ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bullet65.Gongni-กงกนี
bullet66.Guarani-กวารานี
bullet67.Kanada-กันนาดา
bullet68.Gaelic Scots-เกลิกสกอต
bullet69.Crio-คริโอ
bullet70.Corsica-คอร์สิกา
bullet71.คาตาลัน
bullet72.Kinya Rwanda-คินยารวันดา
bullet73.Kirkish-คีร์กิช
bullet74.Gujarat-คุชราด
bullet75.Quesua-เคซัว
bullet76.Kurdish Kurmansi)-เคิร์ด(กุรมันซี)
bullet77.Kosa-โคซา
bullet78.Georgia-จอร์เจีย
bullet79.Chinese(Simplified)-จีน(ตัวย่อ)
bullet80.Chicheva-ชิเชวา
bullet81.Sona-โซนา
bullet82.Tsonga-ซองกา
bullet83.Cebuano-ซีบัวโน
bullet84.Shunda-ชุนดา
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet85.Zulu-ซูลู
bullet86.Sesotho-เซโซโท
bullet87.NorthernSaizotho-ไซโซโทเหนือ
bullet88.Somali-โซมาลี
bullet89.History-ประวัติศาสตร์
bullet90.Divehi-ดิเวฮิ
bullet91.Denmark-เดนมาร์ก
bullet92.Dogry-โดกรี
bullet93.Telugu-เตลูกู
bullet94.bis-ทวิ
bullet95.Tajik-ทาจิก
bullet96.Tatar-ทาทาร์
bullet97.Tigrinya-ทีกรินยา
bullet98.check-เชค
bullet99.Mambara-มัมบารา
bullet100.Bulgaria-บัลแกเรีย
bullet101.Basque-บาสก์
bullet102.Bengal-เบงกอล
bullet103.Belarus-เบลารุส
bullet104.Pashto-พาชตู
bullet105.Fritian-ฟริเชียน
bullet106.Bhojpuri-โภชปุรี
bullet107.Manipur(Manifuri)-มณีปุระ(มณิฟูรี)
bullet108.Maltese-มัลทีส
bullet109.Marathi-มาราฐี
bullet110.Malayalum-มาลายาลัม
bullet111.Micho-มิโช
bullet112.Maori-เมารี
bullet113.Maithili-ไมถิลี
bullet114.Yidsdish-ยิดดิช
bullet115.Euroba-ยูโรบา
bullet116.Lingala-ลิงกาลา
bullet117.Lukanda-ลูกันดา
bullet118.Slovenia-สโลวีเนีย
bullet119.Swahili-สวาฮิลี
bullet120.Sanskrit-สันสกฤต
bullet121.history107-history107
bullet122.Amharic-อัมฮาริก
bullet123.Assam-อัสสัม
bullet124.Armenia-อาร์เมเนีย
bullet125.Igbo-อิกโบ
bullet126.History115-ประวัติ 115
bullet127.history117-ประวัติ117
bullet128.Ilogano-อีโลกาโน
bullet129.Eve-อีเว
bullet130.Uighur-อุยกูร์
bullet131.Uradu-อูรดู
bullet132.Esperanto-เอสเปอแรนโต
bullet133.Albania-แอลเบเนีย
bullet134.Odia(Oriya)-โอเดีย(โอริยา)
bullet135.Oromo-โอโรโม
bullet136.Omara-โอมารา
bullet137.Huasha-ฮัวซา
bullet138.Haitian Creole-เฮติครีโอล
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bullet133.แอลเบเนีย
bullet133.แอลเบเนีย
bulletหน้าที่เก็บไว้
หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > บันทึกวีรกรรมหลายหลากของเสรีชนยุคที่ต่อสู้อย่างเข้มเพื่อประชาธิปไตย 2557

บันทึกวีรกรรมหลายหลากของเสรีชนยุคที่ต่อสู้อย่างเข้มเพื่อประชาธิปไตย 2557


[1] 2 3 4 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติ แทงบอลออนไลน์ (fifatrade.com) 2021-07-222021-07-227000
 
กระทู้ปกติคณะนิติราษฎร์ การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ชอบด้วยรธน.และกม. (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-05-212020-03-1621761
 
กระทู้ปกติจิ้น กรรมาชน ระลึก 19 พ.ค. 2553 นักสู้ธุลีดิน (ประยุกต์ นามเสพย์) 2014-05-202014-05-2017160
 
กระทู้ปกติลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ศึกษาผลกระทบจากกปปส. (สรศักดิ์ สนมไพร) 2014-05-182014-05-1817150
 
กระทู้ปกติชูวิทย์ พรพัลลภ(เฮียปุ่ย) สส.อุบลราชธานี (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-05-182014-05-1816740
 
กระทู้ปกติพ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย ประกาศขอตายศพสุดท้ายของเสื้อแดง (สถาพร ผดุงสิทธิ์) 2014-05-182014-05-1815970
 
กระทู้ปกติรังสี เสรีชัย ผู้ขับเคลื่อนประชาธิปไตยบนเวทีแดง (001) 2014-05-162014-05-1616300
 
กระทู้ปกติวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง...นัดอิมพีเรียล เลิกทาสทางความคิด (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-05-162014-05-1616150
 
กระทู้ปกติน.พ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สว.ประชุมในห้องส้วม (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-05-162014-05-1616100
 
กระทู้ปกติวัน มูหะมัด นอร์ มะทา ขึ้นเวทีอักษะ (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-05-142014-05-1417370
 
กระทู้ปกติพงษ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง ทำงานหนักโฆษก บนเวทีนปช. (สุระสงคราม) 2014-05-092014-05-0917120
 
กระทู้ปกติปฐมพงษ์ อรรคศรี เพื่อชาวนา ASIA UPDATE (ประยุกต์ นามเสพย์) 2014-04-262014-04-2617670
 
กระทู้ปกติทนายอาคม ประเด็นกกต.-ปชป.ลูกกะโล่ลูกไล่อมาตย์ P&P (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-222014-04-2217300
 
กระทู้ปกติชินวัตร หาบุญพาด (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-202014-04-2016770
 
กระทู้ปกติกุลวิช สำแดงเดช รายงานข่าวกองกำลังป้องกันประชาธิปไตย ASIAUPDATE (ประยุกต์ นามเสพย์) 2014-04-202014-04-2016150
 
กระทู้ปกตินอกกรอบเข้าประเด็น 3นักวิชาการเปิดประเด็นรัฐศาสตร์ เปรมตัวปัญหาของชาติ (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-192014-04-1915720
 
กระทู้ปกตินุช พจมาน ศุกรสบาย P&P (ประยุกต์ นามเสพ) 2014-04-182014-04-1817580
 
กระทู้ปกติลุงอาคม บ้านเขาเมืองเรา MV TV ช่อง 051 (ประยุกต์ นามเสพ) 2014-04-182014-04-1816200
 
กระทู้ปกติสดศรี สัตยธรรม อดีต กกต. ที่ต่อสู้เพื่อคนเสื้อแดง รักประชาธิปไตย (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-182014-04-1818000
 
กระทู้ปกติชมพูนุช ดอนแก้วบัว กับ อัญชลี พยัฆโส บ้านเมืองของเรา ใน ASIAUPDATE (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-182014-04-1819790
 
กระทู้ปกติอดิศร เพียงเกษ วันละประเด็น DNN ASIA UPDATE (สรศักดิ์ สนมไพร) 2014-04-182014-04-1817221
 
กระทู้ปกติสุดา รังกุพันธ์ - ไม้หนึ่ง ก.กุณฑี ดีเอนเอน แห่ง เอเซียอัพเดท (สรศักดิ์ สนมไพร) 2014-04-182014-04-2317705
 
กระทู้ปกติ เข้าประเด็น P&P Channel (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-162014-04-1916621
 
กระทู้ปกติหมัดเด็ด 3 คน 3 หมัด DNN ASIA UPDATE (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-142014-04-2517021
 
กระทู้ปกติดร.สิน มารายการเสียงประชาชนคนไทย เอเซียอัพเดท (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-142014-04-1417620
 
กระทู้ปกติRobert Amsterdam ทนายเสื้อแดง อัมสเตอร์ดัม ให้ไทยรับศาลไอซีซี (ประยุกต์ นามเสพ) 2014-04-142014-05-1416661
 
กระทู้ปกติกิตติชัย งามชัยพิศิฐ, อุภัย ภัคนาพร, ประสาท ศรีเกิด ขบวนการ สปป. แจ้งความจับตลก.รธน.ไปแล้ว (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-132014-04-1317311
 
กระทู้ปกติ2ทายาทเสรีไทย ฐิติ ฃัยนาม มนตรี แดงโกเมนทร์ และพิธีกรเลือดข้น เกาะติดสถานการณ์ (สุไหงปาดี ชินกุล) 2014-04-132014-04-1323140
 
กระทู้ปกติศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เสาหลักของกฎหมายไทย (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-122014-05-0817841
 
กระทู้ปกติคารม พลทรกลาง, อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด,เสถียร วิพรมหา ผ่าหมาก (สุไหงปาดี ชินะกุล) 2014-04-092014-04-0917850
 

[1] 2 3 4 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์ สื่อของเราทั้งหมดนี้ ได้กลายเป็นแดนสนุกน่าท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกกว่า 8 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน 8 พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น.