ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
56..วาทะที่ 56.. แสดงธรรมวันสงกรานต์ ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 2561

 

 

 

 

Phayap Panyatharo ได้แชร์ความทรงจำ จากเฟสบุ๊ค

11 เมษายน เวลา 16:32 น.  ·

3 ปีที่แล้ว

โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย..2561

 

 

 

ขอเจริญพร ท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  ท่านผู้บริหารเรือนจำ ตลอดทั้งท่านผู้คุม เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ผู้รักษาการณ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาท่านที่ได้ชื่อว่าผู้ต้องขัง หรือนักโทษในเรือนจำศรีสะเกษ ซึ่งมีจำนวนร่วม 2,000คนในวันนี้ ที่ดูแน่นขนัดไปเต็มห้องประชุมในวันนี้

การที่ทางเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 นี้  ซึ่งได้ไปเกี่ยวข้องกับอาตมภาพ ในฐานะสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป ได้มาร่วมในพิธีการทำบุญสงกรานต์ มาตั้งแต่เช้าและบัดนี้ได้สำเร็จลงโดยสมบูรณ์  ก็มาถึงวาระที่อาตมภาพในฐานะของประธานของหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ที่จะได้ให้ธรรมะ หรือโอวาทธรรมเป็นข้อเตือนใจแด่ท่านทั้งหลาย ในการประพฤติตนให้ได้ประโยชน์แก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างสูงสุด

โอวาทธรรมที่อาตมภาพจะมอบให้ท่านทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ชาวไทยพุทธ และชาวพุทธทั่วโลกจัดขึ้น โดยทางฝ่ายเราก็จัดให้มีการรดน้ำพระประธาน ปูชนียวัตถุที่เคารพ แล้วมีการรดน้ำผู้ใหญ่ ผู้ที่เราทั้งหลายให้ความเคารพนับถือ ตลอดทั้งพ่อ แม่ และผู้ปกครองผู้ทรงคุณธรรมและทั้งผู้ใหญ่ก็ประพฤติเช่นกัน มีการรดน้ำผู้น้อย เป็นการตอบแทน โดยที่แท้จริง ต่างก็รดน้ำกันให้น้ำเป็นความย็นแก่กันและกัน   และในที่สุด  ประชาชนต่อประชาชนก็ออกมาเล่นสาดน้ำกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ในเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งสำหรับประชาชนไทยในประเทศไทย ก็กลายเป็นประเพณีที่โลกพลอยชื่นชม เป็นสิ่งที่นิยมของประชาชนคนต่างชาติ ต่างมาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ในไทยกันเป็นจำนวนมาก ทุก ๆ ปี รวมทั้งปีนี้ก็จะไม่น้อยไปจากปีก่อน ๆ    อาตมภาพได้มองสถานการณ์เช่นนี้  จึงเห็นควรที่จะได้ทบทวนย้อนหลังไปสู่ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากันสักเล็กน้อย  เนื่องจากพวกเราทั้งหลายอาจจะหลงลืมเลือน หรือไม่ทราบความหมาย ความเป็นไปเป็นมา และความหมายทางอริยสัจธรรมสูงสุดที่ซ่อนเร้นอยู่ในกระแสการเล่นน้ำของเทศกาลสงกรานต์แต่ละปี

จำเดิมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้ ใต้ต้นโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในคืนวันเพ็ญ เดือนหก นั้นแล้ว  จากนั้นพวกเราทั้งหลายก็ทราบกันดีว่า ได้ทรงมีพระเมตตาโปรดประทานธรรมะบทแรกหรือที่ปรากฏในพระสูตรแรกของการเทศนาของพระองค์คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่ทรงแสดงเรื่องทุกข์ในโลกทั้งหลาย เป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 สำเร็จเป็นมรรคผล ระดับต้น ระดับพระโสดาบัน 1 องค์ และโลกวิทยาศาสตร์ได้พบสัจธรรมเรื่องเหตุและผลไปขยายวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นในโลกทั้งโลกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้  จากนั้นอีก 7 วัน ทรงมีพระเมตตา แสดงพระธรรมบทที่2 ชื่อ  อนัตตลักขณสูตร ที่ทรงแสดงเรื่อง อัตตา แด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ได้มรรคผลโสดาบันชั้นต้นแล้ว เป็นเหตุให้เมื่อทรงแสดงจบลง พระโสดาบันและอีก 4 องค์ทั้ง 5 ได้บรรลุปัญญาสว่างถึงการบรรลุธรรมระดับพระอรหันต์ พร้อมกันทั้ง 5 องค์เลยทีเดียว,  นั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ,แต่แล้ว ก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นอีก  นั่นก็คือ  ต่อมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพระธรรมบทที่ 3 คือ  อาทิตตปริยายสูตร ซึ่งทรงแสดงแด่นักบวชชฎิล 3 พี่น้องพร้อมศิษยานุศิษย์ของท่านจำนวน  1003 รูป  ซึ่งพระสูตรนี้ เป็นพระสูตรที่ตั้งชื่อตามดวงอาทิตย์ ที่ให้ความหมายอย่างดวงอาทิตย์โดยตรงเลย คือ  ความร้อน และทรงแสดงเรื่องความร้อนนี้แหละ,  พอจบลงแล้ว  ก็ปรากฏว่า ชฎิล 3 พี่น้องพร้อมศิษยานุศิษย์จำนวน 1003 รูป ได้สำเร็จพระอริยมรรคขั้นสูงสุดระดับ อรหันต์ พร้อมกันทันทีทั้ง 1003 องค์, นี่แหละเรื่องที่น่าตื่นเต้นตกใจมาจนถึงทุกวันนี้  และด้วย  อาทิตตปริยายสูตร นี้เอง นำมาสู่ประเพณีสงกรานต์ของชาวพุทธสืบต่อมาถึงปัจจุบันนี้ 

 

 

 

ซึ่งอาตมภาพก็จะขอทบทวนให้ทราบว่า  ที่ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร นั้น ทรงแสดงเรื่อง ความร้อน  ทรงบอกว่า  เราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม  จะเป็นคนร่ำรวย มั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ตาม  คนจนเป็นกระยาจก สิ้นไร้ไม้ตอก ก็ตาม   จะเป็นผู้ทรงอำนาจบารมีอย่างมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงบารมีรอบทิศ ก็ตาม  เป็นวณิพก กระยาจกก็ตาม,   หรือ แม้ในที่แห่งนี้ คือ ที่ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  จะเป็นท่านผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดศรีสะเกษ ก็ตาม  ท่านผู้ต้องขัง ต้องโทษ ก็ตาม  ต่างมีคุณสมบัติเหมือนกันหมดทุก ๆ คนอยู่ ก็คือ,  ต่างถูกเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา  ด้วยความร้อน  ไม่เคยได้พบความเย็น  เลย  โดยกายก็ร้อน  วาจาก็ร้อน  และ  ใจก็ร้อน  อยู่ตลอดเวลา  นี่แหละคือสัจธรรมเรื่องความร้อนตามหลักสาระสัจธรรมที่ปรากฎในอาทิตตปริยายสูตร พระสูตรที่ 3 ที่ทรงแสดง หลังทรงตรัสรู้,  นี่แหละคือสัจธรรม ที่ มนุษย์ เทวดา เทพ  พรหม  มหาพรหม ในสวรรค์ เป็นเหมือนกันหมด   นั่นแหละความจริง,  ต่อเมื่อได้รู้ความจริงนี้แล้ว จึงจะได้พบความเย็นอันบริสุทธิ ความเย็นจริง ๆ  ที่ทำให้บรรลุพระอรหันต์ได้

ฉะนั้น   ในลำดับกาลต่อมา นักปราชญ์พุทธ ผู้รู้ในแผ่นดินโลก จึงนำพาประชาชนมาสู่วัฒนธรรม ประเพณีชาวพุทธ คือประเพณีสงกรานต์  โดยที่เอาวาระที่สำคัญเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ในช่วงเดือนที่ดวงอาทิตย์โคจรสู่จุดที่ตรงมุมฉากกับแผ่นดินโลก อันเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ส่งกระแสลงสู่โลกแรงที่สุดยิ่งกว่าจุดใดใดบนโลก,  ตามที่มีหลักโหราศาสตร์ ระบุว่า ดาวอาทิตย์โคจรสู่นำแหน่งมหาอุจ อันแรงจ้าและแสงร้อนแรงที่สุดนั่นเอง,   และจึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายรำลึกถึงความเย็น จึงนำไปสู่ประเพณีสงกรานต์ขึ้นแล้วสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่อาตมภาพจะขอทบทวนก็คือ  เทศกาลเล่นน้ำ หรือสงกรานต์นี้  แท้จริง มีจุดมุ่งหมายทางธรรมะอันสูงส่ง ถึงระดับมรรค ผล นิพพานอันสูงสุดระดับอรหันต์นั้นทีเดียวเทียวเลย,   ก็ด้วยเหตุที่เป็นเทศกาลที่เตือนเราทั้งหลาย ให้รำลึกถึงความเย็น อันเนื่องมาจากกระแสอันรุนแรงของดวงอาทิตย์มหาอุจ  โดยที่สายน้ำ หรือละอองน้ำ หรือการสรงน้ำ ที่พวกเราเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์นั้น  ให้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่า ความเย็นเท่านั้น จะเป็นสิ่งที่สามารถลบล้างความร้อนของเรา  จากกาย  จากวาจา  และจากใจ  ให้สลายหายไปได้,  อุปมาเหมือนทำให้ดวงอาทิตย์ดับลงแล้วเท่านั้น จึงจะได้พบกับความเย็นอย่างแท้จริง  นั้นแหละ คือมรรค ผล นิพพาน และ อรหันตภาวะ  ซึ่งแม้ในยุคสมัยปัจจุบัน นี้  แม้พวกท่านทั้งหลาย คนทั้งหลาย ทุกชาติ ทุกศาสนา  ทุกภพทุกสวรรค์วิมาน  ก็สามารถจะพบกับความเย็นได้ ด้วยเหตุอย่างเดียวกัน คือด้วยการดับเสีย ซึ่งความร้อน ในกาย วาจา เป็นเบื้องต้น,  และที่สุดและเด็ดขาด คือดับความร้อนในใจของตน  ใจของคนทั้งหลายให้ได้ ก็สำเร็จอรหันต์ นั้นเอง

แต่สิ่งที่ควรต้องเข้าใจเพิ่มเติมไปให้ครบสัจธรรมอันสมบูรณ์  ก็คือ  ตัวเชื้อไฟ,  เชื้อแห่งความร้อน นั้น  ที่เป็นเชื้อที่ดับยาก และเป็นเชื้อที่คนเราทั้งหลายมองข้ามไป หรือมองไม่เห็น, ด้วยการไร้สติอันสมบูรณ์ หรือ สัมมาสติ ตามหลักมรรค 8 ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นเอง,  ซึ่งก็คือเชื้อของ  กิลส  ตัณหา  อุปปาทาน  มีภวตัณหา  วิภวตัณหา  และ กามตัณหา  นี่แหละเชื้อไฟ เชื้อความร้อนที่มีมาไม่รู้หมด, ที่ไม่เฉพาะมนุษย์ในโลกนี้  แต่แม้พวกเทวดา, พวกเทพ, พวกพรหม, มหาพรหม ทั้งหลาย   จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเหลือเกิน ในการที่จะดับความร้อนนั้น  จะต้องทำการดับตัณหาลงให้ได้ ดับความโลภ  ความโกรธ  ความหลง ลงให้ได้,  ดับกิเลส ตัณหา อุปาทาน ลงให้ได้

ฉะนั้น   ในโอกาสนี้  อาตมภาพจึงขอทบทวนว่า ในเทศกาลสงกรานต์นี้  ให้เราทั้งหลาย ได้รำลึกสัจธรรมว่าด้วยความร้อน  ซึ่งเป็นสิ่งที่เผาไหม้ทั่วโลกทั้งหลาย ทั้งโลกมนุษย์ โลกเทวดา  โลกเทพ โลกพรหม มหาพรหม, การที่จะได้พบโลกที่เย็น คือ โลกนิพพานนั้น  มีอยู่วิถีทางเดียวเท่านั้น คือ ต้องทำให้หมดความร้อนลงไปเท่านั้น,   ฉะนั้น ในเทศกาลสงกรานต์ จึงขอให้ได้เอามาเป็นสิ่งเตือนใจไปด้วย ว่า  สงกรานต์นี้แหละ เป็นสิ่งที่เตือนใจของเรา ทั้งหลาย ให้รำลึกถึงความเย็นอันเกิดจากละอองน้ำก็ดี  กระแสน้ำก็ดี  สายน้ำก็ดี ที่พวกเราเอามาเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์นี้ ว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราทั้งหลาย จักเอาไปใช้ชำระความร้อน,   ฉะนั้น  ต้องมองในธรรมะให้เข้าใจว่า  อันว่าความเย็นนั้น ให้เย็นลงไปถึงห้วงดวงจิตให้ได้   ลงไปถึงจิตใจเย็นลงไปได้ โดยระงับความร้อนลงอย่างสิ้นเชิงนั้นแหละวิถีทางที่จักได้ประโยชน์อันสูงสุด  โดยบรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ระดับอรหันต์ได้    นั้นมิใช่สิ่งอันประเสริฐสูงสุด สำหรับชีวิตหนึ่งเลยหรือ ?

จึงขออำนวยพร  ให้ท่านทั้งหลาย  ทั้งท่านที่อยู่เรือนชาย และเรือนหญิง จงได้มีปัญญาบรรลุการเห็นแจ้งแสงสัจธรรม ว่าด้วย ความร้อน และด้วยความเย็น จากเทศกาลสงกรานต์  จากกระแสสายน้ำ จากละอองน้ำจะนำไปสู่ความเย็น และนำไปละลดกระแสกิเลสจากดวงใจลงไป    เมื่อใจปราศจากกิเลศ ก็หมดความร้อน บรรลุมรรคผล นิพพานระดับอรหันต์ได้ 

ขออำนวยพร และขอจบโอวาทธรรมลงแต่เพียงเท่านี้  เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

 

 

พระครูพุทธิพงศานุวัตร

ผจล.วัดมหาพุทธาราม ,อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

11 เม.ย. 2561  09.50 น.

 

 

*****

***** 
1.. NWE.1..บทความวาทะแห่งสัจธรรมมรรคผลนิพพานยุคใหม่ ยุคโควิต19

0..บทนำ:The Truth of Buddha is being tested by Covid 19 สัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับการพิศูจน์จากโควิด-19
1..วาทะที่ 1.. ไวรัสวูฮั่น โลกจะผ่านไวรัสร้ายนี้ไปได้อย่างไร มารู้แจ้งสัจธรรมความสะอาด ความสกปรกเสียก่อนเถอะ
2..วาทะที่ 2.. ไวรัสวูฮั่นมาจากความสกปรกของโลกยุคนี้ Cleanliness ความสะอาด เท่านั้นจักชำระได้ และนั่นแหละเส้นทางสู่มรรคผลนิพพาน
3..วาทะที่ 3..โลกจำต้องหลบ วิท-19 14 วัน เป็นโอกาศแล้วได้ปฏิบัติตนสันโดษ แล้วบรรลุสู่โลกใหม่ ได้พบโควิท19เป็นมหามิตร นำสู่โลกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นมหามิตร ตามหลักสัจธรรมพระพุทธศาสนา
4..วาทะที่ 4..ชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ชนะโลกเข้านิพพานได้ด้วยกาารรู้แจ้งสัจธรรมแห่งดวงอาทิตย์
5..วาทะที่ 5.. สู้สงครามโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม
6..วาทะที่ 6..ปัญหาที่ดินไม่พอฝังศพผู้ตายมากมหาศาลจากโควิด-19 ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตสังขารแล้วเผาเถิด
7..วาทะที่ 7.. ให้กำลังใจไปยังสหรัฐอเมริกา Encouragement to the USA
8..วาทะที่ 8..โรคร้ายโลกใหม่ โควิด19 อันตรายพอ ๆ กับ โรค Sex Disease ระวังจะออกมาจากเกาะญี่ปุ่น
9..วาทะที่ 9.. บ้านของเราแต่ละหลังนั้นเองเป็นวัด วัดใหม่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาสู่ยุคมรรคผลมีพระอริยบุคคลผู้พ้นทุกข์กันทั่วแล้ว
10..วาทะที่ 10.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับส่วนเกินช่วยประชากรโลกยุคโควิด-19นี้
11..วาทะที่ 11.. เศรษฐกิจแบบพอเพียงสู้โควิด-19 ส่วนเกินมหาศาลช่วยโลกได้
12..วาทะที่ 12.. โควิด19นี่เองที่น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจคนทั้งหลายให้รำลึกสัจธรรมแห่งความพินาศความเสื่อมสลายของทุกชีวิตและสรรพสิ่งแม้อนันตจักรวาลอัีนไร้ขอบเขตก็ไม่มีข้อยกเว้น
13..วาทะที่ 13.. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกยุคใหม่ไปแล้ว ที่แฝงสัจธรรมอันสูงสุดปรากฎแด่บุคคลชั้นนำมากขึ้น
14..วาทะที่ 14.. ชนะโควิด19แล้ว ภาระใหม่ของนักสู้ผู้กล้าหาญทั่วโลกคือต่อสู้กับความยากจนให้ชนะให้ได้แล้วนั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า
15..วาทะที่ 15.. ชีวิตคนแต่ละคนมีคุณค่ามหาศาล แต่ทำไมอเมริกาจึงแทบเมินเฉยละเลยไม่พิทักษ์ชีวิตของชนอเมริกันจากโควิด19 จนปล่อยให้ตายไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดถึง แสนคนแล้ว
16..วาทะที่ 16.. คำถามที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่วิถีทางรอดนั้นมาจากเพื่อนแท้ผู้สูงส่งและการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
17..วาทะที่ 17.. ความขัดแย้งเรื่องผิวสีควรจะจบได้แล้ว ความเป็นมนุษย์นั้นคือเหตุผลสำคัญ
18..วาทะที่ 18.. ลบคำว่าศัตรูออกไปจากภาษาโลกเถิด
19..วาทะที่ 19.. ชีวิตนี้คือความฝันนั่นหมายความว่าคนทั้งหลายทั้งโลกยังหลับอยู่นั่นเอง
20..วาทะที่ 20.. ทำไมโลกทั้งโลกจึงไม่พยายามที่จะไปรู้จักบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระพุทฅธเจ้าล่ะ?
21..วาทะที่ 21.. ขอจงมีความสุขในวันจันทร์เต็มดวง อาสาฬหบูชา2563
22..วาทะที่ 22.. ความขยันนี่แหละ ธรรมะสำหรับคนทั้งโลก ทุกเพศทุกวัยทุกๆสถานะความเป็นอยู่
23..วาทะที่ 23.. มรณภาพของพระอธิการบ้านแทง ความไม่มีอัตตาในดวงจิต จึงจะตายก่อนตายได้โดยได้พบความตายเป็นมหามิตร
24..วาทะที่ 24.. วันมาฆะบูชา 2536 อย่ากลัวความตาย เพราะสิ่งเหล่านี้แท้จริง เป็นมิตรแท้ของเรา
25..วาทะที่ 25.. มีข้าวไทยช่วยชีวิตเศรษฐกิจชาวโลกยุคโควิด-19
26..วาทะที่ 26..จัดระเบียบความคิดการบริหารภัยโควิด-19ผิดไปจากความเป็นธรรมโรคจึงแพร่ขยายไปทั่วโลกเร่ิมจากอเมริกา บราซิล
27..วาทะที่ 27.. เอาบ้านเป็นวัด เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติธรรม
28..วาทะที่ 28.. ชัยชนะเป็นของมนุษย์ จนไม่รู้ว่าแท้จริงการยอมแพ้ต่างหาก สัจธรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
29..วาทะที่ 29.. ความมีชีวิตนั้นมีความเสมอภาค หมายความว่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนมีความเสมอกัน
30.. วาทะที่ 30.. วงศ์กษัตริย์ กับพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธ ไม่สามารถจะแยกจากกันได้
31..วาทะที่ 31..ประเทศไทยนี่แหละจะอาจนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่โลกมนุษย์หลังจัดการโควิด-19จบลงแล้ว
32..วาทะที่ 32.. พระคุณของแม่ แม่มีพระคุณเสมอมาทุกยุคทุกสมัยอดีตถึงยุคโลกาภิวัฒน์วันนี้
33..วาทะที่ 33.. พุทธศาสนาสอนว่า ความมีมิตรภาพนันเอง ที่ทำให้โลกเราสงบลง ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส
34..วาทะที่ 34.. แด่อินเดียและชาวโลกยุคโควิด19มหาภัยวันนี้ ขึ้นมาจากแม่น้ำคงคามหานทีเสียทีเถิด
35..วาทะที่ 35.. เตือนอเมริกามหาอำนาจเรากำลังทำสงครามต่างดาวอยู่ we are at allion war
36..วาทะที่ 36.. แด่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคน วิธีเรียนหนังสือเก่ง จนถึงระดับอริยธรรมทางพุทธศาสนา
37..วาทะที่ 37.. วาทะพิเศษสุดสำหรับผู้ที่เราชื่อว่าผู้สูงอายุ ตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
38..วาทะที่ 38..โควิดไวรัสร้ายกำลังกลืนชีพมนุษยโลกไปอย่างมหาศาล โลกเองกำลังจะถึงความสิ้นสุด จงนำดวงจิตไปสู่สู่ความสงบสันโดษสันติธรรมเถิด ซักฟอกดวงจิตให้สะอาดขาวรอบ นั่นแหละทางประเสริฐสู่ โลกนิพพานแห่งพุทธะ
39..วาทะที่ 39.. โควิดพันธ์ใหม่ในอังกฤษวันนี้เป็นสิ่งทดสอบสัจธรรมอันสูงสุด จงควบคุมตัวเองให้อยู่ในส่วนภายในของชีวิตในหัวใจที่ว่างเปล่าสงบเย็น
40..วาทะที่ 40.. ส.ค.ส.2564 จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษโอกาสแห่งการขัดเกลาชีวิตจิตใจให้สอาดสะอ้าน สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นแหละทางสู่มรรคผลนิพพาน
41..วาทะที่ 41.. สคส.2564 43 ภาษาโลก แสนเวทนาโควิดเอาชีวิตชาวโลกไปมหาศาล จงสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความสันโดษเถิดทางนั้นไปสู่โลกนิพพาน ที่สิ้นทุกข์มีแต่สุขอมตะนิรันดร
42..วาทะที่ 42..#ดอกบัวบอกความหมายของพุทธธรรมหลายอย่างล้วนแต่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งนั้น
45..วาทะที่ 45..(44ภาษา) Love is miracle For love forgives ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะความรักให้อภัยได้
50..วาทะที่ 50..(44ภาษา) เสนอรัฐบาลทั่วโลกให้สร้างเมืองใหม่ ช่วยประชาชนคนอดอยากให้รอดชีวิต
55..วาทะที่ 55..แด่ทหารเมียนม่า รัฐประหาร ลืมธรรมะความอดทน ทำลายประชาธิปไตย
57..วาทะที่ 57..(44ภาษา)To Montenegro : แด่ประเทศมอนเตเนโกร คิดการปฏิวัติและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย???
58..วาทะที่ 58..To Afganistan and new Taliban 1.แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 1.
59..วาทะที่ 59..To Afganistan and new Taliban 2 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 2
60..วาทะที่ 60..To Afganistan and new Taliban 3 แด่อาฟกานิสถานและตาลีบันใหม่ 3
61..วาทะที่ 61..สัญญาณสันติธรรมแห่งโลกยุคใหม่ Signs of peace in the new world ERACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ที่สรรพสิ่ง ล้วนเดินไปสู่โลกาวินาสน์ในวันข้างหน้า ภาวะอริยบุคคลจะนำคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.