ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12

 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12

จบกระทู้ 1

 

 ความเห็นที่  107

ขึ้นภาค 12 ไปเลยนะครับ  

เอาละ  เริ่มด้วยภาพ  ก็แล้วกัน 

 

 

The jihadist group Islamic State (IS) burst on to the international scene in 2014 when it seized large swathes of territory in Syria and Iraq. It has become notorious for its brutality, including mass killings, abductions and beheadings. The group though has attracted support elsewhere in the Muslim world - and a US-led coalition has vowed to destroy it.

 

  

 What is  ISIS ?   อะไร ที่เรียกว่า  ไอซิส ? 

 I = Islamic

S = State

I =  Iraq

S = Syria

ISIS = Islamic State of Iraq and Syria 

แปลว่า  รัฐอิสลามแห่งอิรัคและซีเรีย 

 

แต่ในสภาพที่เป็นจริง  ตามความเข้าใจของโลก  ประเทศอิรัค  และ  ประเทศซีเรีย ก็ยังมีสภาพเป็นประเทศอยู่    ไม่ได้มีรัฐอิสลามแห่งอิรัคเกิดขึ้น   ไม่ได้มีรัฐอิสลามแห่งซีเรียเกิดขึ้น .....แต่เมื่อมี  ISIS  เกิดขึ้น  ก็ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอิรัค และ ซีเรีย  มีการเข่นฆ่ามุสลิมด้วยกันเอง อย่างโหดร้าย ในประเทศซีเรีย  จนล่าสุดมีรายงานจากสหประชาชาติว่า มีคนตายไปแล้วในเวลา 4 ปีครึ่งที่ผ่านมา ในซีเรีย กว่า 2 แสน 5 หมื่นคนเข้าไปแล้ว  

 

ภาพข้างต้น ได้มาจาก บทศึกษาเรื่อง  What is Islam State ?  2 December 2015 ของนักวิชาการฝรั่งเขา  ซึ่งมีคำบรรยายใต้ภาพว่า 

 The jihadist group Islamic State (IS) burst on to the international scene in 2014 when it seized large swathes of territory in Syria and Iraq. It has become notorious for its brutality, including mass killings, abductions and beheadings. The group though has attracted support elsewhere in the Muslim world - and a US-led coalition has vowed to destroy it.

 

คำว่า  the jihadist group   บอกคนทั้งหลายว่า  คนกลุ่มนี้เป็น  กลุ่มคนศักดิ์สิทธิ์   ไม่ใช่กลุ่มคนธรรมดา  พวกเขาเชื่อจริง ๆ ว่าพวกเขามาจากพระเจ้า  พระเจ้าอัลเลาะห์ เป็นพระเจ้าของพวกเขา  เวลาสู้รบ  จะรบอย่างแพ้ไม่ได้   เพราะพระเจ้าของเขาสั่งไว้  ว่า  มุมินห์ (คือ คนที่ได้ชื่อว่า มุสลิม ผู้อารยะ ล้ำเลิศ)  จะพ่ายแพ้แก่พวกกาฟิร คือคนป่าเถื่อน ต่ำต้อยด้อยค่า คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม  เพราะพวกมุห์มิน เป็นคนของพระเจ้า  ชีวิตของพวกเขาก็เป็นของพระเจ้า   ส่วนพวกกาฟิร เป็นพวกป่าเถื่อน พวกที่พระเจ้าของพวกเขาเหยียดว่า  พวกอกตัญญู  เป็นผู้ทรยศต่อพระเจ้า  ซึ่งมีโทษหนักสมควรตายอยู่แล้ว  เวลาเปิดตัวกลุ่มในเดือน มีนาคม 2014 (2557)  จึงเปิดตัวออกมาอย่างศักดิ์สิทธิ์ คือแสดงอำนาจ อย่างคนของพระเจ้า  ทำการอย่างดุร้ายป่าเถื่อน[brutallity]  ทำการฆ่ามวลชนอย่างเรียบเกลี้ยงไปทั้งหมู่ [mass killing] ทำการเปิดเส้นทางเดินด้วยอาวุธร้าย [abduction] ทำการฆ่าตัดศีรษะทิ้งอย่างโหดเหี้ยม  [beheading]  ทำการฆ่าคนทิ้งทั้งเมือง และยึดเมืองเอาไว้เป็นฐานที่ตั้งของ isis จนกระทั่งผู้นำการเมือง US ทำการสาบาญว่า จะทำการกวาดล้างคนกลุ่มนี้ให้สิ้นไปจากโลก [a US - led coalition has vowed to destroy it.]

 

  • ผู้แสดงความคิดเห็น  สุไหงปาดี ชินะกุล
    วันที่ 16 ก.พ. 2559  16.35 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความคิดเห็นที่ 110

อุดร กำเพ็ชร ถึง พลังเพื่อน ประชาชน พลังประชาธิปไตย G2

12 เมษายน เวลา 23:38 น.· 

 

ประยุทธ์ ยังไม่สายมาฟัง สนธิ บุญยรัตกลิน พูด
"
ผมเคยพูดในที่ประชุม ครม.ว่าการพัฒนาแนวทางในการบริหารประเทศ ไม่ต้องคิดใหม่ ขอให้ทำแนวทางของทักษิณ เดินตามแนวทางทักษิณเลย ท่านทักษิณทำอะไรทำไปเลยตามนั้น ผมพูดคำว่าเดินตามรอยเท้าทักษิณที่มันมีรอยอยู่ ถ้าไปเหยียบหนามก็หยิบขึ้นมาดู นั่นคืออะไร สิ่งที่อย่าทำ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร การคอรัปชั่น นอกนั้นเดินตาม"อุดร กำเพ็ชร ถึง พลังเพื่อน ประชาชน พลังประชาธิปไตย G2

12 เมษายน เวลา 23:38 น.· 

ประยุทธ์ ยังไม่สายมาฟัง สนธิ บุญยรัตกลิน พูด
"
ผมเคยพูดในที่ประชุม ครม.ว่าการพัฒนาแนวทางในการบริหารประเทศ ไม่ต้องคิดใหม่ ขอให้ทำแนวทางของทักษิณ เดินตามแนวทางทักษิณเลย ท่านทักษิณทำอะไรทำไปเลยตามนั้น ผมพูดคำว่าเดินตามรอยเท้าทักษิณที่มันมีรอยอยู่ ถ้าไปเหยียบหนามก็หยิบขึ้นมาดู นั่นคืออะไร สิ่งที่อย่าทำ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร การคอรัปชั่น นอกนั้นเดินตาม"

          12 เมษายน เวลา 23:38 น.· 

 

 

 

ความคิดเห็นที่ 111

 

  ประชาชนยังโง่อยู่ .....เห็นแก่ได้ ขายเสียง ..... ก็ถูก มีอย่างนี้ แต่วิธีการแก้ไขของเราคือ ยืนยันระบบ ให้ระบบเดินต่อไป เพื่อให้ประชาชนที่ยังโง่ ได้เรียนรู้จากการเคลื่อนไปของระบบ หากเราหยุดระบบเสีย แล้วเขาจะได้มีการเรียนรู้จากอะไร .... มีช่องทางเรียนรู้นั้นแหละดีแล้ว และในที่สุดประชาชนผู้ยังโง่ ก็จะได้ความรู้ที่สมบูรณ์ มองกาลไกลหน่อยซีครับ แล้วอะไรจะเกิดขึ้น หากเราหยุดระบบเสีย แล้วจะเรียนรู้จากอะไร ก็มิต่างจากตกเหว ตายไปเลย เราได้ช่องทางเรียนรู้ ดีกว่าตกเหวตายไปหมด นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากประชาธิปไตย ประชาธิปไตยนั้นเอง ในตัวระบบ มันคือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ที่สำหรับหาความรู้ ที่มีแต่ให้ความรู้ ผู้โง่ต้องเข้ามา ที่ให้มีการเรียนรู้ ื หากไม่มีโรงเรียน ไม่มีมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ยิ่งจะโง่กันไปทั้งชาติ เป็นชาติที่โง่เขลาที่สุดในโลกใหม่ คนไทยไหนจะยอมล่ะ หากมิใช่คนโง่เสียเอง ? เพราะฉะนั้น เมื่อมองว่าประชชนยังโง่อยู่ เห็นแก่ได้ ขายเสียง นั่นแหละเรายิ่งจำเป็นต้องจัดการให้ มีประชาธิปไตย ให้อำนาจเป็นของเขา ให้มีการเลือกตั้งตลอดไป ..... นั่นแหละวิธีการให้ความรู้แด่ประชาชน ผู้โง่เหล่านั้น หากไม่เช่นนั้น ระบบเผด็จการที่ล้าหลัง หากเป็นเผด็จการ ไม่มีการให้อำนาจการเลือกตั้งแก่ประชาชน จะแก้ความโง่ของประชาชนได้อย่างไร มองกาลไกลน่ะ มองไกล ๆ อย่ามองใกล้สิ.. คิดฉลาด ๆ ๆ อย่าคิดโง่ จะได้สบาย ไม่กลุ่มอกกลุ้มใจ นะท่านนะ 

 

 

 

 

  • Phayap Panyatharo  ผู้แสดงความคิดเห็นย
    30 เมษายน 2559   23.53 น.

 

 

 จบความเห็นที่ 12 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

 จบกระทู้ 1

โปรดติดตามกระทู้ที่ 2

ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต 

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5   

                  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

                                                                        
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.