ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
กระทู้ 2 ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

กระทู้ 2  

ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

 

ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

 

 

ความเห็นที่ 1

 

กระทู้ 2  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

 Title 2  Democracy  The Wind of Llife     division 1

กรุณาชมภาพต่อไปนี้ครับ  นี่คือ   ประชาธิปไตย  ครับ   น่ารักไหมครับ ?   เหตุผล ?

 Please watch the following photo.  This is democracy. How lovely  it is ?  The reason ? 

 

 

ภาพที่ 1 หมีขาวขั้วโลกเป็นประชาธิปไตย 

Photo 1 White bear in the north world pole is democracy.

 

 

 

 

 

 

 


ภาพที่ 2  นี่ก็   ประชาธิปไตย ครับ   ขอให้คิดเหตุผลเอาเองไปก่อน  จะเฉลยทีหลังครับ

Photo 2  This is also  a democracy. Please find out by yourself how is it democracy.  The answer will come later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต จริง ๆ 

Photo 3  Democracy is The Wind of Life  indeed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 มันเป็นลมหายใจแห่งชีวิตอย่างไร ?  เป็นประชาธิปไตยอย่างไร ?

 

Photo 4   How is it becoming democracy ; The Wind of Life?

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5 นี่แหละประชาธิปไตย  อย่าให้บอกเลย 

 Photo 5  This is democracy.  Never been told how is it democracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6   โอ้โฮ !  ประชาธิปไตยที่ ช่างน่ารักจริง ๆ  มีความรู้สึกเช่นที่ว่าบ้างหรือเปล่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ   ?

 

Photo 6   Oh Ho !  How lovely is it, DEMOCRACY. Are you feeling as what I think?

 

 


 

 

 

 

 

 ภาพที่ 7 เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ครับ  อะไรที่บอกถึงประชาธิปไตยของภาพที่น่ารักนี้ ?

Photo 7  Kiatisak Senamuang  What is it to tell about democracy from this lovely photo ?

 


 

 

 

 

 

 ภาพที่ 8  นี่ก็ คนดังโลก  เดวิด เบ๊กแฮม   ประชาธิปไตยจริง ๆ  ครับ ?

 Photo 8   This world famous people  Devid Begham .  It’s a real democracy ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่  ภาพนี้บอกมากไปกว่านิยามประชาธิปไตยครับ   พยายามอ่านหน่อย 

Photo 9  This photo tells more than the definition of democracy  Please make mind try to read it. 

 


 

 

 

ภาพที่ 10  จะเฉลยทีหลังครับ ว่าเป็นประชาธิปไตย   ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิตอย่างไร ?  ลองอ่านเองไปก่อนนะ  ลองใช้ความคิดจินตนาการตามหลักการรัฐศาสตร์ดูนะครับ

 

Photo 10     ‘ll give the answer later  how is it democracy   and  how is it The Wind of Life.  Please read it by the mind in political truth.

 

 

 

 


ภาพที่ 11 ประชาธิปไตยช่างน่ารัก  แล้วคุณจะไม่ชอบประชาธิปไตยได้อย่างไร ขนาดชนต่างชาติยังมาเชียร์เลย  เชียร์ประชาธิปไตย ! เห็นไหม ?

 

Photo 11  Democracy is how lovely  and then  why aren’t you loved it?  Even them  the foreingners came and cheer democracy.  See .  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12  นี่ก็ประชาธิปไตยนะครับ  เหตุผล ?  คิดดูเอาเองก่อนนะครับ  แล้วผมจะเฉลยให้ทีหลัง    ว่า  นี่  ประชาธิปไตยคือ ลมหายใจแห่งชีวิตอย่างไร ?

 

Photo 12   This is also democracy.  The reason ?  Please think of it by yourself first then the answer will follow  to tell How this is democracy  how it’s been  democracy the Wind of Life

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 13   จบบทลงด้วยภาพนี้ โปรดอ่านสาระ ส่วนที่เป็นประชาธิปไตยจากภาพนี้นะครับ 

อย่าอ่านว่า  คนเสื้อแดงนะครับ   อ่านว่า  ประชาธิปไตย 

 

 Photo 13  To the end of the lesson by this photo. Please read its sense of democracy . Please do not read it the RED . Please read it  DEMOCRACY.

 

 


 

 

 

 

  • • ผู้แสดงความคิดเห็น ด๊อกเตอร์ ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์
    8 พฤษภาคม 2559 21.32 น. 
    • The writer : DR. Kikgamake Suwannamakin
    8 May, 2016, 21.32

 

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5   

                  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

                                                                        
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.