ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6

 

เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค6

 

 ความเห็นที่ 66

 

ต่อภาค 6 ไปเลยนะครับ

ดูประเทศคอมมิวนิสต์ในโลกนะครับ 

 

นายฝรั่งชื่อ Matt Rosenberg  ซึ่งมีคำบรรยายใต้ภาพแกว่า Geography expert แกว่ามีประเทศคอมมิวนิสต์เหลืออยู่ในโลกเวลานี้แค่ 5 ประเทศเท่านั้นเอง  คือ จีน  คิวบา  ลาว  เกาหลีเหนือ  และ  เวียดนาม  เท่านั้นเอง  

ดูแผนที่ประเทศลาวต่อนะครับ

 

   

Thailand & Loa's                                                              พื้นที่คอมมิวนิสต์โลก สีแดงครับ

 

มีบันทึกว่าลาวเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่เมื่อไร     ตั้งแต่ปี 1975  (พ.ศ. 2518)  ดังนี้ครับ

 Loas, officially, the Loa People's Democratic Republic, became a communist country in 1975, following a revolution that was supported by Vietnam and the Soviet Union.

 

ลาวจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ อย่างไร ก็ตาม  แต่ลาวกับไทยนั้นค่อนข้างจะเหมือนกันมากในด้านวัฒนธรรม  ผิวพรรณ กำเนิด คล้ายคนไทยมาก จนน่าคิดมากว่า ไทยกับลาว น่าเป็นพี่-น้องกัน และอาจร่วมสร้างแผ่นดินเป็นแผ่นเดียวกันได้  (อย่างที่ฝรั่งเขียนแผนที่เอาไว้นั่นแหละครับ)  โดยวิถีทางประชาธิปไตย

การศึกษาประวัติศาสตร์ของลาวนั้น  ดูเหมือนจะชัดเจนหากอ่านจากบันทึกของเอกอัครราชทูตอเมริกา ที่ชื่อเรื่องว่า  U.S. Department of State Background note Loas

 

 บันทึกว่า ขณะที่ลาวมีศูนย์ประเทศอยู่ลานช้าง(ช้างล้านตัว) ในปี ค.ศ. 1353(พ.ศ.1896) นั้น  ได้มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่สมัย King Fa Ngum (พระเจ้าฟ้างุ้ม)  เลยไปถึง วงศ์กษัตริย์ที่สืบต่อมาตลอดศตวรรษที่ 16  โดยเฉพาะ King Setthathirat (พระเจ้าเสฏฐาธิราช) นั้น  เป็นช่วงที่กษัตริย์ทรงมีพระบารมีพลังอำนาจมากและได้ทรงเอาใจใส่ในการทำนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทำให้ประชาชนในแผ่นดินยุคนั้น ซึ่งได้แก่แผ่นดินที่เรียกว่า ประเทศไทย และประเทศลาวขณะนี้ทั้งหมดรวมกัน  ซึมซาบรับเอาพระพุทธศาสนาไว้อย่างลึกซึ้ง  

ซึ่งน่าจะสมเหตุผลเป็นอย่างมาก  เพราะประชาชนไทยกับประชนลาว ส่วนมากที่สุดนับถือพระพุทธศาสนาและเคร่งครัดในด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนา พอ ๆ กันทั้ง 2 ประเทศ  แม้ว่าในขณะที่ลาวเปลี่ยนการปกครองไปเป็นคอมมิวนิสต์  แต่แท้จริงในด้านศาสนา  ลาวก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยความศัทธาในศาสนาพุทธและดำรงวัฒนธรรมพุทธไว้อย่างเคร่งครัดและยังมีความสัมพันธ์อย่างดีในด้านศาสนาพุทธกับประชาชนไทย 

 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
  วันที่ 19 สิงหาคม 2558  21.54 น. 

 

 

 

ความเห็นที่ 67  

 

 

แผนที่ลาวด้านล่างนี้  แผนที่ด้านซ้ายมือเป็นแผนที่สากล  ส่วนด้านขวามือ นักศาสนาคริสต์คนหนึ่งในลาว ได้นำลงใน Wall Street Journal เมื่อวันที่ 8 January 2015 [8 มกราคม2558] นี่เอง ประกอบบทความเรื่อง (Not So) Silent Night in Loas (คืนที่ไม่ถึงกับสงบเงียบเชียบเสียเลยในลาว) แล้วนำลงบล๊อก ของ Danut Manastireanu เมื่อ 2 วันต่อมา คือวันที่ 10 มกราคม 2558 คนที่เขียนเรื่องบอกว่าได้เดินทางไปเยี่ยมแผ่นดินเผ่าม้ง ที่เคยช่วยเหลือ CIA ในระหว่างสงครามกลางเมืองของลาว   จึงได้พบว่ามี ไซเลนท์ ไนท์ ดังกล่าว  เขาเอาธงชาติลาวปะลงตรงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยดังที่เห็นในภาพนะครับ

 

 

     

 MAP OF LOAS                                                                              Silent Night in Loas

 

เขาบอกว่าขณะมีสงครามกลางเมืองลาว[Laotian Civil War]   คือช่วงการเมืองภายในลาวก่อนจะเป็นคอมมิวนิสต์  โดยเริ่มมาจากลาว 3 ฝ่าย สู้กันมานาน จน ร.อ.กองแล วีระสาน ฝ่ายลาวกลาง ทำการปฏิวัติยึดเวียงจันทร์เป็นกองบัญชาการปฏิวัติลาว ในปี 1960(พ.ศ.2503)นั้นแหละครับ  แล้วสู้กันต่อมา จน  ในพ.ศ.2518 นั้น ฝ่ายคอมมิวนิสต์ลาวได้ความช่วยเหลือจากเวียดนาม และรัสเซีย  ยึดประเทศลาวไว้ได้และตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์สืบมาถึงปัจจุบันนี้   ซึ่งในระหว่างนั้นเป็นเหตุให้ราชวงศ์กษัตริย์สุดท้ายของลาว คือเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนา พร้อมสมเด็จพระราชินีคำผุยและราชวงศ์ ถูกบังคับให้สละราชสมบัติลงในวันที่ 2 ธันวาคม 2518 หมดสิ้นวงษ์กษัตริย์ลงไปด้วย 

 

คนคริสต์คนนี้เล่าว่า  ชาวคริสต์เผ่าม้งลาวและอื่น ๆ ถูกสังหารจากฝ่ายคอมมิวนิสต์ไปหลายพันคน [thousands who stayed were killed]  ถูกจับขังในคุกอีกจำนวนหนึ่ง  อีกจำนวนหนึ่งถูกนำตัวไปอบรมให้เปลี่ยนความคิดจากเดิม คือเป็นคริสต์  ถ้าไม่เปลี่ยนก็ถูกขังต่อไป  รัฐบาลปัจจุบันยิ่งเคร่งกว่าเดิมอีก     เขาจึงว่า  มันค่อนข้างจะเป็น Silent Night in Loas (คืนที่สุดเบียบเหงาในลาว) 

 

เขาบอกว่า ลาวเป็นประเทศที่ยากจนมาก   เป็นประเทศที่ไม่กี่ประเทศที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในโลก  คนคริสต์คนนี้ดูท่าทีว่าจะหวังให้คริสต์ขยายออกไปในลาวยุคนี้คงจะยากมาก ๆ 

 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
  วันที่ 27 สิงหาคม 2558  11.30 น.

 

 

 

ความเห็นที่ 68

 

ลาวต่อนะครับ 

เอาภาพมาให้ชมอีกชุดหนึ่งนะครับ

ชมแล้วคิดอย่างไร ครับ ?

 

23

4

 

1  Image of the King of Loas,Savang Vathana BE.2516 ทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ทรงสละราชบัลลังก์ในวันเดียวกับมีการจัดตั้ง สาธารณรัฐ            ประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น วันที่ 2 ธันวาคม 2518

2  ตราแผ่นดินลาว  ซึ่งไม่มีความหมายที่สะท้อนไปถึงระบอบประชาธิปไตย ที่ว่า ตามชื่อประเทศเลย... The Loa People's Democratic Republic..ลอง            เปรียบเทียบกับตราแผ่นดิน อินโดเนียดูนะครับ ประเด็น ปัญจศีล ซึ่งนั่นบอกอย่างชัดเจนถึง ประชาธิปไตยสากลที่พวกเขาต้องเดินไปสู่ เป้าหมาย และ อย่างไร

3  งานเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครบรอบ 30 ปี วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2548 ในภาพเน้นกองทัพประชาชนอันแข็งแกร่งของ          ลาว และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในวันถัดไปนั้นลาวยังได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนอีกด้วย มีญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย มาร่วมประชุมด้วย แต่สิ่งที่ลาวพอใจก็คือโชว์กองกำลังปฏิวัติของพวกเขา

4  พล.ท.จูมมะลี ไชยะสอน  ประธานประเทศ  บัดนี้  ก็ กลายเป็นจอมเผด็จการแห่งลาวไปอย่างเต็มตัวไปแล้ว ซึ่งโดยฐานะประธานของประเทศ นั่นก็คือฐานะของกษัตริย์ในระบอบเดิมของลาวนั่นเอง  ซึ่งตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว ย่อมทรงยอมรับอำนาจการเมืองของประเทศว่าเป็นของประชาชน พระองค์ย่อมทรงอยู่ใต้กฎหมาย ทรงยอมรับกฎหมายของประชาชน

 

 โปรดดูเรื่องราวต่อไปอีกจากบรรทัดนี้สักหน่อยนะครับ  และกรุณาช่วยกันวิเคราะห์ด้วยครับ 

 

 •  ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
  วันที่ 27 สิงหาคม 2558  18.13 น.

 

 

 

 ความเห็นที่ 69

 ก็มาดูการเมืองประเทศลาว วันนี้กันเลยครับ

 

ก็ดูตามลักษณะการจัดการเรื่องอำนาจการปกครองของประเทศ ซึ่งเอามาเรียงตามลำดับไปเช่นนี้ ก็ยังน่าสงสัยเหมือนกัน สำหรับประเทศลาว  ว่าน่าจะบอกถึงความลดหลั่นทางอำนาจไปตามลำดับ ตามนี้หรือไม่  เพราะในความเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว พรรคประชาชนปฏิวัติลาว น่าจะอยู่สูงสุดด้วยซ้ำ(ตามก้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเอง)    ดังนี้ครับ

 

1. ชื่อประเทศ            สาธารณรัฐประชาชนเพื่อประชาธิปไตย :  the Loa People's Democratic Republic

2. ประธานประเทศ      พล.ท. จูมมะลี ไซยะสอน

3. รองประธานประเทศ  บุนยัง วอละจิด

4. นายกรัฐมนตรี         ทองสิง ทำมะวง

 

5. พรรคการเมือง         มีพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว

 

 

5.1  กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
       วันนี้เข้าสมัยที่ 9 แล้ว   ครับ
 มี 11 สหาย

1.    สหาย พลโท จูมมะลี ไซยะสอน เลขาธิการใหญ่

2.    สหาย ทองสิง ทำมะวง

 

 

3.    สหาย พันเอก บุนยัง วอละจิด

4.    สหาย นางปานี ยาท่อตู้

5.    สหาย พลตรี อาซาง ลาวลี

6.    สหาย ดร.ทองลุน สีสุลิด

7.    สหาย พลโท ดวงใจ พิจิด

8.    สหาย สมสะหวาด เล่งสะหวัด

 

 

9.    สหาย ดร.บุนทอง จิดมะนี

10. สหาย ดร.บุนปอน บุดตะนะวง

11. สหาย ดร.พันคำ วิพาวัน

 

 

 

 

5.2 คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค  
      มี 10 สหาย

1.    สหาย พลโท จูมมะลี ไซยะสอน

2.    สหาย พันเอก บุนยัง วอละจิด ผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค

3.    สหาย ดร.บุนทอง จิดมะนี  ประธานตรวจตราศูนย์กลางพรรค

4.    สหาย พลโท ดวงใจ พิจิด

5.    สหาย ดร.บุนปอน บุดตะนะวง

6.    สหาย ดร.ทองบัน แสงอาพอน

7.    สหาย จันสี โพสีคำ
8.  สหาย ดร.สุกัน มะหาลาด 

9.  สหาย พลตรี แสงนวน ไซยะลาด 
10. สหาย เจือง สมบูนขัน

 

5.3  กรรมการศูนย์กลางพรรค  มี 50 สหาย

1.    สหาย ดร.ทองบัน แสงอาพอน

2.    สหาย จันสี โพสีคำ

3.    สหาย ดร.สุกัน มะหาลาด

4.    สหาย พลตรี แสงนวน ไซยะลาด

5.    สหาย เจือง สมบูนขัน

6.    สหาย ดร.ไซสมพอน พมวิหาน

7.    สหาย สมพัน แพงคำมี

8.    สหาย นาง อ่อนจัน ทำมะวง

9.    สหาย ดร.พิมมะสอน เลืองคำมา

10. สหาย คำหมั้น สูนวิเลิด

11. สหาย จะเลิน เยียปาวเฮอ

12. สหาย สุลิวง ดาลาวง

13. สหาย นาง บุนเพ็ง มูนโพไซ

14. สหาย ดร.พันดวงจิด วงสา

15. สหาย คำปุ่น ด้วงปันยา

16. สหาย พลตรี จันสะหมอน จันยาลาด

17. สหาย ดร.คำเผย ปานมะไลทอง

18. สหาย ดร.วิไลวัน พมเข

19. สหาย คำสาน สุวง

20. สหาย ดร.สินละวง คุดไพทูน

21. สหาย ดร.คำพัน พมมะทัด

22. สหาย ศ.ดร.สมกด มังหน่อเมก

23. สหาย สอนไซ สีพันดอน

24. สหาย ดร.นาม วิยะเกด

25. สหาย ตงเยอท่อ

26. สหาย นาง สีใส ลือเดดมูนสอน

27. สหาย พลตรี สันยาฮัก พมวิหาน

28. สหาย ศ.ดร.กิแก้ว ไขคำพิทูน

29. สหาย คำใบ ดำลัด

30. สหาย สมมาด พนเสนา

31. สหาย สมดี ดวงดี

32. สหาย พูเพ็ด คำพูนวง

33. สหาย ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา

34. สหาย ดร.เลียน ทิแก้ว

35. สหาย ศ.ดร.เอกสะหว่าง วงวิจิด

36. สหาย คำหล้า ลอลอนสี

37. สหาย ไซสี สันติวง

38. สหาย ดร.คำแพง ไซสมแพง

39. สหาย คำฮุ่ง เฮืองวงสี

40. สหาย พลจัตวา สุวอน เลืองบุนมี

41. สหาย คำเมิง พงทะดี

42. สหาย พลจัตวา สมแก้ว สีลาวง

43. สหาย คำเจน วงโพสี

44. สหาย ป้าน น้อยมะนี

45. สหาย ศ.ดร.สุกกงแสง ไซยะเลิด

46. สหาย คำพัน สิดทิดำพา

47. สหาย คำหล้า ลิ้งนะสอน

48. สหาย คำเผย บุดดาเวียง

49. สหาย นาง สูนทอน ไซยะจัก

50. สหาย พลจัตวา ทองลอย สีลิวง

 

 

 

 

5.4  คณะกรรมการตรวจตราพรรคขั้นศูนย์กลาง มี 7 สหาย

1.    สหาย ดร.บุนทอง จิดมะนี ประธาน

2.    สหาย ทองสี อ้วนลาสี

3.    สหาย สีไน เมียงลาวัน

4.    สหาย คำสวน จันทะวง

5.    สหาย คำสุก บุนยะวง

6.    สหาย สิงเพ็ด บุนสะหวัดทิพัน

7.    สหาย บุนปอน สังสมสัก  

 

ครับ  คำว่าสหาย ก็ดูเทียบได้กับคำว่า เพื่อนตาย นั่นเอง  

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร.ฆิกเมฆ  สุวรรณเมฆินทร์
  วันที่ 27 สิงหาคม 2558  19.00 น.

 

 

 

 ความเห็นที่ 70 

 

ดูภาพพระเอก นางเอกของเรื่องนะครับ และภาพผู้ร้ายด้วยอีก 1 

 

 

               

1.คอราซอน อากีโน ฟิ.2.เบนิกโน อากีโนที่3 ฟิ.3. ล.อ.สุฮาร์โต อิ.     4.โจโก วิโดโด อิ.        

ภาพคนประชาธิปไตย(เว้นคนที่3นิดหน่อยครับ)

 

พล.ท. จูมมะลี ไชยะสอน

ประธานประเทศ+เลขาธิการพรรคลาวคอมมิวนิสต์

 

ลาว  ยากที่จะเป็นประชาธิปไตยครับ เพราะ

1.   ไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยกันทั้งประเทศ  เห็นได้จากการตั้งชื่อประเทศ โดยมีความหมายถึงประชาธิปไตย ว่า  the Loa People's Demoratic Republic  มีคำว่า  Democratic Republic  แต่เป็นรัฐคอมมิวนิสต์ ซึ่งโลกทั้งโลกลดไปเรื่อย ๆ เหลืออยู่ เพียง 5 ประเทศ  และ 5 ประเทศนี้อยู่ติด ใกล้ ๆ ไทยเรานี่เอง    ....    จึงพลอยให้ไทยคิดตามไปด้วยทุกทีเมื่อมีรัฐประหารเผด็จการ 

2.   เป็นคอมมิวนิสต์ ไม่อาจจะเป็นประชาธิปไตยได้ครับ  ดูลาว   ใครเป็นผู้รับผิดชอบอำนาจบริหาร ?   ประธานประเทศ หรือ หัวหน้าพรรค หรือ เลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  หรือนายกรัฐมนตรี  นาย ทองสิง ทำมะวง ?.........   ในลาววันนี้  จะเห็น พล.ท.จูมมะลี ไชยะสอน  เป็นใหญ่ เพราะขณะที่เลื่อนตัวเอง ขึ้นเป็นประธานประเทศ (แทนสถาบันกษัตริย์)  ก็ยังคุมอำนาจพรรคคอมมิวนิสต์ลาวอย่างเต็มที่  .......   แบบจีนแดงเลย เปี๊ยบเลย    ก็ยากที่จะเป็นประชาธิปไตย

 

ในเรื่องนี้ต้องฟังอินโดนีเซียเขาอธิบาย ในหลักการ ประชาธิปไตยแบบปัญจศีล  ดังนี้ครับ  

 

<<<   คำอธิบายที่ดีที่สุด  ของผู้นำอินโดนีเซียคนหนึ่ง(พล.อ.สุฮาร์โต)   ดังนี้ครับ ผมย่อให้นะครับ

ประชาธิปไตยแบบปัญจศีล (Pancasila democracy) 

1. ประชาธิปไตยแบบปัญจศีลหมายถึง  "ประชาธิปไตย"อันคือหลักการในเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
2. ให้คุณค่าอย่างสูงต่อความเป็นมนุษย์ตามหลักคุณค่าและเกียรติ์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3. ระบอบประชาธิปไตยแบบปัญจศีลมีรากกำเนิดจากการตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัวและความร่วมมือแก่กันและกัน
4. ระบบพรรคการเมืองจะได้รับการประกันเพื่อที่จะเอื้อให้เกิดกลไกที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับสิทธิของประชาชนในการที่จะจัดตั้ง เข้าร่วม และแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองของตน พรรคการเมืองจะทำให้หลักการ "ปกครองโดยประชาชนซึ่งนำพากับภูมิปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญและการมีตัวแทน" เกิดขึ้นได้ดังที่กำหนดไว้ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ในฐานะเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตย
5. เทิดทูนหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิประชาธิปไตยของพลเมืองทุกคนไว้อย่างสูงส่ง โดยผู้ใช้สิทธิเหล่านี้จะต้องจงรักภักดีต่อความดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่า คือความดีของสังคม ของประชาชน และของรัฐ
6. ในการใช้เสรีภาพทางศาสนาของเรานั้น จำเป็นต้องบอกไว้ด้วยว่า การทำตามศาสนบัญญัติดังที่กำหนดไว้ในหลักศาสนาต่าง ๆ ของเรานั้น เราควรช่วยกันสอดส่องเพื่อให้แน่ใจว่า ความแตกต่างด้านความคิดไม่ได้เกิดขึ้น
 
 
 
พลเอกสุฮาร์โต้ อดีดประธานาธิบดีผู้นี้ ไม่ได้พูดถึงอำนาจประชาธิปไตยว่าต้องแบ่งปันกัน อย่าคิดยึดเอาเป็นของตนคนเดียวเป็นอันขาด ตอนแกเป็นประธานาธิบดีแกเลยยึดครองอำนาจไปคนเดียวถึง 31 ปี (สภาเผด็จการของแกเลือกแกเป็นต่อกันถึง 7 สมัย จนที่สุดประชามหาชนอินโดนีเซีย รวมทั้งทหารกลุ่มที่เข้าใจหลักการประชาธิปไตย รวมพลังกันขับไล่พลเอกสุฮาร์โตออกไปจากอำนาจ ขับไล่ออก(ทำงานไม่เป็น เป็นแต่ใช้กำลังไปคุมนั่นคุมนี่) จำลาออกไปอย่างน่าอับอายโดยดี
 

ความหมายปัญจศีลข้อที่ 1  ในความหมายของประชาธิปไตยแล้ว  พระเจ้า จะหมายถึงหลักการที่ไม่มีตัวตนของประชาธิปไตย ครับ  ใช่ว่าหมายถึงพระเจ้ายะโฮวาห์ หรือ  อัลเลาะห์  องค์ใดองค์หนึ่ง    แต่คนประชาธิปไตย ย่อมเข้าใจดีอยู่แล้ว  เมื่อค่อยเป็นประชาธิปไตยไป  คำว่าพระเจ้าในข้อ 1 นี้  คนที่ยังไม่เข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปเป็น  พระเจ้าที่ไม่มีตัวตนแต่เป็นหลักการประชาธิปไตย(ที่ว่าด้วยมนุษย์ล้วน ๆ)   เช่นในศาสนาพุทธ  เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระองค์ตรัสว่า ไม่มีใครเป็นเจ้า เป็นผู้ปกครองหมู่สงฆ์ต่อจากพระองค์   จะมีพระธรรมวินัยเป็นผู้ปกครองอย่างสมบูรณ์ไปเท่านั้น >>>

 

3.   อำนาจการเมืองที่แบ่งกันออกไปเป็น 3 อำนาจ ใต้การดูแลควบคุมของประชาชนประชาธิปไตย  คือ  นิติบัญญัติ บริหาร  และตุลาการ  ในคอมมิวนิสต์  ไปอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ที่เดียว  ลาวก็ไปอยู่ที่คน ๆ เดียวคือ พล.ท.จูมมะลี ไชยสอน ซึ่งเป็นทั้งประธานประเทศ(แทนสถาบันกษัตริย์)  และเป็นเลขาธิการ หัวหน้าใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ลาว ส่วนนายกรัฐมนตรี สหายทองสิง ทำมะวง ก็เหมือนคนรับใช้ของประธานประเทศ ของ เลขาธิการพรรค(ซึ่งมีเพียงพรรคเดียวในคอมมิวนิสต์)     ก็เห็น   นี่คือจอมเผด็จการแห่งลาว  ในยุคปัจจุบันนี้ ขณะนี้นั่นเอง 

 

อีกอย่างหนึ่ง ลาวเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด 1 ใน 10 ของโลก  คนรากหญ้าอ่อนแอเช่นนี้ ต้องรีบเร่งเสริมเพิ่มให้แข็งแกร่งขึ้นให้ได้โดยเร็ว จะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ในการสร้างประชาชนรากหญ้าให้ยืนบนขาตัวเองอย่างมั่นใจและเป็นอิสระขึ้นให้ได้  แบบรัฐบาลไทยยุคทักษิณ ชินวัตร ที่ประกาศประเทศไทยต้องไม่มีคนที่ชื่อว่าคนจนภายใน 6 ปี.... เช่นนี้  จึงจะเป็นประชาธิปไตยได้   แต่ลาวกลับเอาหนังจีนกำลังภายในมาฉายให้ประชาชนดูทุกวัน ว่าแก้ทุกข์ได้ (ดูทีวีลาว พม่า เวียดนาม ครับ มีแต่หนังจีนกำลังภายในมาฉาย ให้สร้างจินตนาการเพ้อเจ้อไปตลอดชาติ)  เลยมีแต่ความฝันอันเลื่อนลอยที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ให้ประชาชนรากหญ้า ๆ ก็อ่อนแอไปเรื่อย ๆ และดำรงความเป็นทาสอำนาจเผด็จการไปยาวนาน  คนอย่างจูมมะลี ไชยสอน ก็สบายไปนาน ครับ 

ลาวจึงยากที่จะเป็นประชาธิแไตย  เป็นได้แค่ชื่อว่า ประชาธิปไตย เท่านั้นเอง แต่วันนี้ประชาชนลาวคงจะคิดได้นะครับ 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  นายวิจัยประชาธิปไตย
  วันที่  28 สิงหาคม 2558  07.08 น.

 

 

  ความเห็นที่ 70 

 

ดูภาพพระเอก นางเอกของเรื่องนะครับ และภาพผู้ร้ายด้วยอีก 1 

 

 

               

1.คอราซอน อากีโน ฟิ.2.เบนิกโน อากีโนที่3 ฟิ.3. ล.อ.สุฮาร์โต อิ.     4.โจโก วิโดโด อิ.        

ภาพคนประชาธิปไตย(เว้นคนที่3นิดหน่อยครับ)

 

พล.ท. จูมมะลี ไชยะสอน

ประธานประเทศ+เลขาธิการพรรคลาวคอมมิวนิสต์

 

ลาว  ยากที่จะเป็นประชาธิปไตยครับ เพราะ

1.   ไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยกันทั้งประเทศ  เห็นได้จากการตั้งชื่อประเทศ โดยมีความหมายถึงประชาธิปไตย ว่า  the Loa People's Demoratic Republic  มีคำว่า  Democratic Republic  แต่เป็นรัฐคอมมิวนิสต์ ซึ่งโลกทั้งโลกลดไปเรื่อย ๆ เหลืออยู่ เพียง 5 ประเทศ  และ 5 ประเทศนี้อยู่ติด ใกล้ ๆ ไทยเรานี่เอง    ....    จึงพลอยให้ไทยคิดตามไปด้วยทุกทีเมื่อมีรัฐประหารเผด็จการ 

2.   เป็นคอมมิวนิสต์ ไม่อาจจะเป็นประชาธิปไตยได้ครับ  ดูลาว   ใครเป็นผู้รับผิดชอบอำนาจบริหาร ?   ประธานประเทศ หรือ หัวหน้าพรรค หรือ เลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  หรือนายกรัฐมนตรี  นาย ทองสิง ทำมะวง ?.........   ในลาววันนี้  จะเห็น พล.ท.จูมมะลี ไชยะสอน  เป็นใหญ่ เพราะขณะที่เลื่อนตัวเอง ขึ้นเป็นประธานประเทศ (แทนสถาบันกษัตริย์)  ก็ยังคุมอำนาจพรรคคอมมิวนิสต์ลาวอย่างเต็มที่  .......   แบบจีนแดงเลย เปี๊ยบเลย    ก็ยากที่จะเป็นประชาธิปไตย

 

ในเรื่องนี้ต้องฟังอินโดนีเซียเขาอธิบาย ในหลักการ ประชาธิปไตยแบบปัญจศีล  ดังนี้ครับ  

 

<<<   คำอธิบายที่ดีที่สุด  ของผู้นำอินโดนีเซียคนหนึ่ง(พล.อ.สุฮาร์โต)   ดังนี้ครับ ผมย่อให้นะครับ

ประชาธิปไตยแบบปัญจศีล (Pancasila democracy) 

1. ประชาธิปไตยแบบปัญจศีลหมายถึง  "ประชาธิปไตย"อันคือหลักการในเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
2. ให้คุณค่าอย่างสูงต่อความเป็นมนุษย์ตามหลักคุณค่าและเกียรติ์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3. ระบอบประชาธิปไตยแบบปัญจศีลมีรากกำเนิดจากการตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัวและความร่วมมือแก่กันและกัน
4. ระบบพรรคการเมืองจะได้รับการประกันเพื่อที่จะเอื้อให้เกิดกลไกที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับสิทธิของประชาชนในการที่จะจัดตั้ง เข้าร่วม และแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองของตน พรรคการเมืองจะทำให้หลักการ "ปกครองโดยประชาชนซึ่งนำพากับภูมิปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญและการมีตัวแทน" เกิดขึ้นได้ดังที่กำหนดไว้ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 ในฐานะเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตย
5. เทิดทูนหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิประชาธิปไตยของพลเมืองทุกคนไว้อย่างสูงส่ง โดยผู้ใช้สิทธิเหล่านี้จะต้องจงรักภักดีต่อความดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่า คือความดีของสังคม ของประชาชน และของรัฐ
6. ในการใช้เสรีภาพทางศาสนาของเรานั้น จำเป็นต้องบอกไว้ด้วยว่า การทำตามศาสนบัญญัติดังที่กำหนดไว้ในหลักศาสนาต่าง ๆ ของเรานั้น เราควรช่วยกันสอดส่องเพื่อให้แน่ใจว่า ความแตกต่างด้านความคิดไม่ได้เกิดขึ้น
 
 
 
พลเอกสุฮาร์โต้ อดีดประธานาธิบดีผู้นี้ ไม่ได้พูดถึงอำนาจประชาธิปไตยว่าต้องแบ่งปันกัน อย่าคิดยึดเอาเป็นของตนคนเดียวเป็นอันขาด ตอนแกเป็นประธานาธิบดีแกเลยยึดครองอำนาจไปคนเดียวถึง 31 ปี (สภาเผด็จการของแกเลือกแกเป็นต่อกันถึง 7 สมัย จนที่สุดประชามหาชนอินโดนีเซีย รวมทั้งทหารกลุ่มที่เข้าใจหลักการประชาธิปไตย รวมพลังกันขับไล่พลเอกสุฮาร์โตออกไปจากอำนาจ ขับไล่ออก(ทำงานไม่เป็น เป็นแต่ใช้กำลังไปคุมนั่นคุมนี่) จำลาออกไปอย่างน่าอับอายโดยดี
 

ความหมายปัญจศีลข้อที่ 1  ในความหมายของประชาธิปไตยแล้ว  พระเจ้า จะหมายถึงหลักการที่ไม่มีตัวตนของประชาธิปไตย ครับ  ใช่ว่าหมายถึงพระเจ้ายะโฮวาห์ หรือ  อัลเลาะห์  องค์ใดองค์หนึ่ง    แต่คนประชาธิปไตย ย่อมเข้าใจดีอยู่แล้ว  เมื่อค่อยเป็นประชาธิปไตยไป  คำว่าพระเจ้าในข้อ 1 นี้  คนที่ยังไม่เข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปเป็น  พระเจ้าที่ไม่มีตัวตนแต่เป็นหลักการประชาธิปไตย(ที่ว่าด้วยมนุษย์ล้วน ๆ)   เช่นในศาสนาพุทธ  เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระองค์ตรัสว่า ไม่มีใครเป็นเจ้า เป็นผู้ปกครองหมู่สงฆ์ต่อจากพระองค์   จะมีพระธรรมวินัยเป็นผู้ปกครองอย่างสมบูรณ์ไปเท่านั้น >>>

 

3.   อำนาจการเมืองที่แบ่งกันออกไปเป็น 3 อำนาจ ใต้การดูแลควบคุมของประชาชนประชาธิปไตย  คือ  นิติบัญญัติ บริหาร  และตุลาการ  ในคอมมิวนิสต์  ไปอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ที่เดียว  ลาวก็ไปอยู่ที่คน ๆ เดียวคือ พล.ท.จูมมะลี ไชยสอน ซึ่งเป็นทั้งประธานประเทศ(แทนสถาบันกษัตริย์)  และเป็นเลขาธิการ หัวหน้าใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ลาว ส่วนนายกรัฐมนตรี สหายทองสิง ทำมะวง ก็เหมือนคนรับใช้ของประธานประเทศ ของ เลขาธิการพรรค(ซึ่งมีเพียงพรรคเดียวในคอมมิวนิสต์)     ก็เห็น   นี่คือจอมเผด็จการแห่งลาว  ในยุคปัจจุบันนี้ ขณะนี้นั่นเอง 

 

อีกอย่างหนึ่ง ลาวเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด 1 ใน 10 ของโลก  คนรากหญ้าอ่อนแอเช่นนี้ ต้องรีบเร่งเสริมเพิ่มให้แข็งแกร่งขึ้นให้ได้  แบบรัฐบาลไทยยุคทักษิณ ชินวัตร ที่ประกาศประเทศไทยต้องไม่มีคนที่ชื่อว่าคนจนภายใน 6 ปี.... เช่นนี้  จึงจะเป็นประชาธิปไตยได้   แต่ลาวกลับเอาหนังจีนกำลังภายในมาฉายให้ประชาชนดูทุกวัน ว่าแก้ทุกข์ได้ (ดูทีวีลาว พม่า เวียดนาม ครับ มีแต่หนังจีนกำลังภายในมาฉาย ให้สร้างจินตนาการเพ้อเจ้อไปตลอดชาติ)  เลยมีแต่ความฝันอันเลื่อนลอยที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ให้ประชาชนรากหญ้า ๆ ก็อ่อนแอไปเรื่อย ๆ และดำรงความเป็นทาสอำนาจเผด็จการไปยาวนาน  คนอย่างจูมมะลี ไชยสอน ก็สบายไปนาน ครับ 

ลาวจึงยากที่จะเป็นประชาธิแไตย  เป็นได้แค่ชื่อว่า ประชาธิปไตย เท่านั้นเอง แต่วันนี้ประชาชนลาวคงจะคิดได้นะครับ 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  นายวิจัยประชาธิปไตย
  วันที่  28 สิงหาคม 2558  07.08 น.

 

 

 

 ความเห็นที่ 71

ในเรื่องความยากจนของลาว

บ้านลาว

 

During the 1990s, the country began making more diplomatic overtures toward its neighbors. In 1995, the U.S. announced a lifting of its ban on aid to the nation. By most international estimates, Laos is one of the 10 poorest countries in the world. The subsistence farmers who make up more than 80% of the population have been plagued with bad agricultural conditions—alternately floods and drought—since 1993.

 

U.S. Department of State Background note Loas ว่าไว้อย่างนี้ครับ

 

Laos is a poor, landlocked country with an inadequate infrastructure and a largely unskilled work force. The country's per capita income in 2006 was estimated to be $572. Agriculture, mostly subsistence rice farming, dominates the economy, employing an estimated 78% of the population and producing 43.4% of GDP. Domestic savings are low, forcing Laos to rely heavily on foreign assistance and concessional loans as investment sources for economic development. In 2006, donor-funded programs accounted for 13% of GDP and 70% of the capital budget. In 2006, the country's foreign debt was estimated at $3.2 billion.

 [ในปี 2006(พ.ศ.2549 ประเทศคอมมิวนิสต์ลาวเป็นหนี้ต่างประเทศอยู่ ถึง 3.2 พันล้านเหรียญ]....ประชาชนลาวรู้หรือไม่? ว่าประชาชนลาวนั่นแหละที่ต้องก้มหน้าก้มตาหาเงินไปใช้หนี้ต่างประเทศเขา...ส่วนพวกเผด็จการ มันสบาย 

 

 

 

แล้วมีบันทึกเรื่องที่น่าประหลาดใจ คือเรื่องที่ลาวเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศมากมายหลายองค์การ ดังนี้ 

(เป็นแล้วช่วยเขาทำอะไรบ้าง?  มีตัวอย่างเช่นประเทศที่อยู่ติดลาวอีกฝั่งโขงนี่เอง มีองค์การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เอาคนระดับศาสตราจารย์วิชาการเมืองมาบริหาร แต่ไม่เคยรู้เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับระบอบประชาธิปไตยเลย ก็รับใช้เผด็จการที่เข่นฆ่าประชาชนฝ่ายเดียวมาตลอดโดยไม่ได้รู้สึกอับอายคนประชาธิปไตย ประเทศประชาธิปไตยในโลกเลย ) 

 

Laos is a member of the following international organizations: 

1. Agency for Cultural and Technical Cooperation (ACCT), 

2. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),

3. ASEAN Free Trade Area (AFTA),

4. ASEAN Regional Forum, 

5. Asian Development Bank, 

6. Colombo Plan,

7. Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), 

8. Food and Agriculture Organization (FAO), G-77,

9. International Bank for Reconstruction and Development (World Bank),

10 International Civil Aviation Organization (ICAO),

11. International Development Association (IDA), 

12.International Fund for Agricultural Development (IFAD),

13. International Finance Corporation (IFC),

14. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

15.International Labor Organization (ILO),

16. International Monetary Fund (IMF),

17. Interpol,

18. International Olympic Commission (IOC),

19. International Telecommunications Union (ITU), 

20.Mekong River Commission (MRC),

21. Non-Aligned Movement (NAM),

22. Permanent Court of Arbitration (PCA),

23. UN,

24. United Nations Convention on Trade and Development (UNCTAD),

25. United Nations Educational,

26. Social and Cultural Organization (UNESCO), 

27.United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),

28. Universal Postal Union (UPU),

29. World Federation of Trade Unions, 

30. World Health Organization (WHO), 

31. World Intellectual Property Organization (WIPO),

32. World Meteorological Organization (WMO),

33. World Tourism Organization, and  

34. World Trade Organization (observer).

 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
  วันที่ 28 สิงหาคม 2558  19.49 น. 

 

 

 

ความเห็นที่ 72

 

เราจะจบ ภาค 6 ขึ้นภาค 7 นะครับ แต่ขอแถมอะไรนิดหนึ่ง ในประเทศใกล้ ๆ ลาวคอมมิวนิสต์ ฝั่งขวาแม่น้ำโขง 

ดูภาพนะครับ 

 

จากไทยรัฐ 29 ส.ค.2558 ครับ  ข่าวว่าดังนี้

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 831 ตำแหน่ง"บิ๊กหมู" พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผงาดนั่งแท่น ผบ.ทบ.ขณะ"บิ๊กติ๊ก"พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่พลิกโผ  ไทยรัฐ 29 ส.ค. 2558

 

วันที่ 28 ส.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDFได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ รวม 831 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม , พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บัญชาการทหารบก , พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

 

 

อีกภาพครับ

 

 

 

 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แถลงเปิดตัวมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมี พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ (รูปเล็ก) นายทหารพระธรรมนูญ พล.ม.รอ. มาสังเกตการณ์เตือนห้ามจ้อการเมือง.

 

ภาพและคำบรรยายใต้ภาพ จากไทยรัฐ วันเดียวกันครับ 29 ส.ค.2558

 

 

 

 

 

ไปต่อ ภาค 7 เลยนะครับ

 

 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
  วันที่ 29 ส.ค.2558  21.28 น.

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5   

                  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

                                                                        
[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163964)
So have the layout of the differentiation, let the Nike + community platform "products and services access" positioning.Nike has on performance. curry shoes http://www.stephencurryshoes.com
ผู้แสดงความคิดเห็น curry shoes (hprgwwzooin-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-26 07:13:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.