ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems

 

 

 

 

Thai-English

มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก
Muslims, Muslim World Problems

 

 

 

----  -
1.Tha-ไทย

-----

มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก

1.

ในประเทศไทย มีปัญหาประชาธิปไตยไทยเป็นปัญหามาตลอดร่วม 90 ปีแล้ว  เพราะเกิดจากความไม่เข้าใจประชาธิปไตย จากความไม่คิดพึ่งตนเองแบบเสรีชน

อีกปัญหาหนึ่งปัญหาศาสนาของคนของประชาชนในชาติ คือ ปัญหามุสลิมไทย

ซึ่งมุสลิมไทยก็คือคนไทยนั่นเอง หมายความว่าโดยหลักการปกครองสากลประเทศคนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน โดยทั่วไปก็คือความเข้าใจร่วมกันว่าเป็นคนไทยเหมือนกัน   แต่สิ่งที่ทำให้เกิดการแตกร้าวของคนไทยขณะนี้หรือมาก่อนนี้แล้วนั้นกลับเป็นประเด็นศาสนาอิสลาม  อันเป็นสากล

ซึ่งเรื่องนี้แหละที่ไม่เฉพาะคนไทย  แต่คนหลายประเทศเลย  ที่มีปัญหาจากศาสนาอิสลาม  มาจากคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศ  แม้อเมริกา ยุคนิกสัน  ยุค11  ก.ย. 2544  เวิร์ลเทรดเซนเตอร์ในนิวยอร์คถูกถล่ม มีอุสมา บิน ลาดิน สั่งการจากต่างประเทศ,   ยุคโดนัลด์ ทรัมป์  พอได้เป็นประธานาธิบดีก็ให้หยุดนโยบายรับมุสลิมอพยพจาก 7 ประเทศ ที่ค้างอยู่แต่ยุคโอบามาไว้ทันที นั่นคือ เขาประกาศไม่รับผู้อพยพมุสลิมจากต่างประเทศ 7 ประเทศ คือ  อิหร่าน  อิรัค ลิเบีย  โซมาเลีย  ซูดาน  ซีเรีย  และเยเมน,  อังกฤษ  ฝรั่งเศสก็มีปัญหาเช่นกัน  ฝรั่งเศส ไม่ยอมให้นักเรียนมุสลิมปิดหน้าไปโรงเรียน(ที่อ้างคำสั่งอัลเลาะห์ให้สตรีปิดหน้า)  ให้ทำเหมือนคนฝรั่งเศส ทั่วไป เลยตามวัฒนธรรมฝรั่งเศส,ออสเตรเลียโดย อดีตนรม.กิลลาร์ต  ทำแบบเดียวกันเลยกับปูติน รัสเซีย  เรื่อง เรียกร้องกฎหมายอิสลาม(ซะรีอะห์) ว่ามุสลิมอพยพมาอาศัยแผ่นดินเขาอยู่ ยังไม่สำนึกรู้บุญประเทศเขากลับเรียกร้องให้เขารับศาสนาอิสลาม ให้ออกกฎหมายให้อิสลามพิเศษเหนือประชาชนอื่น หากไม่ปรับตัวให้เข้ากับประเทศเราก็จงออกไปจากประเทศออสเตรเลียเสียภายในวันพุธ,  ปูตินเน้น  ต้องพูดรัสเซียได้ เคารพกฎหมายรัสเซีย จึงจะให้อยู่รัสเซีย ทำไม่ได้ก็ออกไป   จีนแดง ไม่ให้มีอัลกุรอานขายในตลาด จับหมด ญี่ปุ่นก็เหมือนกัน  ไม่ให้มีอิสลามในประเทศ

2.

ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน  เช่นทำไมจึงมีห้องละหมาดที่ใหญ่โตของศาสนาอิสลามในรัฐสภาไทย รัฐสภาแห่งชาติที่เพิ่งสร้างเสร็จมาใหม่ ๆ มีสส.มุสลิมแค่ 2-3 คนเท่านั้นเอง  เป็นต้น  ซึ่งหากค่อยพิจารณาดูไปตามเหตุตามผลตามลำดับก็จะค่อยเข้าใจไป

ซึ่งเป็นปัญหามาจากเรื่องการปกครองประเทศ  ประเทศต่างๆ ต่างมีกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญของตนของประเทศเป็นกฎหมายสูงสุด  ที่กำหนดไว้หมดในเรื่องการปกครองประเทศ

ในด้าน  นิติบัญญํติ

ในด้าน    บริหาร

ในด้าน    ตุลาการ

คนทั่วโลกทุกประเทศต่างสร้างข้อตกลงสูงสุดร่วมกัน คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  กฎหมายอื่นใดขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมเป็นโมฆะ

แต่คนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ มุสลิม เขาไม่ยอมรับหลักการนี้  เพราะพระเจ้าของเขาสั่งการไว้แล้วว่า กฎหมายสูงสุดของโลกนี้ทั้งโลกที่โลกต้องใช้ปกครองโลก  คือคำสั่งสูงสุดในอัลกุรอาน   นั่นคือคำสั่งพระเจ้า นามว่า พระเจ้าอัลเลาะห์ นั้นเป็นคำสั่งสูงสุด สำหรับการปกครองโลกทั้งโลก เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ทุกประเทศ

ในไทยก็เช่นเดียวกัน  มีอิสลามนิดเดียวก็จริง ในท่ามกลางคนไทยทั้งหลายทั้งประเทศ มีนักการศาสนาอิสลามตัวจริง  ที่รู้จริงในเรื่องคำสั่งของพระเจ้า ในคัมภีร์อัลกุรอาน จึงเชื่อคำสั่งนั้นอย่างถวายชีวิต หมายความว่าเขาไม่เคารพรัฐธรรมนูญ กฎหมายไทย เขาจะดูหลักการปกครองตามคัมภีร์มหาอัลกุรอานทำให้เกิดปัญหาไปทั่วโลก

3.

เช่นล่าสุดก็กลุ่มไอสิส [ISIS]ที่เปิดตัวปฏิบัติการปลุกมุสลิมทั้งโลก  ดังไทยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวในมาเลเซีย ใต้การนำของนายมหาเธร์ โมฮำมัด นายกรัฐมนตรี (เพื่อนนายวัน มุหะมัด นอร์ มะทา มุสลิมการเมืองไทยที่ประสานงานมาตลอดให้มุสลิมเป็นไปตามคำสั่งอัลเลาะห์) โดยเฉพาะมาเลเซีย ใกล้ ๆ ไทยนี่เอง  มีไอสิส ปลุกมุสลิมให้ลุกขึ้นมาฟังคำสั่งพระเจ้าของเขา เพื่อสร้างอิสลามที่หงอยเหงาให้ตื่นลุกขึ้นมาพร้อมกันทั้งโลก เพื่อยึดโลกไว้ใต้การปกครองใต้รัฐธรรมนูญสูงสุดของพระเจ้า โดยที่มีการแสดงอำนาจข่มขู่มุสลิมทั้งโลกว่าต้องลุกขึ้นถามหาอิสลามและปฏิบัติตามคำสั่งรัฐธรรมนูญโลกอัลกุรอาน ด้วยการเอารถถังออกมาเคลื่อนตัวจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่ง แล้วยิงเข่นฆ่าประชาชน แสดงอำนาจ  โดยการปฏิบัติการอย่างรุนแรง เพื่อเตือนผู้ที่เป็นมุสลิมให้มาฟังคำสั่งพระเจ้า บีบบังคับมุสลิม หรือคนที่เป็นมุสลิมทั่วโลกให้ร่วมหัวกันปฏิบัติการฟื้นอิสลามขึ้นทั้งโลก  

ดังมีข่าวปรากฏออกมาถึงการประกาศบังคับมุสลิมให้ลุกขึ้น ทำตามคำสั่งอัลเลาะห์ใครไม่ทำบิดพลิ้วต้องโทษร้ายแรงถึงชีวิตอย่างทันทีทันใดอย่างที่แสดงให้ดู ทำให้มีข่าว ภาพเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นเผาหมู่สตรี ลงโทษนักศึกษา รวมทั้งมีภาพตัดหัวภิกษุ กลางทะเลทรายหลุดออกมาทางข่าวออนไลน์  นั่นคือมุสลิมนักรบพยายามทำการปกครองโลกให้เป็นไปตามกฎหมายสูงสุดที่อัลเลาะห์สั่งการไว้แล้ว เกิดปฏิบัติการรุนแรง รวมพลังทัพมุสลิมขึ้นที่ศูนย์ไอสิสเขตชายแดนอิรัคต่อกับเขตซีเรีย(ที่มีการเมืองขัดแย้งกันตลอดเวลา จนมีการตายกันถึง ร่วม 5 แสนคนแล้ว).......จนกระทั่งโอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐผู้มีชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเคยนับถืออิสลาม ที่เคยประนีประนอมด้วยการถอนทหารอเมริกันออกจากอาฟกานิสถาน   จนกระทั่งระเบิดวาจาในหมู่พันธมิตรว่า  กลุ่มไอสิสทำการรุนแรง  จนไม่อาจจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้  ทางที่ถูกต้องกวาดล้างกลุ่มหัวรุนแรงนี้ไปให้เกลี้ยงแผ่นดิน  นั้นเป็นวาทะของผู้นำโลกคนหนึ่งเลยทีเดียว และเป็นผลให้ไอสิสที่คิดรวมมุสลิมโลกหมดอำนาจลงไปในเวลาต่อมาอย่างเร็วเกินคาด แผนฟื้นมุสลิมโลกด้วยสงครามจึงจบลง  แผนการอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมโลกจึงหดหายลงไป

 

 

4.

ประเทศอื่นๆ เช่นออสเตรเลีย นรม.ไอลีน กิลลาร์ต เผชิญการเรียกร้องกฎหมายอิสลาม(ซาริอะห์) แบบไร้บุญคุณคน ก็ถึงกับสั่งการเด็ดขาดให้มุสลิมในประเทศปฏิบัติตามกฎหมายออสเตรเลียหากไม่แล้วก็ให้ออกไปนอกประเทศภายในวันพุธ 

จนถึงปูติน  ขนาดสั่งการเด็ดขาดสั้นๆ ว่ามุสลิมรัสเซีย  หากต้องการอยู่ในรัสเซีย ต้องพูดรัสเซียได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัสเซีย รับวัฒนธรรมรัสเซีย   มิฉะนั้นให้ออกไปจากประเทศรัสเซียไปได้เลยในวันนี้

ประธานาธิบดียูโกสลาเวีย ออกคลิปมาว่า  ยูโกสลาเวียไม่มีแผ่นดินให้มุสลิมอยู่

นี่เป็นแนวโน้มที่โลกเริ่มปฏิบัติการต่อศาสนาอิสลาม มุสลิม  เพราะการที่มุสลิมไม่ยอมรับกฎหมายของประเทศที่ตนอาศัย ที่ตนเป็นพลเมืองอยู่  โดยคิดว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งพระเจ้าของเขา ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของโลก ทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติลูกศิษย์ สาวกพระเจ้าอิสลาม จะรวมกันบังคับคนทั้งประเทศ ทั้งโลก ให้ปฏิบัติตามจนได้  นี่คือปัญหา อันเกิดจากความเชื่อ ความเข้าใจผิดในศาสนา นั้นเอง 

5.

มองจากศาสตร์ อันเป็นหลักการปกครองของประเทศแล้วประชาชนในประเทศนั้นเองเป็นเจ้าของอำนาจและมีหน้าที่ปกครองตนเอง ในการออกกฎหมายนั้น  กฎหมายย่อมมาจากประชาชน     ประชาชนเป็นผู้สร้างกฎหมาย แม้กฎหมายสูงสุดคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ซึ่งหมายถึงกฎหมายสูงสุดและกฎหมายในประเทศเป็นสิ่งที่คนเชื้อชาติ  ศาสนาใดในประเทศต้องเคารพ เชื่อฟัง  และยอมรับว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นอธิปไตยของชาติ   ต้องเชื่อฟังกฎหมายที่คนตนเองผู้เป็นมนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้นต้องถือเป็นกฎหมายสูงสุด  เชื่อฟังกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดเคร่งครัด   ไม่ว่าแนวการปกครอง  ตามอำนาจนิติบัญญัติ  อำนาจบริหาร  อำนาจตุลาการ ต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ[ของมนุษย์]

นี่คือหลักการปกครองสากลของโลกนี้

แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับชาวมุสลิม  ศาสนาอิสลาม ก็คือ เทพเจ้าของเขาคือ อัลเลาะห์และศาสนทูตของพวกเขา ที่อ้างตนว่าเขียนกฎหมายมาจากคำสั่งของพระเจ้าโดยตรง คือ มุฮำมัด ได้สั่งการบอกไว้สำหรับมุสลิมทุกคน ว่าคำสั่งของพระเจ้าอยู่เหนือคำสั่งใดใดของมนุษย์  นั่นคือเขามีกฎหมายสูงสุดยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญ ของประเทศคือ  อัลกุรอาน  คัมภีร์ศาสนาของเขาเป็นรัฐธรรมนูญโลก  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพระเจ้าที่ศาสนาอื่นๆต้องเคารพเป็นแม่บทขัดแย้งไม่ได้

 

 

6.

ซึ่ง นี่คือความรู้ใหม่ ที่โลกได้รู้กันกว้างขวางขึ้นนับแต่มีประชาธิปไตยปกครองโลกมา  มีวิทยาศาสตร์เทกโนโลยี่ทันสมัย และเมื่อมาสู่โลกใหม่ และที่คัมภีร์นี้ได้มีการแปลออกไปให้โลกทั้งโลกรู้กว้างขวางออกไป  รวมทั้งไทย มีการแปลเป็นภาษาไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ นั้นทรงให้แปลเป็นไทยขึ้น จึงทำให้คนได้รู้ ได้อ่าน ได้ศึกษาแบบนักวิทยาศาสตร์จนได้พบความผิดความไม่ถูกต้องของสาระแห่งคัมภีร์อิสลามโดยเฉพาะหลักการนิติบัญญัติ ของศาสนานี้ออกไปกว้างขวาง   ซึ่งนั้นหมายถึง สิ่งที่ไม่ถูกต้องของศาสนาอิสลามของศาสนทูตมุฮำมัด ได้ค่อยปรากฏออกมาให้โลกรู้ นั่นเอง  โดยเฉพาะในประเด็น นิติบัญญัติ ของศาสนาอิสลามดังกล่าวมา

นั่นคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆทั้งโลกนั้น  ยังไม่ใช่กฎหมายสูงสุด กฎหมายสูงสุดของโลก ของทุกประเทศคือ มหาคัมภีร์อัลกุรอาน

สำหรับคนไทยเราจึงต้องมองปัญหานี้  ว่ากำลังเกิดขึ้น แบบที่มีความพยายามของคนมุสลิมกระแสหลักของเขาทั้งในและนอกประเทศ   โดยที่เขาพยายามทำไปแบบซื่อ ๆ  เพราะไม่ได้มีความคิดของตัวเองเลย  ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดเพียงทำตามคำสั่งของพระเจ้าของเขา  โดยเฉพาะศาสนทูตของเขา มุฮำมัดสอนสั่งไว้อย่างเฉียบขาดให้เชื่อฟัง  พระเจ้าที่ไม่มีตัวตน และเป็นเพียงสิ่งไร้ตัวตน ไร้สัจธรรม  เป็นเพียงจินตนาการของมุฮำมัด ที่อ้างตนว่าได้พบพระเจ้า(แต่ไม่เคยเห็นตัวพระเจ้าเลย)เท่านั้น

7.

ซึ่งสำหรับประเทศไทยเรา จึงต้องมองปัญหานี้  ว่ากำลังจะเป็นปัญหาความแตกแยกของคนไทย จากความไม่เข้าใจปัญหา โดยเฉพาะมุสลิมไทยทั่วไป  โดยเฉพาะมุสลิมกึ่งไทยกึ่งอิสลาม หรือกึ่งอิสลามกึ่งจีน   กึ่งฮินดู  กึ่งคริสต์  นี้ จะไม่เข้าใจเลย มาแต่ไหนแต่ไร  เพราะไม่เคยอ่านคัมภีรอิสลามเลย โดยที่มุสลิมทั่วไปถูกห้ามไปจับพระคัมภีร์ มีหน้าที่อย่างเดียวปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้ามัสยิด หัวหน้ากองกำลังการก่อการใดใด  จนท่านพุธทาสภิกขุท่านเตือนออกมาว่าเอาพระคัมภีร์ใส่ไว้ในตู้เฉย ๆ จะมีประโยชน์อะไรนอกจากวัตถุชนิดหนึ่งเท่านั้น จึงตื่นตัวกันอ่านคัมภีร์อิสลาม และรู้ความจริงมากขึ้น    ส่วนพวกแกนมุสลิม โดยเฉพาะพวกที่ได้ไปละหมาด ที่ทุกคนมุสลิมไทยต้องไปให้ได้ ไม่ไปถือเป็นความผิด  และที่ได้ไปรับการศึกษามาจากประเทศแม่มุสลิม คือซาอุดีอารเบีย  อิรัค หรือ อิหร่านนั้น  จะถูกปั่นหัวถูกสอนมาตลอดให้มีความคิดและความเชื่อและความพยายามมาตลอด เพื่อให้กฎหมายอิสลาม คือ อัลกุรอาน เป็นกฎหมายสูงสุดของโลก ของประเทศ  หากได้พบว่า ข้อความใดในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศขัดแย้งอัลกูรอาน เขาก็จะมองว่าผิดเป็นโมฆะจะต้องแก้ไขให้ตรงคำสั่งอิสลาม  ไม่จำเป็นต้องเคารพอีกต่อไป โดยเฉพาะมุสลิมจะมองแบบนี้ไปเลย  กฎหมายไทยใดออกมาไม่ตรงอัลกุรอาน ถือว่าไม่ต้องเคารพ ไม่ต้องปฏิบัติตาม...มันสอนมาอย่างนี้....  และนั่นคือ  เหตุที่มาของการรวมพวกมุสลิม ขึ้นให้ใหญ่ มีพวกมากๆ เหนือพวกคนอื่น ๆ  เพื่อที่จะได้ใช้กฎหมายมุสลิมอย่างเต็มที่นั่นเอง และไม่แค่นั้น  เพื่อที่พวกเขาจะสามารถทำอัลกุรอานมีอำนาจบังคับคนทั้งโลก ให้เป็นไปตามทิศทางของอิสลาม ตามที่บัญญัติเป็นกฎหมายสูงสุดของพระเจ้าอัลเลาะห์  พระเจ้าในความฝันของพวกเขา  รัฐธรรมนูญโลกที่ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง แต่เขาถือว่า เป็นแม่ของรัฐธรรมนูญทั้งหลายของโลก

8.

ประเด็นก็คือ  รัฐธรรมนูญของประเทศใดใดในโลก ยังไม่ใช่กฎหมายสูงสุดสำหรับคนมุสลิม สำหรับคนนับถือศาสนาอิสลาม   และเขามองว่า รัฐธรรมนูญสูงสุดของโลกถูกจารึกไว้แล้ว ไม่จำเป็นเลยที่มนุษย์จะไปเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่  และหากเขียนขึ้นมาแล้วขัดแย้งรัฐธรรมนูญของพระเจ้าอัลเลาะห์แล้วก็เป็นโมฆะ มุสลิมแท้ ๆจะไม่เคารพเลย   นี่กล่าวตามสำนวนกฎหมายเป็นเช่นนี้

แม้ในเรื่องการศึกษา ก็มีครบถ้วนแล้วในพระคัมภีร์อิสลาม ไม่จำเป็นต้องสอนอะไรอีกเลย  จนมีปรากฎการณ์เผาโรงเรียนในสามจังหวัดอิสลามไทย เกิดขึ้น โดยเหตุผลว่าสอนไปไม่ตรงคำสอนของพระเจ้าอัลเลาะห์ เป็นการสอนนอกรีตนอกรอยอัลเลาะห์  และนี่คือเหตุผลการเผาโรงเรียนและฆ่าครูผู้สอน ในสามจังหวัดภาคใต้ ตราบมุสลิมก่อการร้ายอัลกอร์อิดะ เคลื่อนไหวอยู่   และซึ่งมุสลิมตัวการจริงเป็นผู้ดำเนินการไปโดยเหตุผลเช่นนี้เอง

และ  นี่คือประเด็นความไม่ถูกต้อง  ความไร้เหตุผล ในหลักการปกครอง การศึกษา และคำสอนของศาสนาอิสลามต่อโลก

ที่คนไทย  โดยเฉพาะคนไทยมุสลิม ผู้นับถืออิสลามนั้นเอง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้รู้ความจริง ของศาสนาอิสลาม  รู้สาระในคัมภีร์ของ มุฮำมัด  แม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องเขาก็ยังเชื่อว่าเป็นความดี เช่นเรื่องมุฮำมัดได้เด็กอายุ6ขวบเป็นภริยา พยายามข่มขืนเธอก็ไม่สำเร็จ จนรอถึงเธออายุ9 ขวบจึงสำเร็จ แล้วมีเมียคนเดียวไม่พอ ต้องมี 4  แล้วพอถูกถามว่ากลับจากสงครามมาบ้านแล้วจะไปนอนกับเมียคนไหน มุฮำมัดตอบว่า  แล้วแต่ม้าจะพาไป...ม้าพระเจ้า... นี้จะถือว่าเป็นความดีได้อย่างไร[ไม่ดูพระเยซูคริสต์บ้าง ต่างกันขนาดไหน] ซึ่งเรื่องกามตัณหาของมุฮำมัดนี้ ปรากฏว่าคนยุคใหม่ได้ศึกษากันและมองความร่านตัณหาของมุฮำมัดนี้เป็นเรื่องที่ต่ำช้า เช่นมีมุสลิมเปลี่ยนใจในไทย ออกคลิปความรู้ความลับเช่นนี้มา และซึ่งจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ

โดยเฉพาะเพื่อการยอมรับในการปกครองของมนุษย์เราเอง โดยซึ่งจะต้องยอมรับกฎหมายของมนุษย์เอง ที่บัญญัติขึ้นตามหลักศาสตร์สมัยใหม่ คือตามเหตุและผล เท่านั้น

9.

ฉะนั้น  สำหรับในประเทศไทยเรา  มุสลิมไทย รวมทั้งมุสลิมทั้งโลกในประเทศอื่น ๆ  ต้องยอมรับ 2 ประการ คือ

(1.)  ความเป็นคนไทยหรือคนของประเทศที่เราเป็นพลเมืองผู้มีสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเอง  มีสิทธิเสรีภาพในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง มีสิทธิเสรีชนเท่าเทียมกับมนุษย์ทั้งหลาย  และ 

(2.)  ยอมรับความจริงเกี่ยวกับหลักการบริหารประเทศ  ย่อมเป็นไปตามกฎหมายของมนุษย์ ที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาตามเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ สร้างกฎหมายขึ้นมา ตามศาสตร์การพิศูจน์ได้  ที่มีเหตุมีผล รวมถึงด้านการบริหารและการตุลาการของประเทศ

ส่วนการอ้างเรื่องศาสนาโดยเฉพาะเรื่องพระเจ้าและเรื่องกฎหมายของพระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่โลกวิทยาศาสตร์ยุคไหนแม้ยุคนี้ยุคก่อน จะเชื่อถือไม่ได้   เพราะไม่สามารถพิศูจน์ได้ถึงความมีตัวตนของพระเจ้า  ถึงที่ไปที่มาของกฎหมายของพระเจ้า   หากไปอ้างเอาสิ่งที่พิศูจน์ไม่ได้มาปฏิบัติแล้วก็จะขัดแย้งกับคนทั้งหลายในยุควิทยาศาสตร์

จึงปรากฏผลร้ายแก่คนมุสลิมและโลกมุสลิมมาตลอดทั่วโลกอยู่ขณะนี้   ที่ไปหลงอ้างเอาสิ่งที่พิศูจน์ไม่ได้ มาอ้างในยุควิทยาศาสตร์

กล่าวคือ การอ้างว่ากฎหมายคือคำสั่งของพระเจ้าอัลเลาะห์ สั่งการลงมาแด่คนทั้งหลายทุกเชื้อชาติศาสนาทุกรูปแบบการปกครองในโลกนี้ นั้น   ที่ว่าคำสั่งหรือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นรัฐธรรมนูญสูงสุดของโลก ของประเทศไทย กฎหมายรัฐธรรมนูญโลกต้องสอดคล้องกฎหมายพระเจ้า หากมิฉะนั้นก็เป็นโมฆะไปหมด   เช่นนี้  อย่างนี้

เป็นการอ้างในหลักการที่ไร้เหตุผลไปทั้งสิ้น   ที่หาสาระไม่ได้เลย  ขืนยืนยันไปก็จะขัดแย้งกับการปกครองยุคการปกครองตนเองหรือประชาธิปไตยของโลกมนุษย์ อิสลามก็จะสลายหายไปตามลำดับ

และเป็นสิ่งที่พี่น้องมุสลิมไทยแม้มุสลิมโลกจะต้องพิจารณาความไม่ถูกต้องได้ ในแง่ที่ว่า

อัลกุรอานนั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าอัลเลาะห์เป็นกฎหมายสูงสุดของโลกหรือของไทย   จะต้องมีกฎหมายออกมาที่สอดคล้อง สนับสนุนเรื่องราวในกฎหมายอัลกุรอานเท่านั้น และเรื่องราวที่ยังไม่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายไทย  กฎหมายโลก  ไทย โลกต้องเอามาบัญญัติให้ครบถ้วน 

โดยเฉพาะการตุลาการในประเทศไทย  ในประเทศต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามคำสั่งของคัมภีร์อัลกูรอานกฎหมายสูงสุดของโลก นั้นคือคำสั่งจากสิ่งที่ไร้ตัวตน ไร้หลักการทางวิทยาศาสตร์ไปทั้งสิ้น

10.

สิ่งที่คนไทย คนทั้งโลกจะต้องเข้าใจก็คือ   ที่อ้างว่ากฎหมายสูงสุดของพระเจ้าอัลเลาะห์เป็นรัฐธรรมนูญของโลกนั้น  หรือ รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ  จะต้องสอดคล้องคำสั่งพระเจ้าหรือรัฐธรรมนูญสูงสุดมาจากพระเจ้า  ตามคัมภีร์อะลกูรอานนั้น

มันเป็นพื้นฐานมาจากความเชื่อเรื่องพระเจ้า  มันเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นเอง  มันเป็นสิ่งที่เหลวไหลอย่างยิ่ง

ซึ่งมันพิศูจน์ไม่ได้

ซึ่งนับวันความเชื่อแบบนี้ จะเสื่อมสลายคลายความนับถือลงไป  เพราะเหตุที่ยืนบนสาระที่ไร้เหตุไร้ผลไปในยุควิทยาศาสตร์

จึงจำเป็นที่คนมุสลิมจะต้องปรับตัว  จากความเชื่อที่ไร้เหตุผล มาสู่ความจริง ที่โลกตื่นตัวเป็นยุควิทยาศาสตร์โลกและ ต่างโลก และหลายๆ จักรวาล

อย่างเช่นด้านการยุติธรรม หรือการตุลาการเพื่อตัดสินความเป็นธรรมของโลกมนุษย์

ย่อมอยู่ใต้หลักการของศาสตร์ทางกฎหมาย คือ วิทยาศาสตร์ เท่านั้น

จะไปอ้างเอาคำสั่งพระเจ้าอัลเลาะห์ในมหาคัมภีร์อัลกูรอานมาปกครองได้อย่างไร  จะเอาเพียงความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไร้การพิศูจน์เหตุผลเลยมาปกครองมาตัดสินความยุติธรรมของมนุษย์ทั้งหลาย ๆ เผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติ ได้อย่างไร ? 

11.

สรุปสั้น ๆ ก็คือ โลกเขายอมรับไม่ได้

น่าเป็นมุสลิมไทยคนไทยมุสลิมเรานี้แหละ ที่น่าจะเริ่มแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนคนทั้งหลาย

มาสู่ความเป็นมนุษย์

ผู้มีความสามารถใช้ความคิดพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเอง ของมนุษย์เอง  ว่าอย่างไรคือความเป็นธรรม  ความยุติธรรม และความเป็นธรรมแห่งชีวิตทั้งหลาย

อะไรคือการปกครอง โดยอำนาจของมนุษย์เอง

นิติบัญญัติ    ของมนุษย์เอง

บริหาร    ของมนุษย์เอง

ตุลาการ   ของมนุษย์เอง

ที่พิศูจน์ ทดลองและแก้ไขปรับปรุงได้เสมอตามเหตุตามผลที่สอดคล้องสถานการณ์ใหม่ ยุคใหม่  โลกใหม่ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ

12.

นี่แหละ แนวทางประสานสามัคคีธรรมของเรากับมนุษย์ทั้งหลาย

ของมนุษย์ทั้งโลก ยุคนี้

โดยมองความเป็นเสรีชน

ตนเป็นที่พึงของตน(ไม่คิดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิเป็นเพียงความเชื่อ หามีความจริงไม่ และแม้เราจะไม่มีศาสนาเช่นนี้เลยก็อยู่ไปได้สบายกว่า  มีชีวิตเป็นคนอิสระเสรีตามเหตุตามผลของชีวิตก็เพียงพอแล้ว)

จึงจะแก้ไขปัญหาและอยู่รอดต่อไปได้

·         PhayapPanyatharo

             14 ม.ค. 2565 21.00 น.

 

-----
-----
2.English-อังกฤษ

-----

Muslims, Muslim World Problems

 

 

1.

In Thailand, Thai democracy has been a problem for over 90 years because of a lack of understanding of democracy. from the lack of self-reliance

Another problem with the religion of the people of the nation is the problem of Thai Muslims.

The Thai Muslims are Thai people. This means that by the principle of universal governance, all Thai people have equal rights and liberties. In general, there is a common understanding that they are the same Thai people. But what has caused the cracking of Thai people now or before is the universal issue of Islam.

This is not only Thai people. But many countries with problems from Islam come from Muslims living in the country even America Nixon era Sep 11, 2001 World Trade Center in New York collapsed, Usma bin Laden ordered from abroad, Donald T era After becoming president, Trump immediately halted the policy of accepting Muslim immigrants from seven countries that had been pending since the Obama era, that is, he announced that he would not accept Muslim immigrants from seven countries: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. , England France has a problem too. France doesn't allow Muslim students to cover their faces to school (referring to Allah's orders for women to cover their faces) to act like French people in general, according to French culture, Australia. Former Prime Minister Gillart Do the same for Putin, Russia, by calling for Islamic law (Sariah) that Muslims migrated to his land. Still not conscious of the country, he called on him to accept Islam. to enact special Islamic laws above other people If we don't adapt to our country, we'll leave Australia by Wednesday, Putin stresses, must speak Russian. Respect Russian law to stay in Russia If you can't do it, go out. Red Chinese. There is no Quran for sale in the market. Catch them all. Japan is the same. No Islam in the country

2.

The same problem is happening in Thailand. For example, why is there a huge Islamic prayer room in the Thai parliament? The newly completed National Assembly has only 2-3 Muslim MPs, for example, which if you look at it according to the reasons in order, you will understand.

Which is a problem from the matter of governing the country. Different countries have the supreme law, that is, their constitution is the supreme law. set out in the matter of governing the country

in the field of law

in management

in the judiciary

People all over the world all come together to create the ultimate agreement. is the constitution is the supreme law Any other law contrary to the constitutional law shall be void.

But people who practice Islam or Muslims do not accept this principle. because his Lord has commanded that The supreme law of this whole world that the world must rule the world. is the supreme command in the Quran That is the command of God called Allah. that is the highest order for ruling the whole world above the constitutional laws of every country

in Thailand is the same. There is only one Islam. in the midst of all Thai people throughout the country There is a real Islamic clergyman. who know the truth about God's commands in the Quran therefore believe that order with a sacrifice of life This means that he does not respect the constitution, Thai law, he will look at the principles of governance according to the Great Quran causing problems all over the world.

3.

For example, the latest is the ISIS group. [ISIS] that launched operations to awaken Muslims around the world As in Thailand, we can see the movement in Malaysia. Under the leadership of Prime Minister Mahathir Mohamad (friend of Mr. Wan Muhammad Nor Mata, a Thai political Muslim who has always coordinated with Muslims to comply with Allah's orders), especially Malaysia, near Thailand. ISIS Awakens Muslims to Hear His Lord's Order To create a lonely Islam to wake up with the whole world to hold the world under the supreme constitutional rule of God With the show of power to threaten Muslims all over the world to ask for Islam and obey the Quranic constitution. by taking out the tanks and moving from city to city and then shoot and kill people, demonstrating their power by violent action. to warn Muslims to listen to God's orders oppress Muslims or people who are Muslims around the world to work together to restore Islam around the world

As news emerged about the announcement forcing Muslims to rise up. Follow Allah's orders, whoever does not deviate, must be severely punished immediately, as shown to be seen, causing news, images of serious events such as the burning of women. punish students including a picture of a monk's head cut off In the middle of the desert came out online news. That is, Muslim warriors try to rule the world in accordance with the supreme law that Allah has commanded. violent action Muslim forces have been assembled at the ISIS center on the Iraqi border with the Syrian region (where political conflict has always been held). until the death of 5 hundred thousand people)....... until Obama The President of the United States, whose personal life and family were Muslims. that used to compromise with the withdrawal of American troops from Afghanistan until a verbal explosion among the Allies that ISIS is violent until unable to live with others The right way to wipe out this extremist group is to sweep the land. That is the words of a world leader ever. And as a result, ISIS, who thought of uniting the Muslim world, came to an unexpected turn later than expected. The plan to revive the Muslim world through war ended. The great plans of the Muslim world therefore fade away.

 

 

4.

In other countries, such as Australia, Prime Minister Eileen Gillart has faced unappreciative calls for Islamic law (Sariah). It even ordered the country's Muslims to abide by Australian law, or leave the country by Wednesday.

Until Putin, even a short decisive order that the russian muslim To stay in Russia must speak russian Must comply with Russian law get russian culture Otherwise, get out of Russia today.

The President of Yugoslavia has released a clip that Yugoslavia has no land for Muslims to live in.

This is the tendency that the world has started to act against Islam, Muslims because of the Muslims' rejection of the laws of their country of residence. in which he is a citizen by thinking that it was not according to his Lord's command which is the supreme law of the world All countries must comply If you do not practice the disciple followers of islam will unite to force people of the whole country and the world to follow until they are able to follow. This is a problem caused by belief. misconceptions about religion

5.

From the point of view of science, which is the principle of government of the country, the people in that country own power and have a duty to govern themselves. in the legislation The law comes from the people. The people are the creators of the law. Even the supreme law is constitutional law This means that the supreme law and law in the country is what racial people do. Any religion in the country must be respected, obeyed, and accepted as the supreme law of the nation's sovereignty. Must obey the laws created by their own human beings must be the supreme law. Strictly obey this law. Regardless of the rule According to the legislative power, the executive power, the judicial power must be in accordance with the constitutional law [of man].

This is the universal domination principle of this world.

But what is a problem for Muslims, Islam, is that their gods are Allah and their messengers claiming to write the law directly from God's command is that Muhammad has commanded it for all Muslims. that God's commands are above any man's command. That is, he has the highest law than the constitution of the country, the Quran, his religious text is the world constitution. Islam is a religion of God that cannot be contradicted by other religions.

 

 

6.

which this is new knowledge that the world has become more widely known since democracy ruled the world with modern science and technology and when entering the new world And that this scripture has been translated to the whole world to know widely, including Thailand, has been translated into Thai language. By His Majesty King Rama IX, it has been translated into Thai. Thus making people know, read and study like a scientist until they found the wrong and inaccuracy of the Islamic scriptures, especially the legislative principles. of this religion widely which means What is wrong with the Muslim religion of the Prophet Muhammad Has gradually appeared to the world to know that, especially in the legislative issue of Islam as mentioned.

That is, constitutional law in countries around the world. Not the supreme law supreme law of the world of every country is Great Quran

For Thai people, we have to look at this problem. that is happening The kind with the efforts of his mainstream Muslims both inside and outside the country. He tried to do it naively because he didn't have any ideas of his own. Not knowing right or wrong, just following the orders of his Lord. especially his messengers Muhammad sternly taught him to obey. impersonal god and it is nothing but an impersonal, untrue, but a fantasy of Muhammad. who claim to have met God (but never seen God) only

7.

which for Thailand therefore have to look at this problem that it is going to be a divisive problem for Thai people from the misunderstanding of the problem especially Thai Muslims in general especially semi-Thai, semi-Islamic Muslims. or semi-Islamic, half-Chinese, half-Hindu, half-Christian, this is not understood at all. Where did you come from? because I have never read the Islamic scriptures. where ordinary Muslims are forbidden to capture the Bible has only one duty to obey the orders of the chief of the mosque The leader of any militant force Until Phra Phuttha-Bhikkhu warned him that putting the scriptures in the cabinet alone would be useful for anything other than one object only. So be alert and read the Islamic scriptures. and know the truth more The Muslims especially those who have gone to pray that every Thai Muslim must go to not to be considered an offence and who have been educated from the Muslim mother country Is Saudi Arabia, Iraq or Iran, will always be perpetrated and taught to have ideas and beliefs and efforts. To make Islamic law, which is the Koran, to be the supreme law of the country, if it is found that any text in the country's constitutional law contradicts the Koran He will see that the wrong is null and must be corrected according to Islamic orders. No need to respect anymore Especially Muslims will look at it this way. Which Thai law does not correspond to the Quran? considered not to be respected You don't have to follow it...it's taught like this.... And that is the reason for the unification of the Muslims to become larger, more powerful than others, in order to fully implement the Muslim law. and not only so that they can make the Qur'an the power of the whole world. to follow the direction of Islam as it is the supreme law of Allah god in their dreams The world constitution is totally unreasonable, but he is considered the mother of all the constitutions of the world.

8.

The point is the constitution of any country in the world. It is not yet the supreme law for Muslims. For the people of Islam and he sees that the supreme constitution of the world is inscribed. It is not at all necessary for humans to write a new constitution. And if it is written that contradicts Allah's constitution and is invalid, true Muslims will not respect it. This is what the law says.

even in education It is complete in the Islamic scriptures. There is no need to teach anything else. Until there was a phenomenon of burning schools in three Islamic provinces in Thailand because of the reason that the teaching did not match the teachings of Allah. It is a teaching heresy outside of Allah. And this is the reason for burning schools and killing teachers. in the three southern provinces As long as Muslims terrorize al-Qaeda in motion and which the true Muslims acted for this reason.

And this is the point of inaccuracies. absurdity in the principles of governance, education and teachings of Islam towards the world

that Thai people, especially Thai Muslims The Muslims themselves must be carefully considered to know the truth of islam Knowing the contents of the Book of Muhammad, even some things he still believes are good. For example, the story of Muhammad having a 6-year-old child as his wife. Attempting to rape her was unsuccessful. until she waited until she was 9 years old, then succeeded, and having only one wife was not enough, there must be 4, and when asked when she came home from the war, which wife would she go to sleep with? Muhammad replied, It's up to the horse to take you...God's horse... How can this be considered a good thing? [Not looking at Jesus Christ? How different is it?] The story of this Muhammad's lust It appears that the new generation has studied and viewed Muhammad's lust as a nefarious matter. For example, there are Muslims who have changed their minds in Thailand. released a clip of this secret knowledge and which will be more and more

especially for the acceptance of our own human rule which must accept the law of man himself established according to modern science is by cause and effect only.

9.

Therefore, for us in Thailand, Thai Muslims, as well as Muslims all over the world in other countries, we have to accept two things:

(1.) Being a Thai person or a person of a country in which we are a citizen who has the right to freedom of self-government have the right to freedom as a human being have the same free rights as all human beings; and

(2.) accept the truth about the principles of national administration would be according to human law which is created according to scientific reason create a law according to the science of proof rational including the administrative and judicial aspects of the country

As for the claim of religion, especially about God and the law of God, It is something that the scientific world in any era, even this era before. to be unreliable because he was unable to prove the existence of God to the origin of God's law If we go to claim that which is not proven to be implemented, it will conflict with the people of the scientific age.

Therefore, it appears to have bad effects on the Muslims and the Muslim world all over the world now. that goes astray to claim something that cannot be proven referred to in the age of science

That is to say, the claim that the law is the command of Allah. Order down to people of all races, religions and forms of government in this world that the order or the Holy Quran Is the supreme constitution of the world of Thailand. The law of the world constitution must be consistent with the law of God Otherwise it's completely null. Like this, like this.

It is a reference to the principle that is totally unreasonable. that makes no sense If you insist, it will conflict with the self-government or democracy of the human world. Islam will disappear accordingly.

And it is something that Thai Muslim brothers and sisters, even the Muslim world, must consider inaccuracies in the sense that

The Quran is the command of God Allah is the supreme law of the world or of Thailand. There must be a law that is consistent. Support stories in the Quranic law only. and stories that are not yet stipulated in Thai law

In particular, the judiciary in Thailand, in various countries, must obey the orders of the Koran, the world's highest law. That is an order from something that does not exist. without scientific principles at all

10.

What Thai people and the whole world must understand is claiming that the supreme law of Allah is the constitution of the world or the constitution of the nations It must be consistent with the divine command or the supreme constitution coming from God. According to the Quran

It is based on atheism. It's just belief. It was absolutely absurd.

which it cannot be proven

which counts the days of this belief will decay and lose respect Because of the reason that stood on a pointless substance in the age of science

Therefore, it is necessary for Muslims to adapt. from unreasonable beliefs come to the truth that the world is awake, is the age of science, the world and other worlds and many universes

such as justice or the judiciary to determine the justice of the human world

It is subject to the principles of legal science, that is, science only.

How to claim the command of Allah in the Holy Quran to rule? How can only unscientific beliefs without proof of reason be used to judge the justice of all peoples, races and races?

11.

In short, the world is unacceptable.

Should be a Thai Muslim, this is our Muslim Thai people. that should start fixing Change yourself before everyone else.

come to human

One who is capable of thinking with his own intelligence, of man himself, what is justice, justice, and fairness of all life.

what is domination by the power of man himself

human legislature

management of human beings

human judge

The proof is always experimental and can be improved according to reason according to the new situation, new era, new world, always changing situation.

12.

This is the way of harmonizing our fellowship with all human beings.

of all human beings in this era

by looking at the freedom

One's own self (doesn't depend on the sacred because there is no sacred Indeed, what is sacred is just a belief. can't find the truth And even if we don't have such a religion, we can live more comfortably. To live as a person who is free and free according to the reasons of life is enough)

to be able to solve problems and survive

 

• PhayapPanyatharo            
   14 Jan 2022 21.00

 

-----
-----

·         Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo

 

เมื่อมีการโต้แย้ง มุสลิม-ไทย คนที่มีการศึกษาและอยู่ในตำแหน่งสูงในมหาวิทยาลัยไทยเชียงใหม่ กลับไม่ฟังข้อเท็จจริง ออกมาแก้ตัว และทำการโฆษณาความดีของศาสนาอิสลาม จากศาสนาแห่งสงคราม ที่พยายามเผยแผ่ออกไปด้วยอาวุธ จนไปอินเดียและทำการถล่มฆ่าพระอรหันต์นับพันองค์ แล้วเอาดินฝังมหาวิทยาลัยพุทธนาลันทา จมดินลงไปหลายร้อยปี จนถึงยุคอาณานิคมผู้ปกครองอังกฤษ จึงให้ขุดขึ้นมาพบข้อเท็จจริงนี้ ที่ชาวพุทธรู้ดีว่าหายนะนี้เกิดจากอะไร หากแต่ชาวพุทธมักแผ่เมตตาไปแม้แด่ศัตรูก็แผ่เมตตาให้ เพื่อประโยชน์ทางมรรคผลนิพพานตามคำสอนขององค์พุทธเจ้า แต่ทาสของมุฮำมัดที่ว่าไม่ฟังเหตุการณ์จริงเลย แม้เรื่องการเผาโรงเรียนและฆ่าครูในสามจังหวัดใต้มาจนถึงวันนี้ก็หาความปลอดภัยไม่ได้ ฆ่าพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งตามข่าวฝ่ายสงฆ์เองมากมายกว่าข่าวราชการเสียอีก เรื่องปัตตานีรายา (พยายามยึดจ.ปัตตานีเป็นประเทศมุสลิม คิดแยกแผ่นดินไทย) ก็ไม่ฟังข้อเท็จจริงนี้ แม้การฆ่าอย่างทารุณที่สุดแสนสะเทือนใจเช่นฆ่าคุณยายแก่เลือดจมร่างตายกลางตลาดสดเป็นภาพที่น่าสังเวช กรณีทำร้ายชาวพุทธในหมู่บ้าน ปาดคอพ่อเขาทิ้งไปต่อหน้าลูกทารกที่ยังไม่รู้ว่าความตายคืออะไรและลูกทารกนั้น เข้ากอดพ่อ เอาหัวพ่อไปต่อกับคอพ่อร้องเรียกพ่อให้ลุกขึ้น พ่อลุกขึ้น พ่อลุกขึ้น พ่อลุกขึ้น เมื่อพ่อไม่ลุกก็ได้แต่ร้องไห้ฟูมฟาย ใครล่ะใจระกำโหดร้ายมุสลิมไม่ใช่หรือ? (อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากหญิงผู้สูงศักดิ์เล่าให้คนไทยทั้งประเทศฟัง)นี่ก็ผลงานมุสลิมไงล่ะ !! จะปฏิเสธได้อย่างไร ความโหดยังเห็นจากวางระเบิดถล่มรถทหารยังไม่พอใจเข้าประชิดปาดคอทหารตายไป 5 ศพ เรียกว่าแค้นจริง ๆ ไร้น้ำใจนักรบจริง ๆ คือมุสลิม แต่นักรบไทยกลับเป็นตรงกันข้าม (ดูภาพจับมุสลิมก่อการร้ายได้ถึง 5 คนแต่ไม่ฆ่าทิ้ง) นี่แหละอัลกอร์อิดะ ขบวนการก่อการร้ายมุสลิม และต่างประเทศ คือตาลีบัน ที่ทำลายพระพุทธรูปมรดกโลกผาบามิยันนั้น เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นอันบอกถึงความเหี้ยมโหดของมุสลิม แต่ไม่ยอมเอาเรื่องจริงนี้ไปศึกษาวิจัยให้ทราบความจริงว่า อิสลามคืออะไรเลย? กลับพยายามไปอย่างผิดๆโดยเอาหลักการโฆษณาชวนเชื่อคอมมิวนิสต์มาใช้ เมื่อพูดถึงอิสลามก็เอาแต่ด้านดี ๆมาพูด แบบโกหกให้คนเชื่อ นั้นเอง ที่ยังไม่เข้าใจก็คือ คนไทยเป็นชาวพุทธ กริยาท่าทางของคนไทยอ่อนโยน สุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส เมตตากรุณาปรานี ไร้พิษสงต่อคนใดแม้ศัตรูของเขา แม้ผู้ก่อการร้ายมุสลิม ก็ดูคนไทยไม่ออกจึงนึกว่าจะง่าย แท้ที่จริงคนไทยพุทธเขามีพลังภายในเหนียวแน่นและไทยนี้เข้มไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครในยุคอาณานิคม ดำรงเอกราชมาตลอดยุคประวัติศาสตร์ ดูทหารไทย นักมวยไทยที่ โลกทั้งโลกกำลังตื่นเต้นหลงวิชามวยไทยยกเป็นครูมวยไปทั้งโลกเพราะอะไร? ฉะนั้น จะคิดยึดดินแดนพุทธได้ง่าย ๆ อย่าคิดเลย ทำความดีเถิด อย่าทำลับๆล่อๆต่อไปอีกเลย ลดตนลงมาเป็นมนุษย์ธรรมดา ๆเท่ากันดีกว่านะ จะง่ายสำหรับมิตรภาพกับคนไทยพุทธ มิฉะนั้น ดูง่าย แต่ไม่มีวันสำเร็จลงเลย อย่าใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อกับชาวไทยเลย อย่าคิดออกกฎหมายมุสลิม ฯลฯ เขารู้ทันหมดแหละ และนี่แหละจะกลายเป็นผลร้ายต่อมุสลิมไปเองระวังคนไทยพุทธกลาง-เหนือ-อิสานจะยกขบวนลงใต้ และไล่มุสลิมไปจากแผ่นดินไทย ***สุไหงปาดี ชินะกุล ฆิกเมฆณ ณเมฆิน บัวระย้า ชบาบุณเสฎฐ์ 14 ม.ค.2565 01.20 น.

 · ตอบกลับ · 6 นาที

 

-----

• Phayap Panyatharo

Phayap Panyatharo

 

When it comes to controversy, Muslim-Thai people who are educated and hold high positions at Thai Chiang Mai University. Instead, he did not listen to the facts, came out to make excuses and advertised the goodness of Islam. from the religion of war trying to propagate with weapons until going to India and killing thousands of Arhats and then bury the soil at Phuttanalanda University Sinking into the ground for hundreds of years Until the colonial era, British rulers So let's dig up and find this fact. that the Buddhists knew well what caused this disaster But Buddhists always show mercy to their enemies. for the benefit of the path of nirvana according to the teachings of the Lord Buddha but the slaves of Muhammad who did not listen to the truth Even the story of burning schools and killing teachers in the three southern provinces until today has not been able to find safety. killing monks in southern provinces which according to the news of the monks themselves is much more than the official news About Pattani Raya (trying to seize Pattani as a Muslim country thinking of separating the Thai land) did not listen to this fact Even the most heartbreaking atrocities, such as killing a bloody grandmother in the middle of a bazaar, are a miserable sight. The case of attacking Buddhists in the village He cut off his father's throat in front of the infant who did not know what death was, and the infant hugged him, put his head on his neck, calling for him to rise. Father rose. Father rose. but cry Who is cruel to Muslims, isn't it? (This is a story told from the mouth of a noble woman to all Thai people) This is the work of Muslims!! how to refuse The brutality is also seen from the bombing of military vehicles. Still dissatisfied, close to cut the throats of 5 soldiers dead. Call it true vengeance. No mercy. Real warriors are Muslims, but Thai fighters are the opposite. (See pictures of 5 Muslims terrorizing but not killing them) This is Al-Qaeda. Muslim terrorist movement And abroad is the Taliban that destroyed the Buddha image, the World Heritage Site, Bamiyan Cliff. It is true that the ruthlessness of Muslims but refused to take this fact to study to know the fact that What is Islam? instead tried to go the wrong way by applying the principles of communist propaganda. When talking about Islam, only the good side comes to say like a lie to believers. Thai people are Buddhists The gestures of Thai people are gentle. polite beaming benevolence Innocent to anyone, even his enemies. even Muslim terrorists I can't see Thai people, so I thought it would be easy Indeed, Thai Buddhists have strong inner strength and this strong Thai has never been a colony in the colonial era. Maintained independence throughout history, watching Thai soldiers, Thai boxers who the whole world is excited for, why are they fascinated by Muay Thai and raised as a boxing teacher to the whole world? Therefore, it is easy to think of seizing the Buddhist land. Don't even think about it. Do good deeds. Don't do any more sneaky. reduced himself to a normal human being the same is better It will be easy for friendship with Thai Buddhists, otherwise it will look easy, but will never succeed. Do not use propaganda methods against Thai people at all. Don't think of Muslim laws, etc., they know it all. And this will become a detriment to the Muslims themselves. Beware that Thai Buddhists in the middle-north-east will march south. And expel the Muslims from the Thai land

***Su-ngai Padi Chinakul Kikamek Namakin Buaraya Chababunsate 14 Jan 2022 01.20

 

 -----

----- 
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.