ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal-ดัตช์
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
โหราศาสตร์ : หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์
 

 

 

หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์

ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์

โดยพระครูพุทธิพงศานุวัตร

อดีตร.อ.พยับ เติมใจ กองบัญชาการทหารสูงสุด สนามเสือป่า กทม.

 

 

 

 

 

ภาพ พระครูพุทธิพงศานุวัตร ล่าสุด

ถ่ายภาพเมื่อ 15 ส.ค. 2557 อายุ 71 ปี 11 เดือน 19 วัน

 

 เอกสารเผยแพร่อันดับที่ ๑

 www.newworldbelieve.net

www.newworldbelieve.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                               
                                29 ก.ย.2557
                                ภาพหลวงพ่อโตภายในพระวิหาร วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
                                หลังบูรณะปิดทองใหม่ ภาพถ่ายเมื่อ 29 ก.ย.2557    มีเจ้าภาพคือ น.พ.
                                ประวิ อำไพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะข้าราชการ
                                พ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะเป็นเงินกว่า 1,100,000 บาท
                                โครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ยังอยู่ระหว่างการออกแบบครอบแก้วหลวงพ่อโต และ
                                ดำเนินการก่อสร้างไปอีกขั้นตอนหนึ่ง เป็นขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

      

 

หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์

 

หลักธรรมที่ให้คนฉลาด มีปัญญาสามารถจะศึกษา   วิชาการ ต่าง ๆ ได้ทะลุปรุโปร่งเป็นผู้รอบรู้พหูสูตร รู้สถานการณ์ วิชาการทั้งทางโลกและทางธรรมของยุคสมัยใหม่ รวมทั้งรอบรู้สามารถศึกษาวิชาที่ลี้ลับอย่างไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ได้อย่างแตกฉาน  สามารถในการพยากรณ์บุคคล เหตุการณ์ และประเทศชาติ ได้อย่างแม่นยำ ก็เนื่องมาจากการบรรลุผลจากวิชาทั้ง 6 ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า คือ  สมาธิ, วิปัสสนาญาณ ฌาน,  กสิณ,  ปราณ  และนิพพานมาอย่างแตกฉานก่อน   ในยุคพุทธกาล ได้ทรงอนุญาตให้พระอรหันต์ นามพระอุตตมรามมหาเถร ซึ่งมีอดีตเป็นโหราจารย์ ผู้รอบรู้แตกฉานโหราศาสตร์หาผู้เสมอมิได้ ได้เขียนพระคัมภีร์เอาไว้ ซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ พระคัมภีร์จักรทีปนี ซึ่งต่อมาท่านอาจารย์เทพ สาริกบุตร โหรไทยผู้มีชื่อเสียงได้ทำการแปลพร้อมคำบรรยายออกมาเป็นภาคภาษาไทย ชื่อว่า  จักรทีปนีพิสดาร คัมภีร์พฤหัสชาดก  สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารให้ ทวีการพิมพ์ (366/3 ซอยศิริชัย 1 ถนนมหาไชย กทม.)  ดำเนินการพิมพ์เป็นรูปเล่ม ในปี พ.ศ.2524  โหรผู้มีความแม่นยำรอบรู้หลักการพยากรณ์และหลักวิชาโหราศาสตร์อย่างแตกฉานในปัจจุบันนี้ จะต้องผ่านการศึกษาอย่างลึกซึ่งจากพระคัมภีร์จักรทีปนีนี้ ทุกคน  สำหรับพระครูพุทธิพงศานุวัตร ที่ได้ให้การพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ มีชื่อเสียงในความแม่นยำก็ได้มีหนังสือเล่มนี้เป็นหลักการพยากรณ์อันสูงสุดและใช้ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญของโหราศาสตร์

 

 

 

           

 

จักรทีปนี

คัมภีร์โหราศาสตร์ของพระอรหันต์ยุคพุทธองค์

เรียบเรียงภาคภาษาไทยโดยท่านอาจารย์เทพ สาริกบุตร

ภาพถ่ายเมื่อ 5 ต.ค.2557

 

 

 

 

 

 

ดวงชะตา ตามหลักโหราศาสตร์


ดวงชะตา หมายถึงดวงดาวที่โคจรอยู่ตามปกติบนท้องฟ้าหรือจักรราศี12ห้อง ในขณะที่เราเกิด

มีหลักการโหราศาสตร์ระบุไว้ถึงสัจธรรมที่ว่า  ชีวิตของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามอิทธิพลของดาวบนท้องฟ้าที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มีอยู่ 10 ดวง ซึ่งเดิมนับถือเป็นเทพเจ้า จึงเรียกดวงดาวเหล่านี้เหมือนเทพเจ้า นั่นคือ(ต่อไปนี้คือชื่อดาวและรหัสดาวเป็นตัวเลข) ดาวพระอาทิตย์(๑)  พระจันทร์(๒)  พระอังคาร(๓)  พระพุธ(๔)  พระพฤหัสบดี(๕)  พระศุกร(๖)  พระเสาร์(๗)  พระราหู(๘)  พระเกต(๙)  และพระมฤตยู(๐)  กล่าวโดยสรุป ดาวทั้ง 10 ดวงนี้ได้บันดาลวิถีทางของชีวิตมนุษย์ให้เป็นไปในด้านต่าง ๆ ทั้งโชคและเคราะห์แด่มนุษย์ ตามอิทธิพลของดาวแต่ละดวงที่มนุษย์แต่ละคนได้รับ แตกต่างกันไป  ใครได้รับอิทธิพลในทางดีก็จะมีชีวิตที่ดี  ใครได้รับอิทธิพลในทางร้ายก็จะประสบเคราะห์กรรมร้าย  และมีหลักการว่า  อะไรจะเกิดก็ย่อมเกิด นั่นคือ อำนาจของดวงดาวย่อมส่งผลเสมอต้นเสมอปลาย และไม่มีการย่อหย่อนลงไป หรือมีการอภัยแด่ผู้ใด  เมื่อถึงคราวเคราะห์ร้าย ผลก็ย่อมร้าย  และเมื่อมีคราวเคราะห์ดี ผลก็ย่อมดีเสมอ ในคราวที่เคราะห์ดี ก็เป็นสิ่งที่ปลาบปลื้มยินดีของมนุษย์ เช่นเมื่อได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญและความสุขก็ถือว่าดี เป็นต้น   แต่ในคราวที่เคราะห์ร้ายหรือได้รับอันตรายเพราะโทษหรืออุบัติเหตุ ย่อมยังความเศร้าโศก เสียใจ และนำมาซึ่งการสูญเสีย นับแต่การเสียทรัพย์ เสียบริวาร เสีย ตำแหน่งหน้าที่ เสียฐานะในสังคม ตลอดถึงการสูญเสียอันร้ายแรงถึงชีวิต อันเป็นสิ่งที่มนุษย์หวาดกลัวไม่พึงปรารถนาเป็นต้น

 

             

             

            

             รูปดวงชะตา ดวงชะตา พระครูพุทธิพงศานุวัตร(ร.อ.พยับ เติมใจ)
             เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2485

             เวลา 09.00 น. ณ ศรีสะเกษ

             ลักคณาสถิตราศีกันย์ ปฐวีธาตุ นรราศี  นวางค์ที่5/๖ ตรียางค์ที่2/๗
             ฤกษ์ที่ ๑๓ ดาวประจำฤกษ์ชื่อ ดาวหัตถะ แห่งภูมิปาโลฤกษ์

 


พิธีกรรมเสริมดวงชะตาแก้เคราะห์หรือชะตาร้าย

 

 

ตามหลักการของพระครูพุทธิพงศานุวัตร กระทำโดยพิเคราะห์ดูดวงชะตากำเนิด  และดวงชะตาจร อย่างละเอียด ตามหลักการของโหราศาสตร์  เพื่อหาว่าดวงชะตามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอย่างไร มีอิทธิพลหรือเหตุจากดาวดวงไหนบ้าง มีดวงดาวอะไรที่ทำร้ายดวงชะตาบ้าง  มีตำแหน่งสำคัญใดในดวงชะตาที่ขาดปราศจากกระแสดาวดวงใหญ่ให้การสนับสนุน  ท่านก็จะทำการพิจารณาว่า จะทำการแก้ไขได้เพียงไร จะเสริมดวงชะตาโดยอาจประจุ

ดาวมหาอุจดวงใดอย่างไรลงในดวงชะตาที่เสริมจุดอ่อนนั้นให้ ถ้าพอทำได้ก็จะดำเนินการ โดยทำการจารดวงชะตาที่เสริมแล้วนี้ลงในแผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นตะกั่ว หรือ แผ่นทองคำ ล้อมด้วยเลขมหายันต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามหลักไสยศาสตร์(ในที่นี้คือยันต์พระเจ้า5พระองค์จารล้อมดวงชะตาไว้ทุกทิศ)  เสร็จแล้วก็ต้องทำพิธีการอันสำคัญกึ่งพุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์เพื่ออัญเชิญดาวพระเคราะห์ลงสถิตในตำแหน่งหรือราศีที่ต้องประสงค์นั้น จึงทำพิธีการบริกรรมพระคาถาบูชาพระเคราะห์ 108 คาบเท่ากำลังพระเคราะห์ทั้ง8ดวงเพื่อตรึงดาวพระเคราะห์ลงในดวงชะตาใหม่ซึ่งในพิธีกรรมนี้เจ้าชะตานั้นต้องมาร่วมอยู่ในในพิธีกรรมด้วยอย่างขาดไม่ได้ จากนี้ก็จะนำดวงชะตาใหม่นั้นไปประดิษฐานไว้ในฐานพระพุทธรูป เช่นพระประธานในพระอุโบสถ  พระพุทธรูปประจำวันเกิดของเจ้าชะตา หรือที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษประจำวันเกิดของตน  เป็นต้น แต่สำหรับวิธีของท่านพระครูพุทธิพงศานุวัตรที่ได้รับความนิยมก็โดยการทำเป็นตะกรุดยันต์ต่าง ๆ ไว้ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา ในกุฎีของพระโหราจารย์เอง ซึ่งจะง่ายแก่การทำพิธีกรรมบูชาดวงชะตา และโดยที่วัดย่อมเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นปกติโดยเฉพาะการสวด สาธยายมนต์บทต่าง ๆ เป็นประจำ เป็นการสม่ำเสมอ เป็นต้น จากนั้นชะตาชีวิตก็พอจะหวังได้ว่าจะไม่ร้ายแรงตกต่ำ มักแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุอันร้ายแรง มีสวัสดิภาพความมีเกียรติ์และความร่ำรวยของชีวิต  มีแต่จะดีขึ้น  สำหรับดวงชะตาที่ดีอยู่แล้ว  เมื่อได้รับการเสริม ก็จะดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม  ทั้งนี้โดยที่พิธีกรรมใดที่ทำถูกตามความรู้ความจัดเจนหลักโหราศาสตร์ภาคพิธีกรรมตามตำหรับหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเฉพาะ กล่าวคือผู้รอบรู้แตกฉานวิชาโหราศาสตร์อันสมบูรณ์ครบถ้วน

 

 

                            

          

           ภาพ : นายธนูชัย ขันทอง อดีตข้าราชการบำนาญ ขณะลาดผ้าปูนั่ง เตรียม

           สวดมนต์ในวันธรรมสวนะ   ภาพ   นี้ถ่ายเมื่อวันที่ 24     พ.ย.2550 ก่อนจะ

           เสียชีวิตเล็กน้อย  ธนูชัย ขันทองเป็นตัวอย่างของข้าราชการผู้ประพฤติธรรม

           จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

             

           

            ภาพ : นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ขณะนั่งทำสมาธิ ท่ามกลาง

            พุทธบริษัทปฏิบัติธรรม ณ พระวิหารหลวงพ่อโต ภาพถ่ายวันที่ 31 ธ.ค. 2555

            ท่านเป็นตัวอย่างข้าราชการชั้นสูงของจังหวัดที่นำพาญาติโยมปฏิบัติธรรมใน

            ศาสนาจนได้รับผลเป็นที่พอใจของตนเองเป็นอย่างดี

 

 

 

 

อนึ่งหากญาติโยมคนใดสนใจการสวดมนต์แปลและปฏิบัติธรรมสมาธิ เมื่อใดดวงชะตาเกิดเคราะห์กรรมหรือเกิดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจมีความทุกข์ร้อนด้วยประการต่าง ๆ การไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความสบายใจขึ้นได้ ขอแนะนำให้ญาติโยมไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมหรือวัดไหนก็ได้ ก็จะเป็นวิธีการแก้ดวงชะตาที่ประสบเคราะห์ร้ายได้อีกวิธีหนึ่ง สำหรับวัดมหาพุทธาราม หรือวัดพระโต  ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัดมหาเถรสมาคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ได้มีการจัดให้มีการสวดมนต์แปลและปฏิบัติสมาธิธรรมทุกวันธรรมสวนะ(ทุกวันขึ้น/แรม 8, 14 หรือ15 ค่ำ) เริ่มเวลา 17.00น.เป็นต้นไป ในพระมหาวิหารหลวงพ่อโต ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที โดยมีพระครูพุทธิพงศานุวัตร นำพาญาติโยมปฏิบัติมากว่า 20 ปีแล้ว ทุกวันนี้มีญาติโยมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นิยมมาสวดมนต์กันมากจนล้นออกนอกพระมหาวิหาร การแต่งตัว ชุดขาว หรือชุดสุภาพชนปกติ

 

 

พิธีกรรมในการดูดวงและการเสริมดวงชะตา

 

 

เมื่อท่านต้องการดูดวงชะตา และหรือต้องการเสริมดวงชะตา หรือการต่ออายุให้ดวงชะตาที่มีอายุสั้นฯลฯ  สิ่งที่ต้องนำไปด้วยก็คือ (1.)  ข้อมูลการเกิด ได้แก่ วันที่,  เดือน,  ปีพ.ศ.,  เวลาเกิด,  จังหวัดที่เกิด  (2.)   ดอกไม้ ธุป เทียน ค่าบูชาครูโหราศาสตร์  และ (3.) ในกรณีการเสริมดวงชะตา ให้บริจาคการบุญเพื่ออุทิศแด่ดาวพระเคราะห์เจ้าการในดวงชะตา โดยร่วมทำบุญเสริมดวงชะตาด้วยการบริจาคเงินสร้างศาลาการเปรียญ ซ่อมแซมเสนาสนะมีพระอุโบสถ พระมหาวิหาร กุฎีที่พักสงฆ์ของวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ต.เมืองเหนือ อ.เมือง   จ.ศรีสะเกษ ร่วมสร้างหอระฆัง  ประตูโขง และเสนาสนะ     ถาวรวัตถุ วัดโคกกลาง ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (บ้านเกิดพระครูพุทธิพงศานุวัตร)  ติดต่อ พระครูพุทธิพงศานุวัตรได้ตามนามบัตรต่อไปนี้  

 

 

นามบัตรพระครูพุทธิพงศานุวัตร

พระครูพุทธิพงศานุวัตร

 
อดีตร.อ.พยับ เติมใจ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ผจล.ชท.วัดมหาพุทธาราม
พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

กรรมการผู้ริเริ่มก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต)
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
นามโหราศาสตร์
: ชลัมพุช โหรชนบท
พยากรณ์ชาตาชีวิตคนทุกชาติทุกภาษาทั่วทุกมุมโลกและ

เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยศาสนา สังคม วัฒนธรรม การเมือง ผ่าน
#
http://www.newworldbelieve.net
#
http://www.newworldbelieve.com

               # http://www.facebook.com
               #
http://www.google.com คลิก Phayap Panyatharo
               # email :
fiftheyes@hotmail.com

               # Tel: 088 046 5334  
               # Tel: 098 045 248

มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพา
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ชื่อบัญชี: พระพยับ ปัญญาธโร
บัญชีเลขที่ 343 -1- 05880 – 9

 

 

 

 

ระวัติย่อ พระครูพุทธิพงศานุวัตร 
าก Face Book Phayp Panyatharo(แก้ไขเพิ่มเติม)     

 

                            

                     

 

ภาพซ้ายมือ ภาพ ร.อ.พยับ เติมใจ ถ่ายก่อนหน้าออกบวช ประมาณปลายปี พุทธศักราช 2525

 

ภาพขวามือ ภาพถ่ายภายหลังบวชแล้ว 6 ปี ขณะเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  ศรีสะเกษ(หลวงพ่อ พระเทพวรมุนี (เสน ปัญญาวชิโร) พ.ศ.2531 ในชุดผ้าไหมไทย ที่ทอโดยฝีมือคุณแม่เอง

 

 
พระพยับ ปญฺญาธโร
, ปริญญาโท มธ.-นิดา ก่อนบวชเป็นนายทหารยศ ร้อยเอก กองบัญชาการทหารสูงสุด สนามเสือป่า กทม. ที่ ร.อ.พยับ เติมใจ รู้จักทำกสิณและเตโชกสิณ มาแต่เป็นเด็กอ่อนอายุ 1 ขวบเศษ ๆ ขณะออกบวชเป็นโสด และเนื่องจากมีวิตกและการตรองตรึกอันลึกซึ้งในเรื่องเกรงจะศึกษาธรรมะไม่สำเร็จในชั่วชีวิตนี้มาตลอด  จึงรีบออกบวชแต่ยังหนุ่มโสด บวชมา 31 ปี    เมื่อ 5 ธ.ค.2556 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่พระครูพุทธิพงศานุวัตร ผจล.ชท. วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง   อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   เวลา กว่า 31 ปี ในสถานะนักวิจัยธรรมะ ได้ตั้งใจศึกษาภาคปฏิบัติธรรม และการธุดงค์ ได้ศึกษาวิชา 6 ประการ คือ สมาธิ, กสิณ, วิปัสนา, ฌาน, ปราณ และนิพพาน จนเป็นที่พอใจแล้ว สามารถนั่งทางในได้ ดูคนตายแล้วไปไหน ดูพระภูมิเจ้าที่ ดูภูติ ผี ปีศาจ ยักษ์ ฯลฯ ศึกษาและวิจัยไสยศาสตร์ มีผลงานคือปราบผีปอบ คลายอำนาจปีศาจที่เข้าสิงคน ฯลฯ ได้ทำการบันทึกเอาไว้ในเรื่องศึกษาโลกลี้ลับ และ ประวัติของผม(ประวัติพระพยับ ปัญญาธโร พระผู้มีปกติอยู่ด้วยอิริยาบถ 3 ใน นสพ.ดี)  ในเวบไซต์ของตนเอง 2 เวบไซต์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ ด้วยพลังวิปัสนาญาณ      คือผลของไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ให้การ

 

 

 

ห่มผ้าห่มคลุมศพมา 22 ปีแล้ว

 

ผ้าห่มสีน้ำตาลผืนใหญ่ผืนนี้ เป็นผ้าห่มประจำตัวของหลวงพ่อพระเทพวรมุนี(เสน ปัญญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม และเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ท่านใช้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  เมื่อตั้งศพวันแรกที่กุฏิ ได้ใช้ผ้าห่มผืนนี้คลุมศพท่านไว้ ในแบบที่เห็นในภาพ(ภาพที่เห็นนี้เป็นการจัดฉาก จัดแสดงเหมือนจริงและถ่ายภาพ ณ วันที่ 6 ต.ค.2557) 1 คืน 1 วันกว่าจะเคลื่อนศพไปสู่วิหารหลวงพ่อโต ผ้าห่มที่คลุมศพผืนนี้ ข้าพเจ้าได้เก็บเอาไว้ใช้เอง และใช้ห่มคลุมร่างกายกันหนาวต่อมา จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลา 22 ปีแล้ว 

พระครูพุทธิพงศานุวัตร/อดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ในพระเทพวรมุนี(เสน ปัญญาวชิโร) บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ณ วันที่ 6 ต.ค.2557

 

 

พยากรณ์แม่นยำ พยากรณ์ดวงชะตาบุคคลทั่วโลก พยากรณ์ดวงชะตาเมือง ชะตาประเทศไทย นักการเมืองคนสำคัญ ๆ ทายได้ทุกประเด็นปัญหา แม่นยำแต่ไม่ประหลาด โดยมั่นใจในหลักวิชาแนววิทยาศาสตร์ ดูได้ในเวบไซต์2เวบไซต์ดังอ้างแล้วจากสารบาญโหราศาสตร์ และ เวบบอร์ดโหราศาสตร์ 1 -12 หรือคลิกกูเกิลแล้วคลิกโหราศาสตร์ มีลำดับดวงชะตาบุคคลผู้มารับคำพยากรณ์ในสมุดบันทึก 48 เล่ม ซึ่งรวมดวงชะตาบุคคลอาชีพต่าง ๆและชาวต่างประเทศยุโรป-เอเซีย ถึงลำดับล่าสุด ณ วันที่ 11 ก.ย.2557 ดวงชะตานายกฤตพล เชาว์ศรีกุล เป็นลำดับล่าสุดที่ 17,825 แล้ว  จากผลของวิปัสสนาญาณ ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว รู้ เชี่ยวชาญศาสตร์สาขาต่าง ๆ ตั้งใจนำวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเพื่อสร้างรัฐประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ ได้เขียนบทวิจารณ์ข่าวและเหตุการณ์จากโทรทัศน์ในชื่อเรื่องว่า เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ติดต่อกันมานานจนเข้าปีที่ 16แล้วโดยนำลงพิมพ์ใน นสพ.ดี  ซึ่งต่อมาเป็น ดี(อินเทอเนต) ปัจจุบันยังคงเขียนบทความวิเคราะห์ปัญหาวัฒนธรรมและการเมืองทุกด้าน อันเป็นเหตุให้ได้รับความสนใจจากสถาบันพระพุทธศาสนาระดับสูง มีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก[WBU] เป็นต้น  อันปรากฎในเฟสบุคและเวบไซต์ โดยมีคติว่า นำความคิดไปสู่ความดีงาม    ช่วยนำความคิดของประชาชนและคนทั้งหลายไปสู่ความเป็นเสรีชน สู่ความเสมอภาค ภราดรภาพ และ อิสระภาพ ตามหลักการ liberty equality fraternity ชอบเสรีชน ติดต่อเสรีชนทั่วโลก และต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตย ได้ถ่ายทอดความคิดเหล่านี้ลงไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์  เป็นที่พอใของตนเองในเวบไซต์ตนเอง 2 เวบไซต์คือ http://www.newworldbelieve.net/   http://www.newworldbelieve.com/  แต่ละเวบฯวันนี้มี วิสิตเตอร์กว่า 33,000 คลิกแล้ว(มีผู้อ่านเพิ่มขึ้นอย่างเร็วหลังรัฐประหาร 22 ก.ย.2556)   มีหนังสือพิมพ์ดี (อินเทอเนต)รายคาบ..เล่มล่าสุดคือเล่มที่ 48  ก.ค. 2555มี.ค.2556  ซึ่งมีบทวิเคราะห์เรื่องเด่นหลาย เรื่อง (1.) บทบรรณาธิการ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2555 (2.) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากตุลาการภิวัฒน์ถึงศาลสถิตศรีธนญชัย (3.) เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย และ (4.) ศาสนาสากล : ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาในทะเลอันดามัน  พระเจ้าองค์อวตารองค์ล่าสุดของประเทศอินเดียตายเสียแล้ว [ศรีสัตยา ไสยบาบา ตั้งตนเป็นองค์นารายณ์อวตารของฮินดู ทั้งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ล่าสุดของชาวพุทธ ก่อนตายถูก BBC.และองค์กรเหตุผลในอินเดียเปิดเผยว่าแท้จริงเป็นเพียงนักมายากลที่หลอกลวงประชาชนด้วยมายากลชั้นต้น ๆ เท่านั้นเอง....นี่เป็นการหลอกลวงประชาชนอินเดียและชาวโลกครั้งมโหฬารมาก เป็นพระเจ้าของประชาชนคนโง่เขลาอวิชชาต่างหาก] โอบามาถึง จอห์น  เคอรี่ เยี่ยมพม่า  มุสลิมหัวรุนแรงระเบิดฆ่าทหาร 5 ศพ  แล้วบุกค่าย นย. ฉก.32 นราธิวาสถูกนย.ยิงตาย 19 ศพ ฯลฯ

 

ประวัติพระเครื่อง พระครูพุทธิพงศานุวัตร

 

 

พระเครื่องรุ่น แรกของพระครูพุทธิพงศานุวัตร 3 เนื้อคือ  นวโลหะ  ตะกั่ว และ เงิน  ด้านหน้าเป็นรูปพระครูพุทธิพงศานุวัตร ด้านหลังเป็นรูป หลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ เจ้าคุณพระราชธรรมสารสุธี เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ได้กรุณาเป็นผู้อำนวยการสร้าง เป็นเหรียญรุ่นแรก รุ่นฉลอง พระครู ผจล.รูปแรกของวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง

 

      

 

ภาพบน เหรียญพระเครื่อง ด้านหน้าจารึกว่า  พระครูพุทธิพงศานุวัตร (ร.อ.พยับ)

ผจล.ชท. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพ     ขนาดเท่าของจริง

ภาพล่าง ด้านหลังของเหรียญ รูปหลวงพ่อโต มีอักขระจารึกว่า  หลวงพ่อโต

วัดพระโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง เมืองศรีสะเกษ  พร้อมอักขระ

ลงยันต์ล้อมรอบ ภาพมีขนาดเท่าของจริง

 

 

 

 

 

 

                                                  

ภาพ ตะกรุดลงยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ 
           พร้อมเหรียญพระครูพุทธิพงศานุวัตร รุ่นแรก

ภาพที่ประดิษฐาน ณ อาคารของลูกศิษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธาคนหนึ่ง

         

       

 

 

มีรายงานข่าวมา 2 กรณีแล้ว ดังนี้ 

กรณีที่ 1 นางตั้ว รัคราช  อายุ 81 ปี อยู่โรงงานขนมปัง สมุทรสาคร ตกลงมาจากชั้น 2 ของอาคารที่พักอาศัย เมื่อกลางเดือน ส.ค.2557 คนในรง.ตื่นตกใจมาดู แต่ยายลุกขึ้นเดินได้ เป็นปกติ ไม่เป็นอะไรเลย ได้เดินทางมาเยี่ยมสักการะที่วัดมหาพุทธารามพร้อมครอบครัวลูกหลาน เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2557 เล่าว่ามีพระเครื่องหลวงพ่อห้อยคออยู่องค์เดียวจึงไม่เป็นอันตราย  

กรณีที่ 2 นายธเนศ เมืองชม เป็นคนงานก่อสร้าง ได้บูชาเหรียญพระครูฯไปจากลูกสาวยายตั้ว รัคราช ห้อยคอไว้ วันที่เกิดเหตุเป็นวันศุกรที่ 5 ก.ย.2557  ขณะก่อสร้างอาคารใน กทม.นายธเนศ ตกลงมาจากนั่งร้านชั้นที่ 2 ของตึก แต่ไม่ตกลงตรง ๆ กลับร่อนไปตกตรงที่มีดินเปล่าจึงไม่เป็นอะไรเลย  หากตกลงมาตรง ๆ ใต้นั่งร้าน ต้องถูกเศษไม้เสียบตายแน่ โยมเล่าว่า มี คนงานมาบูชาเหรียญพระครูฯที่ตนมีอยู่จนหมดไปแล้ว(บูชาเหรียญเนื้อนวโลหะไปเหรียญละ309บาท) ดัง !

เขียนบทความนี้โดย

 

 

(ลงนาม)    ลงนามแล้ว

 

 

 

พระครูพุทธิพงศานุวัตร

 

 

 

ผจล.วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง

 

 

 

(ลงนาม)   ลงนามแล้ว

 

 

 

พระราชธรรมสารสุธี

 

 

 

เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจ/รับรอง/ให้คำนิยม

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2557  เวลา  05.39 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นกเอี้ยงบินต่ำ ภาพนี้ได้มาจาก ARKIVE ด้วยความขอบคุณ
              
Thanks a lot to ARKIVE.org.

 
               
 
                บทกวีนิพนธ์นกเอี้ยง 
 
               โอ้เอี้ยงเอ๋ยเคยบินแต่ดินต่ำ               ไม่เหมือนส่ำสกุณาพญาหงส์
               โอ้เอี้ยงเอ๋ยเคยร่อนก็แรมลง               เพียงป่าดงยอดหญ้าชลาลัย

               ไม่เคยเหยียบเยียนฟ้ามหาศาล           แดนพิมานเมฆาเวหาใหญ่
               เป็นทางเที่ยวพญานกผกโผนไป         เหลือวิสัยดั่งเอี้ยงจะเมียงมอง

               พู้นคือเผ่าภูติฟ้าปักษาสวรรค์             อันไพเราะเสนาะสนั่นนภาผอง
               อาตมภาพมาพลันตามครรลอง           อริยสัจประเสริฐต้องคะนองธรรม ฯ
 
               □ จาก บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก ใน www.newworldbelieve.com 
                   ภาคกวีนินธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก 

เปิดประตูใหญ่

เอกสารชุด บทสรุปของชีวิต เมื่ออายุเต็ม 70 ปีของข้าพเจ้า
หมวดที่ 1 โหราศาสตร์
ชุดที่ 1
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์ พิมพ์ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 พระครูพุทธิพงศานุวัตร  ผจล วัดมหาพุทธาราม ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

ชุดที่ 2 ความสำคัญในทัศนะโหราศาสตร์ เรื่องฤกษ์ หมายถึงเวลาที่จะทำการ โดยเฉพาะการงานสำคัญสุดยอดของสังคมหรือบุคคล เช่นฤกษ์การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ที่รู้จักกันว่าดวงประเทศไทย ฤกษ์การเคลื่อนทัพ(ซึ่งจะต้องเป็นฤกษ์ชัยชนะข้าศึกสถานเดียว แม้กระทั่งฤกษ์การเคลื่อนมวลชน ฤกษ์สร้างบ้าน อาคารใหม่ ฤกษ์ตั้งเสาเอกอาคารบ้านเรือน หรือบ้าน หรือที่ทำงาน ฯลฯ ในยุคปัจจุบัน มีการศึกษาโหราศาสตร์เชิงสถิติ ในประเทศตะวันตก ซึ่งเป็นคริสต์ที่ได้มีการล่าล้างแม่มดเลยไปถึงนักพยากรณ์และเผาตำราโหราศาสตร์ทิ้ง จนเป็นดินแดนที่ว่างไปจากโหราศาสตร์นับพันปีตามอายุของศาสนาคริสต์ บัดนี้ได้กลับมารื้อฟื้นวิทยาโหราศาสตร์ขึ้นมาอย่างเร็วมาก ในเรื่องฤกษ์จึงปรากฎว่าราชวงศ์กษัตริย์ต่าง ๆ พากันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เฃ่นฤกษ์ที่สมเด็จพระราชินีเบียทริกซ์ แห่งเนเธอแลนด์ทรงสละราชสมบัติและเจ้าชายวิลเฮม อเล็กซานเดอร์ ทรงเสวยราชแทนพระราชมารดา ถูกกำหนดในวันเดียวกัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งเหตุผลทางโหราศาสตร์ในเรื่องฤกษ์ก็คือ ขณะนั้นดาวอาทิตย์(๑)ซึ่งเป็นดาวที่มีความหมายถึงอำนาจ ดาวประจำกษัตริย์ กำลังโคจรอยู่ในราษีเมษ ในตำแหน่งมหาอุจ กำลังรุ่งโรจน์อย่างที่สุด หากกระทำการในวันนั้นย่อมส่งผลดีที่สุดแก่กษัตริย์ ก่อนหน้านี้ 5 ปี ก็มีเจ้าชายจิ๊กมี วังซุก แห่งภูฏาน ก็กำหนดขึ้นเสวยราชย์ในช่วงที่ดาวอาทิตย์จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เช่นเดียวกัน ในเรื่องสำคัญ ๆ ในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ยังมีความนิยมผ่าตัดคลอดบุตร เพื่อให้บุตรกำเนิดออกมาในดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่ มีการศึกษา  ร่ำรวย อายุยืน ได้เป็นใหญ่เป็นโต นิยมการวางฤกษ์สร้างโบสถ์ วิหาร อาคารสถานที่ และพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นพิธีกรรมต่ออายุให้คนป่วย เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การวางฤกษ์ต้องกระทำโดยโหราจารย์ผู้รอบรู้อย่างแท้จริง เท่านั้น มิฉะนั้นก็จะเป็นการเสี่ยง หรือไร้ประโยชน์ในทางการให้ฤกษ์

 

ชุดที่ 3 สารบาญค้นดวงชะตา
ชื่อของท่านอาจจะอยู่ในนี้  คือสารบาญค้นดวงชะตา 48 เล่ม จำนวน 17,825 ดวงชะตา ตั้งแต่เลขที่ 1 (เริ่มเล่มที่ 1) วันฝนดาวตก 17 พ.ย.2541  เลขที่ 2 จุฬาวัฒน์ คำอุดม ถึง เลขที่ 17,825 (เล่มที่ 48) กฤตพล เชาว์ศรีกุล วันที่ 11 ก.ย. 2557 

 

หมวดที่ 2 วัฒนธรรม
ฃุดที่ 1 ประเด็นข้อสังเกตการปรับตัวและการแปรเปลี่ยนของวัฒนธรรมโลก จากยุคเก่ามาเป็นยุคใหม่ ศึกษาจากกรณีวัฒนธรรมอเมริกา และญี่ปุ่น แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ บริหารวัฒนธรรมไทยในเชิงการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ทันสมัยทันยุค

 

หมวดที่ 3 ศาสนาสากล
ชุดที่ 1 ศาสนาหมายถึงความคิด  และเป็นความคิดเก่าที่เกิดขึ้นในยุคที่มนุษย์ไร้อารยธรรม แท้จริงศาสนาเป็นเพียงวัฒนธรรมเก่า ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้ในยุคสมัยที่คนยังป่าเถื่อนและไร้อารยธรรมอยู่(เช่นฮินดู พราหมณ์ เทพเจ้า ปีศาจ ที่ยังใช้ได้ในอินเดียโบราณ มาถึงคนส่วนใหญ่ในอินเดียปัจจุบันนี้ เป็นต้น)  เมื่อมาถึงยุคอารยธรรมที่สูงขึ้นเช่นปัจจุบันนี้(ยุคนี้คือยุคที่มนุษย์รู้วิทยาศาสตร์และรู้สัจธรรมชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ยุคศาสนาเก่ามนุษย์ไม่รู้วิทยาศาสตร์และมีการเรียนรู้รู้สัจธรรมชีวิตด้วยความเชื่อและด้วยเหตุที่เกิดจากความโง่เขลาไม่รู้ความจริง แต่รู้เอาจากเพียงความเชื่อ เพียงเพื่อบำบัดความกลัวชั่วครู่ชั่วยามอย่างไร้เหตุผล) เราควรมองศาสนาอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เอง แนวคิดศาสนาที่ทันสมัยควรจะเป็นอย่างไร ศาสนาคือธรรมชาติ แนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ นั่นคือแนวคิดเดียวที่นำหน้ายุคนี้ แต่จะทำความเข้าใจอย่างไร กับความเชื่อที่ล้าหลังของศาสนาพุทธบางเรื่องบางกรณี(เช่นแนวคิดที่หลงตัวตน สำคัญผิดว่าตนเป็นอรหันต์แล้วไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย บ้าง  ปลงอายุสังขารแล้วเข้าไปอยู่ในโลงศพ ที่เจาะรูอากาศเอาไว้บ้าง เป็นต้น เชื่อว่าพระอรหันต์จะต้องติดต่อกับพญานาคใต้พิภพได้ เป็นต้น ) แท้จริงชาวพุทธไทยควรละแนวคิดอื่นเสียทั้งหมด มาศึกษาแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุแต่เพียงแนวคิดเดียว นั่นคือศาสนาธรรมชาติ ศาสนาจึงจะเป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์สังคมได้ ไม่ไร้ประโยชน์อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้

 

หมวดที่ 4  การเมือง
ชุดที่ 1 ประเด็นปัญหาการเมืองไทยไร้ทิศทางเพราะคนไทยไม่เข้าใจการเมือง แท้จริงทฤษฎีการเมืองทุกทฤษฎีมาจากหลักการของศาสนา  ทฤษฎีการเมืองแบบเก่า ๆ ก็มาจากหลักการศาสนาแบบเก่า ๆ จึงเป็นการเมืองแบบล้าหลัง ตามไปกับความเชื่อที่ล้าหลังของทฤษฎีศาสนาเก่า ๆ ไปด้วย  ในเมื่อเรา โลกมีแนวโน้มการเมืองไปสู่ทิศทางของมวลมหาประชาชนเป็นใหญ่ หรือ ประชาธิปไตย  แต่คนพุทธไทยก็ยังไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยมาจากไหน ก็เพราะนับถือศาสนาพุทธแบบล้าหลังนั่นเอง ส่วนคนอเมริกา ยุโรป การเป็นประชาธิปไตยของคนในพื้นโลกแถบที่เจริญสุดยอดนั้น นั่นแหละบอกถึงคนที่เข้าใจหลักศาสนาพุทธตรงที่เป็นแก่นความคิดที่แท้จริงสำหรับยุคนี้  พวกเขาเป็นชาวพุทธที่แท้จริง   คนประชาธิปไตยคือชาวพุทธยุคใหม่ พวกเขาจะประกาศว่าเป็นเสรีชน  ที่พอใจกับคำว่า Liberty Equality  Fraternity ไม่เคยประกาศว่าเป็นชาวพุทธ แต่เนื้อหาของคนอเมริกัน ยุโรป และคนในประเทศที่ชื่อว่า ประชาธิปไตยในโลกซีกประชาธิปไตยนั้น  คือชาวพุทธที่แท้จริง คนพุทธปลอม ๆ คือคนไทย คนลาว เขมร พม่า ที่อ้างว่าตนเป็นชาวพุทธในปัจจุบันนี้นั่นเอง เป็นพุทธที่ล้าหลังและนำไปสู่การเมืองที่ล้าหลังไปด้วย การเมืองไทยจึงไม่เคลื่อนพ้นไปจากวงจรเก่า ๆ ไปได้ 

 

หมวดที่ 5 หมวดประวัติบุคคล 
ชุดที่ 1 ดูประวัติเดิมที่เคยบันทึกเอาไว้แล้วใน นสพพ.ดี 16 ตอน มองประวัติชีวิตข้าพเจ้าเอง วัยเด็กทารก วันนั้นยังไม่รู้จักการสวมใส่เสื้อผ้า พี่เลี้ยงนำไปวางไว้บนแป้นหูกทอผ้า หันไปทางทิศตะวันตก พอดีตะวันเย็นกำลังจะตกดินลงไป ได้เกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร ลูกแดง ๆ  ก็มองดู แล้วไม่ยอมละสายตาไป เป็นการเพ่งดูดวงตะวันที่ขณะนั้นกำลังเลื่อนตกคล้อยเรี่ยยอดไม้ลงไปทางตะวันตก ไม่กระพริบตา จนตะวันลับหายไป ค่ำมืด คนเอาวัวควายเข้าคอก  ต่อมาอีกหลายสิบปี จึงเรียนรู้ว่านั่นเป็นการทำเตโชกสิณ   

หมวดที่ 6 นิทานธรรมะ นิทานที่แต่งขึ้นใหม่ในยุคนี้

ชุดที่ 1 สงครามเลือดต่างสี หรือ มานุสสาสุรสงคราม สงครามมนุษย์-ยักษ์  เป็นจินตนาการที่ย้อนยุคไปถึงสม้ยก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้านามว่า โกนาคมโนพุทธเจ้า  ยุคที่ยักษ์เจริญด้วยวิชาการต่าง ๆ ไม่แพ้ยุคปัจจุบันนี้ มีวิทยานิพนธ์สุดยอดวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ปูเชทะละฟาโร เมืองอุสสิน เรื่อง  นามธรรมส่วนละเอียดพิสดาร : การพิจารณาเลือกวงจรบางชนิด และการจุดระเบิดสลายฉนวนปฏิกริยาลูกโซ่ ซึ่งในสมัยนั้นผมเกิดเป็นเจ้าชายลูกกษัตริย์มนุษย์ ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จนเข้าใจทะลุปรุโปร่ง จึงทัดเทียมพอปะทะกับมหายักษ์สุเลศวร ได้

 

 

หมวดที่ 7 กวีนิพนธ์ 

 

ผมเขียนบทกวีนิพนธ์ได้เองโดยอัตโนมัติ เพราะการที่ผมเขียนบทกวีเรื่องแรกนั้นผมไม่ได้ตั้งใจเขียน เพียงนึกอยากเขียน ก็ลองดู แล้วมันก็เขียนไปได้คล่อง ๆ ก็เขียนไปได้ถึง 200 บท บทแรก ๆ ส่งไปออกวิทยุยานเกราะ ให้อิทธิเทพ รอดพึ่งผา นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย อ่านออกอากาศตอนดึก ๆ แล้วส่งต่อไปเป็นระยะ ๆ ตั้งชื่อว่า เถลิงรัฐรัตนโกสินทร์ศก 200 พุทธศักราช 2525(200บทกวี 200ปีรัตนโกสินทร์) เขียนยาวถึง 200 บทโคลงสี่สุภาพ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความชื่นชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาร์ค ที่ทรงเสด็จทอดพระกฐินในปี พ.ศ. 2525 ก่อนที่ผมจะออกบวช 1 ปี  หลังบวชผมเขียนบทกวีอีกหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่อง บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก หรือ คีตกวีแห่งดงลำดวน(ศรีสะเกษ)  เขียนเป็นกลอนแปดสุภาพ  เมื่อผมได้เรียนบาลีจบ โดยครูสอนเป็นเจ้าคณะจังหวัด(คือหลวงพ่อพระเทพวรม นี เสน ปัญญาวชิโร) ผมลูกศิษย์เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เปิดชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ แต่เรียนและสอนกันสองต่อสอง เรียนไปด้วยเถียงกันไปด้วย (ผมถามท่านว่าทำไมพ่อครัวจึงเอาข้าวสุกไปหุง ทำไมไม่หุงข้าวสาร ท่านหัวเราะ คือประโยคแบบที่ว่า  สูโท โอทนํ ปจติ โอทนํ เป็น กรรมของ กริยา ปจติ ลงทุติยาวิภัติ  แปลว่า ข้าวสุก) ตั้งประเด็นขึ้นเถียงกันไปนอกเรื่องจนหมดชั่วโมงไปก็มี  จนครบ 7 เดือนจบหลักสูตร ท่านว่าผมได้เปรียญ6ประโยคแล้ว และให้ผมแบกพัดเปรียญ6ไปร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงสมณศักดิ์อีก8รูป ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย วัน 5 ธันวามหาราชปีนั้น ผมก็เขียนกวีบาลีถวายท่านไป 2 บท บทที่ผมชอบมากก็คือ  อาเศียรวาทราชสดุดี วันเกิดในหลวง   ที่เริ่มต้นว่า หิตาย สพฺโลกสฺส   ปญฺญาเสฏฺโฐ วโร พทฺโธ    ฐิโต มคฺคเผลสุ โย   วนฺเทหํ โลกนายกํ    ภูมินาโค มหาวีโร   ภูมิเตโชมหานาโถ    ภูมิพโลมหาราชา     ราชหํโส วิลาสิโน   หิตาย สพฺพภูตสฺส     ราชาเสฏฺโฐ มหุตฺตโม  นั้นแหละครับ  ที่ผมอยากพูดถึงก็คือ คราวขึ้นไปจำศีล อดข้าวอดน้ำ 7 วัน บนเพดาลอุโบสถ วัดโนนน้อย ปี 2531 นั้น ผมได้เกิดปฏิภาณอันยิ่งใหญ่ จนสามารถขับกลอนสำนวนอิสาน อันคล้ายคลึงกาพย์ขอฝนสำนวนเดิมของอีสาน เป็นคำขอฝนจากพระอินทร์ได้  เย็นวันที่ 3 นั้น ผมเห็นพระอินทร์ขี่เมฆมาจากขอบฟ้าด้านตะวันตก ก็เอื้อมมือไปจะจับเอาพระอินทร์มาถามเรื่องที่ฝนแล้ง  พระอินทร์หายตัวมาปรากฎบนเพดานอุโบสถใกล้ ๆ ผม ๆ ถาม ทำไมฝนไม่ตก ดินก็แห้งแล้งเช่นนี้  พระอินทร์ไม่ตอบแต่นัยเนตรมีน้ำตาไหลหยดย้อย  แล้วชั่วครู่ก็หายไป  พอ2ทุ่มเศษ ๆ ลมก็พัดมา เป็นพายุ มีนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร์ เทพบุตร เทพธิดาแบกเมฆลอยตามกันมาเหลื่อนกล่น นำเมฆฝนมาตกเหนือหลังคาอุโบสถที่ผมจำศีลอยู่นั่นเอง  ผมก็เริ่มอ่านกาพย์ขอฝนขึ้น และอ่านไปเกือบทั้งคืน  ฝนก็ตกทั้งคืน รุ่งเช้าน้ำเจิ่งนองทุ่งนาขาวโพลนเป็นทะเลไปหมด   บทกาพย์บทนี้แหละ ที่ผมถือเป้นบทกวีอีกบทหนึ่งของผม ที่ขอจารึกเอาไว้พร้อมประวัติของมัน ดังกล่าว  ต่อมาผมรังเกียจสำนวนกวีเก่า ๆ แบบอมาตย์ เจ้าขุนมูลนาย  ผมก็เขียนในรูปแบบใหม่ เป็นบทกวีแห่งเสรีภาพ เอาเนื้อเรื่องเป็นหลัก ไม่คำนึงรูปแบบและคำสัมผัสนอก ใน แบบเดิมอีก  และรวมไปถึงข้อเขียนในเฟสบุ๊คของผมที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแปลไทยตามไป ด้วยครับ มีลีลาเป็นบทกวีเสรีภาพนี้ไปเลย นี่คือบทกวีใหม่ ของโลกใหม่  เขียนด้วยความเข้าใจความหมายของคำว่า  กวีที่แท้จริง   

 

หมวดที่ 8 การเทศน์ บรรยายธรรม การพูด การปราศรัย หรือการปาฐกถาของผม แนวธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือหน้าที่

 

ชุดที่ 1 การเทศน์บทเริ่มต้น ให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมในพระวิหารหลวงพ่อโตฟัง เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2557 เรื่องธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือหน้าที่

 

ชุดที่ 2 กัณเทศน์ครั้งที่ 2 ให้ครูนักเรียน ร.ร.วัดพระโตฟังเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2557 ณ ศาลาพุทธธรรม วัดมหาพุทธาราม เรื่อง ธรรมะคือธรรมชาติ

 

ชุดที่ 3 การเทศน์ครั้งที่ 3 ให้ครู-นักเรียน รร.วัดพระโตฟังเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2557 ณ ศาลาพุทธธรรมเรื่องธรรมะธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างพวกเราและสรรพสิ่ง

ชุดที่ 4  การปราศรัยต่อญาติโยมผู้มาทำบุญตักบาตร ครั้งที่ 4 ณศาลาพุทธธรรม เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2557 เรื่อง สัจธรรมเกี่ยวกับธรรมะคือธรรมชาติ 

 

 

 

หมวดที่ 9  เก็บตกจาก ศึกษาโลกลี้ลับ ฯลฯ  

 

ชุดที่ 1  ศึกไสยศาสตร์  การร้องขอของลูกสาว(ผู้ที่ไม่เคยเห็นหน้าตา ได้ยินแต่เสียง) ว่าพ่อเป็นพระอย่าได้ทำลายชีวิตเลย จะทำให้พ่อเสียความเมตตาจิต

 
 
 
 My Temple. We manage it to be a temple for all. Every one could come and see . My Temple includes the two websites:
www.newworldbelieve.com,www.newworldbelieve.net and facebook.com Phayap Panyatharo, Nantasarn Sisalab, Somjitr Korptosatham and Patchara Korptosatham.  In its early targets, we think about a newworld Buddhism and ofcourse newworldbelieves. But what we mind is the people. The people should have their temple which could be called My Temple. The people comes to be delighted for the people need not pay. This is a free temple for all. The people could get everything as well as they could get from any temple in the world. Let’s try.      
วัดของฉัน เราตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นวัดสำหรับทุกคน ทุก ๆ คนสามารถเข้ามาดูเยี่ยมชมได้ วัดของฉัน รวมเอาเวบไซต์สองเวบไซต์คือ www.newworldbelieve.com ,
 
www.newworldbelieve.net และ เฟสบุค Phayap Panyatharo พร้อมเพื่อน ๆ ที่รัก มี นันทสาร สีสลับ, สมจิตร  กอปรทศธรรม และ พัชรา กอปรทศธรรม เป็นต้นไว้ด้วย. เป้าหมายต้น ๆ ของเรา คิดว่าเป็นเรื่องพุทธศาสนาสำหรับโลกใหม่ และแน่นอนเป็นเรื่องความเชื่อใหม่ แต่สิ่งที่เราเอาใจใส่ก็คือประชาชน ประชาชนควรจะได้มีวัดของพวกเขา วัดที่พวกเขาเรียกได้ว่า วัดของฉัน ประชาชนมาวัดแล้วมีความยินดีสบายใจ เพราะไม่จำเป็นต้องจ่าย นี่คือวัดที่ให้เปล่าแด่ทุก ๆ คน ประชาชนสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากวัดนี้ได้พอ ๆ กับเอาจากวัดอื่น ๆ ทั่วโลกได้   มาลองทำดูครับ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
          Who is fighting for Thailand's democracy ?
          It's the red shirts whom I praise. Yes, I praise them. And love them with all my heart.
        
         ใครกันเล่าที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทยกันอยู่?
         พวกเขารือคือ เสื้อแดงนั่นไง คนที่ฉันยกย่องบูชา และรักสุดหัวใจของฉัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           บันทึกภาพประกอบชีวิตเยาวัย 

 

 

ภาพนี้ถ่ายจากกล้องมือถือ ฝีมือของข้าพเจ้าเอง ขณะไปบุญกฐิน ที่บ้านเกิด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 12.24 น. ถ่ายจากรั้ววัดบ้านโคกกลางน้อย ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เห็นทุ่งนาและอุโบสถวัดโคกกลางใหญ่ อยู่ไกลไปประมาณ 10 เส้น(ภาพซ้ายมือ) อันเป็นถิ่นบ้านเกิดหรือมาตุภูมิของข้าพเจ้า ตอนบวชใหม่ มาเป็นรักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดนี้ ข้าพเจ้าเคยคิดจะรวม 2 วัดนี้เข้าเป็นวัดเดียวกัน โดยหาทุนซื้อที่ดินที่กั้นวัดทั้งสองอยู่เท่านั้นเองก็จะเป็นวัดเดียวกันได้ ในบริเวณกลางทุ่ง(ขวามือ)ที่เห็นต้นยางใหญ่ยืนโด่เด่อยู่นั้น สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.2-3 นี่แหละ(ถอยหลังไปประมาณ 60 ปี) เคยมีต้นมะตูมต้นสูงชะลูดต้นหนึ่งขึ้นอยู่ มันเป็นต้นไม้ในประวัติความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า เพราะในเวลาดังกล่าวนั้นวันหนึ่ง ในฤดูแล้ง ข้าพเจ้าได้ท่องเที่ยวไปคนเดียวและได้พบต้นมะตูมต้นนั้น มันมีลำต้นตรงกลมและสูงมาก ผิดมะตูมทั่ว ๆ ไป มันมีกิ่งเล็ก ๆ สั้น ๆ ขึ้นรอบตัวมันตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปถึงปลายยอดของมัน และเต็มไปด้วยหนามอ่อน ๆ ดูเหมือนว่าข้าพเจ้าแปลกใจที่ได้เห็นต้นมะตูม เหมือนดังไม่เคยเห็นมาก่อน จึงยืนมองดู แล้วบังเอิญเห็นที่ปลายยอดของมันมีลูกมะตูมอยู่ลูกหนึ่ง กำลังสุกเหลืองอร่าม มีเพียงลูกเดียวเท่านั้น มันกลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างใหญ่หลวง ให้ข้าพเจ้าปีนขึ้นไปเอาลูกมะตูมนั้น แม้ว่าจะอยู่ถึงยอดตูมที่สูงถึงเรี่ย ๆ ยอดมะพร้าวก็ตาม เหตุที่ชอบปีนต้นไม้อยู่แล้ว ก็อย่างไม่ลังเลใจข้าพเจ้าก็ก้าวเข้าไปหามันและเริ่มโอบกอดมัน(อย่างที่ข้าพเจ้าเคยโอบกอดต้น

 

 

                    มะพร้าว ต้นตาล) ทั้ง ๆ มีหนาม ค่อย ๆ แหวกกิ่งหนามปีนขึ้นไป ไม่ช้าก็พบบริวารที่

 

 

พิทักษ์รักษามันคือพวกมดแดง ออกมาดักต่อต้านศัตรูของมัน ซึ่งข้าพเจ้าควรจะคิดได้และถอยกลับลงมาเสีย แต่ก็ไม่ ข้าพเจ้าไม่ถอยปีนต่อไปค่อยแหวกกิ่งมันขึ้นไป

 

 

อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเสียเลย จนที่สุดถึงยอดตูม ตรงที่เห็นลูกตูมเหลือง ๆ นั้น และพบลูกมะตูมลูกนั้น มันเหลืองเข้มทั้งลูก อันแสดงถึงแก่จัดเต็มที่แล้ว ไม่ช้าข้าพเจ้ารีบเด็ดขั้วมันออกมาถือไว้ในมืออย่างผู้พิชิต แล้วมองเหลียวไปรอบ ๆ เห็นวัดโคกกลางใหญ่ (ขณะนั้นยังไม่มีวัดโคกกลางน้อย) เห็นหลังคาบ้านข้าพเจ้า เห็นทุ่งรอบ ๆตัวกว้างใหญ่ไพศาล แต่แห้งแล้ง เห็นแนวลำห้วยกุง ทอดจากบ้านอี่หล่ำไปจนสุดบ้านโคกกลางใหญ่ เห็นอะไรมากมาย ที่น่าดูน่าชมจากมุมมองที่สูง แต่ข้าพเจ้าจะช้าอยู่ไม่ได้เสียแล้ว เพราะขณะนั้นพลมดแดงแห่กันออกมาเป็นเส้นสาย เข้าประชิดติดเนื้อตัวข้าพเจ้าเข้าแล้ว จะทำอย่างไรกับลูกมะตูม ? โยนเถอะนะ ดินนุ่มอยู่หรอก ไม่แตกแน่ ๆ ก็โยนมะตูมลงไป มะตูมก็ตกลงดินนุ่มไม่บุบสลาย นอนนิ่งอยู่ตรงนั้น เหลือข้าพเจ้า บัดนี้จะต้องถอยหลังลงไปช้า ๆ แต่แล้วก็ได้พบว่าขาลงไม่ง่ายเหมือนขาขึ้นเสียแล้ว มดแดงเข้ามารุมกัดหู หัว ตัวของข้าพเจ้า เต็มไปหมด หนามมะตูมก็ปิดกั้นทางลงไว้อย่างหนาแน่น เหมือนพลรบฝ่ายข้าศึกห้อมล้อมเข้ามาจะเอาชีวิตข้าพเจ้าเสียให้ได้ และใจหายเมื่อมองลงไปเห็นพื้นดินอยู่ลิ่ว ๆ คิดว่าเหลือเส้นทางอีกไกลเหลือเกินกว่าจะลงถึงพื้นดิน แต่ขณะนั้นแม้ข้าพเจ้าจะยังเยาว์วัยแต่ก็ไม่อ่อนความคิด คิดว่ามดแดงกัด หนามตูมข่วน อย่างไร ๆ เราก็ไม่ตาย แต่ถ้าเผลอปล่อยมือเสียแล้วต้องตกต้นมะตูมตายแน่ ๆ จึงได้หลักยุทธศาสตร์นี้เอาชีวิตรอดมาได้ ค่อย ๆ แหวกกิ่งมะตูมออกทีละกิ่ง ๆ เปิดช่องทางถอย ค่อย ๆ บุกเบิกไป แม้ลงได้ทีละคืบ ๆ โดนข่วนโดนกัดไปทั่วตัวก็ไม่พร่ำบ่น ในคราวนั้น ชีวิตต่อสู้บนต้นมะตูมเริ่มเวลาเพล ได้ยินเสียงกลองเพล คราวที่ลงมาถึงพื้นดินรอดปลอดภัยนั้นแดดอ่อนตะวันรอนลงแล้วประมาณ 15 นาฬิกาเศษ ๆ ไม่มีใครมาพบเห็นหรือรู้เรื่องราวการผจญภัยของข้าพเจ้าครั้งนี้เลย นอกจากข้าพเจ้าและต้นมะตูมต้นนั้น เป็นการรบที่ทรหดถึง 4 ชม.เป็นอย่างน้อย แต่วันนั้น ข้าพเจ้าได้ออกไปตามหาต้นมะตูมต้นนั้นที่กลางทุ่งดังกล่าวในภาพ โดยคิดจะถ่ายรูปมันเอาไว้ในแฟ้มประวัติชีวิตตนเอง แต่ไม่ปรากฏว่ามีต้นมะตูมอีกต่อไป รู้สึกเสียดาย ที่มาช้าไปแล้ว จึงได้แต่ภาพท้องทุ่งนากว้างใหญ่ข้าวเขียวขจีมาแทน    เคยบันทึกเอาไว้แล้วในประวัติของข้าพเจ้า พระพยับ ปัญญาธโร พระผู้มีปกติอยู่ด้วยอิริยาบถ 3 ใน หนังสือพิมพ์ดี เล่มแรก ๆ  

 

 

พระครูพุทธิพงศานุวัตร บันทึกเอาไว้ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            เอกสารชุด บทสรุปของชีวิต เมื่ออายุเต็ม 70 ปีของข้าพเจ้า
            หมวดที่ 1 โหราศาสตร์
            ชุดที่ 1 หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจอิทธิพลดาวพระเคราะห์ต่อชีวิตมนุษย์ พิมพ์ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง 
            จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 พระครูพุทธิพงศานุวัตร  ผจล วัดมหาพุทธาราม ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                   ดอกกล้วยไม้ในวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ถ่ายภาพเมื่อ 29 ก.ย.2557

 

 

 

 

            อนิกฺกสาโว กาสาวํ โย วตฺถํ ปริทเหสฺสติ  อเปโต ทมสจฺเจน. น โส กาสาวมรหติ.

          โย จ วนฺตกสาวสฺส. สีเลสุ สุสมาหิโต.     อุเปโต ทมสจฺเจน, ส เว กาสาวมรหติ.

          คนใด ใช่ผู้กิเลสดังน้ำฝาดอันออกแล้ว    ไปปราศแล้วจากความทรมานและสัจจะ

          จักนุ่งห่มผ้ากาสาวะ คนนั้นย่อมไม่สมควรผ้ากาสาวะ  ส่วนว่าคนใด พึงเป็นผู้มีกิเลสดังน้ำฝาด

          อันคายแล้ว    ตั้งมั่นดีแล้วในศีลทั้งหลาย เข้าถึงแล้วด้วยความทรมานและสัจจะ

          คนนั้นแล ย่อมควรผ้ากาสาวะ.

             จาก กรม-วชิรญาณวโรรส, ธรรมวิจารณ์ พิมพ์ครั้งที่ 20/2501 “คาถาธรรมบทแปลหน้า 9

 

 

 

 

 

 

          Ω  แฟ้ม: พิธีกรรมเสริมดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์โดยทฤษฎีของพระครูพุทธิพงศานุวัตรฉบับขึ้นเวบสมบูรณ์

 

                                                                    

                               

 

 

 
รวมทุกความคิดเห็นทุกบทความจากเวบไซต์นี้

นสพ.ดี เล่มที่ 49
นสพ.ดี เล่มที่ 48
บทกวีการเมืองจากวัดพระโต
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วย ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ไม่ซื่อตรงต่อสถาบัน FB:Phayap Panyatharo
รัฐประหาร22พ.ค.2557 16.30น.
นามธรรมและประชาชนจะลงโทษองค์กรอิสระ
บันทึกมติปชป.ให้สส.ลาออก ถึง ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
พล.อ.เปรม มีข้อสงสัยไม่จงรักต่อสถาบันกษัตริย์ FB Phayap Panyatharo
องค์กรอิสระตัดสินนายกปู 7-8 พ.ค.2557จาก FB Phayap Panyatharo
กรณีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 3 บทสรุป)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้(บทแทรกที่ 1-2)
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่รับใช้
วันแจ้งความแห่งชาติ 1 เม.ย. พุทธศักราช 2557
สรุปประเทศไทยวันนี้
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2556 ท่านจะต้องเรียนรู้ไปมากกว่านี้อีกเยอะเลย
ประเทศไทยวันนี้มีคำถาม ????
ข้อคิดจากการตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญล้ม พรบ.กู้เงิน 2ล้านล. ของรัฐบาล
เวบไซต์ของเราถูกบลีอก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไปกราบสมีสุวิทย์ ๆปิดรีดวอยซ์ทีวีแสนบาทก่อนกลับ
ศาล เมื่อไม่สถิตยุติธรรม ก็เป็นปาราชิก
วันมาฆะบูชา ยุทธศาสตร์ในศาสนา
สมชัย ศรีสุทธิยากร คนเถื่อนแห่งองค์กรเถื่อนโดยรัฐธรรมนูญเถื่อน
รัฐบาลโดย ศอ.รส.เตรียมจับสุเทพ
ม็อบสุเทพ-ประชาธิปัตย์ เป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวสุด ๆ เอารัดเอาเปรียบสังคมไทยอย่างไร้ความละอายใจ โดยถูกครอบด้วยอวิชชาความโง่เขลาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
อย่าลืมพรรคปชป.ไม่มีฐานะที่แท้จริงในระบอบประชาธิปไตย
สุเทพ-อภิสิทธิ์ทำปชป.พังเรียบ ใครจะกอบกู้?
สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร
บทวิเคราะห์สื่อไทย
บันทึกประเทศไทยวาระ ที่ 2 ในหลวงกับม.7
สดุดี 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
บันทึกประเทศไทย 1-3 พ.ย.2556 กบฏสุเทพ เทือกสุบรรณ
คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย.2556
อะไรเป็นอะไร วันที่ 12 พ.ย.2556? ปัญหาโพธิรักษ์และ กองทัพธรรม
ระวังคิดล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีโทษถึงกบฎ เด็กศรีสะเกษหยาบคายไร้การสร้างสรรค์ตามแบบพรรคประชาธิปัตย์ การกลับมาของแดงทั้งแผ่นดิน
ร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ฉ.วรชัย เหมะ ถูกแปรเป็นนิรโทษกรรมสุดซอย
ม็อบสามเสนแปรเป็นม็อบราชดำเนิน ต้องการอะไร?
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้...อ่านไทยป.4 บทบาทที่น่าเหมาะสมขององค์กรเถื่อน ม.30 กรรมต่างกันสุดขั้วเอามารวมได้อย่างไร นิรโทษฯ
อาลัยสายัณห์ สัญญา
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้นายธนาอภิปราย ดร.ฆิกเมฆ เฉลย (3)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ นายเชน เทือกสุบรรณ นักเลงโตในสภา (2)
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ดูดี ๆ มาธาดอร์ปชป.- สิงห์ปชป.ตายไหมครับ?
[ทบทวน]ป่าเถื่อนตีโซ่ตรวนผู้ต้องหาได้อย่างไร ระบบศาลไทยล้าหลัง ป่าเถื่อน ยังไม่รู้แก้ไขเสียที
ล้อมกรอบประชาธิปัตย์วันนี้ ดูดีๆ ไม่เข้าใจฐานะตนเองต้องสั่งสอน- มาธาดอร์ปชป.-สิงห์ปชป.สิ้นชื่อ
สภาของประชาชนกับสมาชิกสภาฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจฐานะตนเองในระบอบประชาธิปไตย สุดถ่อยในรัฐสภาไทย
พรรคประชาธิปัตย์ต่อต้านนิรโทษกรรมประชาชนผู้ถูกกลั่นแกล้งจากรัฐบาลตนเอง
ประเด็นรัฐธรรมนูญโจร เพียงอ่านภาษาไทยให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
ม.68 กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตลก.รธน.ไร้วุฒิภาวะ
ผู้พิพากษาจิตป่วยมีด้วยหรือ? ม.68กับภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พรรคที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแก่ประชาชนไทยคือพรรคประชาธิปัตย์
หมอนี่ มาจากไหน ประชาชนรู้จักหรือเปล่า?
หน้ากากขาวในเฟสบุ๊ค นี่ชื่อจริง Narisa Jittapong
นโยบายชาวนาย่อมปรับเปลี่ยนได้ครับ อย่าไปสอนเขาผิด ๆ
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ถึงอัญชัญบุตรถึงอรหันต์เก๊หลวงปู่เก๊วีรพลฉัตติโกรวมมาจากหน้า1
หน้ากากขาวไชยวัฒน์ สินสุวงษ์ ศิษย์โพธิรักษ์เจ้าลัทธิวิเศษเหนือมนุษย์
เอกยุทธ อัญชัญบุตรคนโกงแปดเหลี่ยมตายแน่แล้ว
สภารัฐธรรมนูญโลกเยือนไทยขอให้คืนสิทธิ์สส.แด่จตุพร พรหมพันธ์
ภาพที่อัปยศแด่วงการตุลาการไทย
ใครทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และควรจะรับผิดชอบอย่างไร?
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มี.ค.2556
ปัญหามุสลิมโลก โรฮินยาถึงฉก.32 นราธิวาส ไสยบาบาถึงปัญหามุสลิมสามจว.ใต้
Muslim Rohingyas FB Phayap Panyatharo มุสลิมโรฮิงยา จากเฟสบุคพยับ ปัญญาธโร
แดงทั้งแผ่นดิน นปช.เคลื่อนไหววันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2555
DSI แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์-สุเทพออกคำสั่งฆ่าพัน คำกองแท๊กซี่เสื้อแดง
บันทึก24พ.ย.2555สิ่งที่เรียกว่าองค์การพิทักษ์สยามเริ่มต้นการแสดง ขณะที่กาซายุติการยิง
จากบันทึกในอดีตถึงพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
สรุปประเทศไทย รัฐบาลคมช.พล.อ.สุรยุทธ จุฬานนท์
คอป.และคณิต ณ นคร ที่รัฐบาลไปฝากความหวังไว้ แต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งวางใจ
บันทึกแดงชุมนุม 15 ก.ย.2555 ทบทวนรัฐประหาร 6 ปีฆาตกรยังลอยนวล
รายงานรัฐบาลทหารปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน เริ่ม 13 พ.ค.2553
มาทบทวนรายงานรัฐบาลทหารสลายการชุมนุมนองเลือดเรียกร้องประชาธิปไตย ราชประสงค์19พ.ค.2553
รวมบทศึกษาการเมืองไทยช่วง16พ.ย.- 10 ธ.ค.2551 หลายบทความจากหลายนามปากกา
ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินแล้ว ไม่ยุบพรรคเพื่อไทย
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
แดงเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมแสดงพลัง 24มิ.ย.2555
ปัญหามุสลิมไทย (รีไวด์)
เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในรัฐสภาไทย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย บทวิเคราะห์ 48 บทนโยบายทักษิณ กับประชาธิปไตย (รีไวด์)
ทักษิณแถลงแนวนโยบายพรรคเพื่อไทย บทวิเคราะห์(รีไวด์)
Japan Tsunami 2011
เทศกาลวันมาฆบูชา Magha Puja
รายงานจากรัฐสภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับประชาธิปไตย กรรมจะลงโทษเอกยุทธ อัญชัญบุตรให้คุณหรือ ?
นโบยทักษิณ นโยบายพรรคเพื่อไทย ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว หลังดุลการค้าเป็นบวก 71 ล้านเย
นโยบายทักษิณ เพื่อไทย ในที่สุดพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ก็มาร่วมกับคนเสื้อแดง
ศาสนาและประชาธิปไตย ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม เก่า ใหม่
ศาสนาและประชาธิปไตย ว่าโลกจะแตก 23 พ.ค.2554
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ เนวิน ชิดชอบ บรรหาร ศิลปะอาชา อันธพาลในประชาธิปไตย
ดูรัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลเด็ก กรณีเรือบรรทุกน้ำตาลจมที่อยุธยา เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ปล่อยให้ประชาชนลำบากมาถึง 2 สัปดาห์แล้
วารสารต้านนิติราษฎร์ (หน้า 1)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.