ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
108.Please translate อิสลาม-พุทธศาสนา รายวัน 21 ธ.ค.2565 สมาธิ3ระดับสุดยอดมหานิพพาน

 

 

 

 

 

 

พุทธศาสนา-อิสลาม รายวัน 21 ธ.ค.2565 สมาธิ3ระดับสุดยอดมหานิพพาน

เฟสต้นเรื่อง: ญาณทีโป นามะ

มนต์ไม่สวดไม่เอาศีลไม่ต้องรักษาไม่เข็มงวดตนเอาแต่ปล่อยวางอย่างเดียวคงใช้ไม่ได้สวดมนต์คือสมาธิศีลสำรวมกายวาจาขาดสมาธิขาดศีลจบ

ความคิดเห็น 18 รายการ

@@@ Phayap Panyatharo

ขอบคุณ... เรื่องการสวดมนต์ ตามที่กำหนดไว้ในกิจวัตร 10 นั้น สวดเช้า สวดเย็น ซึ่งพระสงฆ์พุทธทั่วประเทศทุกวัดวาอารามจะสวดตรงกันหมดนั้น มีความสำคัญแบบเป็นพื้นฐานของชีวิตพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมเลยทีเดียว ผลของการสวดนั้นไม่ว่าจะสวดบาลีไม่แปล หรือสวดแปล ผลก็คือทำใจให้สงบ ซึ่งเรามักจะรู้ ๆกัน แต่ความจริงการสวดมนต์นั้นเป็นอะไรมากกว่านั้น ชนิดที่ว่าผู้สำเร็จธรรมแล้ว ก็ยังสวดมนต์ต่อไปเป็นปกติเลยไม่ว่าสำเร็จแบบไหน

พูดสั้นๆ การสวดมนต์เป็นวิธีการปกติของผู้สำเร็จวิชาแล้ว ไม่ว่าสำเร็จวิชาอะไร วิชามรรคผล โสดาบัน ถึง อรหันต์ ท่านก็สวด วิชาไสยศาสตร์ ศาสนาอื่นใดก็สวด เพราะเป็นวิธีรักษา วิชาภายในของตนไม่ให้เสื่อมลงไปนั่นเอง

ฉะนั้นการสวดมนต์ของพระสงฆ์พุทธเราจึงถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญเมื่อเราบวชเข้ามาสิ่งแรกที่ต้องคำนึงนั้นก็คือการสวดมนต์เช้า สวดมนต์เย็นนั้นเองต้องอ่านจดจำบทสวดให้ได้ติดปาก แล้วสวดทุกวัน ๆ อย่าขาดเลย นั้นแหละทำใจสงบลงไปวันแล้ววันเล่าสะสมความสงบไปเรื่อย แม้เพียงสวดมนต์เท่านั้นเอง นานไปๆสะสมความสงบใจไปเรื่อย ๆ ปี 2 3 4 ปี 5 ปีไป ก็บรรลุระดับโสดาบันเอง....นี่สำหรับคนที่ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยก็ยังสำเร็จได้ด้วยการสะสมความสงบด้วยการสวดมนต์นี่เอง อย่าหยุดสวด (แม้ฆราวาส จะจัดห้องสวดที่บ้าน สวดทุกวันเหมือนพระ สามเณร ก็สำเร็จเหมือนกัน) ......

ในเรื่องที่ต่อเนื่องไปก็คือ ที่ท่านพาทำสมาธิต่อนั้นพื้นฐานก็จะมาจากการสวดมนต์นี้เอง เมื่อสวดมนต์ได้ครบบทแล้วก็มาสู่การฝึกสมาธิใจสงบเพราะสวดมนต์มาแล้วก็จะสงบยิ่งขึ้น และหากนำเทกนิคการฝึกสมาธิมาใช้ในการฝึกสมาธิต่อก็จะไปดียิ่งขึ้น และเทกนิคนั้นก็คือที่ท่านอาจารย์ทางวัดป่า ๆ ท่านว่าภาวนานั่นละ  แต่ให้เข้าใจว่าภาวนานั้นคือเครื่องมือฝึกสร้างสมาธิ

มองรูปธรรมเลยจะเข้าใจเพราะภาษานั้นค่อนข้างสับสน แม้การแปลก็แปลไม่ตรงกันไป ภาวนาคือการบริกรรมคาถาสั้น ๆก็ที่รู้จักดีก็ พุท  โธ  พุท โธ นั่นแหละ ภาวนาคำนี้ไปช้า ๆ สม่ำเสมอ แล้วให้เกิดความชำนาญขึ้น จนภาวนาในใจได้ มันก็จะนำไปสู่สมาธิได้ ก็จะเจริญไปเรื่อยไปสู่ คณิกะสมาธิ ก่อน แล้วไปสู่ อุปปะจาระสมาธิ แล้วไปสู่ อัปปนาสมาธิ ตอนนี้จะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าสมาธิ คืออะไร จนกว่าจะเข้าคณิกะสมาธิได้ ก็จะรู้เอง  หากยังไม่รู้แปลว่ายังไม่รู้จักคณิกะสมาธิเบื้องต้นด้วยซ้ำ.

เรื่องสมาธินี้ ทางพุทธเราก็ใช้คาถาบริกรรมพุทโธ เป็นพื้น หากเข้าใจจะใช้คาถาอื่นก็ได้ แต่ระดับเดียวกัน เช่น สัมมาอรหัง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ หรือแม้ยอดคำในพระอภิธรรม เช่น อิสวาสุ ๆ ๆ หรือ จิ เจ รุ นิ ๆ ๆ ก็ได้ มันเป็นไปตามเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ คือเป็นผลขึ้นเพราะเราบริกรรมซ้ำ ๆ นั่นเองซ้ำไป ๆ ๆ ๆด้วยคำเดียวนี้ก็เป็นสมาธิได้  ที่ให้เข้าใจก็คือ มีบทบริกรรมยาวๆคือ บทบริกรรมว่ายุบหนอ พองหนอ อันนี้ อย่าเพิ่งใช้ และแม้นับลมหายใจ เป็นอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่า เก่งพุทโธแล้ว จึงเลื่อนไปใช้ให้สมภูมิรู้ ..

จะให้เข้าใจเรื่องสมาธิก่อน  สมาธิไม่ใช่เป็นวิชาของพุทธอย่างเดียวนะแต่เป็นสากล ฮินดูเขาว่ามาก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีก เขาบริกรรมทั้งวันทั้งคืนหลายวันหลายคืนคำเดียวว่า โอม นมัสศิวะ โอม นมัสศิวะ   หรือ  โอม คำเดียวก็ได้ ไม่ทำอะไรเลย ว่าคำนี้ในถ้ำ 7วันจนสำเร็จ เทพเจ้าลงมาหาเขานั้นแหละสำเร็จแบบฮินดู  เขาว่าคำอื่นก็มี แต่ตามเหตุผลที่ว่าคือเกิดจากการบริกรรมซ้ำ ๆ ๆ ๆ ๆ ... และอิสลามก็เหมือนกัน....

2.

@@@ Phayap Panyatharo

สำหรับพี่น้องอิสลามนั้นในเรื่องสมาธินี้ เขาวางฐานไว้แบบเดียวกับเราคือมีการสวดทำวัตร ที่เขาเรียกละหมาด 5 ครั้งต่อวันนั้น มีบทสวดที่เรียกว่า อัมนาส ที่เอาภาษาในคัมภีร์มาสวดสรภัญญะได้ทุกคำทุกประโยค มีการจัดประกวดระดับโลกนั้นแหละ เป็นพื้นฐานสมาธิอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียว เพียงแต่มันยาวไปเท่านั้นเอง และทางพุทธเรามองว่าเป็นบทเพลง บทขับร้องเป็นสานุศิษย์ของกามไป(คือกามตัณหา ที่คุกคามมุสลิมมามากแม้องค์ศาสนทูตเอง)

 อิสลามน่าจะมาลองใช้เทกนิกแบบศาสนาอื่น คือเอาคำมาบริกรรมสั้น ๆ เห็นมีมุสลิมในมัสยิด และโรงเรียน และแม้ที่หินกะบะศักดิ์สิทธิ์ซาอุ ก็ได้ พากันนั่งทำสมาธิกันเป็นประจำก็มีแล้ว นั่นแหละเราอยากจะแนะนำให้เอาคำบริกรรมสั้น ๆ จากพระมหาคัมภีรนั้นเอง มาบริกรรมแบบฮินดู พุทธเรา ซึ่งมีคำที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ ก็มี เลือกเอาเป็นคำ ๆ ดังที่ขอเลือกให้มี...

อัลลอฮ์   ซุบฮานะ  ฮูวะตะอาลา   (อัลเลาะห์  ซุบฮานะ  ฮูวะตะอาลา)...
ซุบฮานะ  ฮุวะตะอาลา.....
อับดุรรอฮมาน   (อับดุลเราะห์มาน)....
อิบาดุลรอฮ์มาน  (อิบาดุลเราะห์มาน)....
ลาอิลาฮะ  อิลลัลลอฮ์   (ลาอิลาฮะ  อิลลัลเลาะห์)....

เลือกเอาไปนั่งบริกรรม คือการนั่ง ก็ขอแนะนำให้ร่างกายสมดุลเผื่อว่านั่งไปเป็นวัน ๆ มันจะไม่หนักในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็นั่งสมาธิแบบเรานั่งฝึกนั่นแหละ ความหมายคือความสมดุลของร่างกายนั่นเอง ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งรับน้ำหนักเกินไปกว่าส่วนอื่น ทำเป็นประจำ เริ่มด้วยการบริกรรม หลับตาบริกรรมว่าคำไปเรื่อย ๆ เช่นว่า อัลเลาะฮ์  ซุบฮานะ  ฮูวะตะอาลา   ให้เกิดความคล่องขึ้นในการออกคำ แล้วจนชำนาญไปเรื่อย.....ก็จะเกิดสมาธิขึ้น...เราอยากบอกว่ามี3ขั้นตอนของสมาธิ ...

ที่ท่านเองก็จะไม่รู้ว่าท่านศาสนทูต มุฮำมัดของเรานั้นท่านก็ได้ขึ้นไปฝึกสมาธิประจำในถ้ำหิรอฮ์ บนภูเขา นูร ใกล้ ๆ เมกกะนั่นแหละ จนถึงระดับ อุปะจาระสมาธิ ก็จึงพบพระองค์อัลเลาะห์  

ทีนี้หลักการสมาธินั้นให้เลยไปถึงระดับอัปนาสมาธิให้ได้ กล่าวสรุปคือฝึกให้ได้ผ่านไปเรื่อย ๆ จาก คณิกะสมาธิไป อุปปะจาระสมาธิไป อัปปนาสมาธิ ....ทางพุทธศาสนาเขาให้เลยไปถึงอัปนาสมาธิให้ได้(เรียกว่าสัมมาสมาธิ) ไม่ว่าไปเจออะไรก็ต้องผ่านไป ถึงตรงนั้น สำหรับพี่น้องมุสลิม หรือแม้นักปราชญ์มุสลิมระดับอิหม่ามสูงสุดก็ตาม ก็มีสิทธิที่จะเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่ง คือบรรลุอรหันต์ได้ อันเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนา

เราอยากให้พี่น้องมุสลิมเข้าสู่ตรงนั้นให้ได้จริง ๆ เพราะพวกท่านจะง่ายมากเลย ..เมื่อถึงระดับอัปนาสมาธิแล้ว หรือระดับอุปปะจาระแก่ ๆ หน่อย ก็ได้ พี่น้องมุสลิมที่เข้าสมาธิอยู่ เพียงทำใจให้ว่างเท่านั้นเอง คือคำว่าว่างนี้ เป็นอย่างนี้ครับ คือ ปกติท่านจะไม่ว่างไง มุสลิมชั้นนิยะตะศรัทธาจะมีพระองค์อัลเลาะห์อยู่ในใจตลอดทุกสถานะกาล แต่เราแนะนำให้เพียงทำจิตให้ว่าง ว่างจากพระเจ้าของท่าน เพียงชั่วคราว ชั่วอึดใจ ชั่วนาที เท่านั้นเอง ฝึกทำบ่อย  ๆ ท่านก็จะผ่านทะลุเข้าโลกนิพพานได้ คือบรรลุจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้นั่นเอง

ก็ทำไมไม่ลองดู เพราะเท่ากับท่านได้ไปสู่อีกโลกหนึ่ง ลองดู นี่แหละที่เราอยากจะแนะนำ คนทั้งหลาย โดยเฉพาะมุสลิม อิสลามที่น่าจะเร็วมาก เพราะเพียงเอา อุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นว่าพระเจ้าอยู่กับท่านออกไปก่อนเท่านั้นเอง อันเป็นหลักสูงสุดของอริยธรรมในพระพุทธศาสนาท่านก็บรรลุอรหันต์ ...เราอยากจะบอกว่าเมื่อบรรลุอรหันต์แล้ว พระอรหันต์จะมองเห็นศาสนา-ศาสดาอื่นทั้งหมด และด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่า ท่านนบีมุฮำมัด ท่านอยู่ระดับอุปปะจาระสมาธิ แก่ ๆ เท่านั้นเอง พอ ๆ กับ พระเยซูคริสต์ จึงไปสู่โลกพระเจ้าทั้งสององค์ ไปไม่ถึงโลกนิพพาน เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ ...ขอมอบความรู้นี้แด่พี่น้องมุสลิมไทย และสากลเลยนะครับ จากคนผู้ผ่านสมาธิมาทั้งสามระดับยุคปัจจุบัน

-----

 

----- 
1.Thai-ไทย

1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อน
2..วาทะที่ 2.. cleanliness ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..คนทั้งโลกจำต้องหลบโควิด-19 ถึง 14 วัน จงเอาโอกาศนี้ปฏิบัติธรรมแห่งความสันโดษให้ถูกต้อง ทั้งกายและจิตวิญญาณแนวทางบรรลุสู่โลกนิพพานตามหลักสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิ-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยการรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงาน การอาชีพที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขาร แล้วเผาเถิด
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
12..วาทะที่ 12..โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอันไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
32..วาทะที่ 32..พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้ #พระคุณของแม่
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39..โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42.. แด่ตรุษจีน 12 ก.พ.2564 บุญคุณอันล้ำเลิศ ของบรรพบุรุษผู้สร้างแผ่นดินสร้างชาติมา ลูกหลานรำลึกรู้ไม่มีวันลืม
43..วาทะที่ 43..แด่วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.2564
44..วาทะที่ 44..ก่อนที่คุณจะตายด้วยวัยชราหรือเพราะCOVIDวันนี้
50..วาทะที่ 50 .. เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดยากให้รอดชีวิต
50..วาทะที่ 50..44 ภาษา เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดหยากให้รอดชีวิต
51..วาทะที่ 51..วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จันทร์เพ็ญเต็มดวง บอกใจที่ไร้มลทินไปทุกอย่าง นั้นแหละโลกนิพพานที่ บังเกิดขึ้นในดวงใจเรานี้เอง
52..วาทะที่ 52.. แด่วันสตรีสากล For International Women's Day
53..วาทะที่53.. เอาชนะตนเอง ทางชนะสงครามของชีวิต
54..วาทะที่ 54..(44ภาษา)รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แด่ พระศพ พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ
55..วาทะที่ 55 แด่คณะรัฐประหารเมียนม่า ลืมสัจธรรมความอดทน ทำลายประชาธิปไตยจะไม่มีแผ่นดินอยู่
57..วาทะที่ 57..To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58.. To Afganistan and New Taliban 1. แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERA
62..ยอดสุภาษิตโลก (44ภาษา) world proverb(44 languages)
63..ลาลิสาแบลคพิ้งค์ Come out and listen to LALISA BLACKPINK
64..TO UNO
66..วันเด็กแห่งชาติ Children’s day of Thailand
67..44ภาษาแด่วันคริสต์มาส 25 ธค.2021
68..มุสลิม ปัญหามุสลิมโลก Muslims Muslim World Problem
69..มาฆะบูชา วันสำคัญของมวลมนุษย์ทั้งโลก รอบ 16 ก.พ. 2565
70..แด่สงครามรัสเซีย-ยูเครน
75..อริยสัจ 4 ข้อที่ 1 ทุกข์
76..อริยสัจ 4.ข้อที่ 2 สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
77..อริยสัจ 4 ข้อที่ 3 ทุกขนิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1. นิโรธ
78..อริยสัจ 4. ข้อที่ 4..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(มรรค8) ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,
79..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ครบ 4 สัจจะทุกข สมุทัยบ นิโรธ มรรค (ยังมีต่อ)
80..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 1 เรื่องทุกข์(ต่อ) 12, นิพพิทาญาณของพระอรหันต์ 13.อาทิตตะปริยายสูตร
81..อริยสัจ 4 ต้นฉบับ สำหรับการแปล 64 ภาษาโลก ข้อที่ 4 เรื่อง มรรค 8 (ต่อ) 3 สัมมาอาชีโว - อริโย วายาโม
90 อริยสัจ ๔ Please translate to your language by Google translate
91 คำชี้ทางปฏิบัติ สังหารกามกิเลสลงได้จริง Please translate to your language
92..รวมยอดสุภาษิตใหม่ ต้นฉบับแปล 64 ภาษาโลก, 211 บท A collection of new proverbs, original translations in 64 world languages. A collection of new proverbs, manuscripts translated into 64 world languages, 211 chapters.
93..มุสลิมไทยไม่เข้าใจคัมภีร์อิสลามว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น มีฐานะเป็นเพียงทาส ทรยศโทษถึงตายเลย วันนี้อิสลามในไทยทำผิดมากจนถึงระดับที่คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นไล่หนีไปจากแผ่นดินไทยแล้ว
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Please translateto your language by Google translate
99..อริยสัจธรรมแห่งชีวิต บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 Please translateto your language by Google translate
100..พุทธศาสนาสอนอะไร? นี่เป็นข่าวดีสุดประเสริฐ แจ้งไปให้รู้ทั่วโลกเลยนะ
101..การเมือง เสนอให้คิด คนไทยไปสู่ประชาธิปไตยจริง ๆ ชุดที่1-5 18 เรื่องต้นฉบับไทยสมบูรณ์
102 ยอดสภาษิตเดือนก.ย.2565 50 บท ต้นฉบับ 64ภาษาโลก
103 Please translate Phayap Panyatharo ประวัติชีวิตนักปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต พระพยับ ปัญญาธโร (เล่าเอง) ตอนที่ 1-2 ไทย 48 บท
104.pleasetranslate รวมยอดสุภาษิต ถ่ายทอดไป 138ภาษาโลก ครอบพลเมือง 7.6 พันล้านคน
105 please translate รวมยอดสุภาษิตวรรคสั้น 210 บทต้นฉบับ ถ่ายทอดไป 138 ภาษาโลกครอบ 8พันล้านประชากรทั้งโลก
106 please translate ปัญหาของพระพุทธศาสนาแก้ไขได้ง่ายทั้งระบบสงฆ์แล้วนั้นหมายถึงสว่างรุ่งเรืองไปทั้งโลกยุคนี้
107. ส.ค.ส.(ส่งความสุขปีใหม่) 2566 แด่พลโลก 8พันล้านชีวิต
109. Please translate รายงานการวิจัยความคิดเห็นของคนไทยต่อปัญหาเดินขบวนในกรุงเตหะราน อิหร่าน
110.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21ตอน)ปัญหาพุทธศาสนาวันนี้แรงร้ายแต่แก้ไขได้ด้วยพุทธิปัญญา ไทย
111.please translate พุทธศาสนารายวัน 26 ต.ค.65-5 ม.ค.66(21 ตอน ๆ ที่21) กลับมาทำหน้าที่เถิด
111.please translate การเมืองโลก ประชาธิปไตยอเมริกาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร สู่กาลามสูตร ต้นฉบับ 138 ภาษาโลก
112 พุทธศาสนาวันนี้ รำลึกวันอาสาฬหบูชา วันพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
113. การเมืองอเมริกาเข้าใจการเมืองประชาธิปไตย แต่ไม่เข้าใจไทยและเผด็จการ ก่อปัญหาการเมืองสากลขึ้น
114. รัฐประหารในไนเจอร์ แอฟริกา 27 กค.2566 มวลชนออกมาสนับสนุนรัฐประหารแน่นแผ่นดิน
115. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก ธัมมะจักกัปปะวัตตนะสูตร
116.พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลกอนัตตะลักขณะสูตร
117. พุทธศาสนารำลึกวันอาสาฬหบูชาวันทรงแสดงพระปฐมเทศนา3พระสูตรก้องโลก อาทิตตะปริยายะสูตร
118. ทบทวน !!! 14 ส.ค. 2566 พุทธศาสนาสอนอะไร จงแจ้งข่าวให้โลกรู้ทั้งโลกรู้
120 แด่เพื่อน 2567
121 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 1+2+3+4 ต้นฉบับไทย
122.การเมืองไทยวันนี้ 22สค.2566 ทักษิณกลับไทยแบบมหาเศรษฐีต้องโทษอาญาแผ่นดินเข้าคุกทันที8ปีทบทวน11กพ.2567
123 โหราศาสตร์ชี้ชะตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ อิสราเอล-ฮามาส
124 โหราศาสตร์ ดาว6ดวงเคลื่อนมารวมกัน ใน7เม.ย.2567 อะไรจะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย
125 พุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์ วันมาฆะบูชาของชาวพุทธไทยและชาวพุทธทั้งโลก
126 การเมืองไทยวันนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พิธา-ก้าวไกลคิดล้มล้างการปกครอง ไม่ผิดหรอก
127 การเมืองไทยคัวอย่างที่น่าอัยอาย อำนาจตุลาการสูงสุดถูกแทรกแซงก้าวก่ายลดน้อยด้อยค่ามาตลอดจากอำนาจยริหารแม้หน่วยงานกระจิบกระจ้อยต้อยต่ำแค่กรมราชทัณฑ์ยังทำได้
128 เรื่องราวของชีวิต ตอนที่ 5
129 พุทธศาสนารายวัน 9 มี.ค.2566 มรรค 8 เพื่อบรรลุอริยบุคคลอรหันต์
130 การเมืองไทยวันนี้ 11 มี.ค. 2567 ศึกษาการเมืองไทย ประชาธิปไตยไม่เหมาะแก่การเมืองสัตว์ป่า จ่าฝูงเผด็จการทุกชนิด ประชาชนไทยต้องตื่นทำหน้าที่แล้วดูนายพลยอร์จ วอชิงตัน ผู้รู้ธรรมะประชาธิปไตยโลก
131 พุทธศาสนา สมาธิสูงสุดปราณ และ 9 เทกนิคการฝึกสมาธิของแพทย์ประสานกัน
132 การเมืองไทยวันนี้ยังเละเทะสับสนด้วยยุคซ็อฟท์เพาเวอร์ และพลังสงครามจิตวิทยา อันซ่อนเร้นเกินความรู้สึกอันเกี่ยวกับการเมืองอันตรายทั้งสิ้น
133. รวมเรื่องร้ายกาจรายวันในโลกยุคนี้ 4 เรื่อง
134 การเมืืองไทยวันนี้ 30 มี.ค.2567 บอกความคิดอ่านยังด้อยพัฒนาเป็นการเมืองต่ำต้อยด้อยพัฒนาจริง ๆ
135. การเมืองไทยในรัฐสภาวันนี้ 28 มี.ค. 2567 รับเรื่องบ่อนการพนันครบวงจรถูกกฎหมายCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.