ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
วิวาทะธรรมพิจารณ์สุดมรรคผลอันสูงสุด


วิวาทะธรรม 1. ขยันทำงานการอาชีพเราจริง ๆ นั่นแหละฝึกสมาธิชั้นยอด
วิวาทะธรรม 2. เราต้องหาเงินมาด้วยการแลกเปลี่ยนเสมอไป อย่าเป็นทาสเขา
วิวาทะธรรม 3. ยากไม่ค่อยดีง่ายจึงดี อยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงจึงง่าย
วิวาทะธรรม 4. อริยัสัจ 4 คืออะไร ต้องรู้ ๆแล้วสำเร็จโสดาบันถึงอรหันต์
วิวาทะธรรม 5. การเกิด การตาย ฝึกให้เห็นจริงด้วยตาตนเองให้ได้
วิวาทะธรรม 6. บ้านของตนเองแต่ละหลังนั้นแหละเป็นวัดของเราแต่ละคน
วิวาทธธรรม 7. สู้สงครามโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติธรรม มรรคผลนิพพาน
วิวาทธธรรม 8.มุ่งทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ต้องไปบวชก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วิวาทะธรรม 9. หาเงินโดยสุจริตเก่ง ช่วยคนทั้งหลายด้วยการสร้างโรงงานใหญ่ให้คนมีงานทำ
วิวาทะธรรม 10. To Alex Joy That's the way to Buddha นั่นแหละทางสู่พระพุทธเจ้า
วิวาทะธรรม 11. ปัญญามาก่อนสมาธิหรือสมาธิมาก่อนปัญญา
วิวาทะธรรม 12. วิมตติญาณทัศนะมีอยู่ในตน
วิวาทะธรรม 13. การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม อย่าให้เหมือนลาว
วิวาทะธรรม 14. การไปอยู่ป่าอย่างน้อยต้องสำเร็จวิชาสามก่อนจึงไป
วิวาทะธรรม 15. โพธิสัตว์ควรสร้างบารมีช่วยชีวิต
วิวาทะธรรม 16. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต
วิวาทะธรรม 17. ผู้ใฝ่โพธิภูมิต้องมีหิริโอตตัปปะ ธรรมะหลักประจำตัว
วิวาทะธรรม 18. จะทำลายตัณหาได้อย่างไร ผู้รู้จริงคือพระอรหันต์เท่านั้นบอกได้
วิวาทะธรรม 19 พระเจ้าพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ เป็นเรื่องหลงผิด
วิวาทะธรรม 20. พระเจ้า ต่อ
วิวาทะธรรม 21. ดร.อัมเบดกา ผู้รู้จริงนำชาวอินเดียคืนพุทธ
วิวาทะธรรม 22. เห็นด้วยเรื่องบริสุทธิ์ แต่คำว่าไม่อยาก ให้เข้าใจให้ถูก
วิวาทะธรรม 23. ช่องส่องผีหรือ ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมา
วิวาทะธรรม 24. อะไรที่เหนือกว่าจิตใจ
วิวาทะธรรม 25. ทำดีดี ทำชั่วชั่ว
วิวาทะธรรม 26. พระพุทธเจ้าทรงชนะสงครามรู้แจ้งโลกด้วยโพธิญาณ
วิวาทะธรรม 27 ปุถุชนกับอริยบุคคลมีสถานะไม่เท่ากัน แม้มีอภินิหาริย์แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน article
วิวาทะธรรม 28 ภวะตัณหา ความหยากใหญ่ อยากเป็ฯพระพุทธเจ้า article
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.