ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
วิวาทะ 98 ปัญหาคณะสงฆ์ไทยข ปัญหาพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส ปู่แสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาของคณะสงฆ์ที่ชาวพุทธกำลังสนใจกันอยู่(ตอนที่ 2) ผิดพระวินัย สังฆาทิเสส

 

-----

 

 

พระธรรมวินัย หรือ พระปาฏิโมกข์  ดูได้จากศีล  227   ข้อครับ 

ข้อที่ไปเกี่ยวกับพระป่าอรัญวาสี รุ่นน้อง ๆ หลวงตาบัว คือ  หลวงปู่แสง ญาณวโร  อายุ 98 ปี ยะโสธรนั้น เราคนพุทธต้องเข้าใจว่า  พระห่มเหลืองทุกรูป ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์ ปุถุชน หรือ อริยสงฆ์   โสดา ถึง อรหันต์ ก็ตาม อายุเท่าไรก็ตาม อยู่ใต้กฎพระธรรมวินัยเดียวกันซึ่งนี่แหละศาสดาละ    ตรงกับสังฆาทิเสส  ข้อ 2 ครับ   ดังนี้

บาลีว่า :  โย ปน ภิกฺขุ     โอติณฺโณ  วิปริณฺเตน  จิตฺเตน    มาตุคาเมน สทฺธึ      กายสํสคฺคํ  สมาปชฺเชยฺย     หตฺถคาหํ  วา    เวณิคาหํ  วา    อญฺญตรสฺส  วา    อญฺญตรสฺส วา     องฺคสฺส ปรามสนํ  สงฺฆาทิเสโส

แปลว่า :  อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว  มีจิตแปรปรวนแล้ว   ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม   จับช้องผมก็ตาม   ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่ง ก็ตาม  เป็นสังฆาทิเสส 

ซึ่งจากที่เห็นในคลิป   ปู่แสง  แกประพฤติ ตรงหมดทุกข้อเลย และ  พระธรรมวินัย  ก็คือ กฎหมาย  นั้นเอง  เมื่อผิด  ก็ต้องผิด  และจบ  แต่นี่ดูเหมือนไม่จบเพราะแกอ้างว่าแกเป็นพระอรหันต์  พระอรหันต์ประพฤติผิดไม่ได้   แกอ้างไปแบบนั้น  นั้นคือ ไปปาราชิกเลยนะ  อวดอุตริมนุสธรรม  ปาราชิกข้อ 4 

แต่มาเอาสังฆาทิเสส ก่อน แกผิดอะไรบ้าง  ก็ทุกข้อ

1.    มาตุคาเมน   สทฺธึ    กายสํสคฺคํ สมาปชฺเชยฺย :     เคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม

2.   หตฺถคาหํ  วา :    จับมือมาตุคาม

3.   เวณิคาหํ  วา  อญฺญตรสฺส  วา :    จับช้องผมมาตุคาม  

4.   อญฺญตรสฺส วา     องฺคสฺส ปรามสนํ  :  ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่ง (รายนี้ ล้วงไปจับนมสตรีเลย  ก็เห็นภาพชัด ๆ)

ผิดสังฆาทิเสสข้อ 2 เต็มทุกข้อเลย  หมดทั้ง 4 อาการ

ก็เป็นสังฆาทิเสสครับ   จบไหม

ก็ ข้อแก้ตัวว่าป่วย เป็นอัลไซเมอร์  ที่แสดงว่าไม่มีเจตนา นั้น  อ้างไม่ได้หรอก  หรือ จะอ้างตามวินัยข้อนี้  ที่ว่า  วิปริตเตนะ จิตเตนะ  ก็ไม่ได้  เพราะเขาพิศูจน์เจตนา จากการกระทำ   ตามหลักกฎหมายที่ว่า กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา  นั่นเอง ซึ่งกรรมในที่นี้ชัดเจนมากเลย เพราะทำครบหมดทุกอาการที่กำหนดในพระวินัยเลย มันชัดเจนมาก  ก็คือ (1) คลึงเคล้าด้วยกายกับมาตุคาม (2) จับมือมาตุคาม (3) จับช้องผมมาตุคาม  (4) ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งของมาตุคาม ก็ถึงขนาดล้วงหน้าอกเขาไปจับคลำนมเขาเล่นเลย   นี่แหละ กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาจริงๆ  (เจตนาหํ ภิกขเว  กมฺมํ วทามิ) 

ชาวพุทธเป็นคนที่รับคำสอนมาให้เคารพในเรื่องเหตุและผล  หากตัดตัณหาทั้ง 3(เหตุ) ขาด   คือ กาม  ภวะ  วิภวะตัณหา ขาดไปได้ ก็สำเร็จอรหันต์(ผล)   เพราะตัณหาเป็นเหตุปิดกั้น มรรคผลนิพพาน  ตามที่ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชานี้ 

ที่แกทำผิดสังฆาทิเสสไปทั้ง4ข้อนั้น ยังบอกไปชัดเจนว่าแกยังตัดกามตัณหาไม่เกลี้ยงจริง และได้รับทุกข์จากกามมานานเลยทีเดียวจนป่วยไข้ยาวนานมา  และนี่แหละตัวอย่างที่เข้าใจผิดว่าตัวบรรลุอรหันต์ พ้นโลกไปแล้ว แต่แท้จริงยังเป็นทาสกามตัณหาอยู่อย่างลึกซึ้ง

แล้วยังจะไปยกย่องเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไร  ไม่ละอายใจตนเองเลยหรือ?   และแกเองหากไปคุยต่อว่าตนเป็นอรหันต์   ถือหลักธรรมสูงสุดอจินไตย ที่ว่า  เคล้าคลึงมาตุคามก็เป็นเพียงเคล้าคลึงเล่น ๆ ไม่ได้มีใจเคล้าคลึงไปด้วยความหยากเลย เป็นเมตตาอันล้ำเลยต่างหาก  เพราะใจถึงโลกุตตระภูมิแล้ว,   จับมือ  จับช้องผม  ก็เพียงจับเฉย ๆ   ใจไม่ได้จับด้วยใจมีกามราคะ หรือขนาดจับนมสตรีก็แค่จับเฉย ๆ   ใจไม่ได้จับด้วย  ใจว่างไปแล้ว  ถึงเสพกามก็เสพได้ด้วยจิตว่าง ก็ไม่ผิด  เพราะตนบรรลุธรรมอรหันต์เหนือโลกแล้ว

ซึ่งมันอ้างไม่ได้.......เพราะมันขัดความจริง ขัดความประพฤติของตนนั่นเอง  และจะเข้าข่ายปาราชิกต่อไปอีก 

อนึ่ง  การเดินไปในวิถีทางอริยมรรค อริยผล อริยบุคคลนั้น  นั้นคือการสร้างสมอุปนิสัยไปเรื่อย ๆ  นับแต่โสดาบันไป  ก็เริ่มสร้างอุปนิสัยความถนอมตัว จะสงวนตัว ทำตนห่างไกลไปจากกามวัตถุ จากมาตุคาม  จากบ้านจากสังคมมนุษย์  และจะห่างไปเรื่อยๆ ไม่ไปคลุกคลีอย่างนี้  เป็นนิสัยไม่ข้องแวะกับมาตุคามไปเรื่อย ๆ  จนระดับอรหันต์แล้ว  จะมาล้วงนมสตรีเล่นอย่างพระหลวงปู่แสงเช่นนี้ไม่ใช่วิสัยพระสงฆ์สมณะเลย  แม้พระธรรมดาๆเลยก็ไม่ทำ  

นี่ลูกศิษย์ ชาวบ้านชาวเมืองนั้นยังประกาศว่าท่านเป็นพระเดินป่า  พระวิปัสสนากรรมฐาน  พระปฏิบัติธรรม   รุ่นเดียวกับพระก่อน ๆที่เด่นดังนู้น  และดูเหมือนว่าเป็นพระรุ่นเดียวกันคนสุดท้าย   ก็ยิ่งเชื่อถือกันใหญ่   โดยไม่ฟังเหตุฟังผลทางพระธรรมวินัย เลย   ซึ่งขอให้ลองกลับไปอ่านสังฆาทิเสส ข้อ 2 ทบทวนดูอีกครั้งนะครับ(อ่านแบบอ่านกฎหมายอาญาเลยทีเดียว)  และได้ข้อสรุป ว่า  นี่อย่าให้แค่โสดา-สกทาคามีเลย พระธรรมดา ๆ รูปหนึ่งก็ไม่ใช่เสียแล้ว  จบนะครับ .

แล้วทำยังไงต่อ ก็ดูว่าแกผิดมาเมื่อไร ไปสารภาพผิดแล้วยัง?    หากยังก็นับวันมาเลยตั้งแต่วันจับนมมาตุคามมา มาถึงวันนี้กี่วันแล้ว  นับมาได้กี่วัน ก็ให้ไปอยู่กรรมเท่านั้นวัน   หากยังไม่สารภาพ   ก็นับวันที่จะต้องอยู่กรรมต่อไปอีก  ถึงปี ก็ต้องอยู่กรรมไปเป็นปีเลย ...   อยู่กรรมก็คือ ให้อยู่กลางแจ้ง เห็นพระมาให้วิ่งไปกราบพระรูปนั้น  รูปไหนก็ได้ แม้พระบวชใหม่ ที่ผ่านเข้าวัดมา  ขอกราบเท้าพระรูปนั้นอย่างอาจารย์ใหญ่เลย แล้วสารภาพว่าผมเป็นสังฆาทิเสสครับ ผมทำผิด4 ข้อ 1... 2...  3...  4...... ทำทุกวัน ๆ  จนครบวันที่เก็บงำเอาไว้ 100 วันก็ทำไป100 วัน  ฉะนั้นต้องรีบไปสารภาพความผิดเสีย  วันเข้ากรรมจะน้อยลง

-----

*****

-----

คิม ฟาร์มทองคำ

สาธุ อ่านแล้วได้ปัญญา

ตอบกลับ1 วัน

Aswin Amornsin

ขอให้พระอาจารย์ ผู้ซึ่ง พรรษามาก อ่านมาก จำมาก สอนมาก ได้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิด สาธุ สาธุ

ตอบกลับ1 วัน

นัทธ์ชวัล กุลกัลยา

แจ่มแจ้งมากค่ะ ชอบมาก สาธุค่ะ

ตอบกลับ22 ชม.

 

Phayap Panyatharo

 

 

 

จะขอกล่าวต่อไปให้ครบเรื่องนะครับ หลวงปู่แสง แกประกาศมาก่อนแล้วว่าแกเป็นพระอรหันต์ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของแกแล้ว(แบบที่หลวงตาบัวเคยประกาศไป) ดูภาพนะครับ ทำให้ประชาชนเข้าใจว่า การที่แกถูกต้องตัวมาตุคามได้ จับอวัยวะมาตุคามได้ เป็นความเมตตาอย่างพิเศษ ทำแบบไม่มีความร่านกามตัณหา เมตตาแบบจิตว่างของพระอรหันต์ และด้วยจิตว่างนี่แหละทำเลยไปกับมาตุคามจากนั้นก็ไม่ผิด คือเสพกามได้ไม่ผิดเพราะทำด้วยเมตตา ทำด้วยจิตว่าง นั่นแหละทฤษฎีเสพกามด้วยจิตว่างของพวกพระในประเทศญี่ปุ่น และไทยกำลังจะตามไป หากจิตว่างเป็นอรหันต์แล้วเสพกามได้ ซึ่งนี่คืออวิชชาแท้ ๆ นี่แหละการคิดผิดไปและพลอยทำผิดไปทุกข้อของพระธรรมวินัย นับแต่สังฆาทิเสสข้อ 2 ซึ่งปู่ฒ่าคนนี้แสดงถึงกามราคะจริตยังไม่หมดสิ้นไปจากจิตภายในเลย จึงทำผิดเต็มๆไปทั้ง 4 ข้อของกฎพระวินัยสูงสุดแห่งสังฆาทิเสสข้อ 2 ประเด็นสำคัญยิ่งก็คือเมื่อแกทำผิดสังฆาทิเสสไปเต็มๆ เช่นนี้ มันก็บอกว่า คน ๆนี้ยังไม่ทันพ้นไปจากกิเลสกามตัณหา นั่นเอง และเมื่อยังไม่สามารถฆ่าตัณหาทั้ง 3 คือ กามตัณหา ภวะตัณหา วิภวะตัณหา ก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลสูงสุดคือ อรหันต์ได้เลย การที่แกประกาศยกตนเป็นอรหันต์ ชาติสุดท้ายแล้วนั้น จึงเป้ฯการกล่าวไปด้วยความหลงผิด นึกว่าตนเป็นพระอรหันต์ แต่อรหันต์อย่างไรยังไม่สามารถฆ่ากามกิเลสไปได้ นั้นแหละประเด็นของปาราชิกข้อ 4 อวดอุตตริมนุสสธรรม พ้นไปจากความเป็นพระโดยอัตตโนมัต นั่นแหละเป็นการอวดอุตตริมนุสสธรรม อวดตนว่าเป็นพระอรหันต์ และหากไม่เป็นพระอรหันต์จริง คือประกาศความเป็นพระอรหันต์ของตนได้หากตนเป็นพระอรหันต์จริง ก็ไม่ผิดในเรื่อง อวดอุตตริมนุสสธรรม ข้อ 4 ปาราชิก ตรงนี้แหละชาวพุทธจะต้องเข้าใจ หากเข้าใจถูกก็ไม่มีปัญหาอะไร และที่ต้องเข้าใจก็คือ หากประกาศตนเป็นพระอรหันต์แบบที่ตนไม่ใช่พระอรหันต์จริง นั้นแหละ ผิดข้อ อวดอุตริมนุสสธรรม ข้อ 4 เป็นปาราชิก พ้นจากความเป็นพระโดยอัตตโนมัติทันที เป็นสมีทันที อันนี้ขอชาวพุทธได้อ่านให้เข้าใจพระวินัยจริงๆ สำหรับหลวงปู่แสง ที่ผิดสังฆาทิเสสนี่แหละ ที่บอกว่าไม่ใช่พระอรหันต์ เพราะยังแพ้กามกิเลสอยู่ ตายแล้วต้องมาเกิดอีกไม่รู้กี่ชาติข้างหน้าละ นี การที่หลวงปู่แสงนี่แกทำผิดสังฆาทิเสสข้อ 2 ไปครบทั้ง4ประการแล้ว นั้น มันแปลว่าแกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ เข้าใจไหม? เพราะ พระอรหันต์ต้องฆ่ากิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดสิ้น ซึ่งปรากฎว่าแกยังฆ่ากามตัณหาไม่สิ้นเลย ไปล้วงไปจับ ไปเคล้าคลึงมาตุคามอันผิดสังฆาทเสสข้อ 2 ไปทั้ง 4 ข้อ (1) คลึงเคล้าด้วยกายกับมาตุคาม (2) จับมือมาตุคาม (3) จับช้องผมมาตุคาม (4) ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งของมาตุคาม ก็ถึงขนาดล้วงหน้าอกเขาไปจับคลำนมเขาเล่นเลยและครั้นไปโอ้อวดว่าตนเป็นพระอรหันต์ก็กลายเป็นปาราชิกไปทันใดเลย และอย่างชัดเจนด้วย เต็มตามกฎปาราชิกเลยแบบไม่มีข้อยกเว้น และครั้นเป็นปาราชิกไปแล้ว เราก็ไม่ต้องคิดโทษ หรือการไปอยู่กรรมของพระสังฆาทิเสสเพราะโทษสูงสุดคือปาราชิกทำให้พ้นสภาพพระสงฆ์ไปแล้วทันที กรณีนี้ แปลกและพิเศษมากเลยสำหรับคนพุทธยุคนี้ โปรดใช้ปัญญาแบบคนพุทธ

 

 

 

 

-----
*****

......  

 

 

 

 

 

นัทธ์ชวัล กุลกัลยา

Phayap Panyatharo สาธุค่ะ อ่านแล้วเกิดปัญญาเลยเจ้าค่ะ

ตอบกลับ10 ชม.

Aswin Amornsin

Phayap Panyatharo พระอาจารย์ กำลังทำ "สังฆเภท" หรือไม่ขอรับ? แม้ไม่ครบ องค์4 และนิกายเดียวกัน ผู้ด้อยปัญญาอย่างกระผมมองแบบนั้น แต่ผู้มีปัญญามากกว่ากระผมอาจไม่มองแบบนั้น สาธุ สาธุ

ตอบกลับ10 ชม.แก้ไขแล้ว

Phayap Panyatharo

ได้โปรดอ่านที่อาตมาเขียนมาให้ดี ๆ นี่เป็นการเคารพพระธรรมวินัย ต้องการเชิดชูพระธรรมวินัยขึ้นเด่นชัดเจน คุณจะต้องรู้ก่อนว่าพระธรรมวินัยว่าไว้อย่างไร ก็ที่ต้องเข้าใจก็คือพระธรรมวินัยเหมือนกฎหมายทางโลกนั่นแหละบัญญัติไว้อย่างไร ที่อาตมภาพเอามาวิเคราะห์นี้ สังฆาทิเสสข้อ 2 นั้น เป็นพระธรรมวินัย เป็นกฎหมายสูงสุด ก็เห็นชัดเจนว่าคนทำผิด กลับไปโอ้อวดตนเองไปอีก ว่าเป็นพระอรหันต์ มันเป็นการหลอกลวงประชาชน อาตมาพยายามชี้ช่องทางที่ถูกต้อง ไม่ให้หลงไปกับการหลอกลวง แด่ประชาชน ผลคือ อะไรผิดอะไรถูก แบบเรื่องของกฎหมายนั่นเอง อย่าได้มองนอกประเด็นโดยเฉพาะที่คุณว่า สังฆเภท นั้นไม่เกี่ยวเลย มองให้ถูกเรื่อง ไม่เกี่ยวกับการทำให้สงฆ์แตกแยกกันเลย แต่เป็นการทำอะไรให้สว่างขึ้น เห็นสัจธรรมขึ้น เข้าไปดูเรื่องราวของอาตมาสิ ในเวบไซต์

ตอบกลับ9 ชม.

คิม ฟาร์มทองคำ

ผมมีความเห็นว่า ความผิดสำเร็จแล้วในแง่ของกฏหมาย (พระธรรมวินัย) ขั้นสาฆาทิเสส ยังพอแก้ไขได้ ซึ่งหัวหน้าสงฆ์สายพระป่าก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้เช่นนี้ ซึ่งเห็นด้วยกับบารมีธรรมที่หลวงปู่ได้สร้างวัดมาทั้งชีวิต เมื่อชราภาพทำให้ธาตุแปรปรวน จิตวิปลาสไป ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ แต่หากจะเอาชนะกันจริงๆ ถกเถียงกันจริงๆ อาจจะมีไปถึงขั้นปาราชิก ซึ่งฝืนศรัทธาของผู้คน เพียงแต่ผู้มีปัญญาจะยึดอะไรเป็นหลัก "พระธรรมวินัย" หรือข้อยกเว้นสำหรับผู้มีสติวิปลาส (สติวิปลาสแบบไหนที่ควรจะได้รับการยกเว้น) สาธุ

ตอบกลับ7 ชม.

Phayap Panyatharo

ได้โปรดอ่านที่อาตมาเขียนมาให้ดี ๆ นี่เป็นการเคารพพระธรรมวินัย ต้องการเชิดชูพระธรรมวินัยขึ้นเด่นชัดเจน คุณจะต้องรู้ก่อนว่าพระธรรมวินัยว่าไว้อย่างไร ก็ที่ต้องเข้าใจก็คือพระธรรมวินัยเหมือนกฎหมายทางโลกนั่นแหละบัญญัติไว้อย่างไร ที่อาตมภาพเอามาวิเคราะห์นี้ สังฆาทิเสสข้อ 2 นั้น เป็นพระธรรมวินัย เป็นกฎหมายสูงสุด ก็เห็นชัดเจนว่าคนทำผิด กลับไปโอ้อวดตนเองไปอีก ว่าเป็นพระอรหันต์ มันเป็นการหลอกลวงประชาชน อาตมาพยายามชี้ช่องทางที่ถูกต้อง ไม่ให้หลงไปกับการหลอกลวงแด่ประชาชน  ผลคือ อะไรผิดอะไรถูก แบบเรื่องของกฎหมายนั่นเอง อย่าได้มองนอกประเด็นโดยเฉพาะที่คุณว่า สังฆเภท นั้นไม่เกี่ยวเลย มองให้ถูกเรื่อง ไม่เกี่ยวกับการทำให้สงฆ์แตกแยกกันเลย แต่เป็นการทำอะไรให้สว่างขึ้น เห็นสัจธรรมขึ้น เข้าไปดูเรื่องราวของอาตมาสิ ในเวบไซต์

-----

*****

-----

 

Problems of the Sangha that Buddhists are interested in (Part 2) is a violation of the Vinaya, Sanghadises

-----

The Discipline or the Patimokkha can be seen from the 227 precepts.

The article that goes about Phra Pa Aranyawasi, the younger generation of Luang Ta Bua, is Luang Pu Saeng Yanwaro, 98 years old, Yasothon. We Buddhists must understand that. All the yellow monks Be it monks, ordinary people or noble monks, Soda or Arhat, regardless of age. Under the same rules of discipline, this is the Master. This corresponds to the 2nd Sanghadisesas as follows:

Pali: Yo pan bhikkhu otinno viparinten citten matukamen saddha kasamsgha samapajjaya hatthakaham wa venikaham va. Anyatrassa va anyatrassa va angkhassa pramsanang sanghadiseso

Meaning : On the other hand, any bhikkhu, who is conceived, has a disturbed mind. about the resemblance of the body and the matukam is holding hands catch me caressing any part of the body is a monk

Which, as seen in the clip, Grandfather Saeng, he behaved exactly in all respects, and the Dharma and Discipline is the law. When wrong, it must be wrong and ends, but this does not seem to be the end because he claims that he is an arahant. Arahants cannot misbehave. You said that, that is, go to Parachik. Uttarimnustham, Parachik No. 4

But let's get the Sanghadisess first, what's wrong with you?

1. Matukamen saddhi kayasansgha samapajchaya: laying in the body with matukam

2. Hatthakaham wa: holding hands with matukham

3. Venikaham wa anyatassa wa : hold the hair of the matukam

4. Anyatrassa va angkassa pramsanam: caressing one of the organs (this one reached out to grab a woman's milk and saw a clear picture)

Failure to kill all 4 symptoms

It's a monk. Is it over?

Well, the excuse is sick. Alzheimer's that shows that there is no intention, can't be claimed, or can't be cited according to this discipline that perverted cittana is not because he can prove the intent from the act according to the law that Karma is the pointer of intention, and karma here is very clear. Because he had done all the symptoms that were stipulated in the Vinaya, it was very clear: (1) rubbing the body with Matukam, (2) holding Matukham's hand, (3) touching Matukham's hair, (4) Touching one of Matukam's organs. so that he reached out to his chest to touch his milk and play.

Buddhists are people who have been taught to respect cause and effect. If all three cravings (causes) are cut off, namely, kama, bhava, and vibhava-tanha, one attains arahant (effect), because craving is the cause of nirvana, as He had enlightened on this Vesak Day.

that you have committed all four of those sins also clearly said that you still haven't completely cut off the lust and had been suffering from sexual desire for a long time until being sick for a long time And this is an example of the misconception that the Arahant one has passed away from the world, but is still deeply enslaved to sensual desires.

And how can one still be honored as an arahant? Aren't you ashamed of yourself? and if you go and talk about yourself as an arahant Holds the supreme principle of the intellect, that the matu-Kham mingling is just a playful mingling, not having a hard-hearted mingling at all. It's a very different kind. Because my heart has already grasped the world, holding my hand and holding my hand is just indifferent. or even grabbing a woman's breast is just indifferent, his mind is not caught, his mind is empty, even if he is addicted to sensual pleasures, he is not wrong, because he has attained the Arahant Dharma beyond the world.

which it cannot claim.......because it contradicts the truth contradicting their own behavior and will continue to be in the ranks of the Parasite

In addition, walking in the Noble Path noble effect of that person That is the formation of habits that go on and on from Sotanaban. began to create a habit of cherishing oneself, keeping oneself far from sensual objects, from matukham, from home, from human society. and will continue to be distant don't mix like this It is a habit of not interfering with Matukham until it reaches an arahant level. To come and play with women's milk like Luang Pu Saeng like this is not the vision of a monk monk at all. Even ordinary monks don't do it.

Here's a disciple, the villagers of that town also proclaimed that he was a trekking monk. Vipassana Meditation Buddhist monks same model as the previous monk other prominent and seems to be the last monk of the same generation. The more they trust each other. Without listening to the reason for the Dharma and Discipline, I asked you to go back and read the Sanghadisses verse 2 and review it again (reading it as a criminal law reading) and came to the conclusion that this is not just Soda-Sakadagami. Ordinary monks. One picture is not broken anymore. It's done. .

So what do you do next? When did you see that you were wrong? Have you pleaded guilty yet? If still counting the days since the day of catching the matukarm milk How many days have you arrived today? How many days have you counted? to live in karma only for a day If you still haven't confessed I count the days that I have to live in karma again. Until a year, I have to live in karma for a year... to be outdoors Seeing a monk come to run to pay respect to that image, any image, even newly ordained monks passing through the temple Let's bow down to that statue's feet like the headmaster. Then confess that I am a monk. I made 4 mistakes 1... 2... 3... 4...... I did it every day until I kept it for 100 days, so I made it for 100 days. had to hurry to confess The date of the karma will be less.

-----
*****
-----.

Phayap Panyatharo

I will continue to tell you all about it. Luang Pu Saeng has already announced that he is an Arahant. This life is your last life (like what Luang Ta Bua used to announce). Look at the picture. It makes people understand that that you were able to correct the matukarm able to capture the maternal organs a special kindness Do it without lust Mercy And with an empty mind, this is why I went with Matukham after that, it's not wrong. that is, it is not wrong to consume sensual pleasures because it is done with kindness do it with an empty mind That's the theory of sex addiction among monks in Japan. and Thailand is following If the mind is emptiness, it is an arahant and can consume sensual pleasures. This is the true ignorance. Since the second sanghadisses, which this old grandfather shows, his sensuality has not completely disappeared from his inner mind. Therefore, he made a complete mistake in all four of the Supreme Discipline of Sanghadisses, item 2. The most important point is that when you completely commit such a mistake, it is said that this person has not yet escaped from defilements. Unable to kill the three lusts, namely kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha, cannot attain the supreme path, namely Arahant that he declared himself an arahant the last nation Therefore, speaking with delusion thought he was an arahant But the arahant, however, was unable to kill the lustful desires. That's the point of Parachik No. 4, Uttarimnussadhamma. freed from being a monk automatically That is the show of Uttarimnussadhamma. boasting of being an arahant and if not a true arahant is to declare one's arhatship if one is truly an arhat not wrong in the matter Uttarimnussadhamma, verse 4, Parajik. This is what Buddhists must understand. If you understand correctly, there is no problem. and to understand is If he declares himself to be an Arahant in a way that he is not actually an Arahant, that is the wrong point. Show up Utrimnussa Dharma. Verse 4 is a parajik, immediately liberated from being a monk. Immediately become a husband. This is what Buddhists can read. to really understand the discipline For Luang Pu Saeng This is the culprit. who said that he was not an Arahant because he is still allergic to eroticism I don't know how many lives I have to come to be born again. Now that Luang Pu Saengni has done all four things wrong with Sanghadisses 2, it means that you are not an Arahant, do you understand? because arahants must kill all the defilements It turns out that he had killed all four of his lusts, went and grabbed him, and touched Matukam, who had committed all four of the two offenses (1), wrapped his body with Matukham, (2) took Matukham's hand, (3) caught him. Matukham's hair (4) Touches one of Matukam's organs. So he reached out to his chest to touch him and play with his milk, and when he boasted that he was an Arahant, he suddenly became a parakeet. and clearly It is completely in accordance with the Parasitic rules, no exceptions. and when he became a parasite We don't have to blame or to live in the karma of the Sanghadisesas because the highest penalty is Parajik, causing the monks to be released immediately. In this case, it is very strange and very special for the Buddhists of this era. Please use wisdom like a Buddhist.

-----

*****

-----
2..NWE.2..วิวาทะธรรม การตอบโต้ปัญหาธรรมทุกระดับมรรคผลนิพพาน ทุกทิศ ทั่วโลก ผ่านทุกสื่อออนไลน์

วิวาทะ 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละการฝึกสมาธิชั้นยอด และความขี้เกียจคือกิเลสที่ชำระแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป ไม่มีของที่ได้มาเปล่า ๆ นั่นแหละเสรีชน การพนมมือไหว้ขอทานเขา นั่นแหละความเป็นทาส
วิวาทะ 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย จนถึงสมองไม่จำเลยก็บรรลุอรหันต์ได้เมื่อพบพระพุทธเจ้า ตอบศิษย์อตุโล
วิวาทะ 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ เข้าใจจะแจ้งในส่วนเหตุ และส่วนผลอยากได้ผลอันนั้น ก็ต้องทำเหตุของมันให้ตรงให้ได้เท่านั้นเอง แล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์ได้ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 5. การเกิด การตาย ใช่เพียงเรื่องของชีวิตคนเรา แต่สรรพสิ่งเป็นเช่นนี้ หมั่นฝึกสมองปัญญาให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะ 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคนที่ประเสริฐสุดเพียงมรรคผลนิพพานได้จริง
วิวาทะ 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเป็นการปฏิบัติธรรม มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานได้สำหรับคนยุคใหม่
วิวาทะ 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสถานะมนุษยชนคนหนึ่งนั้นเอง ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ พอสำเร็จก็จะรู้จัดการอะไรไปเอง
วิวาทะ 9. หาเงินโดยสุจริตเก่งจนร่ำรวยแล้วทำดีต่อไปโดยช่วยคนทั้งหลาย เช่นการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำนั้นแหละบุญใหญ่ละ
วิวาทะ 10. To Alex Joy That's the way to Buddha ความอดทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะ 11 GBB.ตอบ Barua GBB ต้นโพธิ์ และ ดอกบัว บอกความหมายของการเอาชนะกิเลส เร่ิมด้วยกามตัณหาให้หลุดไปก่อน
วิวาทะ 12. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา พอ ๆกันแล้วแต่บุคคลเขาผ่านชีวิตมาอย่างไร ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 13. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน เพียงแต่ยังค้นไม่พบ ยังมองไม่เห็น ต้องเข้าใจมองอย่างกว้างด้วย อย่างแคบด้วย
วิวาทะ 14. สำหรับยุคใหม่นี้การปฏิบัติงานหาลาภความร่ำรวยโดยสุจริตโดยมานะพยายามอย่างสูงสุด คือการปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคผลสูงสุดได้ สำหรับยุคใหม่นี้อย่าให้เหมือนลาวที่ไปนั่งกันเฉย ๆ ในวัด โจรมาก็ไม่รู้
วิวาทะ 15. การไปอยู่ป่าแสวงหาสัจธรรม อย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป ตอบ See Alone
วิวาทะ 16. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต มีตัวอย่างสำหรับคนดียุคใหม่
วิวาทะ 17. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต คำตอบ เทพอมตะ
วิวาทะ 18. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว อันหมายถึงเสรีชนนั้นเอง
วิวาทะ 19. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ต้องรู้เหตุที่มาแห่งตัณหา แล้วทำลายให้สิ้น ผลที่ตรงกับเหตุก็เกิดเอง ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์จะช่วยชี้บอกเหตุบอกผลนี้ได้เยอะ คำตอบสำหรับ ดีต่อใจ ต้องทำดีให้ใจ
วิวาทะ 20 การบรรลุโลกเทพ พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ นั้นยังไม่ใช่จุดจบ เป็นเรื่องโลกียะอยู่
วิวาทะ 21. พระเจ้า(ต่อ) อิสลามมีจุดร้ายแรงในคำสอน ที่มุสลิมทั่วไปไม่มีสิทธิรู้ รู้อย่างเดียวคือฟังคำสั่งไปลงโทษศัตรูอย่างไม่บิดพริ้วและให้รู้จักว่ามุนาฟิกเป็นศัตรูตัวร้ายแรงอย่างไม่มีการอภัยได้ ทำให้ถูกมองว่าสุดโต่งไป
วิวาทะ 22. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ พุทธแท้ ที่ตัดขาดจากเทพเจ้าทั้งปวง นับแต่มหาเทพทั้งหลาย ไม่เหมือนพุทธไสยศาสตร์แบบไทยกลับไร้เหตุผลยิ่งขึ้น
วิวาทะ 23. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก เอาปัญญาเป็นหลักคิดเสมอไป ตอบ ดูความเคลื่อนไหว เพิ่มความรับรู้
วิวาทะ 24. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา สมาธิ3 สู่ฌาน4 ไปไม่รอดก็กลายเป็นคนทรงไป เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปสู่ทางตกต่ำทำลายตนเอง
วิวาทะ 25. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ คือความที่ไม่มีจิตใจ นั่นแหละ ความว่างเปล่า
วิวาทะ 26. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว หมายถึงสำเร็จแล้ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วยังไม่สำเร็จต้องพยายามต่อไป
วิวาทะ 27. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ คือทรงบรรลุปัญญาสว่างไสวไปทั่วโลกทั้งหลาย ทรงมีพระเนตรที่มองโลกทั้งหลายทะลุปรุโปร่ง เห็นหมดแต่ทรงบอกศิษย์สาวกเพียงเรื่องที่ทำให้พ้นโลกพ้นทุกข์เท่านั้นพอ
วิวาทะ 28 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ตอบภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 29 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็นพระพุทธเจ้า ลักษณะของตัวตนที่มีอำนาจเหนือจิตใจปุถุชนอยู่ เหตุ1ใน 3 ของเหตุพ้นทุกข์ สู้ด้วยเหตุ ด้วยผล จึงจะไม่บาป
วิวาทะ 30 ถูกแล้วออกจากสมาธิก็ทุกข์อีก สมาธิจึงยังไม่ถึงจุดจบ และสมาธิเพียงเอาใช้เป็นเรือข้ามแม่น้ำใหญ่เท่านั้น พอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปได้
วิวาทะ 31 ดูเองก็ได้ก็เห็นชัดเจน ที่ชื่อว่าหนังสือธรรมะ-พิธีธรรมวันนี้ ล้วนหนังสือหาทรัพย์ เอาเผาทิ้งให้หมด เหลือไว้เฉพาะของท่านพุทธทาสภิกขุก็พอ
วิวาทะ 32 เป็นเรื่องสามัญ ๆ เท่านั้นเอง แค่ต้ื้น ๆ ยังไม่รู้แล้วอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นความประมาทอีกชนิดหนึ่ง
วิวาทะ 33 ผู้ที่จะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ต้องมาทางพุทธศาสนาเท่านั้น มีบุญบารมีกับพระพุทธองค์ จึงจะหลุดจากชั้นมหาเทพสู่มรรคผลนิพพานไปได้
วิวาทะ 34 มีทางสำเร็จแบบลัดของคนยุคนี้ เพียงแต่ต้องปลดปล่อยปมด้อยออกให้หมดเสียก่อน
วิวาทะ 35 จะรู้จักพระอริยบุคคลจริงๆได้อย่างไร? โจทก์สำคัญจริง ๆ สำหรับโลกยุคนี้ ใครเล่ารู้จักอริยบุคคล คำถามสุดยอดอริยปราชญ์ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 36 การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง คือทำงานอาชีพของเรา อย่างขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจ ไม่ทำผิดกฎหมาย ให้รวยให้ได้ รวยแล้วสำเร็จมรรคผลพร้อมกันเลย
วิวาทะ 37 เพ่งในหลักการที่ท่านเคยทำมาจะได้ผลจริง อย่าไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมา จะเสียเวลาเปล่า กสิณ2อย่าง ฌาน 1 อย่างก็พอ ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 38 การเพ่ง(ฌาน) จะทำได้ดีได้นานขึ้นกับสมาธิ
วิวาทะ 39 มารคืออะไร มารคือความขี้เกียจ ให้ฆ่ามารเสียทำการปฏิบัติธรรมไปโดยทำงานอาชีพให้ร่ำรวยอย่างขยันอย่างสุจริต และฆ่ากิเลสคือความขี้เกียจให้ได้ นั่นแหละบรรลุมรรคผลได้เลย
วิวาทะ 40 รู้สัจธรรมอนิจจังแล้ว รู้เกิดแก่ เจ็บ ตายแล้ว รู้ค่าเวลาของชีวิตไปทำแต่ความดีเถิด ชำระจิตให้บริสุทธิให้ได้ นั่นแหละนิพพานละ
วิวาทะ 41 ปุถุชนโพธิสัตว์ อริยโพธิสัตว์ ต่างกันอย่างไร? ตอบ ภูมิธรรม ภูธร
วิวาทะ 42 เห็นเทวธรรมแล้ว เป็นพะยานแห่งเทวธรรม
วิวาทะ 43 ธุดงค์ของพระของฆราวาสก็ดล้ายกัน แต่ของฆราวาสคือเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงนั่นเองสุดยอดธุดงค์จริง
วิวาทะ 44 นิมิตรนำไปสู่การระลึกชาติ เป็นผลของสมาธิระดับอุปจาระสมาธิแล้ว ไปสู่ปฏิภาคนิมิตรภาพเคลื่อนไหวได้
วิวาทะ 45 ดับไม่มีเหลือซึ่งอะไร? ตัณหา 3 อย่าง กามตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา
วิวาทะ 46 ลักษณะของภะวะตัณหา ความอยากใหญ่ วิภะวะตัณหาความไม่อยากต่ำต้อย การยึดมั่นถือมั่น อันนำตนไปสู่ฐานะทาส
วิวาทะ 47 การอุทิศบุญแด่สัมภะเวสี สัจธรรมของการไปเกิดใหม่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่ต้องรอเวร กรรมตอบอาทิตย์ภูมิอักโข
วิวาทะ 48 ไม่รู้ธรรมสักบทปฏิบัติได้ไหม? มาเข้าใจสัจธรรมคนยุคใหม่ให้ได้ ทำการงานหน้าที่อาชีพเรานั้นเองเป็นการปฏิบัติธรรม ทำให้รวย แบบขยันไล่ความขี้เกียจนั้นแหละกิเลสละชำระความขี้เกียจให้หายไปหมด นั้นแหละบรรลุธรรม พร้อมความร่ำรวยไปด้วย
วิวาทะ 49 คำในทางปฏิบัติ เพ่งหมายถึงฌาน ไม่เกี่ยวกับลมหายใจ อาณาปานสติสูตรสำหรับวิปัสนา ไปถึงระดับ วิชาปราณเป็นสุดยอดธรรมปฏิบัต ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 50 สัจธรรมแห่งความหลุดพ้นนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น จึงควรเผยแผ่ไปทั่วโลก สำหรับมนุษย์ทั้งโลกได้ประโยชน์ ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 51 การที่จิตนิ่งไม่ใช่เร่ื่องหัวตอ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่ารวมทั้งวิปัสนา ตอบ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 52 การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติชั้นสูงสุดมี 6 ชั้น นี่ชั้นประถม แต่ทางสู่อริยบุคคลไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันยาก ตอบศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 53 ไม่เข้าใจที่อ้างมา อยู่ยอดไม้มองลงมาเห็นหมดแต่อยู่ต่ำมองไม่เห็นที่สูง เรื่องสตินี่เอง
วิวาทะ 54 เมื่อเข้าใจสัมมาทิฏฐิ นั้นแหละมีเฉพาะพุทธศาสนา ที่ผู้รู้พึงเผยแผ่ไปให้คนทั้งโลกได้ทราบ
วิวาทะ 55 คำถามที่ไม่เคยถาม และไม่มีคำตอบสำหรับยุคใหม่
วิวาทะ 56 ไม่มีผู้ใดสอนนอกจากพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปกครองต้องควบคุมผัสสะทั้งหกนั่นแหละนำไปสู่โลกนิพพาน
วิวาทะ 57 ยังมีคำว่า ตัวกู อยู่ นั่นคือมีตัวอธรรมครอบครองจิตใจอยู่ ไล่อธรรมออกไป ตัวกูของกูก็หมดไป
วิวาทะ 58 มุ่งทางมหาเทพจะสู่พุทธภูมิ ต้องผ่านสงครามสวรรค์ ตอบ ภูมิธรรมภูธร
วิวาทะ 59 สุจินต์ บริหารวนเขต กับ 5 ผู้รู้วิพากษ์ธรรมะ โลก-ธรรม ทีวีรัฐสภาช่อง 10
วิวาทะ 60 อย่าคิดว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาเป็นคนเลว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ใช่เลย เขาใช้เหตุผล แบบไอสไตน์ไง พุทธยุคใหม่ เป็นพุทธกาลามสูตร วิทยาศาสตร์
วิวาทะ 61 มนุษยธรรมเป็นหลักการของศาสนาพุทธ บารัว GBB--G ถูกแล้ว แต่โลกประชาธิปไตยยุโรปอเมริกาก็มาจากหลักพุทธศาสนานั้นเอง หากแต่คนไทยประเทศที่นับถือพุทธศาสนากลับไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไม่รู้พุทธศาสนาโง่อะไรเช่นนี้?
วิวาทะ 62 Hong Nguyen The law of Cause and Effect สอนเหตุและผล นั้นแหละเหตุ 3 ประการ lust(กามตัณหา) self ego unself ego ภวะ อยากใหญ่อยากโต วิภวะ ไม่อยากต่ำต้อยด้อยอำนาจ
วิวาทะ 63 นิทานจากบารัวGBB-G เรื่องนายขมังธนูตัวเล็ก ชนะสงคราม มาเป็นพระพุทธเจ้า
วิวาทะ 64 Yes. it's friendship it's one's best life of all lives.มิตรภาพนั้นเองบอกถึงชีวิตที่มีความสุขBARUA
วิวาทะ 65 สภาวะจิตเสื่อมแท้จริงเป็นอย่างไรคะ? หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม7ไปหมด
วิวาทะ 66 ฺBarua tells of suffering and how to makeoneself heart clean and empty
วิวาทะ 67 องคุลีมาล บอกคนยุคใหม่สำเร็จธรรมะได้แน่ และได้ฉับพลันด้วยพลังแห่งปัญญาที่เปลี่ยนความคิดไปได้ทันที
วิวาทะ 68 ขอให้อธิบายเรื่อง จิตเสื่อม หลงลืมสติไปอย่างสุด ๆ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสัปปุริษธรรม 7 ไปหมดเลย
วิวาทะ 69 ตอบ Alex Joy GBB-G ให้เข้าใจคุณธรรมพระอรหันต์แบบง่าย ๆ ท่านคิดอย่างเดียว ให้คนที่ฟังท่านสำเร็จรู้อย่างที่ท่านรู้
วิวาทะ 70 BuDhan Barue ไปสู่ดวงใจที่ว่างเปล่า ระเบิดขึ้นซึ่งสติปัญญาแจ่มแจ้ง รู้โลกเห็นโลกแล้วเบื่อหน่ายโลกไปสุด ๆ เบื่อเกลียดกามวัตถุแห่งความใคร่(สตรี)ไปแบบขยะแขยงไม่อยากพบเห็นเลย
วิวาทะ 71 to rebirth find what or who bring the soul to rebirth that's the thieve Kill them to pass to NIRVANA การเกิดใหม่ อะไร? ใคร? เกิดใหม่? หาให้พบ แล้วฆ่าทิ้งเสีย จึงเปิดทางสู่นิพพานได้
วิวาทะ 72.Rebirth to Alex Koy to see not rebirth after death but in life การเกิดใหม่ ไม่ใช่หลังตายไปแล้ว แต่เกิด-ตายตอนเราเองมีชีวิตอยู่นี่เอง หาให้พบนั่นแหละการบรรลุอรหันต์ละ
วิวาทะ 73.Barue yes, the most truth of the Cause and Effect or Sciense ถูกแล้ว สัจธรรมที่สุดยอดคือ ทำเหตุ ให้ตรงกับผล ให้ได้ นั่นแหละแบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมะละ นิพพาน
วิวาทะ 74.When you think of war war will come to you with death ในเมื่อท่านเฝ้าคิดถึงสงคราม สงครามก็จะมาสู่ท่าน พร้อมกับความตาย
วิวาทะ 75 สัจธรรมสมาธิ และสงครามโลกจิตวิญญาณ ไม่เคยมีเปิดเผยมาก่อนนี่แหละเรื่องสุดลับสำหรับโลกสู่นิพพาน แด่ ศิษย์ อตุโล
วิวาทะ 76 ทำไมหมอจึงไม่บรรลุธรรมทั้ง ๆ ที่เรียนเรื่องกายสังขารมามาก กลุ่มพุทธภูมิ ไม่หรอก หมอนี่แหละได้โอกาสดีกว่าคนอื่นหลายเท่าในเมื่อคุ้นเรื่องคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตายกว่าคนทั้งหลาย
วิวาทะ 77.ต้องมีพรหมวิหาร 4 จึงจะสำเร็จ ถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ ต้องฆ่ากามตัณหา ภะวะตัณหา และ วิภะวะตัณหา เหตุของทุกข์ ในธรรมจักกัปปะวัตนสูตร ให้มองที่เรื่องเหตุ และ ผล ให้ตรงกันชัดเจน แล้วทำลายเหตุแห่งผลลคืออริยมรรคเสีย นั่นเอง
วิวาทะ 78 ปลีกวิเวกในป่าช้าผีดิบ สุสานสุขาวดี วันอาสาฬหบูชา 2562 ...ฟังดนตรีแห่ศพของพวกป่าช้ามาบรรเลงต้อนรับสนั่นตลอดคืน
วิวาทะ 79 Full Moon innoccent heart to NIRVANA จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
วิวาทะ 80 to Barue Yes, what is a life? How a life live and walk? ถูกแล้ว ชีวิตคืออะไร?ชีวิตอยู่ไปอย่างไร? เดินไปอย่างไร? ปฏิบัติต่อชีวิตให้ถูกต้อง แล้วอาศัยชีวิตนั้นเองทำวิปัสสนารู้แจ้ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะ 81.นิมิตเกิดจากเก่งสมาธิ หากไม่เก่งอย่าพูดเลย เพราะเท่ากับบอกทางผิดเขา และผู้รู้จะหัวเราะเยาะเอา ต้องเก่งถึงระดับอุปปจาระสมาธิ ไปถึง อัปนาสมาธิ เกิดนิมิตระลึกชาติได้ และถอดดวงจิตออกไปท่องเที่ยวได้ เนรมิตอะไรก็ได้
วิวาทะ 82. ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ นี่แหละโลกใหม่เลยละ และผู้บรรลุย่อมย่อมมั่นใจในเหตุในผล ที่ตนบรรลุนั้นเอง และแนวทางคือบรรลุด้วยพลังแห่งปัญญา ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิเลยก็ได้นี่แหละเรื่องใหม่เอี่ยมสำหรับโลกยุคใหม่ และที่ลัดสู่อรหันต์เลยทีเดียว
วิวาทะ 83 หมอเสนอ9เท็กนิคเพื่อดูแลสมองให้ชาญฉลาด พบเรื่องลมหายใจเข้าออกพบวิธีแบบเดียวกับการฝึกสมาธิและระบบปราณของพระกรรมฐาน-ธุดงค์ แต่ไม่สามารถบอกวิธีปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้ นั่นแหละที่ขาดอยู่นิดเดียวก็บรรลุแล้ว
วิวาทะ 84..ผู้รู้แจ้งลึกซึ้งแล้วก็ย่อมออกมาจากป่ามาใช้เทกนิคโลกยุคใหม่ เผยแผ่พระธรรมมรรคผลช่วยคนทั้งโลก ด้วยการกดปุ่มธรรมะก็ไปได้ทั่วโลกทุกเนื้อที่ทุกตารางนิ้วแผ่นดินโลกเลย
วิวาทะ 85..ถามกลุ่มพุทธภูมิผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า รู้ได้อย่างไรว่าท่านได้รับพยากรณ์มาว่าเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ แล้วมีแต่คำข่มขู่ ใครปรามาสบาปหนัก นี่แหละเลินเล่อจนกลายเป็นความไม่เอาไหน ทำให้ขาดความเชื่อไปเลย
วิวาทะ 86 สู่คำตอบสำคัญสำหรับเยาวชนคนในโลกยุคใหม่ สู่จุดจบที่แท้จริง ทางบรรลุมรรคผลนิพพานทันใด น่าชื่นใจจากเยาวชนอิตาลี ตามโพสต์ของ Gothami Huang Gothami HuangGautama Buddha and Buddhism GBB-G 1 มิถุนายน เวลา 02:56 น. ·
วิวาทะ 87..ลิซ่า Lisa Pranpriya Manobal เยาวชนไทยนักร้องก้องโลกยุคนี้เชี่ยวชาญใช้สมาธิสูงสุดในการปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องอาชีพของตนอย่างสูงสุดๆฝึกฝนตนเป็นคนขยันฆ่ากิเลสความขี้เกียจไปหมดสิ้นจากใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติงานละ
วิวาทะ 88..อนัตตลักขณะสูตร The Stories of Anatta or On Insubstantiality or Non - Self:
วิวาทะ 89 ตัวอย่างพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต ทำเตโชกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เอาป่าช้าเป็นสนามรบกามกิเลส ประวัติพระนักปฏิบัติ
วิวาทะ 90..มีผู้ตั้งตนเป็นพุทธะ อดีตสส.4สมัยมาถึงนางสุจินต์ บริหารวรรณเขต อดีตแม่ชีคริสต์ รวมปัญหาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยเผชิญปัญหารอบด้าน
วิวาทะ 91..ประสพการณ์ทางธรรมปฏิบัติ แสงสีเขียวทำให้ตกใจ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ เป็นนิมิต เกิดจากสมาธิที่เก่งพอสมควรแก้ด้วยกสิณ ถึงเวลาฝึกชั้นสูงไปกว่า...ฝึกอากาสกสิณเพื่อนิพพานอันว่างเปล่า..
วิวาทะ92..อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 มกราคม 2019 · 31 ธันวา​ 61 สู่​ 1 มกรา 62 .... เค้าท์ดาว​ เค้าท์ธรรม​ ส่งท้ายปี ด้วยการทำดี​ เนสัชชิกปฏิบัติธรรม ณอุทธยานดงยางศรีสะเกษ
วิวาทะ 93 5 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก เปรียบเทียบวันนี้ กับ 5 ปีที่แล้วค่ะ ปีนี้มีริ้วรอยใต้ดวงตามากขึ้น
วิวาทะ 94..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims, Muslim World Problems
วิวาทะ 95. ความรักที่ถูกบังคับ มีมาแต่ประวัติศาสตร์ดูนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่าง
วิวาทะ 96. ทฤษฎีสมาธิฝ่ายแพทย์พบทฤษฎีสมาธิฝ่ายพระนักปฏิบัติ 9 เทคนิก
วิวาทะ 97 ปัญหาของคณะสงฆ์ไทย ปัญหาพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั่วประเทศกำลังสนใจกันอยู่
วิวาทะ 99 พระอาจารย์สิริปันโน อดีตลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่สละสิทธิมรดกมูลค่า2แสนกว่าล้านบาท สำนักสงฆ์เต่าดำ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี
วิวาทะธรรมพิจารณ์ วาทะตอบโต้สัจธรรมรอบทิศ สู่สุดยอดมรรคผลอันสูงสุด ผ่านเฟสบุ๊คทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.