ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
102 ยอดสภาษิตเดือนก.ย.2565 50 บท ต้นฉบับ 64ภาษาโลก

 

 

 

 

ยอดสุภาษิต เดือนกันยายน 2565  64ภาษา ไทย-อังกฤษต้นฉบับ


-----*****-----

1.

คนใดก็ตาม มองเห็นความตายได้ ก็จะเป็นมิตรกับความตายเขาก็จะไม่ตาย ก็จะมีชีวิตยืนต่อไปคู่กับเพื่อนคนใหม่ของเขา คือความตาย ไปนิรันดร

-----

Anyone can see death,will be a friend of death , to live together with his new friend, which is death to all eterity

-----*****-----

-----*****-----

2.

จะเอาชีวิตเขาได้อย่างไร ในเมื่อชีวิตนั้นไม่มีชีวิตแล้ว เป็นนามไร้ตัวตนที่อยู่กับความว่างเปล่านั่นแหละสุดยอดปาฏิหาริย์การตายก่อนตาย

-----

How to take his life when life is no longer alive An intangible name in the void that is the ultimate miracle of death before death.

-----*****-----

-----*****-----

3.

เพียงแต่ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มภายในใจก่อนเปล่งวาจาออกมาเท่านั้นเอง กลายเป็นหลักการพูดและไมตรีจิตมิตรภาพอันยอดเยี่ยมที่รักของคนทั้งหลาย

-----

Just smile, smile, smile inside your heart before speaking out. Become the principle of speaking and goodwill, great friendship, loved by all

-----*****-----

-----*****-----

4.

แด่วันเกิดเพื่อนรัก จินตนาการสะอาดผ่องแผ้วเข้มแข็งแกร่งแรงล้นทะลักเลื่อนไหลไป นั่นอย่างไรมโนธารแห่งมโนธรรมอันล้ำเลิศแห่งชีวิตไชโย!

-----

My friend'sbirthday The imagination is cleanclearstrong, overwhelmingflowing The spirit of the ultimate conscience of life. Bravo!

-----*****-----

-----*****-----

5.

เพื่อนรักผู้มาสู่หาก็คือเม็ดฝนจากฟากฟ้าลงมาเป็นมหาสมุทร์ใหญ่ โอโฮ! นี่แหละความรัก มา เถอะ มาสู่ทะเลแห่งมิตรแท้ แห่งความสุขนิรันดร

-----

dear friend It's raindrops from the sky into the great ocean,oh my! This is love, come on to the true friendship eternal happiness

-----*****-----

-----*****-----

6.

เพราะพระพุทธเจ้า พระอรหันต์นั้นมีกายภายในที่คนมองไม่เห็นที่สว่างรุ่งเรืองบริสุทธิ์ หากแต่ภายนอกนั้นคือสามัญชนคนหนึ่งเท่านั้นเอง

-----

Because of the Buddha that arahant  There is an inner body that people cannot see  pure bright  but outside is just a commonner

-----*****-----

 

-----*****-----

7.

แด่วันเกิดเพื่อนรัก จินตนาการสะอาดผ่องแผ้ว เข้มแข็งแกร่ง  แรง  ล้นทะลักเลื่อนไหลไป นั่นอย่างไรมโนธารแห่งมโนธรรมอันล้ำเลิศแห่งชีวิต ไชโย!

-----

My friend'sbirthday The imagination is cleanclearstrong, overwhelmingflowing The spirit of the ultimate conscience of life. Bravo!

-----*****-----

8.

แด่เพื่อนรัก และนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลก เมื่อได้พบความจริง ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลก นักวิทยาศาสตร์ผู้ฉลาดล้ำเลิศแห่งยุคนี้  แม้ว่ารู้แจ้งโลก รู้แจ้งจักรวาล และสรรพสิ่งโดยธรรมชาติก็ดีหากแต่ยังไม่รู้ว่า  มีชีวิตในชีวิต  มีโลกในโลก  มีจักรวาลในจักรวาล  มีสรรพสิ่งในสรรพสิ่ง ที่ซ่อนเร้นอยู่อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่มองไป ให้เห็นชีวิตในชีวิต  เห็นโลกในโลก  เห็นจักรวาลในจักรวาล  เห็นสรรพสิ่งในสรรพสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ เท่านั้นเอง,   ดวงตาก็เจิดจ้าขึ้น ปัญญาก็แตกฉานมหัศจรรย์ได้พบชีวิตใหม่และโลกใหม่, ที่แสนสงบสงัด ว้าเหว่  ว่างไกลไร้ขอบเขตที่พ้นทุกข์ทั้งปวงสุดเลิศสุดแสนประเสริฐแท้จริงยิ่งวาทะใดใดจักสรรเสริญนั่นคือ โลกมหานิพพาน ของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ,ที่คงมีคำสอนเป็นสัจจะอันประเสริฐอยู่ทุกวันนี้ จากสหายผู้ปรารถนาดี

-----

To my dear friends and scientists all over the world.

when I found the truth do not believe in the creation of the world The most brilliant scientist of this era. Although enlightened the world enlighten the universe and all things by nature are good, but do not yet know There is life in life, there is a world in the world, there is a universe in the universe. all things in all things It's hidden on another floor, just look. To see life in life, see the world in the world, see the universe in the universe. Seeing all things in the things that are hidden, that's all, their eyes lit up. Wisdom has become wonderful, has found a new life and a new world, a place of peace, loneliness and boundless space that is freed from all suffering, the supreme and sublime, truly noble words to praise, that is the world of nirvana of the Buddha. Master of Buddhism , that probably has a teaching as a noble truth today

from well-wishers

-----*****-----

-----*****-----

9..

ดอกไม้และหมู่ผึ้งนั้นมีตัวตนหรือเปล่า? มีครับ ตัวตนเป็นสิ่งที่ดี? ใช่ครับ อยู่ที่ว่าตัวตนเรานั้นเป็นธัมมะหรืออธรรมเท่านั้นเอง

Do flowers and bees exist? Yes, being yourself is a good thing? Yes, it depends on whether one's self is Dhamma or unjust.

-----*****-----

-----*****-----

10..

การที่ไม่มีตัวตนก็คือไม่มีความชั่วร้าย ไม่มีอธรรม มีแต่ธัมมะนั้นเอง ตัณหาทั้ง3 นั้นเองคือตัวตนแห่งความชั่วร้ายตัวตนแห่งอธรรม

The absence of existence is that there is no evil, there is no evil, there is only dharma.

-----*****-----

-----*****-----

11..

ตัวตน-อัตตานั้นก็คือสิ่งเดียวกับกาม, ภวะ, วิภวะ,ตัณหา เมื่อชำระไปเกลี้ยงจากใจแล้ว จึงมาสุ่ภาวะไร้ตัวตนคืออนัตตาและบรรลุอรหัตตผล

Self is the same as sensuality, bhava, vibhava wants once cleansed from the mind. to the state of anatta, and attains Arahatship.

-----*****-----

-----*****-----

12.

สิ่งที่ผมแสวงหามาได้นั้น ไม่มีใบประกาศนียบัตรใดมารับรอง เพราะมันเป็นสัจธรรมความรู้อันสูงสุด

what I have been looking for There are no certificates to certify because it is the highest truth and knowledge

-----*****-----

-----*****-----

13.

ประวัติของผมเป็นเรื่องของคน ๆ หนึ่ง ผู้ที่แสวงหาสิ่งหนึ่ง ตลอดชีวิต และในที่สุด เขาได้ชัยชนะ ได้ในสิ่งที่เขาแสวงหา

My story is the one who seeks for something all his life and at last he wins. He can get what he want.

-----

14.

เรามีแต่ความเป็นมิตร ปรารถนาให้ท่านได้พบแต่สิ่งดีๆ อะไรดีๆ ที่เราได้พบ เราก็อยากให้เพื่อนรักได้พบด้วย เท่านั้นเอง

We Wishing you to find only good things, good things that we have found, we also want our dear friends to meet too. That's all.

-----

-----*****-----

-----*****-----

15.

ให้ความสุขนั้นบังเกิดขึ้นภายในดวงใจของเรา ดวงใจที่หวานฉ่ำของคน ๆ หนึ่งนั้น ทำให้โลกทั้งโลกสดใสสว่างไปเลยนะเออ!...

Wish you all to be happy in heart The one's sweet heart makes all the world brightened.

-----

-----*****-----

-----*****-----

16.

อย่างน้อย สตรีก็เป็นแม่ของลูกทั้งโลก และสำหรับลูก แม่นั้นย่อมเป็นผู้ให้เสมอ จะมีใครอื่นดีต่อเราเท่าแม่เล่า? จงพนมมือนับถือแม่เถิด

-----

woman is the mother of the world, who always gives. Who else is as good as your mother? Take your hands and respect your mother.

-----

-----*****-----

17.

มีแม่จึงมีชีวิตไม่มีแม่จะมีชีวิตมาได้อย่างไร แม่คือฟ้าทั้งฟ้าแดนสวรรค์ มีแต่การยื่นมือให้ลูกสุดที่รัก จงหยาดน้ำตาเพื่อวันแม่เถอะ

-----

Having a mother, how will there be life without a mother? Mother is the heavens, the heavens and the heavens are only giving out a hand to the beloved child. Tears for Mother's Day

-----*****-----

18.

ก็แผ่นดินนี้มีพืชเขียวหล่อเลี้ยงจึงได้ชีวิต และพืชเขียวทั้งแผ่นดินได้ชีวิต ก็เพราะฝนตกลงมาจากฟากฟ้านั้นหรอกนะ รู้ไว้เสียด้วย !

-----

this land is blessed with green plants and thus life. and the green plants were given life.'Cause it's raining from the sky See!

-----*****-----

19.

จงทำตนเป็นผู้เลี้ยงเถิด แล้วจะได้ชื่อว่า "แม่" จงเป็นพืชเขียวบนแผ่นดิน และจงเป็นฝนจากฟากฟ้า มหาศาล นั้นแหละ "แม่ของแผ่นดิน"

-----

make yourself a shepherd to be called Mother, be a green plant on earth be the rain from Sky, that is the Mother of the earth.

-----*****-----

20.

แม่ไม่มีวันตาย ดวงหน้าอันอิ่มยิ้มแย้มของแม่ซ่อนฝังอยู่ในจินตนาการอันบริสุทธิ์ของลูกรัก แม่จึงไม่มีวันตายห่างหายไปจากลูกเลย

-----

mother never dies Mother's smiling face was buried in the pure imagination of her beloved child. Therefore, the mother will never die away from the child at all.

-----*****-----

21.

เมื่อได้สร้างความดีกายใจอันบริสุทธิ์ จิตวิญญาณแม่ลูกก็ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในความว่างเปล่ามหาศาล  นั่นแหละโลกนิพพานของพระพุทธเจ้า

-----

when creating pure goodness mother and son spirit together as one in the enormous emptiness That is the world of nirvana of the Buddha.

-----

-----*****-----

22.

ความมีชีวิตนั้น มีความเสมอภาค หมายความว่า ความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน

-----

That life is equal It means that all human beings are equal.

-----

-----

-----*****-----

23.

มาถึงความสันโดษแสนวิเวกแล้ว นั่นแหละดวงจิตอันสงบลึกซึ้ง ธารแห่งมโนธรรมก็เลื่อนไหลไปอย่างนิ่มนวลแข็งแกร่งสู่โลกนิพพานอันผุดผ่องพู้น

-----

Arriving in solitude How the soul is deeply calm, the stream of conscience flows softly strong into the supreme nirvana world.

-----

-----*****-----

24.

มีชีวิตในชีวิต มีโลกในโลก มีจักรวาลในจักรวาล มีสรรพสิ่งในสรรพสิ่ง ที่ซ่อนเร้นอยู่ เพียงมองเห็นเท่านั้นเองนั่นแหละความหวังใหม่

-----

There is life in life, there is a world in the world, in the universe. in all things hidden Only to see that is the new hope

-----*****-----

25.

แด่เพื่อนรัก และนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกเมื่อได้พบความจริง ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลก นักวิทยาศาสตร์ผู้ฉลาดล้ำเลิศแห่งยุคนี้  แม้ว่ารู้แจ้งโลก รู้แจ้งจักรวาล และสรรพสิ่งโดยธรรมชาติก็ดีหากแต่ยังไม่รู้ว่า  มีชีวิตในชีวิต  มีโลกในโลก  มีจักรวาลในจักรวาล  มีสรรพสิ่งในสรรพสิ่ง ที่ซ่อนเร้นอยู่อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่มองไป ให้เห็นชีวิตในชีวิต  เห็นโลกในโลก  เห็นจักรวาลในจักรวาล  เห็นสรรพสิ่งในสรรพสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ เท่านั้นเอง,   ดวงตาก็เจิดจ้าขึ้น ปัญญาก็แตกฉานมหัศจรรย์ได้พบชีวิตใหม่และโลกใหม่, ที่แสนสงบสงัด ว้าเหว่  ว่างไกลไร้ขอบเขตที่พ้นทุกข์ทั้งปวงสุดเลิศสุดแสนประเสริฐแท้จริงยิ่งวาทะใดใดจักสรรเสริญนั่นคือ โลกมหานิพพาน ของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ,ที่คงมีคำสอนเป็นสัจจะอันประเสริฐอยู่ทุกวันนี้ จากสหายผู้ปรารถนาดี

-----

To my dear friends and scientists all over the world.when I found the truth do not believe in the creation of the world The most brilliant scientist of this era. Although enlightened the world enlighten the universe and all things by nature are good, but do not yet know There is life in life, there is a world in the world, there is a universe in the universe. all things in all things It's hidden on another floor, just look. To see life in life, see the world in the world, see the universe in the universe. Seeing all things in the things that are hidden, that's all, their eyes lit up. Wisdom has become wonderful, has found a new life and a new world, a place of peace, loneliness and boundless space that is freed from all suffering, the supreme and sublime, truly noble words to praise, that is the world of nirvana of the Buddha. Master of Buddhism , that probably has a teaching as a noble truth today  from well-wishers

26.

แด่วันเกิดเพื่อนวันนี้ ขอจงเป็นดั่งดาวฤกษ์ ที่มีแสงสว่างของตนเอง นั้นแหละไม่มีวันดับอีกแล้ว นำไปสู่ความสุขนิรันดร บราโว !!!

-----

For friend's birthday today Please be a star Who have their own light, it will never go out. Leading to eternal happiness, Bravo!!

-----*****-----

27.

เพราะสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกข์และสุข หากเราไม่ยอมแพ้แก่ชีวิต การต่อสู้ของเราย่อมชนะถึงวันสว่างอีกครั้งหนึ่ง อย่างแน่นอน

-----

Because all things are vanity, if we do not give up life Our battle will surely win again on another bright day.

-----

-----*****-----

28.

มีพระพุทธเจ้าในดวงใจใครก็ตาม นั้นแหละคือการนำทางไปสู่ความประเสริฐของชีวิต ทะลุถึงโลกนิพพานได้

-----

BUDDHA in one's heart that's a noble guide for the life. through to NIRVANA.

-----

-----*****-----

29.

คนทั้งโลกล้วนตาบอด ก็เพราะไม่สามารถมองเห็นความจริงของชีวิต

-----

All blind people because they can't see the truth of life.

-----*****-----

30.

เมื่อรู้ความจริงของชีวิต คุณก็ตื่นจากหลับ

-----

Knowing the truth of life then you wake up

-----

-----*****-----

31.

แด่วันเกิดเพื่อนรัก จินตนาการสะอาดผ่องแผ้ว เข้มแข็งแกร่ง  แรง  ล้นทะลักเลื่อนไหลไป นั่นอย่างไรมโนธารแห่งมโนธรรมอันล้ำเลิศแห่งชีวิต ไชโย!

-----

My friend'sbirthday The imagination is cleanclearstrong, overwhelmingflowing The spirit of the ultimate conscience of life. Bravo!

32.

เพื่อนรักผู้มาสู่หา ก็คือเม็ดฝนจากฟากฟ้าลงมาเป็นมหาสมุทร์ใหญ่ โอโฮ! นี่แหละความรัก มา เถอะ มาสู่ทะเลแห่งมิตรแท้ แห่งความสุขนิรันดร

-----

dear friend It's raindrops from the sky into the great ocean,oh my! This is love, come on to the true friendship eternal happiness

-----*****-----

33.

จะไปรอช้าอยู่ทำไม แซแลนสกี้ ปูติน จับมือกันเลยสิ โลกเขาอยากให้ทำแบบนี้ จะขวางโลกไปทำไม ไปทำอย่างอื่นได้อะไร? ทำสิ่งที่ดีที่สุดเถอะ

-----

Why are you waiting, Zalanski Putin, let's shake hands. The world wants Why would you block the world? What else. do the best

-----*****-----
-----*****-----

34.

โลกกำลังหลับอยู่และกำลังฝัน ปูติน แซแลนสกี้ กำลังฝันร้าย ไบเดนกับสี่ จิ้นผิงกำลังฝันตามไปอย่างหวาดหวั่นตื่นตื่นขึ้นมาจะพบสันติธรรม

-----

sleeping and dreaming. Putin Zalanski is having a nightmare. Biden and Xi Jinping are terrified dreaming. wake up will find peace

-----*****-----

35.

รัสเซีย ยูเครน ปูติน แซแลนสกีย์ โลกเดือดร้อนเพราะมหาอำนาจทะเลาะกันรบกัน มีความสุขทั้งโลกเมื่อมหาอำนาจคืนดีกัน เร่งเจรจากันเสียที

-----

Putin-Zalansky The world is in trouble because of war, tobe happy when the superpowers are reconciled. Hurry up and negotiate.

-----

-----*****-----

-----*****-----

36.

การเป็นเพื่อนกันนั้นคือการมีไมตรีจิต ไมตรีจิตแห่งความรัก  และความรักนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เนื่องเพราะมีความรักที่ให้อภัยกันได้ทุกสิ่งทุกอย่าง  ตามสุภาษิตว่า  Love is miracle  For love  forgives  ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์  เพราะความรักให้อภัยได้    ฉะนั้น เราจึงต้องการมีเพื่อนมาก ๆ  และยินดีที่มีผู้รับเราเป็นเพื่อน

-----

To be friends is to have goodwill. the spirit of love and love is a miracle Because there is love that can forgive everything. As the saying goes, Love is miracle for love forgives. Because love is forgiving, so we need a lot of friends and are happy to have our recipients as friends.

-----*****-----

37.

เมื่อเป็นศัตรูกับคนจิตว่าง ศัตรูจึงเป็นของว่าง และนั่นแหละคำถามฉกรรจ์ว่า  คนเราจะเป็นศัตรูกันไปทำไม..ทำไมถึงขั้นคิดทำสงครามโลก ?

-----

when being an enemy with an empty mind The enemy is a snack. And that's the serious question: Why would people become enemies..why do they even think about going to war?

-----

-----*****-----

38.

กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสิ่ง อย่างไม่รู้อิ่มรู้เต็มเลย ชีวิตทุกชีวิตล้วนถูกต้อนไปเป็นเหยื่ออันโอชะของกาลเวลา

-----

Time devours all things. without knowing fully Every life has been herded as a dainty victim of time.

-----

-----*****-----

39.

มาถึงความสันโดษแสนวิเวกแล้ว นั่นแหละดวงจิตอันสงบลึกซึ้ง ธารแห่งมโนธรรมก็เลื่อนไหลไปอย่างนิ่มนวลแข็งแกร่งสู่โลกนิพพานอันผุดผ่องพู้น

-----

Arriving in solitude How the soul is deeply calm, the stream of conscience flows softly strong into the supreme nirvana world.

-----

-----*****-----

40.

ชีวิตแม้จักไร้ค่าเพียงใด เราก็ได้อาศัยมัน พาทำความดี พากเพียรไปพ้นทุกข์ สู่โลกนิพพานพบพระพุทธเจ้าได้

-----

How worthless life is We have relied on it, to do good deeds,striving, to get out of suffering to meet the Noble Buddha.

-----

-----*****-----

41.

โอลิมปิก2021ญี่ปุ่น คนผู้แข็งแรงที่สุดในโลกมาแสดงความกล้าหาญ ขอให้พวกเขาทั้งหลายจงได้รับจิตใจที่กล้าหาญยิ่งขึ้น กลับบ้านทุกคนๆ

-----

2021OlympicsJapan,the strongest person in the world to show their courage May they gain a more courageous spirit. everyone go home

-----*****-----

42.

ยอดสุภาษิต  เดือน ก.ค.2565  ครั้นเรามาอยู่กับความยากจน เราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความยากจน  แต่เราก็เป็นชีวิตหนึ่ง  คือชีวิตยากจน  และเป็น 1 ชีวิตคน  ที่มีความคิด รู้จักคิดพิจารณา  รู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์  ว่าชีวิตยากจนนั้นเป็นทุกข์   เพียงเรารู้ความจริงเรื่องทุกข์เท่านั้นเอง  ชีวิตก็พ้นทุกข์  พ้นไปจากความยากจน  ปัญหามีเพียงว่า เราต้องการอาหารเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้  ก็จงพยายามหางานทำ และทำงาน ทำมาหากิน กินและอยู่พอสมควรแบบคนยากคนจน  แบบชีวิตที่ยากจน แต่มีความสุข และหากมี รัฐบาล รัฐบาลก็ช่วยเรา เพียงเรามีงานทำ มีกินเลี้ยงชีวิต  มีที่พักผ่อนหลับนอน   ได้ให้ร่างกายพักผ่อน มีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มพอกันแดดกันหนาว มียารักษาโรคให้เขาอยู่ได้อย่างชีวิตยากจนชีวิตหนึ่งที่บัดนี้มีความสุขจากความรู้แจ้งเรื่องทุกข์แต่หากมีชีวิตที่สิ้นหวังไปแล้วจริง ๆ  ช่วยอะไรไม่ได้แล้วจริง ๆ  ก็จงคิดถึงพระพุทธเจ้า  หรือพระเจ้าของท่านเถิด

-----

Top proverbs for the month of July, 2022 when we come in poverty We are one with poverty. But we are one life is a life of poverty and is the life of a person who has ideas, knows how to think know the truth about suffering that life in poverty is suffering only we know the truth about suffering life is out of suffering out of poverty The only problem is that We need food to sustain life. So try to find a job and work, earn a living, eat and live moderately like the poor. Poor but happy life style And if there is a government, the government helps us.only we have a job to do have food for life have a place to sleep have given the body to rest, have clothes, enough clothes for sun protection and cold, have medicines Let him live in poverty, a life that now enjoys the enlightenment of suffering. But if there really is a hopeless life that can't be helped, then think of the Buddha. or your god

-----*****-----

43.

แด่วันเกิดเพื่อนรักวันนี้ ...ทำไมไม่คิดถามตัวเองบ้างว่า เกิดมาเป็นครั้งที่กี่โกฏิ ล้านล้านปีแล้ว?... เลิกเกิดเสียทีเถอะ!!!

-----

Happy birthday dear friend today ...Why don't you ask yourself, How many times were you born? Trillion years ago?... Quit happening!!!

-----

-----*****-----

44.

เราฝันถึงแต่ความสุข เพราะชีวิตนั้นคือความฝัน  แต่ความจริงชีวิตนั้นเป็นทุกข์ จงมองดูดี ๆเถิด จะเห็นแจ้งสัจธรรมของพระพุทธเจ้า

-----

We only dream of happiness because life is a dream But the truth is life is suffering. Look closely and you will see the truth of the Buddha.

-----

-----*****-----

45.

ทำไมโลกทั้งโลก จึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าล่ะ? พระองค์ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนพวกเราทั้งหลาย หากแต่ทรงมีพระปัญญารู้แจ้งโลกทั้งโลก

-----

why the whole world So why not try to get to know a person named Buddha? He is a human being like all of us. but he has the wisdom to know the whole world

-----

-----*****-----

46.

คนเรามีเวลาน้อย  แต่สำหรับคนแก่แล้ว ยิ่งมีน้อยไปกว่านี้อีก    เมื่อชีวิตหนึ่งได้กำเนิดมานานพอแล้ว ชีวิตนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะจากไปโดยไม่จำต้องคิดว่าเมื่อไร   คุณยอมรับวาทะนี้หรือเปล่า ? ในอดีตกาลย้อนหลังไป 2555 ปี ผมได้ทราบจากประวัติบุรุษผู้หนึ่งว่า เมื่อบุรุษผู้นั้นแก่ชราลงแล้ว ก่อนตายก็ได้บอกลูกศิษย์ทั้งหลายว่าจะจากไปภายในสามเดือนข้างหน้าแล้ว  ครั้นถึงสามเดือนนั้น พระองค์ก็ได้จากไป บุรุษผู้นี้คือพระพุทธเจ้า  ถูกแล้วครับ เรามีเวลาน้อยจริง ๆ พระพุทธเจ้าเองแหละครับได้ทรงตรัสวาทะนี้ไว้

cease not walking Everyone is walking but someone is running. Someone ceases. Someone disappears. Someone stop since the beginning. I praise the one who walks and walks and walks for he never cease he walks till the end of his life. I also walk and walk what ever will be will be, thinking to see the light at the end of life.

-----

เดินไม่หยุด คนทั้งหลายต่างกำลังเดินไปครับ แต่มีบางคนถึงกับวิ่งไปเร็ว ๆ บางคนหยุดพักครับ บางคนก็หายไปจากโลก บางคนจำต้องหยุดลงโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินแล้ว สิ่งที่ผมสรรเสริญก็คือคนที่เดิน เดิน และเดิน ไม่มีคำว่าหยุด จนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเขา ผมเองก็เดิน เดิน และเดินเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอะไร ผมก็ยังคงเดิน เดิน และเดิน ไม่มีวันหยุด ผมเพียงคิดว่าขอให้ได้เห็นแสงสว่างในบั้นปลายแห่งชีวิตก็พอแล้ว

-----*****-----

-----*****-----

47.

Time is short, but for the old man it is shorter. When a life has lived long enough, it has its right to leave without thinking of when.  Do you accept this verdict ? In the past beyond 2555 years ago, I know a man's story when he got old before his death he told his disciples he had to leave in three months. And when the three months came he left.  This Man was Buddha. Yes, time is short indeed.  Buddha Himself said the verdict.  

-----

-----*****-----

48.

จากดวงใจนิ่งสงัดดวงหนึ่งเป็นความฝันที่ยอดเยี่ยมจากดวงใจนิ่งสงัดดวงหนึ่งว่าประเทศกับประชาชนไทยจะมีวันหนึ่งเป็นศูนย์กลางของสันติภาพโลกทั้งมวลและชีวิตที่พอเพียงกับความสุขนิรันดรเพราะไม่มีที่ไหนในโลกมนุษย์เหมาะกับกระแสโลกยุคนี้มันคือจุดประสงค์ของโลกใหม่ของยุคโลกใหม่

From a silent heart  It's an excellent dream from the one's silent heart     that Thailand with its people  would be oneday the center of all the world peace and sufficiency life with eternal  happiness because no where in the human world suitable for the world trend to day It’s the new world purpose of the new world era.

-----

-----*****-----

49.

เกิดมาพร้อมดวงตาที่บอดมืด เพราะไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไร จึงเป็นไปตามความโลภ ความโกรธ และความหลง ไปตลอดชีวิตที่ไร้ค่า

Born with blinded eyes because I don't know what life wants So it follows greed, anger and delusion throughout a worthless life.

-----

-----*****-----

-----*****-----

50.

วันที่ชีวิตใหม่ไร้ศัตรูมีแต่หมู่มวลมิตรแท้ทั้งหลาย ก็เพราะนำชีวิตมาสู่ความไร้ค่าไร้ราคาแห่งตัวตน มีแต่ความเป็นสูญ(๐) ไปชั่วนิรันดร

The day when a new life has no enemies, there are only true friends. because it brings life to the worthlessness of the self There is only loss (0) for eternity.

-----

-----*****-----

-----*****-----

-----*****-----

@ยอดสุภาษิต เดือนกันยายน 2565  64 ภาษา ต้นฉบับ2ภาษา ภาษาไทย-อังกฤษ 50 บท 
1.Thai-ไทย

1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อน
2..วาทะที่ 2.. cleanliness ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิ-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยการรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงาน การอาชีพที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขาร แล้วเผาเถิด
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
12..วาทะที่ 12..โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอันไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
32..วาทะที่ 32..พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้ #พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39..โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.. แด่ตรุษจีน 12 ก.พ.2564 บุญคุณอันล้ำเลิศ ของบรรพบุรุษผู้สร้างแผ่นดินสร้างชาติมา ลูกหลานรำลึกรู้ไม่มีวันลืม
43..วาทะที่ 43..แด่วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.2564
44..วาทะที่ 44..ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะCOVIDวันนี้
50..วาทะที่ 50 .. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดยากให้รอดชีวิต
50..วาทะที่ 50..44 ภาษา เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดหยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51..วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
52..วาทะที่ 52.. แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่53.. เอาชนะตนเอง ทางชนะสงครามของชีวิต
54..วาทะที่ 54..(44ภาษา)รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แด่ พระศพ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ
55..วาทะที่ 55 แด่คณะรัฐประหารเมียนม่า ลืมสัจธรรมความอดทน ทำลายประชาธิปไตยจะไม่มีแผ่นดินอยู่
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58.. To Afganistan and New Taliban 1. แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ Children’s day of Thailand
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims Muslim World Problem
69..มาฆะบูชา วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน
75..อริยสัจ 4 ข้อที่ 1 ทุกข์
76..อริยสัจ 4.ข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
77..อริยสัจ 4 ข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1. นิโรธ
78..อริยสัจ 4. ข้อที่ 4..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(มรรค8) ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,
79..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค (ยังมีต่อ)
80..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 1 เรื่องทุกข์(ต่อ) 12, นิพพิทาญาณของพระอรหันต์ 13.อาทิตตะปริยายสูตร
81..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 4 เรื่อง มรรค 8 (ต่อ) 3 สัมมาอาชีโว - อริโย วายาโม
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
92..รวมยอดสุภาษิตใหม่ ต้นฉบับแปล 64 ภาษาโลก, 211 บท A collection of new proverbs, original translations in 64 world languages. A collection of new proverbs, manuscripts translated into 64 world languages, 211 chapters.
93..มุสลิมไทยไม่เข้าใจคัมภีร์อิสลามว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น มีฐานะเป็นเพียงทาส ทรยศโทษถึงตายเลย วันนี้อิสลามในไทยทำผิดมากจนถึงระดับที่คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นไล่หนีไปจากแผ่นดินไทยแล้ว
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Please translateto your language by Google translate
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 Please translateto your language by Google translate
100..พุทธศาสนาสอนอะไร? นี่เป็นข่าวดีสุดประเสริฐ แจ้งไปให้รู้ทั่วโลกเลยนะ
101..การเมือง เสนอให้คิด คนไทยไปสู่ประชาธิปไตยจริง ๆ ชุดที่1-5 18 เรื่องต้นฉบับไทยสมบูรณ์
103 Please translate Phayap Panyatharo ประวัติชีวิตนักปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต พระพยับ ปัญญาธโร (เล่าเอง) ตอนที่ 1-2 ไทย 48 บท
104.pleasetranslate รวมยอดสุภาษิต ถ่ายทอดไป 138ภาษาโลก ครอบพลเมือง 7.6 พันล้านคน
105 please translate รวมยอดสุภาษิตวรรคสั้น 210 บทต้นฉบับ ถ่ายทอดไป 138 ภาษาโลกครอบ 8พันล้านประชากรทั้งโลก
106 please translate ปัญหาของพระพุทธศาสนาแก้ไขได้ง่ายทั้งระบบสงฆ์แล้วนั้นหมายถึงสว่างรุ่งเรืองไปทั้งโลกยุคนี้
107. ส.ค.ส.(ส่งความสุขปีใหม่) 2566 แด่พลโลก 8พันล้านชีวิต
108.Please translate อิสลาม-พุทธศาสนา รายวัน 21 ธ.ค.2565 สมาธิ3ระดับสุดยอดมหานิพพาน
109. Please translate รายงานการวิจัยความคิดเห็นของคนไทยต่อปัญหาเดินขบวนในกรุงเตหะราน อิหร่าน
110.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21ตอน)ปัญหาพุทธศาสนาวันนี้แรงร้ายแต่แก้ไขได้ด้วยพุทธิปัญญา ไทย
111.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21 ตอน ๆ ที่21) กลับมาทำหน้าที่เถิด
111.please translate การเมืองโลก ประชาธิปไตยอเมริกาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร สู่กาลามสูตร ต้นฉบับ 138 ภาษาโลก
112 พุทธศาสนาวันนี้ รำลึกวันอาสาฬหบูชา วันพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
113. การเมืองอเมริกาเข้าใจการเมืองประชาธิปไตย แต่ไม่เข้าใจไทยและเผด็จการ ก่อปัญหาการเมืองสากลขึ้น
114. รัฐประหารในไนเจอร์ แอฟริกา 27 กค.2566 มวลชนออกมาสนับสนุนรัฐประหารแน่นแผ่นดิน
115. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก ธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร
116.พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลกอนัตตะลักขณะสูตร
117. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก อาทิตตะปริยายะสูตร
118. ทบทวน !!! 14 ส.ค. 2566 พุทธศาสนาสอนอะไร จงแจ้งข่าวให้โลกรู้ทั้งโลกรู้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.