ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
กระทู้ 2 ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3

 ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3

 

 

 

ความเห็นที่ 3

 

ผมเข้าใจแล้วครับ  ประชาธิปไตยคือ  ธรรมชาติ  

และเมื่อเป็นธรรมชาติ  ก็ไม่มีใครจะยับยั้ง ไม่ให้ประชาธิปไตย เคลื่อนไป  และมันต้องเคลื่อนไป ตามวิถีทางของมัน คือธรรมชาติ   ใครจะยับยั้งมันไม่ได้  และใครจะเปลี่ยนเส้นทางมันก็ไม่ได้ 

 

ดูภาพต่อไปนี้ครับ 

 

I already understand now.  Democracy is the nature.  And when is it this, noone can cease democracy to move on. And it must move on its way,  the nature.  No one can stop its mighty way.  And no one can change its way.


See the following photoes.

 

ภาพที่ 1  สินามิ ในญี่ปุ่น ปี 2011 [ 2554 ] 

Photo 1  Tsinami in Japan 2011 [2554] 

 

 

 นี่คือประชาธิปไตย

This is DEMOCRACY.

 

  • ผู้แสดงความคิดเห็น : บุหรง ขวัญดิน
    วันที่ 2 มิย. 2559 เวลา 23.10 น.
  • The writer : Burong Kaandin  May 2, 2016 11.10 pm.

 

 

 

 

ความเห็นที่ 4 

 

ภาพที่ 2  นี่แหละประชาธิปไตย

Photo 2  This is democracy. 

 

 

 

 เมื่ออำนาจเปลี่ยนมือไปอีกด้าน นี่แหละประชาธิปไตย 

The power changes to the other side. This is democracy.

 

 

 

 

ความเห็นที่ 5


ภาพที่ 3   นี่แหละประชาธิปไตยแท้จริงละ

Photo 3 It's true democracy.

 

 

 

 

  • ผู้แสดงความคิดเห็น  บุหรง ขวัญดิน:  วันที่ 2 มิ.ย. 2559  23.33 น.
  • The writer:  Burong Kaandin  May 2, 2016  23.33 

 

  ความเห็นที่ 6

  

 

ภาพที่ 4   ประชาธิปไตย คืออะไร ๆ บนแผ่นดิน?  

Photo 4  Democracy is everything on earth.?

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5     ก็   ประชาธิปไตย

Photo 5   Also democracy ?

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  ก็นี่แหละครับ ประชาธิปไตย

Photo 6 This is this DEMOCRACY

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 7 ประชาธิปไตยหรือเปล่า ?  ใช่  ประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยละ

Photo 7 Democracy ?  Yes, true democracy.

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ประชาธิปไตยไหรือเปล่า ?   ใช่  ประชาสธิปไตยที่แท้จริงเลยละ

Photo 8  Democracy ?  Yes, true democracy.

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  ประชาธิปไตยสวยงาม
Photo 9  Democracy  beautiful

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ประชาธิปไตยสวยงาม  หลังสินามิผ่านไป

Photo 10 Democracy  beautiful.  After tsunami.

 

 

 

 

 

 

ประชาธิปไตย คือการไหลเลื่อนไปตามธรรมชาติ ของธรรมชาติ  หรือ สรรพสิ่ง

Democracy is the movement of everything according to the nature or anykind of allthing.

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ท่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เดวิด คาเมรอน จะก้าวลงจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีในเดือน ตุลาคม หลังจากยูเคลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป

 

Photo 11 Prime Minister David Cameron is to step down by October after the UK voted to leave the European Union.

 

 

 

 

 

สหราชอาณาจักรคาเมรอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่จะก้าวลงหลังจาก Brexit โหวต 07:04

 

ลอนดอน - นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดคาเมรอนศุกร์กล่าวว่าเขาจะก้าวลงหลังจากที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย้ายไปถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป

อย่างเป็นทางการผลการศึกษาพบว่า "ลาออก" แคมเปญเอาร้อยละ 51.9ของบัตรลงคะแนนเทียบกับร้อยละ 48.1 สำหรับ "ยังคงอยู่".

การลงประชามติได้รับการส่งมอบคาเมรอนในสัญญาการเลือกตั้ง - แต่นายกรัฐมนตรีได้รณรงค์อย่างแข็งขันสำหรับสหราชอาณาจักรจะยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป

ผลการทำหน้าที่เป็นคำฟ้องของรัฐบาลของสหราชอาณาจักรและจุดประกายทันทีเก็งกำไรเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของคาเมรอน

คาเมรอนกล่าวว่าในช่วงต้นว่าวันศุกร์ที่คนอังกฤษพูด - ". พวกเขาจะต้องได้รับการเคารพ" และ

กับตลาดในเหวหลังจากผลที่คาเมรอนพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจอังกฤษเป็น "ความเชื่อพื้นฐาน" และว่าการค้าหรือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่ได้ทันที

เขากล่าวว่านอกถนนดาวนิงว่าเขาเป็น "ความภาคภูมิใจ" และ "เกียรติ" เพื่อนำประเทศเป็นเวลาหกปี - แต่ที่อังกฤษตอนนี้ "จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาต่อรอง" กับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งที่ว่า "จะต้องแข็งแกร่งกำหนด ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำ. "

 

 

 

ภาพที่ 12 เดวิด คาเมรอน
Photo 12 David Cameron

David Cameron, Britain's Prime Minister, to Step Down After Brexit Vote

 

 
 
 UK Prime Minister Cameron to Step Down After Brexit Vote7:04

LONDON — British Prime Minister David Cameron said Friday he will step down after voters moved to withdraw from the European Union.

Official results showed the "Leave" campaign took 51.9 percent of the ballots compared to 48.1 percent for "Remain."

The referendum was Cameron delivering on an election promise — but the premier had forcefully campaigned for Britain to remain in the EU.

The results served as an indictment of Britain's government and immediately sparked speculation about Cameron's political future.

Cameron said early Friday that the British people had spoken — and "their will must be respected."

With markets in freefall after the result, Cameron attempted to reassure anxious investors that the British economy was "fundamentally strong" and that any trade or travel changes would not be immediate.

 

He said outside of Downing Street that he was "very proud" and "honored" to have led the country for six years — but that Britain now "must prepare for a negotiation" with the European Union, one that "will require strong, determined and committed leadership."

 

นี่แหละครับ  สปิริตของนักประชาธิปไตย  สาวกของศาสนาประชาธิปไตยที่แท้จริง  มีธรรมะ คือ การเคารพคน ประชาชน  ว่าเขาเป็นคน คนย่อมมีสิทธิเสมอกัน  เสียงส่วนมากนั้นแหละ ต้องเคารพ

 

 

  • ผู้แสดงความคิดเห็น   สุไหงปาดี ชินะกุล  วันที่ 25 มิถุนายน 2559  21.50 น.
  • The writer : Sukhaipadi Shinakul  July 25, 2016  21.50

 

 

 

  

 โปรดคลิกติดตามต่อไป

 กระทู้ 1:เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น 

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 2  
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 3
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 4
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 5
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 6
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 7
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 8
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 9
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 10

กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 11
กระทู้ 1 เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 12 

                                                กระทู้ 2:  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต

                                                            ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 1

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 2

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 3 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 4 

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 5   

                  ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 6  

                                                             ประชาธิปไตยคือลมหายใจแห่งชีวิต ภาค 7 

 

 

                                                                         

 
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.