, memiliki hak asasi manusia dengan rumah yang damai memiliki karir tetap memiliki kecukupan dalam perekonomian dan persekutuan di Afghanistan untuk selama-lamanya Satu-satunya permintaan saya, Taliban, tolong jaga patung Buddha. Di tebing Bami Yan, masing-masing akan tetap selamanya. Abadi Begitulah Afghanistan akan memiliki persahabatan yang tulus yang berlangsung selama sisa dunia. dan kepuasan dalam kebahagiaan dan kesedihan abadi masyarakat manusia ini.

-----

-----

8.Japan-ญี่ปุ่น

 

 

 

-----

-----

アフガニスタンと新しいタリバンへ

私が思うにジョー・バイデン大統領は、彼のアリンと共に、土地をアフガニスタンの人々に返還することに満足するでしょう。その国の人々、国、政府、政治、そしてアフガニスタンの人々の幸せを見たいと思っています。自由な人々であり、自由を持ち、人権を持っている人平和な家で永続的なキャリアを持っている経済に十分があるそしてアフガニスタンでの交わりは永遠に私の唯一の要求、タリバン、仏像を維持してください。バミヤンの断崖では、それぞれが永遠に残ります。永遠のそれが、アフガニスタンが世界の他の地域に続く誠実な友情を持つ方法です。そして、この人間社会の永遠の幸福と悲しみへの満足。

-----

-----

9.Italy-อิตาลี

 

 

-----

All'Afghanistan e ai nuovi talebani

penso Il presidente Joe Biden, insieme alla sua Allyn, si accontenterebbe di restituire le terre ai popoli afghani. Vogliamo vedere la felicità della gente di quel paese, il paese, il governo, la politica e la gente dell'Afghanistan. che sono persone libere, hanno libertà, hanno diritti umani con una casa tranquilla avere una carriera permanente avere la sufficienza nell'economia e la comunione in Afghanistan per sempre La mia unica richiesta, talebani, per favore mantieni la statua del Buddha. Alle scogliere di Bami Yan, ognuno di loro rimarrà per sempre. Eterno È così che l'Afghanistan avrà un'amicizia sincera che durerà per il resto del mondo. e contentezza nella felicità eterna e nei dolori di questa società umana.

-----

-----

10.France-ฝรั่งเศส

 

 

-----

Vers l'Afghanistan et les nouveaux talibans

je pense Le président Joe Biden, avec son Allyn, se contenterait de rendre des terres aux peuples afghans. Nous voulons voir le bonheur du peuple de ce pays, du pays, du gouvernement, de la politique et du peuple afghan. qui sont des gens libres, ont la liberté, ont des droits de l'homme avec une maison paisible avoir une carrière permanente avoir la suffisance dans l'économie et la fraternité en Afghanistan pour toujours et à jamais Ma seule demande, Taliban, s'il vous plaît maintenir la statue du Bouddha. Aux falaises de Bami Yan, chacun d'eux restera à jamais. Éternel C'est ainsi que l'Afghanistan aura une amitié sincère qui durera pour le reste du monde. et le contentement dans le bonheur et les peines éternels de cette société humaine.

-----

-----

11.Geraman-เยอรมัน

 

 

-----

Nach Afghanistan und den neuen Taliban

Ich denke Präsident Joe Biden würde zusammen mit seinem Allyn damit zufrieden sein, den afghanischen Völkern Land zurückzugeben. Wir wollen das Glück der Menschen dieses Landes, des Landes, der Regierung, der Politik und der Bevölkerung Afghanistans sehen. die freie Menschen sind, Freiheit haben, Menschenrechte haben mit einem friedlichen Zuhause eine feste Karriere machen genügend in der Wirtschaft haben und die Gemeinschaft in Afghanistan für immer und ewig Meine einzige Bitte, Taliban, bitte pflegen Sie die Buddha-Statue. An den Klippen von Bami Yan wird jeder von ihnen für immer bleiben. Ewig Auf diese Weise wird Afghanistan eine aufrichtige Freundschaft haben, die für den Rest der Welt anhält. und Zufriedenheit im ewigen Glück und Leid dieser menschlichen Gesellschaft.

-----

-----


12.Africa-แอฟริกา

 

 

-----

Na Afghanistan en die nuwe Taliban

ek dink President Joe Biden, saam met sy Allyn, sou tevrede wees om lande aan die Afghaanse mense terug te gee. Ons wil die geluk van die mense van daardie land, die land, die regering, die politiek en die mense van Afghanistan sien. wat vrye mense is, vryheid het, menseregte het met 'n rustige huis het 'n permanente loopbaan voldoende in die ekonomie het en die gemeenskap in Afghanistan vir ewig en altyd My enigste versoek, Taliban, onderhou asseblief die standbeeld van die Boeddha. By die kranse van Bami Yan sal elkeen vir ewig bly. Ewig Dit is hoe Afghanistan 'n opregte vriendskap sal hê wat vir die res van die wêreld duur. en tevredenheid in die ewige geluk en smarte van hierdie menslike samelewing.

----- 

-----

 

13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน

 

 

-----

Əfqanıstana və yeni Talibana

Mən düşünürəm Prezident Joe Biden, Allyn ilə birlikdə torpaqları Əfqanıstan xalqlarına qaytarmaqdan məmnun olardı. Biz o ölkənin xalqının, ölkəsinin, hökumətinin, siyasətinin və Əfqanıstan xalqının xoşbəxtliyini görmək istəyirik. azad insanlar, azadlıqlar, insan haqları var sakit bir evlə daimi karyeraya sahib olmaq iqtisadiyyatda yetərincədir və Əfqanıstanda həmişəlik və həmişəlik Tək istəyim, Taliban, zəhmət olmasa Buddanın heykəlini qoruyun. Bami Yan qayalarında hər biri əbədi qalacaq. Əbədi Beləliklə, Əfqanıstan dünyanın qalan hissəsinə qədər davam edəcək səmimi bir dostluğa sahib olacaq. və bu insan cəmiyyətinin əbədi xoşbəxtliyi və kədərlərindən məmnunluq.

-----

-----

14.Bosnian-บอสเนีย

 

 

-----

U Afganistan i nove talibane

ja mislim Predsjednik Joe Biden, zajedno sa svojom Allyn, bili bi zadovoljni vraćanjem zemlje afganistanskim narodima. Želimo vidjeti sreću ljudi te zemlje, zemlje, vlade, politike i naroda Afganistana. koji su slobodni ljudi, imaju slobodu, imaju ljudska prava sa mirnim domom imaju stalnu karijeru imaju dovoljno ekonomije i zajedništvo u Afganistanu zauvijek Moj jedini zahtjev, talibani, molim vas da sačuvate kip Bude. Na liticama Bami Yan -a svaki od njih ostat će zauvijek. Vječno Tako će Avganistan imati iskreno prijateljstvo koje će trajati do kraja svijeta. i zadovoljstvo u vječnoj sreći i tuzi ovog ljudskog društva.

-----

-----

15.Cambodia-เขมร

 

 

-----

ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតាលីបង់ថ្មី

ខ្ញុំ​គិត​ថា ប្រធានាធិបតីចូបៃដិនរួមជាមួយអាលីលីនរបស់គាត់នឹងពេញចិត្តក្នុងការប្រគល់ទឹកដីទៅឱ្យប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញ។ យើងចង់ឃើញសុភមង្គលរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនយោបាយនិងប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ ដែលជាមនុស្សមានសេរីភាពមានសេរីភាពមានសិទ្ធិមនុស្ស ជាមួយផ្ទះដែលមានសន្តិភាព មានអាជីពអចិន្រ្តៃយ៍ មានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច និងការរួបរួមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជារៀងរហូត សំណូមពរតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺតាលីបង់សូមថែរក្សារូបចម្លាក់របស់ព្រះពុទ្ធ នៅច្រាំងថ្មចោទបាមិយ៉ានពួកគេម្នាក់ៗនឹងនៅជារៀងរហូត។ អស់កល្បជានិច្ច នោះហើយជារបៀបដែលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមានមិត្តភាពស្មោះត្រង់ដែលមានរយៈពេលសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល។ និងការពេញចិត្តនៅក្នុងសុភមង្គលនិងទុក្ខព្រួយជារៀងរហូតរបស់សង្គមមនុស្សនេះ។

-----

-----

16.Finland-ฟินแลนด์

 

 

-----

Afganistaniin ja uuteen Talebaniin

mielestäni Presidentti Joe Biden ja hänen Allyn olisivat tyytyväisiä palauttamaan maita Afganistanin kansoille. Haluamme nähdä tuon maan ihmisten, maan, hallituksen, politiikan ja Afganistanin ihmisten onnellisuuden. jotka ovat vapaita ihmisiä, joilla on vapaus, joilla on ihmisoikeudet rauhallisen kodin kanssa tehdä pysyvä ura riittää taloudessa ja toveruus Afganistanissa ikuisesti Ainoa pyyntöni, Taleban, säilytä Buddhan patsas. Bami Yanin kallioilla jokainen niistä pysyy ikuisesti. Ikuinen Näin Afganistanilla on vilpitön ystävyys, joka kestää koko maailman. ja tyytyväisyys tämän ihmisyhteiskunnan ikuiseen onneen ja suruihin.

-----

-----

17.Greek-กรีก

 

 

-----

Στο Αφγανιστάν και στους νέους Ταλιμπάν

Νομίζω Ο Πρόεδρος Joe Biden, μαζί με τον Allyn του, θα ήταν ικανοποιημένοι να επιστρέψουν εδάφη στους Αφγανικούς λαούς. Θέλουμε να δούμε την ευτυχία των ανθρώπων αυτής της χώρας, της χώρας, της κυβέρνησης, της πολιτικής και του λαού του Αφγανιστάν. που είναι ελεύθεροι άνθρωποι, έχουν ελευθερία, έχουν ανθρώπινα δικαιώματα με ένα ήσυχο σπίτι έχουν μόνιμη καριέρα έχουν επάρκεια στην οικονομία και η υποτροφία στο Αφγανιστάν για πάντα και για πάντα Το μόνο μου αίτημα, Ταλιμπάν, παρακαλώ διατηρήστε το άγαλμα του Βούδα. Στα βράχια του Bami Yan, καθένα από αυτά θα παραμείνει για πάντα. Αιώνιος Έτσι θα έχει το Αφγανιστάν μια ειλικρινή φιλία που θα διαρκέσει για τον υπόλοιπο κόσμο. και ικανοποίηση στην αιώνια ευτυχία και θλίψεις αυτής της ανθρώπινης κοινωνίας.

-----

-----

18.Hebrew-ฮีบรู

 

 

 

-----

לאפגניסטן והטליבאן החדש

אני חושב הנשיא ג'ו ביידן, יחד עם אלין שלו, יסתפקו בהחזרת אדמות לעמים האפגנים. אנחנו רוצים לראות את האושר של תושבי המדינה, המדינה, הממשלה, הפוליטיקה ואנשי אפגניסטן. שהם אנשים חופשיים, בעלי חופש, בעלי זכויות אדם עם בית שליו יש קריירה קבועה בעלי מספיקות במשק והחברות באפגניסטן לנצח נצחים בקשתי היחידה, טליבאן, אנא שמור על פסל הבודהה. בצוקי באמי יאן, כל אחד מהם יישאר לנצח. נִצחִי כך תהיה לאפגניסטן ידידות כנה שנמשכת לשאר העולם. ושביעות רצון מהאושר הנצחי והצער של החברה האנושית הזו.

-----

-----

19.Hungary-ฮังการี

 

 

-----

Afganisztánba és az új tálibokhoz

gondolom Joe Biden elnök Allynnal együtt megelégedne azzal, hogy visszaadja a földeket az afgán népeknek. Látni akarjuk annak az országnak, az országnak, a kormánynak, a politikának és Afganisztán népének boldogságát. akik szabad emberek, szabadsággal rendelkeznek, emberi jogaik vannak békés házzal legyen állandó karrierje elegendő a gazdaságban és az ösztöndíj Afganisztánban örökkön örökké Egyetlen kérésem, tálibok, kérem, őrizze meg Buddha szobrát. Bami Yan szirtjein mindegyik örökre megmarad. Örök Így lesz Afganisztánnak őszinte barátsága, amely a világ többi részén is fennáll. és megelégedés az emberi társadalom örök boldogságában és bánatában.

-----

----- 

20.Iceland-ไอซ์แลนด์

 

 

 

-----

Til Afganistans og hinna nýju talibana

ég held Joe Biden forseti, ásamt Allyn sínum, myndi láta sér nægja að skila jörðum til afgönsku þjóðarinnar. Við viljum sjá hamingju íbúa þess lands, landsins, stjórnvalda, stjórnmála og íbúa Afganistan. sem er frjálst fólk, hefur frelsi, hefur mannréttindi með friðsælt heimili eiga fastan feril hafa nægjanlegt hagkerfi og samfélagið í Afganistan að eilífu Eina beiðni mín, talibanar, vinsamlegast viðhaldið styttunni af Búdda. Á klettum Bami Yan mun hver þeirra vera að eilífu. Eilíft Þannig mun Afganistan eiga einlæga vináttu sem varir um allan heim. og ánægju í eilífri hamingju og sorgum þessa mannlega samfélags.

-----

-----

21.Ireland – ไอร์แลนด์

 

 

-----

Chun na hAfganastáine agus an Taliban nua

Ceapaim Bheadh ​​an tUachtarán Joe Biden, in éineacht lena Allyn, sásta tailte a thabhairt ar ais do phobail na hAfganastáine. Ba mhaith linn sonas mhuintir na tíre sin, na tíre, an rialtais, na polaitíochta agus mhuintir na hAfganastáine a fheiceáil. ar daoine saor iad, a bhfuil saoirse acu, a bhfuil cearta daonna acu le teach síochánta gairm bheatha bhuan a bheith agat leordhóthanacht sa gheilleagar agus an chomhaltacht san Afganastáin go deo na ndeor An t-aon iarraidh atá agam, Taliban, coinnigh dealbh an Bhúda le do thoil. Ag aillte Bami Yan, fanfaidh gach duine acu go deo. Síoraí Sin mar a bheidh cairdeas ó chroí ag an Afganastáin a mhaireann don chuid eile den domhan. agus sásamh i sonas agus brón síoraí an tsochaí dhaonna seo.

-----

----- 

22.Java-ชวา

 

 

 

-----

Menyang Afghanistan lan Taliban anyar

Aku mikir Presiden Joe Biden, bebarengan karo Allyn, bakal seneng bali menyang negara-negara Afghanistan. Kita pengin ndeleng rasa seneng masarakat ing negara kasebut, negara, pamrentah, politik lan warga Afghanistan. sing bebas, duwe kebebasan, duwe hak asasi manungsa karo omah sing tentrem duwe karir permanen duwe kecukupan ing ekonomi lan paseduluran ing Afghanistan ing salawas-lawase Mung panjalukku, Taliban, tulung njaga arca Buddha. Ing perengan Bami Yan, masing-masing bakal tetep ing salawas-lawase. Langgeng Mangkene carane Afghanistan bakal duwe paseduluran sing tulus kanggo saindenging jagad. lan rasa marem ing rasa seneng lan cita-cita ing masarakat manungsa iki.

-----

-----

 

23.Korea-เกาหลี

 

 

-----

아프가니스탄과 새로운 탈레반으로

제 생각에는 Joe Biden 대통령은 Allyn과 함께 아프가니스탄 사람들에게 땅을 반환하는 데 만족할 것입니다. 우리는 그 나라 국민, 국가, 정부, 정치, 아프가니스탄 국민의 행복을 보고 싶습니다. 자유로운 사람, 자유가 있는 사람, 인권이 있는 사람 평화로운 가정과 함께 영구적인 경력을 가지고 있다 경제력이 있다 그리고 아프가니스탄의 교제는 영원무궁토록 내 유일한 부탁은 탈레반이여, 제발 부처상을 유지해 주십시오. Bami Yan의 절벽에는 각각이 영원히 남을 것입니다. 영원한 그래야 아프가니스탄이 전 세계에 지속되는 진실한 우정을 갖게 될 것입니다. 이 인간 사회의 영원한 행복과 슬픔에 대한 만족.

------

------

24.Latin-ละติน

 

 

 

-----

Et Afghanistan ad novum Taliban

cogito Praeses Joe Biden, una cum Kessinger Publishing, esset contentus Afghan redire ad populum terras. Nos volo ad populum illius felicitas est in patriam et patria imperium, quod populi et rei publicae et Afghanistan. qui liberum populum, libertatem habemus, humanum ius habent et in domum suam in pace a vitae permanet in consilio haberet sufficientiam Afghanistan et communicationem et usque in aeternum semper Tantum rogat Talibani placet esse statuam Buddha. In scopulos Bami Yan, unumquodque eorum in perpetuum remanebit. aeterna Hoc modo sincera amicitia Afghanistan erit qui permanet in reliquis mundi. beatitudo aeterna, et delectatio in hoc est societas hominum, et a dolore suo.

-----

-----

25.Loa – ลาว

 

 

 

 

-----

ໄປຍັງອັຟການິສຖານແລະພວກທາລິບານຄົນໃ່

ຂ້ອຍ​ຄິດ ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden, ພ້ອມກັບ Allyn ຂອງລາວ, ຈະພໍໃຈທີ່ຈະສົ່ງຄືນທີ່ດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ. ພວກເຮົາຢາກເຫັນຄວາມສຸກຂອງປະຊາຊົນຂອງປະເທດນັ້ນ, ປະເທດ, ລັດຖະບານ, ການເມືອງແລະປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ. ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນເສລີ, ມີສິດເສລີພາບ, ມີສິດທິມະນຸດ ກັບບ້ານທີ່ສະຫງົບສຸກ ມີອາຊີບຖາວອນ ມີຄວາມພຽງພໍໃນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການຄົບຫາຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຕະຫຼອດໄປແລະຕະຫຼອດໄປ ຄຳ ຂໍຮ້ອງອັນດຽວຂອງຂ້ອຍ, ພວກທາລິບານ, ກະລຸນາຮັກສາຮູບປັ້ນພະພຸດທະເຈົ້າ. ຢູ່ທີ່ ໜ້າ ຜາຂອງ Bami Yan, ພວກມັນແຕ່ລະຄົນຈະຢູ່ຕະຫຼອດໄປ. ນິລັນດອນ ນັ້ນຄືວິທີທີ່ອັຟການິສຖານຈະມີມິດຕະພາບອັນຈິງໃຈທີ່ຍືນຍົງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ. ແລະພໍໃຈໃນຄວາມສຸກແລະຄວາມໂສກເສົ້ານິລັນດອນຂອງສັງຄົມມະນຸດນີ້.

-----

-----

26.Luxemberg-ลักเซมเบิรก

 

 

-----

Zu Afghanistan an den neien Taliban

Ech mengen De President Joe Biden, zesumme mat sengem Allyn, wier zefridden d'Lännereien un déi afghanesch Vëlker zréckzeginn. Mir wëllen d'Gléck vun de Leit aus deem Land, dem Land, der Regierung, der Politik an de Leit vun Afghanistan gesinn. déi fräi Leit sinn, Fräiheet hunn, Mënscherechter hunn mat engem friddlechen Heem hunn eng permanent Carrière hunn genuch an der Wirtschaft an d'Gemeinschaft an Afghanistan fir ëmmer an ëmmer Meng eenzeg Ufro, Taliban, behalen w.e.g. d'Statu vum Buddha. Op de Klippen vum Bami Yan bleift jidderee vun hinnen fir ëmmer. Éiweg Dat ass wéi Afghanistan eng éierlech Frëndschaft wäert hunn, déi fir de Rescht vun der Welt dauert. an Zefriddenheet an dat éiwegt Gléck a Leed vun dëser mënschlecher Gesellschaft.

-----

-----

27.Malaysia-มาเลย์

 

 

 

-----

Ke Afghanistan dan Taliban yang baru

saya fikir Presiden Joe Biden, bersama dengan Allyn, akan puas mengembalikan tanah kepada rakyat Afghanistan. Kami ingin melihat kebahagiaan rakyat negara itu, negara, pemerintah, politik dan rakyat Afghanistan. yang merupakan orang yang bebas, mempunyai kebebasan, mempunyai hak asasi manusia dengan kediaman yang damai mempunyai kerjaya tetap mempunyai kecukupan dalam ekonomi dan persekutuan di Afghanistan selama-lamanya Satu-satunya permintaan saya, Taliban, tolong jaga patung Buddha. Di tebing Bami Yan, masing-masing akan kekal selamanya. Kekal Begitulah Afghanistan akan mempunyai persahabatan yang ikhlas yang berkekalan di seluruh dunia. dan kepuasan dalam kebahagiaan dan penderitaan masyarakat manusia ini.

-----

-----

28.Mongolia-มองโกเลีย

 

 

-----

Афганистан болон шинэ Талибан руу

би бодохдоо Ерөнхийлөгч Жо Байден Аллинтайгаа хамт газар нутгаа Афганистанд буцааж өгөхдөө сэтгэл хангалуун байх болно. Бид тэр улсын ард түмэн, улс орон, засгийн газар, улс төр, Афганистаны хүмүүсийн аз жаргалыг харахыг хүсч байна. эрх чөлөөтэй хүмүүс, эрх чөлөөтэй, хүний ​​эрхтэй амар амгалан гэртэй байнгын карьертай байх эдийн засагт хангалттай байх мөн Афганистан дахь нөхөрлөл үүрд мөнхөд Миний ганц хүсэлт, Талибан, Буддагийн хөшөөг хадгалж үлдээгээрэй. Бами Яны хадан дээр тэд бүгд үүрд үлдэх болно. Мөнхийн Ингэж байж Афганистан дэлхий даяар үргэлжлэх чин сэтгэлийн нөхөрлөлтэй болно. мөн энэ хүний ​​нийгмийн мөнхийн жаргал зовлонд сэтгэл хангалуун байх.

-----

-----

29.Nepal-เนปาล

 

 

 

-----

अफगानिस्तान र नयाँ तालिबान को लागी

मलाई लाग्छ राष्ट्रपति जो बिडेन, आफ्नो एलन संगै, अफगानिस्तानका जनताहरुलाई भूमि फिर्ता गर्न सन्तुष्ट हुनेछन्। हामी त्यो देश, देश, सरकार, राजनीति र अफगानिस्तान को जनता को खुशी देख्न चाहन्छौं। जो स्वतन्त्र मानिस हुन्, स्वतन्त्रता छ, मानव अधिकार छ एक शान्त घर संग एक स्थायी क्यारियर छ अर्थव्यवस्था मा पर्याप्तता छ र अफगानिस्तान मा सदा र सधैं को लागी फेलोशिप मेरो एउटै अनुरोध, तालिबान, कृपया बुद्धको मूर्ति बनाउनुहोस्। बामी यान को चट्टानहरुमा, ती मध्ये प्रत्येक सधैंभरि रहनेछन्। अनन्त यसरी अफगानिस्तान एक ईमान्दार मित्रता हुनेछ कि विश्व को बाकी को लागी रहन्छ। र यो मानव समाज को अनन्त खुशी र दु: ख मा सन्तुष्टि।

-----

-----

30.Norway-นอรเวย์

 

 

-----

Til Afghanistan og de nye Taliban

jeg tror President Joe Biden, sammen med hans Allyn, ville nøye seg med å returnere land til de afghanske folkene. Vi vil se lykken til folket i det landet, landet, regjeringen, politikken og folket i Afghanistan. som er frie mennesker, har frihet, har menneskerettigheter med et fredelig hjem ha en fast karriere har tilstrekkelig i økonomien og fellesskapet i Afghanistan for alltid og alltid Min eneste forespørsel, Taliban, vær så snill å vedlikeholde statuen av Buddha. På klippene til Bami Yan vil hver av dem forbli for alltid. Evig Slik vil Afghanistan ha et oppriktig vennskap som varer for resten av verden. og tilfredshet i dette menneskelige samfunnets evige lykke og sorger.

-----

-----

31.Persian-เปอร์เซียน

 

-----

به افغانستان و طالبان جدید

من فکر می کنم رئیس جمهور جو بایدن به همراه آلین خود از بازگشت سرزمین به مردم افغانستان راضی خواهند بود. ما می خواهیم شاهد خوشبختی مردم آن کشور ، کشور ، دولت ، سیاست و مردم افغانستان باشیم. افرادی که آزاد هستند ، آزادی دارند ، حقوق بشر دارند با خانه ای آرام داشتن شغل دائمی در اقتصاد کفایت کنند و همراهی در افغانستان برای همیشه و برای همیشه تنها درخواست من ، طالبان ، لطفاً مجسمه بودا را حفظ کنید. در صخره های بامی یان ، هر یک از آنها برای همیشه باقی خواهند ماند. ابدی اینگونه است که افغانستان دوستی صمیمانه ای خواهد داشت که برای بقیه جهان پایدار است. و رضایت از شادی و غم های ابدی این جامعه بشری.

-----

-----

32.P0land-โปแลนด์

 

 

-----

Do Afganistanu i nowych Talibów

Myślę Prezydent Joe Biden i jego Allyn byliby zadowoleni z zwrotu ziem ludom afgańskim. Chcemy zobaczyć szczęście mieszkańców tego kraju, kraju, rządu, polityki i mieszkańców Afganistanu. którzy są wolnymi ludźmi, mają wolność, mają prawa człowieka ze spokojnym domem mieć stałą karierę mieć wystarczalność w gospodarce i społeczność w Afganistanie na wieki wieków Moja jedyna prośba, talibanie, proszę o utrzymanie posągu Buddy. Na klifach Bami Yan każdy z nich pozostanie na zawsze. Wieczny W ten sposób Afganistan będzie miał szczerą przyjaźń, która przetrwa resztę świata. i zadowolenie w wiecznym szczęściu i smutkach tego ludzkiego społeczeństwa.

-----

-----

33.Potugal-โปตุเกตุ

 

-----

Para o Afeganistão e o novo Talibã

eu penso O presidente Joe Biden, junto com seu Allyn, ficaria contente em devolver terras ao povo afegão. Queremos ver a felicidade do povo daquele país, do país, do governo, da política e do povo do Afeganistão. que são pessoas livres, têm liberdade, têm direitos humanos com um lar tranquilo ter uma carreira permanente tem suficiência na economia e a irmandade no Afeganistão para todo o sempre Meu único pedido, Talibã, por favor, mantenha a estátua do Buda. Nos penhascos de Bami Yan, cada um deles permanecerá para sempre. Eterno É assim que o Afeganistão terá uma amizade sincera que dura para o resto do mundo. e contentamento com a felicidade e tristezas eternas desta sociedade humana.

-----

-----

34.Romania-โรมาเนีย

 

 

-----

În Afganistan și noii talibani

Eu cred Președintele Joe Biden, împreună cu Allyn, s-ar mulțumi să returneze pământurile popoarelor afgane. Vrem să vedem fericirea oamenilor din acea țară, a țării, a guvernului, a politicii și a oamenilor din Afganistan. care sunt oameni liberi, au libertate, au drepturi ale omului cu o casă liniștită au o carieră permanentă au suficientă economie și părtășia în Afganistan în vecii vecilor Singura mea cerere, talibani, vă rugăm să mențineți statuia lui Buddha. La stâncile din Bami Yan, fiecare dintre ele va rămâne pentru totdeauna. Etern Acesta este modul în care Afganistanul va avea o prietenie sinceră care durează pentru restul lumii. și mulțumire în fericirea și durerile veșnice ale acestei societăți umane.

-----

-----

35.Serbian-เซอร์เบียน

 

 

-----

У Авганистан и нове талибане

ја мислим Председник Јое Биден, заједно са својом Аллин, био би задовољан што је вратио земљу авганистанским народима. Желимо да видимо срећу људи те земље, земље, владе, политике и народа Авганистана. који су слободни људи, имају слободу, имају људска права са мирним домом имају сталну каријеру имају довољно економије и заједништво у Авганистану заувек Мој једини захтев, талибани, молим вас да сачувате статуу Буде. На литицама Бами Иан -а, сваки од њих ће остати заувек. Вечно Тако ће Авганистан имати искрено пријатељство које ће трајати до краја света. и задовољство у вечној срећи и тузи овог људског друштва.

-----

-----

36.Spain-สเปน

 

 

-----

A Afganistán y los nuevos talibanes

creo El presidente Joe Biden, junto con su Allyn, se contentarían con devolver tierras a los afganos. Queremos ver la felicidad de la gente de ese país, el país, el gobierno, la política y la gente de Afganistán. que son personas libres, tienen libertad, tienen derechos humanos con un hogar tranquilo tener una carrera permanente tener suficiencia en la economía y la confraternidad en Afganistán para siempre jamás Mi única petición, talibanes, por favor mantengan la estatua del Buda. En los acantilados de Bami Yan, cada uno de ellos permanecerá para siempre. Eterno Así es como Afganistán tendrá una amistad sincera que perdura por el resto del mundo. y contentamiento en la eterna felicidad y tristeza de esta sociedad humana.

-----

-----

37.Srilanga-สิงหล

 

 

-----

ඇෆ්ගනිස්ථානයට සහ නව තලේබාන් සංවිධානයට

මම සිතනවා ජනාධිපති ජෝ බිඩන් සහ ඔහුගේ ඇලීන් සමඟ ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනතාවට ඉඩම් ආපසු ලබා දීමෙන් සෑහීමකට පත් විය හැකිය. ඒ රටේ, රටේ, රජයේ, දේශපාලනයේ සහ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ජනතාවගේ සතුට දැකීමට අපට අවශ්‍යය. නිදහස් මිනිසුන්, නිදහස ඇති, මානව හිමිකම් ඇති සාමකාමී නිවසක් සමඟ ස්ථිර වෘත්තියක් ඇත ආර්ථිකයේ ප්‍රමාණවත් බවක් ඇත ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සදාකාලික සහයෝගීතාවය මගේ එකම ඉල්ලීම, තලේබාන්, කරුණාකර බුදු පිළිමය නඩත්තු කරන්න. බාමි යන් කඳු මුදුන්වල ඒ සෑම එකක්ම සදහටම පවතිනු ඇත. සදාකාලික ඇෆ්ගනිස්ථානය ලොව පුරා පවතින අවංක මිත්‍රත්වයක් ඇති කර ගන්නේ එලෙස ය. සහ මෙම මිනිස් සමාජයේ සදාකාලික සතුට හා දුක තුළ තෘප්තිමත් වීම.

-----

-----

38.Sweden-สวีเดน

 

-----

Till Afghanistan och de nya talibanerna

Jag tror President Joe Biden, tillsammans med hans Allyn, skulle nöja sig med att återlämna mark till de afghanska folken. Vi vill se lyckan för folket i det landet, landet, regeringen, politiken och Afghanistans folk. som är fria människor, har frihet, har mänskliga rättigheter med ett lugnt hem ha en permanent karriär har tillräcklig ekonomi och gemenskapen i Afghanistan för alltid Min enda begäran, Taliban, behåll statyn av Buddha. Vid klipporna i Bami Yan kommer var och en av dem att förbli för alltid. Evig Det är så Afghanistan kommer att ha en uppriktig vänskap som varar resten av världen. och tillfredsställelse i detta mänskliga samhälles eviga lycka och sorger.

-----

-----

39.Tamil-ทมิฬ

 

 

-----

ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் புதிய தலிபான்களுக்கு

நான் நினைக்கிறேன் ஜனாதிபதி ஜோ பிடன், தனது அல்லினுடன், ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு நிலங்களை திருப்பித் தருவதில் திருப்தியடைவார். அந்த நாட்டு மக்கள், நாடு, அரசு, அரசியல் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களின் மகிழ்ச்சியைக் காண விரும்புகிறோம். சுதந்திரமான மக்கள், சுதந்திரம், மனித உரிமைகள் கொண்டவர்கள் அமைதியான இல்லத்துடன் நிரந்தர தொழில் வேண்டும் பொருளாதாரத்தில் போதுமானதாக உள்ளது மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் என்றென்றும் கூட்டுறவு எனது ஒரே வேண்டுகோள், தலிபான், தயவுசெய்து புத்தர் சிலையை பராமரிக்கவும். பாமி யான் குன்றுகளில், அவை ஒவ்வொன்றும் என்றென்றும் இருக்கும். நித்தியம் அப்படித்தான் ஆப்கானிஸ்தான் உலகம் முழுவதும் நீடிக்கும் ஒரு நேர்மையான நட்பை கொண்டிருக்கும். மற்றும் இந்த மனித சமுதாயத்தின் நித்திய மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரங்களில் திருப்தி.

-----

-----

40.Turkey-ตุรกี

 

 

-----

Afganistan'a ve yeni Taliban'a

Bence Başkan Joe Biden, Allyn ile birlikte Afgan halklarına toprakları geri vermekten memnun olacaktır. O ülke halkının, ülkenin, hükümetin, siyasetin ve Afganistan halkının mutluluğunu görmek istiyoruz. özgür insanlar kimdir, özgürdür, insan haklarına sahiptir huzurlu bir ev ile kalıcı bir kariyere sahip olmak ekonomide yeterlilik var ve sonsuza dek Afganistan'daki dostluk Tek isteğim, Taliban, lütfen Buda heykelini koru. Bami Yan'ın kayalıklarında her biri sonsuza kadar kalacak. Sonsuz Afganistan bu şekilde dünyanın geri kalanı için geçerli olan samimi bir dostluğa sahip olacaktır. ve bu insan toplumunun sonsuz mutluluk ve üzüntülerindeki memnuniyet.

-----

-----

41.Ukrain-ยูเครน

 

 

-----

До Афганістану та нових талібів

Я думаю Президент Джо Байден разом зі своєю Еллін буде задоволений поверненням земель афганським народам. Ми хочемо бачити щастя жителів цієї країни, країни, уряду, політики та народу Афганістану. які є вільними людьми, мають свободу, мають права людини із мирним домом мати постійну кар'єру мають достатність в економіці та спілкування в Афганістані назавжди Моє єдине прохання, Талібан, будь ласка, збережіть статую Будди. Біля скель Бамі Яна кожен із них залишиться назавжди. Вічний Так Афганістан матиме щиру дружбу, яка триватиме до кінця світу. і задоволення у вічному щасті та скорботах цього людського суспільства.

-----

-----

42.Usbegistan-อุสเบกิสถาน

 

 

-----

Afg'oniston va yangi Tolibonga

Menimcha Prezident Jo Bayden, Allin bilan birga, erlarni afg'on xalqlariga qaytarishdan mamnun bo'ladi. Biz o'sha mamlakat xalqi, mamlakat, hukumat, siyosat va Afg'oniston xalqining baxtini ko'rishni istaymiz. erkin odamlar, erkinlikka ega, inson huquqlariga ega tinch uy bilan doimiy kasbga ega bo'lish iqtisodiyotda yetarli va Afg'onistondagi do'stlik abadiy va abadiy Mening yagona iltimosim, Tolibon, iltimos, Budda haykalini saqlang. Bami Yan qoyalarida ularning har biri abadiy qoladi. Abadiy Ana shundagina Afg'oniston butun dunyoda davom etadigan samimiy do'stlikka ega bo'ladi. va bu insoniyat jamiyatining abadiy baxti va qayg'usidan qoniqish.

-----

-----

43.Vietnam-เวียดนาม

 

 

-----

Đến Afghanistan và Taliban mới

tôi nghĩ Tổng thống Joe Biden, cùng với Allyn của ông, sẽ bằng lòng trả lại đất đai cho các dân tộc Afghanistan. Chúng tôi muốn thấy hạnh phúc của người dân đất nước đó, đất nước, chính phủ, chính trị và người dân Afghanistan. những người tự do, có tự do, có nhân quyền với một ngôi nhà yên bình có một sự nghiệp lâu dài có đầy đủ trong nền kinh tế và sự thông công ở Afghanistan mãi mãi và mãi mãi Yêu cầu duy nhất của tôi, Taliban, hãy duy trì bức tượng của Đức Phật. Tại các vách đá của Bami Yan, mỗi người trong số họ sẽ ở lại mãi mãi. Vĩnh hằng Đó là cách Afghanistan sẽ có một tình bạn chân thành kéo dài đến phần còn lại của thế giới. và mãn nguyện trong hạnh phúc và nỗi buồn vĩnh viễn của xã hội loài người này.

-----

-----

44.Mynma-เมียนมา-อังกฤษ

-----

To Afghanistan and the new Taliban

I think President Joe Biden, along with his Allyn, would be content to return lands to the Afghan peoples. We want to see the happiness of the people of that country, the country, the government, the politics and the people of Afghanistan. who are free people, have freedom, have human rights with a peaceful home have a permanent career have sufficiency in the economy and the fellowship in Afghanistan forever and ever My only request, Taliban, please maintain the statue of the Buddha. At the cliffs of Bami Yan, each of them will remain forever. Eternal That is how Afghanistan will have a sincere friendship that lasts for the rest of the world. and contentment in this human society's eternal happiness and sorrows.

-----

-----

  

 

 
1.Thai-ไทย

1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อน
2..วาทะที่ 2.. cleanliness ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิ-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยการรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงาน การอาชีพที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขาร แล้วเผาเถิด
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
12..วาทะที่ 12..โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอันไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
32..วาทะที่ 32..พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้ #พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39..โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.. แด่ตรุษจีน 12 ก.พ.2564 บุญคุณอันล้ำเลิศ ของบรรพบุรุษผู้สร้างแผ่นดินสร้างชาติมา ลูกหลานรำลึกรู้ไม่มีวันลืม
43..วาทะที่ 43..แด่วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.2564
44..วาทะที่ 44..ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะCOVIDวันนี้
50..วาทะที่ 50 .. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดยากให้รอดชีวิต
50..วาทะที่ 50..44 ภาษา เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดหยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51..วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
52..วาทะที่ 52.. แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่53.. เอาชนะตนเอง ทางชนะสงครามของชีวิต
54..วาทะที่ 54..(44ภาษา)รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แด่ พระศพ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ
55..วาทะที่ 55 แด่คณะรัฐประหารเมียนม่า ลืมสัจธรรมความอดทน ทำลายประชาธิปไตยจะไม่มีแผ่นดินอยู่
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ Children’s day of Thailand
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims Muslim World Problem
69..มาฆะบูชา วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน
75..อริยสัจ 4 ข้อที่ 1 ทุกข์
76..อริยสัจ 4.ข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
77..อริยสัจ 4 ข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1. นิโรธ
78..อริยสัจ 4. ข้อที่ 4..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(มรรค8) ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,
79..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค (ยังมีต่อ)
80..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 1 เรื่องทุกข์(ต่อ) 12, นิพพิทาญาณของพระอรหันต์ 13.อาทิตตะปริยายสูตร
81..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 4 เรื่อง มรรค 8 (ต่อ) 3 สัมมาอาชีโว - อริโย วายาโม
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
92..รวมยอดสุภาษิตใหม่ ต้นฉบับแปล 64 ภาษาโลก, 211 บท A collection of new proverbs, original translations in 64 world languages. A collection of new proverbs, manuscripts translated into 64 world languages, 211 chapters.
93..มุสลิมไทยไม่เข้าใจคัมภีร์อิสลามว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น มีฐานะเป็นเพียงทาส ทรยศโทษถึงตายเลย วันนี้อิสลามในไทยทำผิดมากจนถึงระดับที่คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นไล่หนีไปจากแผ่นดินไทยแล้ว
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Please translateto your language by Google translate
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 Please translateto your language by Google translate
100..พุทธศาสนาสอนอะไร? นี่เป็นข่าวดีสุดประเสริฐ แจ้งไปให้รู้ทั่วโลกเลยนะ
101..การเมือง เสนอให้คิด คนไทยไปสู่ประชาธิปไตยจริง ๆ ชุดที่1-5 18 เรื่องต้นฉบับไทยสมบูรณ์
102 ยอดสภาษิตเดือนก.ย.2565 50 บท ต้นฉบับ 64ภาษาโลก
103 Please translate Phayap Panyatharo ประวัติชีวิตนักปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต พระพยับ ปัญญาธโร (เล่าเอง) ตอนที่ 1-2 ไทย 48 บท
104.pleasetranslate รวมยอดสุภาษิต ถ่ายทอดไป 138ภาษาโลก ครอบพลเมือง 7.6 พันล้านคน
105 please translate รวมยอดสุภาษิตวรรคสั้น 210 บทต้นฉบับ ถ่ายทอดไป 138 ภาษาโลกครอบ 8พันล้านประชากรทั้งโลก
106 please translate ปัญหาของพระพุทธศาสนาแก้ไขได้ง่ายทั้งระบบสงฆ์แล้วนั้นหมายถึงสว่างรุ่งเรืองไปทั้งโลกยุคนี้
107. ส.ค.ส.(ส่งความสุขปีใหม่) 2566 แด่พลโลก 8พันล้านชีวิต
108.Please translate อิสลาม-พุทธศาสนา รายวัน 21 ธ.ค.2565 สมาธิ3ระดับสุดยอดมหานิพพาน
109. Please translate รายงานการวิจัยความคิดเห็นของคนไทยต่อปัญหาเดินขบวนในกรุงเตหะราน อิหร่าน
110.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21ตอน)ปัญหาพุทธศาสนาวันนี้แรงร้ายแต่แก้ไขได้ด้วยพุทธิปัญญา ไทย
111.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21 ตอน ๆ ที่21) กลับมาทำหน้าที่เถิด
111.please translate การเมืองโลก ประชาธิปไตยอเมริกาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร สู่กาลามสูตร ต้นฉบับ 138 ภาษาโลก
112 พุทธศาสนาวันนี้ รำลึกวันอาสาฬหบูชา วันพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
113. การเมืองอเมริกาเข้าใจการเมืองประชาธิปไตย แต่ไม่เข้าใจไทยและเผด็จการ ก่อปัญหาการเมืองสากลขึ้น
114. รัฐประหารในไนเจอร์ แอฟริกา 27 กค.2566 มวลชนออกมาสนับสนุนรัฐประหารแน่นแผ่นดิน
115. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก ธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร
116.พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลกอนัตตะลักขณะสูตร
117. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก อาทิตตะปริยายะสูตร
118. ทบทวน !!! 14 ส.ค. 2566 พุทธศาสนาสอนอะไร จงแจ้งข่าวให้โลกรู้ทั้งโลกรู้
120 แด่เพื่อน 2567
121 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 1+2+3+4 ต้นฉบับไทย
122.การเมืองไทยวันนี้ 22สค.2566 ทักษิณกลับไทยแบบมหาเศรษฐีต้องโทษอาญาแผ่นดินเข้าคุกทันที8ปีทบทวน11กพ.2567
123 โหราศาสตร์ชี้ชะตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ อิสราเอล-ฮามาส
124 โหราศาสตร์ ดาว6ดวงเคลื่อนมารวมกัน ใน7เม.ย.2567 อะไรจะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย
125 พุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์ วันมาฆะบูชาของชาวพุทธไทยและชาวพุทธทั้งโลก
126 การเมืองไทยวันนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พิธา-ก้าวไกลคิดล้มล้างการปกครอง ไม่ผิดหรอก
127 การเมืองไทยคัวอย่างที่น่าอัยอาย อำนาจตุลาการสูงสุดถูกแทรกแซงก้าวก่ายลดน้อยด้อยค่ามาตลอดจากอำนาจยริหารแม้หน่วยงานกระจิบกระจ้อยต้อยต่ำแค่กรมราชทัณฑ์ยังทำได้
128 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 5
129 พุทธศาสนารายวัน 9 มี.ค.2566 มรรค 8 เพื่อบรรลุอริยบุคคลอรหันต์
130 การเมืองประชาธิปไตยอเมริกาเป็นการปกครองตามหลักธรรมะอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
130 การเมืองไทยวันนี้ 11 มี.ค. 2567 ศึกษาการเมืองไทย ประชาธิปไตยไม่เหมาะแก่การเมืองสัตว์ป่า จ่าฝูงเผด็จการทุกชนิด ประชาชนไทยต้องตื่นทำหน้าที่แล้วดูนายพลยอร์จ วอชิงตัน ผู้รู้ธรรมะประชาธิปไตยโลก
131 พุทธศาสนา สมาธิสูงสุดปราณ และ 9 เทกนิคการฝึกสมาธิของแพทย์ประสานกัน
132 การเมืองไทยวันนี้ยังเละเทะสับสนด้วยยุคซ็อฟท์เพาเวอร์ และพลังสงครามจิตวิทยา อันซ่อนเร้นเกินความรู้สึกอันเกี่ยวกับการเมืองอันตรายทั้งสิ้น
133. รวมเรื่องร้ายกาจรายวันในโลกยุคนี้ 4 เรื่อง
134 การเมืืองไทยวันนี้ 30 มี.ค.2567 บอกความคิดอ่านยังด้อยพัฒนาเป็นการเมืองต่ำต้อยด้อยพัฒนาจริง ๆ
135. การเมืองไทยในรัฐสภาวันนี้ 28 มี.ค. 2567 รับเรื่องบ่อนการพนันครบวงจรถูกกฎหมาย
138 พุทธศาสนา สัจธรรม4อย่างที่มนุษย์ทั้งโลกควรจะรู้ให้ได้ก่อนตายไปจากโลกนี้
139 พุทธศาสนา เราจะปฏิบัติมรรค8อย่างไรให้สำเร็จอริยอรหันต์พร้อมกันทั้งโลกตามรอยบาทพระบรมศาสดา ผนวกความคิดเห็น ดร.นันทสาร สีสลับ
140 ชีวิต เรื่องราวของชีวิต ตอนที่6 เศรษฐกิจแบบพอเพียง article
140 ชีวิต เรื่องราวของชีวิต ตอนที่7เศรษฐกิจคนจนของในหลวง การขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.