ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ

 

 

 

กรณีตัวอย่าง จาก เยาวชนอิตาลี และ ลิซ่า Lisa เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้   แก้ไขลบ
 
 
กรณีตัวอย่าง จาก เยาวชนอิตาลี และ ลิซ่า Lisa เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้   แก้ไขลบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddhism to the newworld Era พุทธศาสนามาสู่โลกยุคใหม่

เยาวชน คนทั้งโลกยุคใหม่สามารถปฏิบัติธรรมสู่มรรคผลนิพพาน พร้อมความสำเร็จในการงานอาชีพร่ำรวยมหาศาลได้ โดยวิธีปฏิบัติทันสมัยไม่เหมือนเดิมเลย   และวันนี้ มีกรณีตัวอย่าง 2 กรณีที่บอกถึงแนวปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาพร้อมกันไป ดังนี้

1.  กรณีที่ 1 เยาวชนอิตาลี Gothami Huang

2.  กรณีที่ 2  ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล

3. นี่คือกรณีตัวอย่างการปฏิบัติธรรมยุคใหม่

-----

1. กรณีที่ 1 Gothami Huang

 

 

จากวิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด กรณีที่น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน 2564 เวลา 02:56 น. ข้อความว่า :-

I am 22 years old now and I was only 19 when I decided to practice Buddhism regularly. In my country, Italy, young people are not religious. People around me told me that it was foolish to dedicate my youth to religion. But I think it’s the best choice in my best life. Everything is impermament, only Buddha Dhamma give us certains.

(ตอนนี้ฉันอายุ 22 ปี และอายุเพียง 19 ปีเท่านั้นเมื่อตัดสินใจปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ในประเทศของฉัน อิตาลี คนหนุ่มสาวไม่นับถือศาสนา คนรอบข้างบอกฉันว่าการอุทิศเยาวชนให้กับศาสนาเป็นเรื่องโง่ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตที่ดีที่สุดของฉัน ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงธรรม พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราแน่นอน..)----

@Phayap Panyatharo 1

 

💛Yes I agree with what you say : I am 22 years old now and I was only 19 when I decided to practice Buddhism regularly. In my country, Italy, young people are not religious. People around me told me that it was foolish to dedicate my youth to religion. But I think it’s the best choice in my best life. Everything is impermament, only Buddha Dhamma give us certains ..... And think you're coming to the true way of life, and to get true way of Buddhism, to lead our life well with your normal life...... I mean as the one who get a life, to live with the life, to safe to live, the life as your common life walks while you always think of Buddha and His teaching, the way to overcome all lust, or all lustful desire . Only try to clear one's heart, your heart, to clean all lust desire in your heart, till finding by oneself that all lust desires in your heart has all gone away, at that time you see in the inner part, of your life all clean and empty, the most clean of a bright light and become noble, away from the human world, to NIRVWANA. That's the most richest life of life. It's the noble life. Hope you'll try hard to reach the new world of Buddha..where all sufferring lost by the one's noble intelligence. 💛💛💛

ถูกแล้วครับ ฉันเห็นด้วยกับคำกล่าวของเธอที่ว่า นั้น..ตอนนี้ฉันอายุ 22 ปี และอายุเพียง 19 ปีเท่านั้นเมื่อตัดสินใจปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ในประเทศของฉัน อิตาลี คนหนุ่มสาวไม่นับถือศาสนา คนรอบข้างบอกฉันว่าการอุทิศเยาวชนให้กับศาสนาเป็นเรื่องโง่ แต่ฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตที่ดีที่สุดของฉัน ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงธรรม พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราแน่นอน.....💛 และคิดว่าเธอได้มาสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้ว และได้พบทางที่ถูกที่ไปสู่พระพุทธศาสนา เพื่อที่จะนำชีวิตของเราเองไปได้อย่างดีบนวิถีทางปกติคนทั้งหลาย ฉันหมายความว่า ในฐานะที่คนๆ หนึ่งผู้ซึ่งมีชีวิตขึ้นมา เอาชีวิตให้รอดตายแล้วพาชีวิตตนนั้นเดินตามทางแห่งชีวิตคนทั้งหลายมาตลอดนั้น เธอนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าเสมอมาไม่เคยหยุดลงเลย และคิดคำสอนของพระองค์มาตลอด คำสอนที่บอกหนทางที่กำจัดกิเลศ และความปรารถนาในกิเลสกามตัณหาอันเป็นความหยากในดวงใจทั้งหลายลงให้ได้ โดยที่เพียงเราพยายามชำระดวงจิตของเราให้ขาวสะอาด...จนที่สุดได้พบเห็นด้วยตนเองว่ากิเลสกามตัณหาความหยากทั้งหลายได้หายไปหมดสิ้นจากดวงใจ ภาคภายในของเรา ได้เห็นว่าความอยากทั้งหลายในภาคภายในหายไปและเกิดความว่างเปล่าในดวงจิตของเราขึ้นมา ได้พบแสงอันเจิดจ้าที่สะอาดเอี่ยม นั้นแหละได้พบทางอันสูงส่งประเสริฐที่ตรงสู่โลก นิพพาน แล้ว นั้นแหละเป็นความร่ำรวยที่สุดของชีวิตเป็นชีวิตที่สูงส่งประเสริฐล้ำเลิศ ที่รวมปัญญาอันแจ่มจ้าชนะปัญหาทุกประการในโลกนี้ หวังว่าเธอจะทำความพยายามอย่างหนักต่อไปเพื่อได้พบโลกใหม่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.... 💛🐔

@Phayap Panyatharo 2

 

💛AS you're a young one. Go on on your life. Do the best of your education, and you have to do job, or to get your occupation in order to look after your life by yourself. The budhadhamma teaching is to do all these things everything, meditation, or breathings, with your full diligence, and not let laziness overcome you. Laziness is the real great Devil you have to kill it. Try your attemp to get rich, but all the way the life walks make the life away of laziness. Laziness or Idleness is the one's enemy which you have to kill it away from your heart. See it's coming to the one's heart and kill all laziness till no laziness in your heart then the diligence come to your heart you do anything any jobs with all diligence, no laziness in your heart. That' the way to kill all lustfull desires from one's heart and get victory to the way of Niavana your laziness is the real Devil in one's life to kill it mean victory in one's life the way of success in both your occupation or getting richness in the world of technology today and the way to overcome all lustful desires in your heart and reach the world of Nirvana by the way of diligence. This is the simple way of practice of Buddha teaching to Nirvana It's simple but it's true.💛💛💛

ในฐานะที่เป็นเยาวชนอยู่ จงเดินชีวิตของตนต่อไป ทำดีที่สุดในเรื่องการศึกษาและจำเป็นต้องมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเราเอง มีคำสอนทางพุทธธรรมก็คือ ให้ทำสิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ แม้การทำสมาธิและเจริญลมปราณ หรือทำงานใดใด ให้ทำด้วยความขยันเต็ม ๆ และไม่ยอมให้มีความขี้เกียจเข้าครอบงำเราได้ความขี้เกียจนั้นแหละเป็นมารร้ายตัวโตใหญ่อย่างแท้จริงท่านจะต้องฆ่ามันเสียให้ได้จงพยายามทำงานจนร่ำรวยให้ได้แต่ต้องระวังว่าตลอดเส้นทางเดินของชีวิตทุกระยะนั้น ต้องฆ่ามารคือความขี้เกียจให้หมดลงให้ได้ตลอดความขี้เกียจหรือความเงื่องหงอยนั้นเป็นศัตรูของเรา ที่เราต้องฆ่ามันเสียจากดวงใจของเราพยายามมองดูการมาของมันและฆ่ามันเสีย พยายามในการงานให้ร่ำรวย โดยงานการของเรานั้นไม่มีความขี้เกียจเลย ฆ่ามันทิ้งหมดแล้ว ก็มีแต่ความขยันจริง ๆ อยู่ในดวงใจของเราทำให้เราทำงานทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งไม่มีความขี้เกียจในดวงใจเราเลยนั้นแหละเป็นวิถีทางนำไปฆ่าสังหารความอยาก ความปรารถนาในกิเลสตัณหาอุปาทาน ได้ชัยชนะไปสู่เส้นทางนิพพานได้  ความขี้เกียจนี้เองเป็นมารปีศาจร้าย เมื่อฆ่ามันทิ้งเสียนั้นก็หมายถึงการได้ชัยชนะในเรื่องแนวทางอาชีพ ความร่ำรวย จากโลกยุคเทกโนโลยี่นี้ และชนะกิเลส ชนะความปรารถนาต่อตัณหาต่างๆ ของจิตใจตัวเอง และนั่นแหละทางสู่โลกนิพพาน อันเข้าถึงได้ด้วยความขยันขันแข็ง นี้เอง นี่เป็นทางปฏิบัติอย่างง่าย ๆ ของพุทธธรรม เพื่อเข้าสู่โลกนิพพาน มันเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เป็นความจริงสำหรับนักปฏิบัติธรรม💛🐔

@Phayap Panyatharo 3

 

💛OHO! let me say a little more, About Meditation. I see you're quite well in smadhi I would like to tell that the good smathi is a good advantage for you, but it is not the end, your good meditation will help you to get advantage in order that it will help you to see your true mind, Meditation can help the one to see one's mind You could see dirtiness in your heart. see dirty thoughts dirty desires in your heart and to see the cleanliness in one's mind, to see makes you'll hate a dirty mind, hate dirty desires, and this is the way, to clean the one's mind, to examine the one's mind and try hard, to make mind clean all, clean all empty and you can see can examine it all time, by your good meditation, and when all dirtiness all lustful desires, disappear from your heart, that at once you acchieve noble birth noble life to Nirvana world. Don't think to practice meditation so much...or to follow Jesus Christ or Muhammad for it isn' the top end, the top end is a clean heart By the one who always examines her heart all time and clean her heart all time to destroy all evil lust desires and you will see by your eyes by your inner intelligence, the truth of modern life, the empty heart, where all sufferings can be drove away, disappear, that's the end of the old world, to the new world of NIRVANA. New life, of new world of NOTHING, of no fear at all, of no age : no birth no youth, no old, and no death, of no sufferings, of all eternal happiness. Please try all your young life to the greatest success of Buddha in the today modern world.🐔 💛💛💛

อะโห ! ขอให้ฉันพูดะไรต่อไปอีกนิดหน่อยนะ เกี่ยวกับ สมาธิ เห็นละว่าเธอเก่งสมาธิเลยทีเดียว การเก่งสมาธินั้นแหละนำไปสู่ข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติธรรม หากแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่จุดจบจ๊ะ สมาธิที่ดีของเรานั้นมันช่วยให้ได้เปรียบในเรื่องทำให้เรามองดูจิตใจของเราได้ถูกต้องชัดเจนดี สมาธิย่อมช่วยให้ใครก็ตามมองดู มองเห็นจิตใจตามความเป็นจริงของตนได้ สามารถมองเห็นความสกปรกในจิตใจของเราได้ เห็นความนึกคิดที่สกปรก เห็นความอยากในกิเลสตัณหาต่าง ๆ ล้วนสกปรกได้ชัดเจน และก็มองเห็นความสะอาดในดวงจิตของเราเอง การได้มองเห็นเช่นนี้ จะทำให้เราเกิดความเกลียดชังความสกปรกในดวงจิตของเรา เกลียดชังความใฝ่ปรารถนาความหยากในกาม และนี่เองนำไปสู่ความคิดล้างมันไปเสีย ให้ดวงใจเราสะอาดสะอ้านบริสุทธิจริง ๆ และเมื่อใดที่คุณสามารถขจัดความสกปรก ความใฝ่อยากในกามกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นไปได้ เมื่อนั้นเองแหละคุณก็สำเร็จ ได้บังเกิดชีวิตใหม่ทันที นั่นคือสู่โลกนิพพานได้ทันที แต่เรื่องสมาธินี้ อย่าได้คิดฝักใฝ่ฝึกสมาธิไปแรงจัด ถึงขนาดตามไปอย่างพระเยซูคริสต์ หรือ พระมุหัมมัด เพราะสมาธิไม่ใช่จุดจบสูงสุดแต่อย่างใด จุดสูงสุดจุดจบนั้นคือ ทำดวงใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ได้ โดยเหตุที่เราหมั่นตรวจสอบดวงใจตนเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยสมาธิอันดีของเรานั้นเอง เมื่อทำลายความหยากในกามกิเลสความสกปรกในดวงใจได้หมดแล้วเท่านั้นเอง ทันใดนั้นก็บรรลุได้ชีวิตใหม่ทันใดเลย ก็จะเห็นเองจากปัญญาวิเศษภายในของตนเอง เห็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่ประเสริฐ เกี่ยวกับความว่างเปล่าในจิตใจ ที่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายหายไปหมดสิ้น ที่สุดของโลกเก่าของเราไปสู่โลกใหม่แห่งโลกนิพพาน ชีวิตใหม่แห่งโลกใหม่ โลกที่ ไม่มีอะไร ที่ซึ่งไม่มีความกลัว อะไรเลย ไม่มีวัย ไม่มีหนุ่มสาว ไม่มีแก่ และไม่มีความตาย ไม่มีความทุกข์อีกเลย มีแต่ความสุขแบบอมตะนิรันดร ขอจงพยายามนะ พยายามไปตลอดวัยรุ่นของเธอเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสำเร็จทั้งหลายตามแนวทางของพระพุทธเจ้า สำหรับโลกใหม่ยุคทันสมัยยุคนี้เลยทีเดียว สวัสดี!💛🐔

-----
-----

2. กรณีที่ 2 ลิซ่า อลิษปราณปรียา มโนบาล

จากเฟสบุ๊ค phayap panyatharo  เริ่มจากประเด็นของโหราศาสตร์ ถามชะตาของ ลิซ่า

Phayap Panyatharo

28 กันยายน เวลา 20:08 น.  · 

 

โหราศาสตร์ 27

ผู้ถาม ธารโรจน์ อธิพิจารณ์

ผู้ตอบ ช.โหรชนบท

ความคิดเห็นที่ 4 (4312086)

ถาม ลิซ่า ขอท่านอาจารย์โปรดวิเคราะห์ดวงชะตาของหญิงสาวไทยวัยกำลังเข้าเบญจเพศ ผู้เด่นดังที่สุดในวงการบันเทิงโลกขณะนี้ เป็นระดับหนึ่งในโลก ทั้งในเกาหลี จีน อเมริกา รัสเซีย มหาอำนาจ ฯลฯ มีอะไรที่จะเรียนรู้เชิงโหราศาสตร์จากดวงชะตาของ ลิซ่า : ลลิษปราณปรียา มโนบาล เกิด : 27 มีนาคม 2540 เวลาเกิด....บุรีรัมย์ ...เวลาเกิดน่าจะคำนวณไม่ยาก ใช่ไหมครับดังขนาดนี้ ผมเองคำนวณว่า ลั น่าอยู่ กรกฎ ครับ ตรงเวลา 06.12 น. วันเกิดเป็น วันพฤหัสบดี คำนวณจากความเด่นดังของเธอในต่างประเทศ ที่สะท้อนถึงบ้านเกิดเมืองนอน ไทย-บุรีรัมย์

อยากให้ท่านอาจารย์ วิเคราะห์ เป็นดวงชะตา เพื่อการศึกษา อย่างดีอีกดวงชะตาหนึ่ง ครับ

โดยเฉพาะ ชะตาของเธอ ระยะนี้ ที่กำลังเด่นดังอยู่สุดยอดในโลก ทีโลกกระหึ่มไปหมด แบบไม่ธรรมดา ชะตานี่จะเดินไปอย่างไรต่อไป ครับ มีจุดเด่นจุดดับอย่างไร บ้าง ผมคิดว่าไม่รอดไปจากสายตาโหราศาสตร์แน่ ...

• ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2021-09-23 12:18:24

คำตอบ

 

ดูดวงชะตาก่อน

ดวงที่ 1 ..ดวงกำเนิด

 

          *           *         .๗๔๑๖

  *                                    *

ลั                12/33             .๕๐

  *                                    *

        .๓๘๙    .        *

 

ดวงที่ ดวงกำเนิด

ชื่อ ลิซ่า อลิษปราณปรียา มโนบาล

เกิด: วัน  ที่27 มีนาคม 2540 บุรีรัมย์

-ดาว ๑สถิตราศี มีน เล็ง ดาว ๓สถิตราศี กันย์

-ดาว ๒ สถิตย์ราศี ตุล

-ลักคณา สถิตย์ราศี กรกฎ  เล็ง ดาว ๕สถิตย์ราศี มังกร

-ดาวดับ นิจ 2 ดวง 

• ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2021-09-28 17:58:03

 

1. จะเห็นว่าดาว ดวงในจักรราศี(ทั้งหมดมี10ดวง) ทอกระแสถึงลักคณา อย่างตรงไปเลย ซึ่งนับว่าได้กระแสแรงจากดาวในจักรราศีแบบตรงไปตรงมาถึง ดวง มีเพียงดาวจันทร์(๒)ดวงเดียว ที่ไปสถิตย์ต่างหาก แต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีอีก ความหมายก็คือ คนๆนี้เกิดมาด้วยพลังดาวทั้ง ดวงของจักรวาลโดยตรงเลย(ที่หายากมาก ๆ ) และดาวทั้งหมดอยู่ใต้การนำของดาวดีเลิศที่มีพลังสูงสุดกว่าดาวใด คือดาวพระศุกรมหาอุจ(๖) ที่มีดาวอังคาร(๓)คู่มหามิตรร่วมกระแสอันแรงนี้อีก และมีดาวพุธ(๔) ร่วมกระแสอันแรงไปอีก จึงมีความหมายถึง ศิลป ดนตรี ความนิ่มนวล แห่งความงามและความบันเทิงเริงรมย์ล้วน ๆ ที่ออกมาแบบอ่อนช้อยลมุลละมัยก็มี แบบโผงผาง ดุเดือดดุดันจากอิทธิพลของเสาร์(๗) ราหู(๘) และทั้งมีแฝงการบ่อนทำลายแทรกซึมไปให้ดูน่าตื่นเต้นตามอำนาจราหู(๘)และพุธ(๔) อันเป็นอิทธิพลดาวที่แสนยอดเยี่ยมจริง ๆ ที่บอกถึงชีวิตนี้จะต้องเด่นดังเด่นดี ในทางศิลป์ ดนตรี ความงาม เสน่ห์แห่งความรัก เป็นหนึ่ง ในโลกเลยทีเดียว

2. และบอกไปถึงชื่อเสียงเกียรติคุณโด่งดังในต่างประเทศ อึกกะทึกครึกโครมไปในต่างประเทศ ทั่วโลก แบบที่ว่ามีคนสำคัญรัฐบาลหรือรัฐบุรุษในต่างประเทศให้การยอมรับสนับสนุนอย่างดี และแม้มีศัตรูคู่แข่ง ผู้ช่วงชิงผลงาน ผู้อิจฉาริษยา ซึ่งจะมีควบคู่อยู่ตลอดนั้น ไม่อาจจะต้านทานได้เลยทีเดียวและทั้งยังจะมารอบล้อมในผลงานอันเดียวกันไปอีกโดยตลอดด้วย

3. บอกถึงสุขภาพที่พร้อมสมบูรณ์ ทั้งทางรูป ร่างกายที่สง่างาม และทั้งจิตใจที่สูงส่ง บอกถึงรสนิยมชั้นสูงชั้นดี อันได้รับมาจากแผ่นดินแม่ จากวัฒนธรรมแผ่นดินแม่มาเต็มๆ ไม่เคยลืมแผ่นดินแม่ ตอนหลัง ๆ ไป จะค่อยกลับคืนมาแผ่นดินแม่ เอาอะไรเด่นดีในต่างประเทศกลับคืนมาสู่แผ่นดินแม่ที่กำเนิด หมายถึงประเทศไทย และ แม้บุรีรัมย์จังหวัดเกิดเธอก็จะไม่ลืมเลย

4. ในช่วงงาน 2-3ปีต่อไปนี้ จะมีเพื่อนผู้ใหญ่ที่มีอายุรุ่นน้าหรือรุ่นอาว์ ร่วมงานที่คอยดูแลเอาใจใส่ระมัดระวังเรื่องงานกิจกรรมทั้งหลายให้เป็นประจำเป็นพิเศษ และเข้าเดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป งานจะเด่นดังต่อไปในต่างประเทศ ไปกว่าวันนี้อีก แต่เรื่องราวของความรักของชะตานี้จะไม่ค่อยดีนัก ดวงชะตาบอกไปถึงการผะอืดผะอมในเรื่องนี้ไปจนถึงไม่สนใจการมีชีวิตครอบครัว เพราะอิทธิพลดาวทั้งสิ้นผลักดันไปสู่งานแทบไม่มีเวลาให้อย่างอื่น มีให้การศิลป ดนตรี การร้อง รำไปทั้งหมด น่าคอยติดตามไปในเรื่องชื่อเสียง เกียรติยศความโด่งดังต่อไปของชะตา ลิซ่า นี้ และคอยดูว่าเธอจะทำอะไรให้แด่บ้านเกิดเมืองนอนตามกำหนดในดวงชะตาที่ไม่ทอดทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปได้เลย ..เรื่องสุขภาพมีเรื่องแพ้แก่โรคกะเพาะอาหารลำใส้ และ มดลูก จะเกิดปัญหาบ่อย ๆ ...เอาแค่นี้ก่อน...

• ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2021-09-28 19:13:43

 

 

-----

Astrology 27

Comment 4 (4312086)

 

Ask   Lisa, would you like the teacher to analyze the fate of a young Thai woman of the age of five? The most prominent person in the world's entertainment right now. Is a level in the world, both in Korea, China, America, Russia, etc. What to learn astrology from the destiny of Lisa: Lalit, Pranpriya Manoban Born: March 27, 1997 at the time of birth .... Buriram. ...Time of birth should not be difficult to calculate, right? As such, I calculated that Lun is nice to live in July, right on time 6:12 AM, her birthday is Thursday, calculated from her prominence abroad. that reflects the homeland Thai-Buriram

I want the teacher to analyze it as a destiny for education. Well, another destiny.

Especially her destiny during this period that is outstandingly famous in the world. When the world is all flustered and unusual, how will this destiny go on? What are the strengths and weaknesses? I don't think I'll escape from astrology's eyes for sure ...

• Commenter Thanrot criticizes Reply Date 2021-09-23 12:18:24

-----

 

answer

horoscope first

Horoscope 1 ..birth horoscope

 

          *            *        .๗๔๑๖

  *                                    *

ลั                12/33             .๕๐

  *                                    *

        .๓๘๙   .         *

 

1st horoscope birth

Name: Lisa Alisa, Pranpriya Manoban

Born: 5th day of March 27, 1997, Buriram

-Star 1, 4, 6, 7, Aquarius, Aim for 3, 8, 9, Virgo

- 2 stars in the zodiac Libra

-Luckana Satid Cancer, Aiming Star 5, 0, Satid Capricorn

- Two stars of death, 4, 5

• Commenter, Chor Rao Rang, Reply Date 2021-09-28 17:58:03

 

1. It can be seen that 9 stars in the zodiac (total 10 stars) weave the current to Lakhana. frankly Which is considered to be a strong current from 9 stars in the zodiac straight up, with only one (2) moon that go to different places But it's in a good position. the meaning is This person was directly born with the power of the 9 stars of the universe (very rare) and all of them were under the leadership of a super star with the highest power than any other. It is the planet Venus Maha Uj (6) with Mars (3), a great friend joining this strong current again. and Mercury (4) joins the strong current again. Therefore, it means art, music, softness of beauty and pure joyful entertainment that comes out in a delicacy, mullamya style, outspoken, fierce from the influence of Saturn (7), Rahu (คำอธิบาย: 😎, and both have a connotation. Undermining infiltrates to look exciting according to the power of Rahu (คำอธิบาย: 😎 and Mercury (4), which is a truly wonderful star influence that tells of this life must be outstanding in art, music, beauty, the charm of love. One in the world

2. And tell about the reputation and honor in foreign countries The riots in foreign countries around the world, the way that there are important people, governments or statesmen in foreign countries to support well. and even if there are enemies contender jealous which will always be in tandem irresistible, and will always be surrounded by the same work

3. Tell about perfect health, both physically and elegantly. and both a noble mind Refers to high-class, high-class tastes. received from the mother land from the culture of the motherland Never forget the mother land, later will return to the mother land Bring something outstanding in a foreign country to return to the mother land where it was born. Refers to Thailand and even Buriram, her birth province, will never forget.

4. During the following 2-3 years of work There will be adult friends who are older or older. Participants who regularly take special care and attention on all activities. And entering April 2022 onwards, the work will be prominent as follows abroad. more than today But this story of destiny's love is not very good. Destiny tells of his reluctance in this regard to his disregard for family life. Because all the star influences pushed towards the event, there was almost no time for anything else, with all the arts, music, singing and dancing to follow in the matter of fame. Honor the further fame of this destiny Lisa and see what she will do for the homeland as scheduled in the destiny that will not leave the homeland at all. ..Concerning health, there is an allergy to gastritis, colon and uterus problems often ...let's just put this first...

• Commenter, Chor Rabat, Reply Date 2021-09-28 19:13:43

-----

-----

3. นี่คือกรณีตัวอย่างการปฏิบัติธรรมของคนยุคใหม่ 

ลลิสา  เยาชนไทยคนนี้เอง  ที่ได้ปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชนได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปแล้ว  ตามที่ได้ให้หลักการมรรคผลนิพพานไปแล้ว แด่เยาชนอิตาลี   Gothami Huang  ข้างต้น  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชนโดยตรง ที่ว่า

AS you're a young one. Go on on your life. Do the best of your education, and you have to do job, or to get your occupation in order to look after your life by yourself. The budhadhamma teaching is to do all these things everything, meditation, or breathings, with your full diligence, and not let laziness overcome you. Laziness is the real great Devil you have to kill it. Try your attemp to get rich, but all the way the life walks make the life away of laziness. Laziness or Idleness is the one's enemy which you have to kill it away from your heart. See it's coming to the one's heart and kill all laziness till no laziness in your heart then the diligence come to your heart you do anything any jobs with all diligence, no laziness in your heart. That' the way to kill all lustfull desires from one's heart and get victory to the way of Niavana your laziness is the real Devil in one's life to kill it mean victory in one's life the way of success in both your occupation or getting richness in the world of technology today and the way to overcome all lustful desires in your heart and reach the world of Nirvana by the way of diligence. This is the simple way of practice of Buddha teaching to Nirvana It's simple but it's true.💛💛💛

 “ในฐานะที่เป็นเยาวชนอยู่ จงเดินชีวิตของตนต่อไป ทำดีที่สุดในเรื่องการศึกษาและจำเป็นต้องมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเราเอง มีคำสอนทางพุทธธรรมก็คือ ให้ทำสิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ แม้การทำสมาธิและเจริญลมปราณ หรือทำงานใดใด ให้ทำด้วยความขยันเต็ม ๆ และไม่ยอมให้มีความขี้เกียจเข้าครอบงำเราได้ความขี้เกียจนั้นแหละเป็นมารร้ายตัวโตใหญ่อย่างแท้จริงท่านจะต้องฆ่ามันเสียให้ได้จงพยายามทำงานจนร่ำรวยให้ได้แต่ต้องระวังว่าตลอดเส้นทางเดินของชีวิตทุกระยะนั้น ต้องฆ่ามารคือความขี้เกียจให้หมดลงให้ได้ตลอดความขี้เกียจหรือความเงื่องหงอยนั้นเป็นศัตรูของเรา ที่เราต้องฆ่ามันเสียจากดวงใจของเราพยายามมองดูการมาของมันและฆ่ามันเสีย พยายามในการงานให้ร่ำรวย โดยงานการของเรานั้นไม่มีความขี้เกียจเลย ฆ่ามันทิ้งหมดแล้ว ก็มีแต่ความขยันจริง ๆ อยู่ในดวงใจของเราทำให้เราทำงานทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งไม่มีความขี้เกียจในดวงใจเราเลยนั้นแหละเป็นวิถีทางนำไปฆ่าสังหารความอยาก ความปรารถนาในกิเลสตัณหาอุปาทาน ได้ชัยชนะไปสู่เส้นทางนิพพานได้  ความขี้เกียจนี้เองเป็นมารปีศาจร้าย เมื่อฆ่ามันทิ้งเสียนั้นก็หมายถึงการได้ชัยชนะในเรื่องแนวทางอาชีพ ความร่ำรวย จากโลกยุคเทกโนโลยี่นี้ และชนะกิเลส ชนะความปรารถนาต่อตัณหาต่างๆ ของจิตใจตัวเอง และนั่นแหละทางสู่โลกนิพพาน อันเข้าถึงได้ด้วยความขยันขันแข็ง นี้เอง นี่เป็นทางปฏิบัติอย่างง่าย ๆ ของพุทธธรรม เพื่อเข้าสู่โลกนิพพาน มันเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เป็นความจริงสำหรับนักปฏิบัติธรรม💛🐔

 

 

 

 

ลลิสา วันนี้ มีอายุเพียง 24 ปี  แต่ประสบความสำเร็จในการงานอาชีพนักเต้นรำ นักร้อง  นักแสดงของเธออย่างยิ่งใหญ่  จนโลกทั้งโลกพากันตื่นตะลึงอยู่ในวันนี้  นั้น  เป็นผลมาจากความขยันขันแข็งของเธอตามแบบแห่งสัจธรรมของพระพุทธมรรคผลนิพพานโดยตรงเลย   นั่นคือ งานทำลายความขี้เกียจออกไปให้หมดเกลี้ยงจากดวงจิต  แล้วก็เท่ากับบรรลุความขยันขันแข็งล้วน ๆ    จากการที่เธอเองได้ฝึกฝนงานเต้นจากสำนักเกาหลี มาอย่างเต็ม ๆ  ถึง 7 ปี   และความบบรรลุนั้นคือได้ไล่ล้างความขี้เกียจออกไปจนหมดจากจิตใจ(เท่ากับไล่ล้างตัณหาออกไปหมดจากจิตแล้ว)   มีแต่ความขยันขันแข็งล้วน ๆ  นั้นเอง ซึ่งนี่เองนำไปสู่สมาธิชั้นเยี่ยมเองโดยอัตโนมัติ และเธอสามารถทำได้ตามที่ได้ชี้แนวทางไว้แล้วจึงออกผลมาสู่งานอันยิ่งใหญ่  และซึ่งตรงกับคำพยากรณ์ฝ่ายโหราศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 

ธัมมะสำหรับคนยุคใหม่เริ่มแต่เด็ก ๆ เยาวชนไปเลย  ก็คือ  ความขยัน  และมารหรือกิเลส ที่จะต้องกวาดล้าง หรือฆ่า สังหาร ขัดเกลาไปจากจิตใจไม่ให้เหลือเลย นั้นก็คือ ความขี้เกียจ  นั่นเอง   จะต้องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ เรื่องความขี้เกียจ   ตราบเมื่อใด ล้างไล่ความขี้เกียจไปจารกจิตใจหมดสิ้นแล้ว  สิ่งที่มีมาก็คือการเกิดใหม่พร้อมความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังกับการงานอาชีพและนั่นจะสร้างตนเองไปอย่างก้าวหน้าตลอด ทบทวนอีกทีหนึ่ง

ในฐานะที่เป็นเยาวชนอยู่ จงเดินชีวิตของตนต่อไป ทำดีที่สุดในเรื่องการศึกษาและจำเป็นต้องมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเราเอง มีคำสอนทางพุทธธรรมก็คือ ให้ทำสิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ แม้การทำสมาธิและเจริญลมปราณ หรือทำงานใดใด ให้ทำด้วยความขยันเต็ม ๆ และไม่ยอมให้มีความขี้เกียจเข้าครอบงำเราได้ความขี้เกียจนั้นแหละเป็นมารร้ายตัวโตใหญ่อย่างแท้จริงท่านจะต้องฆ่ามันเสียให้ได้จงพยายามทำงานจนร่ำรวยให้ได้แต่ต้องระวังว่าตลอดเส้นทางเดินของชีวิตทุกระยะนั้น ต้องฆ่ามารคือความขี้เกียจให้หมดลงให้ได้ตลอดความขี้เกียจหรือความเงื่องหงอยนั้นเป็นศัตรูของเรา ที่เราต้องฆ่ามันเสียจากดวงใจของเราพยายามมองดูการมาของมันและฆ่ามันเสีย พยายามในการงานให้ร่ำรวย โดยงานการของเรานั้นไม่มีความขี้เกียจเลย ฆ่ามันทิ้งหมดแล้ว ก็มีแต่ความขยันจริง ๆ อยู่ในดวงใจของเราทำให้เราทำงานทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งไม่มีความขี้เกียจในดวงใจเราเลยนั้นแหละเป็นวิถีทางนำไปฆ่าสังหารความอยาก ความปรารถนาในกิเลสตัณหาอุปาทาน ได้ชัยชนะไปสู่เส้นทางนิพพานได้  ความขี้เกียจนี้เองเป็นมารปีศาจร้าย เมื่อฆ่ามันทิ้งเสียนั้นก็หมายถึงการได้ชัยชนะในเรื่องแนวทางอาชีพ ความร่ำรวย จากโลกยุคเทกโนโลยี่นี้ และชนะกิเลส ชนะความปรารถนาต่อตัณหาต่างๆ ของจิตใจตัวเอง และนั่นแหละทางสู่โลกนิพพาน อันเข้าถึงได้ด้วยความขยันขันแข็ง นี้เอง นี่เป็นทางปฏิบัติอย่างง่าย ๆ ของพุทธธรรม เพื่อเข้าสู่โลกนิพพาน มันเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เป็นความจริงสำหรับนักปฏิบัติธรรม💛🐔

-----

-----

@Phayap Panyatharo 4

 

for lisa
สำหรับ ลิซ่า

 

and for lisha We saw that she had killed all her laziness from her heart. That's the only diligence in life going forward. And that's the wealth and all the careers that we do with diligence And that's the way it continues to progress. what should be found for the highest benefit of the Dharma The next indispensable thing is solitude. Take time to retreat to solitude. is to meet the loneliness as if alone in this world When have we come to some solitude and when we meditate on our past lives? see the truth of life life as it is and know that the future Our lives have aging, pain, and ultimately separation. death from the world still contemplating this truth clearly and clearly in the meditative mind Our minds will become more and more calm, to the coolness of the heat dissipating. and carefree about anything at all All lusts or desires vanish on their own. That's the way to the path of nirvana. to the Buddha The light will flare up Soft and gentle and shine bright all over the world May you be found until you come on a path free from evil. Laziness has disappeared from my heart. Get great concentration from the performance of our own careers. The way of life was exalted and success in the world reached the level of great wealth. and at the same time in the Dharma way to the level of the path of Nirvana, which is the most precious treasure than any other wealth in this life that happens by our own actions. It is the fruit of whose karma it really is. The Buddha was just a guide.

 

และสำหรับลิช่า เราเห็นละว่าเธอได้ฆ่าความขี้เกียจไปหมดจากดวงใจของเธอแล้ว นั้นแหละมีแต่ความขยันอย่างเดียวในวิถีชีวิตต่อไปข้างหน้า และนั่นแหละความร่ำรวย และอาชีพที่เรากระทำไปอย่างมีความขยันล้วน ๆและนั่นแหละวิถีทางที่ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง สิ่งที่ควรจะได้พบเพื่อประโยชน์อันสูงสุดทางธรรมะ ต่อไปขาดไม่ได้ ก็คือ ความสันโดษ จงมีเวลาปลีกตัวไปสู่ความสันโดษ คือการได้พบกับความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายดุจอยู่คนเดียวในโลกนี้   เมื่อใดเรามาสู่ความสันโดษบ้างแล้ว  และ เมื่อมานั่งสมาธิพิจารณาชีวิตที่ผ่านมา เห็นความจริงของชีวิต ชีวิตที่เป็นอยู่ และก็รู้ไว้ว่าอนาคตนั้น ชีวิตเรามีการแก่  การเจ็บ และในที่สุดการพลัดพราก การตายจากโลกไปแล้ว นิ่งพิจารณาความจริงนี้ให้เห็นชัดเจนชัดแจ้งในดวงจิตสมาธินั้น  จิตใจของเราจะสงบระงับลงสู่ความสงัดยิ่ง ๆไปอีก สู่ความเย็นสงบระงับอันเนื่องจากความร้อนสลายหายไป และไร้ความกังวลห่วงใยในอะไรทั้งหลายทั้งสิ้นแล้ว  ตัณหาหรือความอยากทั้งหลายสลายไปเอง  นั้นเแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน สู่พระพุทธเจ้า แสงสว่างจะพลุพลุ่งโพลงขึ้นมา แบบนุ่มนวลละมุนละไม และแจ่มเจิดจ้าไปทั่วโลก ขอจงได้พบให้จนได้ในเมื่อมาสู่วิถีทางที่ปราศจากมารร้าย ความขี้เกียจหายไปจากใจแล้ว ได้สมาธิเยี่ยมยอดจากการปฏิบัติงานการอาชีพของเรานี้เอง  วิถีชีวิตมีแต่ความสูงส่งและความสำเร็จในทางโลกถึงระดับความร่ำรวยมหาศาล  และพร้อมกันกับในทางธรรมถึงระดับมรรคผลนิพพานอันเป็นทรัพย์สุดแสนประเสริฐกว่าทรัพย์ใดใดในชาตินี้  นั้นเกิดขึ้นโดยการกระทำของเราเอง เป็นผลกรรมของใครของมันโดยแท้ พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นเอง.

 

 

 
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.