ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่

 

 

17 นาที 
แชร์กับ สาธารณะ
สาธารณะ
 
 
เมื่อวานนี้ เวลา 13:28 น. 
แชร์กับ สาธารณะ
สาธารณะ
 
 
Thai-English
ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
สรุปได้เลยก็คือ (1 .) เรื่องอำนาจกับ (2.) พระธรรมวินัย มีความแตกต่างกันอย่างไร ควรที่จะเข้าใจกันเสียก่อน
ซึ่งแท้จริง ก็ได้มีบัณฑิตผู้รู้ท่านได้พูดไปก่อนแล้วส่วนหนึ่ง มาพูดเสริมเพิ่มขึ้นไปให้เข้าใจดียิ่งขึ้น
โดยย่อๆ อำนาจนั้นมาจากกฎหมายนั่นเอง สำหรับคณะสงฆ์ไทย กฎหมายก็คือพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่กำหนดเรื่องใหญ่ ๆทางอำนาจเอาไว้แทบทุกอย่าง มิต่างไปจากอาณาจักรหนึ่ง(ถึงเรียกว่าศาสนจักร) มิต่างจากการปกครองประเทศของคนห่มเหลือง แล้วให้อำนาจ มหาเถรสมาคม(รัฐบาลสงฆ์)กำหนดกฎมหาเถร ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ตามมาในรายละเอียดถี่ยิบแบบไม่เคยมีมาก่อน แบบมองว่าให้สมบูรณ์แบบอาณาจักรหนึ่งนั่นเลย
ก็นี่แหละทำให้เกิดระบบอำนาจขึ้นในคณะสงฆ์ ขึ้นมา และที่ต้องทำความเข้าใจต่อไปก็คือ ระบบอำนาจนี้ก็มี 2 อย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนกันในวันนี้
นั่นคือ
1. ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ไทย ซึ่งจะเห็นว่ามีตำแหน่งมากมายหลายตำแหน่งแบบถี่ยิบกว่าทางบ้านเมืองไปอีกจริงๆ ตั้งแต่ต่ำสุดขึ้นไปถึง มหาเถรสมาคม สังฆราช จนแทบว่า เมื่อบวชเข้ามาเป็นพระรูปหนึ่งไม่พอยังมีตำแหน่งเข้ามากำกับด้วย ประมาณนั้น แม้กระทั่ง คำว่า ลูกวัด นี้ก็เป็นตำแหน่งในระบบอำนาจวันนี้ คือหมายความว่า ลูกวัดก็ต้องรู้ตัวดีว่าตนอยู่ใต้อำนาจใคร หากเขาสั่งไม่ทำ จะมีผิดมีโทษขนาดไหน เช่นอาจจะถึงถูกสั่งไล่ออกจากวัดได้เป็นต้น(ดูอำนาจเจ้าอาวาสตามมาตรา38 )
2. ระบบสมณศักดิ์สงฆ์ไทย ที่ควบคู่ไปกับระบบตำแหน่งนั้นเอง มีมากมายหลายชั้นจริงๆ
ทั้งระบบอำนาจสงฆ์ไทยนี้ นักรัฐศาสตร์ดูเถอะ ดูดี ๆ ก็ระบบเจ้าขุนมูลนายฝ่ายอาณาจักรโบราณเรานั้นเอง แต่ทางโลกเขาเลิกไปแล้ว เพราะเป็นเผด็จการล้าหลังไปสุดกู่แล้ว มาใช้ประชาธิปไตย แต่สงฆ์กลับเห่อมากไปกว่าเก่าเสียอีก
ประเด็นก็คือ เป็นระบบอำนาจที่เกิดขึ้นมาในหมู่สงฆ์ไทย ทำให้มีตำแหน่งและสมณศักดิ์(ยศพระ)ในวงการสงฆ์มากมายมหาศาล ยุบยับไปหมด จนหมู่สงฆ์แทบตั้งตัวไม่ติด แล้วแบบนี้ก็ไม่มีเวลาปลีกตัวสันโดษไปตามหุบเขาลำเนาไพรได้
มาดูเรื่องธรรมวินัย
เรื่องธรรมวินัยนั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ
(1.) สงฆ์สาวกต้องประพฤติตน แบบไม่ให้ขาดจากความเป็นพระ ไม่ให้มีอาบัติ(คือความชั่วความผิดธรรมะเกิดขึ้น) ซึ่งโดยรูปธรรมก็คือ มีศีล 227 ข้อ (อ่านดูได้เลยมีอะไรบ้าง) ที่ผิด 4 ข้อต้นเป็นปาราชิก ที่ต้องพ้นไปจากความเป็นภิกษุสงฆ์สาวกทันที ที่ชาวพุทธรู้ดี พระธรรมวินัย 227 ข้อนี้ บอกชัดเจน ว่าทำอะไรผิด ขนาดไหน และอีกอย่างพระต้องประพฤติธรรม สมาธิ ฌาน กสิณ วิปัสสนา อริยธรรมเพื่อประพฤตตนให้เป็นคนดี ให้ก้าวหน้าไปในทางความดีตามรอยพระพุทธเจ้า นั่นคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระไตรปิฎกนั่นเอง ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งก่อนจากไปว่า พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราจากไปแล้ว และ
(2) สงฆ์ทั้งปวงต้องปกครองตนเองโดยเทวธรรมคือ...1. หิริ ความเกรงกลัวการกระทำบาปชั่วต่าง ๆ ...2. โอตตัปปะ ให้มีความละอายใจในการคิดทำหรือการทำความบาปความชั่วต่างๆเอง ให้เป็นปกตินิสัยของศาสนสาวก(ต้องระวังความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง จึงจะเดินวิถีทางมรรคผลนิพพานไปได้)
สถานการณ์สงฆ์ไทยในทุกวันนี้ ยังมีระบบพระธรรมวินัย ศีล 227 ข้อเดินไปได้อยู่ไม่เหมือนหลายประเทศที่พระมีเมีย มีความรักได้(เช่นญี่ปุ่น) แต่ไทยเราวันนี้ก็มีแนวโน้ม มีความคิดของผู้ใฝ่ต่ำที่กำลังประสบปัญหาอยู่ที่จะโน้มไปแบบนั้น นั่นแหละเป็นผลจากข้อกำหนด 2 อย่าง คือระบบอำนาจกับระบบพระธรรมวินัยนี้
และที่ต้องเข้าใจไปอีกก็คือความแตกต่างระหว่างระบบอำนาจ กับ ระบบพระธรรมวินัย นั่นคือ ความมุ่งหมาย เป้าหมายของระบบอำนาจที่เอามาปกครองสงฆ์นั้น มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียว ที่ต่างไปจากพระธรรมวินัย แทบว่าตรงกันข้ามกันไปเลยก็ว่าได้
ระบบธรรมวินัยนั้นมีจุดมุ่งหมาย ควบคุมให้หมู่สงฆ์เดินทางไปในเส้นทางพระสาวกผู้มุ่งสู่มรรคผล นิพพาน รูปธรรมคือ เดินตามรอยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงทำอะไร อย่างไร ทำตามพระองค์หมด เพื่อไม่ให้เขว หลงออกไปนอกทางมรรคผลนิพพาน ไปสู่การบรรลุอริยบุคคล8 ระดับ คือโสดาบันมรรค-ผล, สกทาคามีมรรค-ผล, อนาคามีมรรค-ผล, อรหันตมรรค-ผล, ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดล้ำเลิศประเสริฐของพระพุทธศาสนา หากเดินไปตามรอยพระพุทธเจ้า และตามพระธรรมวินัย ไม่เขวออกไปนอกเส้นทางพระธรรมวินัย ตั้งแต่บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสต์สิ่งที่สงฆ์จะเดินไปคือตามรอยพระพุทธเจ้าทุกรอยไปเลย ทำเช่นนั้นย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานแน่ เพราะพระบรมศาสดาเองทรงทำตนเป็นตัวอย่างทุกความประพฤติ กิน เดิน นุ่งห่ม การอยู่อาศัย ทุกประการที่ให้บรรลุอรหัตตผลให้ได้ และโดยผลของความประพฤติตนตามพระธรรมวินัย รูปธรรมที่เห็นที่ปรากฎเด่น น่าสบายใจน่าศรัทธาเลื่อมใส ก็คือ ความเป็นพี่เป็นน้อง กันไปทังสิ้น แบบสายเลือดพ่อเดียวกัน ครูอาจารย์เดียวกันนั่นเอง ปรากฏทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมอันลึกซึ้ง ล้วนบ่งบอกความเป็นพีเป็นน้องร่วมสายเลือดบิดามารดาครูอาจารย์มรรคผลเดียวกัน เต็มไปด้วยธรรมะและอภัยทานกันและกัน ซึ่งจะออกมาตรงข้ามกับระบบอำนาจ ที่เริ่มปรากฎออกมาถึงความเป็นระบบชนชั้น มีความเป็นทาสกันตั้งแต่ตำแหน่งลูกวัดขึ้นไปเลยทีเดียว(ลูกวัดก็มีหน้าที่ทำงานหนักตามคำสั่งเจ้านายเจ้าอาวาส นั้นเอง แบบระบบอำนาจ ไม่ใช่ระบบพี่ๆ น้อง ๆ)ความรัก ความศรัทธาเชื่อถือกันและกัน จึงค่อยหน่ายคลายจากกันไปเรื่อยๆ
ระบบธรรมวินัย จะเป็นคนเสมอกัน ไม่มีชนชั้น หรือมีชนชั้นแห่งอริยบุคคล 8 ชั้น ก็เสมือนเป็นพี่ๆ น้องๆ สายเลือดเดียวกันหมด
ซึ่งจะแตกต่างจากระบบอำนาจ ที่มีลักษณะความเข้มงวดแห่งอำนาจ ไปตามลำดับขั้นตอนแห่งอำนาจ ตามตำแหน่ง และ สมณศักดิ์ (ก็ดูที่นั่งของพระสงฆ์สิ มีระดับอำนาจไปตามที่นั่งเลย ดูพัดของท่าน ดูกระโถนบ้วนน้ำลายของท่าน เห็นแล้วคิดอะไรจะขนาดนั้น?) การออกคำสั่งการลงโทษผู้ไม่ปฏิบิตตาม หรือแค่ออกอาการไม่สบายใจต่อคำสั่งก็อ้างว่าเป็นความชั่วที่ไม่เคารพผู้ใหญ่ได้ ซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัวมาก ๆ เมื่อ 2 ระบบมาปนกัน ระบบอำนาจจะบอดมืด ไม่รู้ใครเป็นอริยบุคคล อรหันต์ อนาคามี สกทาคามี หรือโสดาบันเลย ไม่รู้ ไม่นับถือ ไม่ถือเป็นอะไรที่ควรถือเลย ทำให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้นในวงการคณะสงฆ์ และนั่นเป็นจุดเสื่อมลงของวงการมา ดังปรากฏตัวอย่างมาแล้วยุคท่านพระครูบาศรีวิชัย นู้น ที่วงการอำนาจสงฆ์ไม่เคารพวงการพระธรรมวินัย เพราะความผยองและความบอดมืด
ซึ่งระบบธรรมวินัย จะแตกต่างจากระบบอำนาจที่มีลักษณะความเข้มงวดแห่งอำนาจ ทวีขึ้นไปตามตำแหน่ง ที่มีมากมายเหลือเกิน และมีอำนาจทวีขึ้นไปตามสมณศักดิ์และตำแหน่ง ที่รวมแล้ว มากมายหลายชั้นจริง ๆ จนกระทั่งสงฆ์รูปหนึ่งที่ประพฤติสันดาตามพระธรรมวินัยเพื่อมรรคผลนิพพาน ในป่าใหญ่ ออกมาอาจจะไม่รู้ตัวว่าถูกกำหนดหน้าที่ตำแหน่งอะไรให้ ก็มี เช่นแต่งตั้งเป็นลูกน้องคนที่4 ของจ้าคณะ หรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแม้ตำแหน่งที่พูด ๆ กัน คือตำแหน่งพระวิยาธิการก็ได้ นี่คือสถานการณ์ที่ คณะสงฆ์แต่ละรูปวันนี้ แทบหาความเป็นอิสระทางการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานโดยอิสระทางใจแทบไม่มีเลย เพื่อมรรคผลนิพพานแทบไม่มีเลย ทุกคนถูกร้อยรัดลงมาตามลำดับ ด้วยระบบอำนาจระบบตำแหน่ง ยศศักดินานั่นเอง แม้นั่งสมาธิฝึกฝนอย่างลึกซึ้งอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมประเสริฐยอดเยี่ยม แต่ระบบอำนาจจะไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้ มักไม่มีการเอื้อเฟื้อแด่การปฏิบัติธรรมเลย นั่นคือระบบอวิชชานอกพระพุทธศาสนาเราดีๆ นั่นเอง
และประเด็นก็คือ ระบบอำนาจเป็นระบบที่หยุดยั้ง การเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้า สู่มรรคผลนิพพานลง ระบบอำนาจจึงเป็นสิ่งที่หยุดพระธรรมวินัย ลงมาโดยตลอด จนกระทั่งวันนี้คนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาเลย กลับหวังพึ่งระบบอำนาจไปมากกว่าเดิมอีก คิดการแก้ไขกฎหมายเพิ่มอำนาจเข้าไปอีก จนทำให้ระบบอำนาจเข้าครอบครองวงการคณะสงฆ์ไทยไปหมด อย่างกระดิกกระดี้ไม่ได้เลย ท่านจะพบว่ามีการประกาศแต่งตั้งตำแหน่ง ยศศักดิ์ของพระระดับชนชั้นต่าง ๆ ทุกวันๆอย่างไม่รู้ว่านั่นคืออะไรเลย )
และนั่นแหละ ทำให้งานพระพุทธศาสนาเสื่อมทรามลงไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เป็นพุทธแท้นั้น จะสลายหายไปเรื่อย ๆ ด้วยระบบอำนาจที่เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ โดยคนที่กำหนดระบบไม่เข้าใจ ไม่ดูแม้ตัวอย่างของพระบรมศาสดาเอง ที่ทรงสละราชบัลลังก์ออกบวช อันเป็นการละล้างหนีไปจากระบบอำนาจ ระบบตัณหาแห่งโลกียธรรมจึงจะเข้าสู่โลกุตตระนิพพานได้นั่นเอง
ที่ถูก จึงต้องลดระบบอำนาจลง และเพิ่ม ส่งเสริฒระบบพระธรรมวินัยให้มากขึ้น ลดระบบอำนาจลงไป โดยต้องเข้าใจว่าระบบอำนาจนี้ไม่ใช่เส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่รอยบาทพระบรมศาสดาที่พาไปสู่เบื้องสูงส่ง โดยรูปธรรมก็คือ ขอเพียงแต่มีระบบพระธรรมวินัย โดยเอาศีล 227ข้อ ศีล 10 ศีล 8 ศีล 5 ของชาวพุทธเป็นสิ่งนำทางความประพฤติเป็นสิ่งตรวจสอบความดี ความตรงไปสู่วิถีทางมรรคผล ของสงฆ์และสังคมหมู่สงฆ์ จึงจะเข้าเส้นทางมรรคผลนิพพานได้ และมีฐานะเป็นสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
และการดูแล การปกครองคณะสงฆ์ก็ทำได้โดยปัญญา ของชาวพุทธทั้งหลายนั้นเอง กล่าวคือ ชาวพุทธย่อมรู้ธรรมวินัย รู้ศีล 227 รู้ปาราชิกาบัติ 4 รู้อาบัติอื่น ๆ อีก รู้พอ ๆ กับที่สงฆ์รู้นั้นเอง และครั้นสงฆ์ทำผิด คนก็รู้ผิดปาราชิกก็รู้ และปาราชิกเป็นอย่างไรก็รู้ คือปาราชิกนี้ ผิดแล้วพ้นจากความเป็นพระไปเลยโดยอัตโนมัติ(โดยไม่ต้องไปขอลาสิกขาเลย) นี่แหละที่ชาวพุทธไทยรู้ดี และหากว่าพบว่ามีการไม่ละอายใจ ผิดปาราชิกแล้วยังไม่รีบถอดผ้ากาสาวพัสตร์ คนรู้คนเห็นก็พากันเข้าไปจับกุมไปถอดผ้าเหลืองออกได้ เพราะเขาพ้นจากความเป็นพระตั้งแต่ทำผิดปาราชิกแล้วในวินาทีแรกนั้นเลย
ตัวอย่าง พระสงฆ์ที่ทำผิดวินัยปาราชิกนั้นชาวพุทธที่รู้พระวินัยดี รู้ศีล 227ข้อ ศีล 4ปาราชิกมีอะไรดี ก็มีสิทธิอยู่แล้ว ที่จะช่วยจัดการเรื่องราวให้ตรงไปตามพระธรรมวินัย และอันนี้จะต้องรู้ว่าระบบพระธรรมวินัยอยู่เหนือระบบอำนาจ กล่าวคือแม้พระมีตำแหน่งสูง มีสมณศักดิ์ตามระบบอำนาจขนาดไหนก็ตาม เมื่อผิดพระธรรมิวนัย ระดับปาราชิกแล้วคนก็ไปลากตัวออกมาได้ไล่ไปจากวัดวาอารามได้เลย ไม่ต่างจากไล่พระลูกวัดคนหนึ่ง
และให้มีสิทธิของชาวพุทธนี้เพิ่มมากขึ้นแทนระบบอำนาจตามกฎหมาย นี่แหละประสิทธิภาพที่แท้จริง ในการปกกครองตามพระธรรมวินัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายมุ่งเดินไปได้ต่อไปตามเส้นทางอริยมรรคของพระพุทธศาสนา และ นั่นหมายถึงสังคมมนุษย์ก็ย่อมได้รับผลดีเลิศประเสริฐไปตามพุทธศาสนาไปด้วย
นี่แหละปัญหาของคณะสงฆ์ไทยที่จะต้องทำความเข้าใจให้รู้แจ้งจริงด้วยปัญญา และแนวทางแก้ไข ก็ย่อมเป็ฯไปตามเหตุผลของการศึกษาได้รู้มานั้น โดยต้องละลดทอนลงไปซึ่งระบบอำนาจไปเพิ่มเสริมระบบพระธรรมวินัยให้เข้มเข้าขั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องอยู่ในการดูแล การกำหนดระบบ และการตรวจตราของ(1.) หมู่สงฆ์ทั้งหลาย รวมผู้รู้ทั้งปวง ฝ่ายที่เข้าใจพระธรรมวินัย ประพฤติพระธรรมวินัยอย่างดีอยู่แล้ว ต้องยืนยัน ให้การจัดระบบสงฆ์เรา เป็นระบบถอนออกไปจากระบบอำนาจ อันเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย มีนายกับทาสเป็นสาระสำคัญของการปกครอง นำระบบพระธรรมวินัยกลับคืนมาให้เต็มที่ และ(2.) รวมทั้งชาวพุทธ ผู้มีหน้าที่เป็นพุทธบริษัทตลอดไป ผู้ที่รู้พระธรรมวินัยดี ย่อมสามารถบริหารจัดการระบบสงฆ์ไปได้ด้วยพร้อมกับหมู่สงฆ์ผู้บริสุทธิทั้งหลายทั้งปวง แบบว่าเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานั้นเลยทีเดียว
Phayap Panyatharo
9 พ.ค.2565 12.50
แฟ้ม:ปัญหาของคณะสงฆ์ ที่ชาวพุทธกำลังสนใจกันอยู่
-----
*****
-----
-----
Problems of Thai Sangha Buddhism problems that Buddhists all over the country are interested
-----
It can be concluded that (1 .) on power and (2.) What is the difference between Dharma and Discipline? should be understood first
In fact, some scholars who know him have spoken before. Let's add more to understand better.
In short, that power comes from the law itself. for Thai monks The law is the Sangha Act. that sets the big deal The power took almost everything. No different from a kingdom (although it is called the Church) is not different from the government of the yellow-clothed people and gives power, the Sangha Sangha Council (Sangha Government) prescribes the Sangha's rules, regulations, regulations, following in such sophistication as never before. before I think that one kingdom is perfect.
This is how the system of power in the Sangha has emerged. There are two things that can be seen clearly in this system of power today.
that is
1. The position of government of the Thai Sangha Which will see that there are many positions, many more precisely than the country really From the lowest up to the Supreme Sangha Council, the Patriarch, until almost when ordained as one monk is not enough, there is still a position to supervise as well. Like that, even the word Luk Wat is a position in the power system today. is that means The parishioners must be aware of who they are under. If he ordered not to do How many penalties will there be? For example, it may be ordered to be expelled from the temple, etc. (See the power of the abbot under section 38)
2. Thai clergy system that is coupled with the positioning system itself There are really many layers.
Both this Thai Sangha power system Political scientist, look, look, it's our ancient kingdom's lordship system. But in the world, he's gone. because he is a dictator who has lagged far behind come to use democracy But the monks are more excited than before.
The point is that it is a power system that arises among the Thai Sangha. resulting in a large number of positions and titles (ranks of monks) in the monastic circle, all collapsed until the monks were almost unable to stand And like this, there is no time to isolate yourself in the valleys and forests.
Let's look at the discipline
There are two kinds of moral disciplines:
(1.) Sangha disciples must conduct themselves. not to be deprived of being a monk Not to have any crime (that is, evil and unrighteousness) which, physically, is that there are 227 precepts (read to see what is there) that are wrong, the first 4 are paradigms. who had to be released from being a monk immediately What Buddhists know very well, these 227 rules of discipline clearly explain what they do and how wrong they are. Moreover, monks have to practice Dharma, meditation, meditation, meditation, insight, noble dharma in order to be a good person. to progress in the path of goodness, following in the footsteps of the Lord Buddha That is the Dharma teachings of both the Buddha and the Tripitaka. that the Lord Buddha had ordered before leaving that The Discipline will be your teacher when we are gone, and
(2.) All the Sangha must govern themselves by godliness, i.e....1 Hiri, fear of committing various sins, ...2, Ottappa, to be ashamed of thinking about doing or committing various evil deeds. to become a normal habit of the disciples (be careful of evil in secret and out so that he can walk the path of nirvana)
Situation of Thai monks today There is still a system of Dharma and Discipline where 227 precepts can be walked, unlike many countries where monks have wives. There is love (such as Japan), but Thai people today have a trend. There is the idea of a troubled aspiring person who tends to go that way. That is the result of two requirements: the system of power and this system of Dharma and Discipline.
And what needs to be understood is another difference between the system of power and the system of Dharma and Discipline, that is, the purpose and purpose of the power system that governs the Sangha. There are many different purposes ever. which is different from the discipline It's almost the opposite of each other.
The discipline system has a purpose. Controlling the Sangha to travel in the path of the disciples who lead to the path of nirvana. The dharma is following in the footsteps of the Lord Buddha, doing what and how, following him. in order not to be distracted Lost in the path of nirvana leading to the attainment of the 8 noble ones, namely Sotabana Makha-Phon, Sakdakami Mak-Phon, Anagami Mak-Phon, Arahant Makha-Phon, which is the ultimate goal of Buddhism. If you walk in the footsteps of the Buddha and according to the discipline not distracted from the path of Dharma and Discipline From the time of ordination into the robes of the Buddha, what monks will walk is to follow in every footsteps of the Buddha. Doing so will attain nirvana for sure. Because the Master himself has acted as an example in every conduct, eating, walking, wearing clothes, dwelling, everything that can lead to enlightenment.
and by the results of his conduct according to the Dharma and Discipline Appearances that stand out It is pleasing to believe that they are all brothers and sisters, like the same father's blood. The same teacher manifested in acrobatic, verbal, and profound visions They all indicate that they are brothers and sisters who share the same blood, parents, teachers and teachers. full of dharma and forgive each other which will come out opposite to the power system that began to emerge as a class system There is slavery from the position of the parishioner up to ever (the parishioner has a duty to work hard according to the lord abbot's order, that's the power system, not the brothers and sisters), love, faith, trust each other. therefore gradually dissipated from each other
Discipline system Whether they are equal people, without class or having 8 classes of noble personalities, they are like brothers and sisters of the same bloodline.
which is different from the power system characterized by the rigor of power Go in the order of power, position and rank (look at the seat of the monks. There is power in the seat. Behold your fan, behold your spitting pot. What do you think about it?) Issuing an order to punish those who do not comply. Or just being annoyed by the order can claim that it is an evil that does not respect adults. Which is very selfish, when two systems come together, the power system is blind. I don't know who is a noble person, an arhat, anakami, sakadakami, or sotaba; I don't know, I don't respect, I don't think it's something that should be held. causing partisan divisions in the sangha circle And that's where the industry's deterioration comes in. As appeared in the era of Phra Kruba Srivijaya over there, the circle of monastic power did not respect the circle of Dharma and Discipline. because of pride and blindness
which the system of discipline It is different from the power system which is characterized by the rigor of power. multiply by position with too many and the power increases according to the ranks and positions, which are actually many levels, until a monk who practices according to the Dharma and Discipline for the path of nirvana in the big forest may not know what position is assigned to him. There are, for example, appointing as the 4th subordinate of the faculty or any position, even the position that speaks to each other is the position of Phra Wiyadhikara. This is a situation where Each monk today almost no freedom in dharma practice for the path of nirvana For the path of nirvana, almost none Everyone was strapped down in order. with position system power The feudal rank Even meditating deeply which is considered a noble behavior But the power system will not understand this practice. Often there is no generosity to practice the Dharma at all. That is the good system of ignorance outside our Buddhism.
and the point is The power system is a stopping system. Traveling in the footsteps of Lord Buddha leading to nirvana The system of power is what stopped the Dharma and Discipline coming down all the time until today people who don't understand Buddhism at all. instead hopes to rely on the power system more than before think of amending the law to add more power until causing the power system to take over all Thai Sangha circles can't wiggle You will find that the position has been announced. The rank of monks of different classes every day without knowing what that is.)
And that is why the work of Buddhism is gradually deteriorating. will gradually disappear, with the system of power being added more and more without understanding of the people who set the system did not even look at the example of the Master himself who abdicated the throne which is a departure from the power system The system of lust of the worldly dharma will enter the world of nirvana.
That's right, therefore, the power system must be reduced and the system of Dharma and Discipline will be promoted more. reduce the power system It must be understood that this system of power is not the path leading to nirvana. It's not the footprints of the Master that leads to higher levels. physically, it is I just want to have a system of Dharma and Discipline by taking 227 precepts, 10 precepts, 8 precepts, 5 precepts of Buddhists as guides, behavior is a test of good deeds. directness to the path clergy and clergy society to be able to enter the path of nirvana and had the status of being a disciple of the Lord Buddha
and the care and governance of the Sangha can be achieved through wisdom. Of all Buddhists, that is to say, a Buddhist knows the Dharma and Discipline, he knows the precepts 227, he knows the 4 paradigms, he knows the other sins, and he knows the same as the Sangha. and when the monks make a mistake People know it's wrong, the Parasite knows it. And what is Parachik knows? is this parakeet Wrong and automatically get out of being a monk (without having to ask for goodbyes at all) This is what Thai Buddhists know very well. and if found to be ashamed Failure to make parasites and still do not hurry to take off the robe of Kasawapas People who knew and saw them went in and arrested them and took off the yellow cloth. because he was freed from being a monk at the first moment
For example, a monk who breaks the discipline of Parajik, a Buddhist who knows the discipline well knows 227 precepts, what is the 4 precepts of Parajik? already have the right to help manage the story in accordance with the discipline And this must be known that the system of Dharma and Vinaya is above the system of power. That is to say, even though the monks have a high position No matter how big the power system is When the Dharma is wrong Parasitic level and then people can drag themselves out and can be chased away from the temples. not different from chasing a monk
and to allow more Buddhist rights instead of the legal system of power This is real efficiency. in the rule of law and discipline By aiming for the goal and aiming to continue walking along the Noble Path of Buddhism and that means that human society will receive excellent results according to Buddhism as well.
This is the problem of Thai Sangha who need to understand and enlighten with wisdom. and solutions It would be according to the reasons of the study that has come to know. by having to reduce the power system to add to the system of Dharma and Discipline to be more intense and complete which must be in the supervision, setting up the system and monitoring of (1.) the Sangha including all knowledgeable people Those who understand the discipline Behave well in the Dharma and Discipline. We must confirm that the Sangha system is organized. It is a system withdrawn from the power system. which is the lordship system Master and slave are the essence of governance. bring back the Dharma and Discipline system to the fullest; and (2.) including the Buddhists The person who has the duty to be a Buddhist company forever Those who know the Dharma and Discipline well would be able to manage the Sangha system along with all the holy Sangha. Like being the owner of that Buddhism ever
Phayap Panyatharo
9 May 2022 12.50

File:The problem of the corps 
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.