ReadyPlanet.com
dot dot
bulletBUDDHISM to the NEW WORLD ERA
bullet1.Thai-ไทย
bullet2.English-อังกฤษ
bullet3.China-จีน
bullet4.Hindi-อินเดีย
bullet5.Russia-รัสเซีย
bullet6.Arab-อาหรับ
bullet7.Indonesia-อินโดนีเซีย
bullet8.Japan-ญี่ปุ่น
bullet9.Italy-อิตาลี
bullet10.France-ฝรั่งเศส
bullet11.Germany-เยอรมัน
bullet12.Africa-อาฟริกา
bullet13.Azerbaijan-อาเซอร์ไบจัน
bullet14.Bosnian-บอสเนีย
bullet15.Cambodia-เขมร
bullet16.Finland-ฟินแลนด์
bullet17.Greek-กรีก
bullet18.Hebrew-ฮีบรู
bullet19.Hungary-ฮังการี
bullet20.Iceland-ไอซ์แลนด์
bullet21.Ireland-ไอร์แลนด์
bullet22.Java-ชวา
bullet23.Korea-เกาหลี
bullet24.Latin-ละติน
bullet25.Loa-ลาว
bullet26.Luxemberg-ลักเซมเบิร์ก
bullet27.Malaysia-มาเลย์
bullet28.Mongolia-มองโกเลีย
bullet29.Nepal-เนปาล
bullet30.Norway-นอรเวย์
bullet31.persian-เปอร์เซีย
bullet32.โปแลนด์-Poland
bullet33.Portugal- โปตุเกตุ
bullet34.Romania-โรมาเนีย
bullet35.Serbian-เซอร์เบีย
bullet36.Spain-สเปน
bullet37.Srilanga-สิงหล,ศรีลังกา
bullet38.Sweden-สวีเดน
bullet39.Tamil-ทมิฬ
bullet40.Turkey-ตุรกี
bullet41.Ukrain-ยูเครน
bullet42.Uzbekistan-อุสเบกิสถาน
bullet43.Vietnam-เวียดนาม
bullet44.Mynma-พม่า
bullet45.Galicia กาลิเซียน
bullet46.Kazakh คาซัค
bullet47.Kurdish เคิร์ด
bullet48. Croatian โครเอเซีย
bullet49.Czech เช็ก
bullet50.Samoa ซามัว
bullet51.Nederlands ดัตช์
bullet52 Turkmen เติร์กเมน
bullet53.PunJabi ปัญจาบ
bullet54.Hmong ม้ง
bullet55.Macedonian มาซิโดเนีย
bullet56.Malagasy มาลากาซี
bullet57.Latvian ลัตเวีย
bullet58.Lithuanian ลิทัวเนีย
bullet59.Wales เวลล์
bullet60.Sloveniana สโลวัค
bullet61.Sindhi สินธี
bullet62.Estonia เอสโทเนีย
bullet63. Hawaiian ฮาวาย
bullet64.Philippines ฟิลิปปินส์
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
bulletMystery World Report รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ
bulletสารบาญโหราศาสตร์
bulletหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงกำเนิดและดวงฤกษ์รวมคำตอบคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำนายชะตาชีวิต
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบนี้(เริ่ม ก.พ.55)
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น1
bulletประชาธิปไตยเท่านั้น 11
bulletทุกความคิดเห็นจากหน้า1(ก่อน ก.พ.55)
bulletทุกความคิดเห็นจากเวบบอร์ด(ถึงก.พ.55)
bulletภาค 11
bulletภาค 12
bullet54.Hmong ม้ง
bulletหน้าที่เก็บไว้
6. NWE 6..ตัวอย่างนักปฏิบัติข้อสังเกตุข้อคิดสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุง่ายๆ ทันทีของคนยุคใหม่

 

 

 

 

 

 6.1. .ตัวอย่างแนวคิด17ข้อเพื่อปลุกใจให้กล้าคิดการบรรลุมรรคผลนิพพาน แล้วจะพบเคล็ดลับแบบวิทยาศาสตร์การวิจัยธรรมะนั่นคือการพิศูจน์จากการปฏิบัติเองจริง ๆ
6.2.. เอากันตั้งแต่เด็กเลย ให้ชีวิตนี้ปฏิบัติกันตั้งแต่เด็กๆ บรรลุให้ได้มีตัวอย่างแล้วเยาวชนอิตาลี เอาการงานอาชีพเป็นการปฏิบัติมีธรรมะข้อสำคัญคือความขยันไปทุกอย่าง ไล่ความขี้เกียจให้หมดไปจากใจให้ได้
6.3..การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม และปฏิบัติอย่างขยันสังหารกิเลสคือความขี้เกี่ยจให้หมดสิ้น ดูมีตัวอย่างแล้ว ลิซ่า Lisa Manobal โปรดตามไปดู สมาธิขั้นสูงสุดขณะปฏิบัติงานเต้นรำขับร้องของเธอ การที่พ้นไปแล้วจากดวงใจขี้เกียจนั้นแหละประตูธรรมเบื้องต้นละ
6.4..บทนำแห่งธรรมะ ถวายแด่วันสวรรคตของพระองค์ ปัญจักขันธา (เรื่องราวของชีวิตหนึ่ง) บทธรรมะอันละเอียดอ่อนที่บอกเหตุผลอย่างชัดเจนชัดแจ้ง
6.5..44ภาษา Happy New Year 2565- 2023 สัจธรรมแห่งชีวิตที่ต้องรู้อย่างเชี่ยวชาญเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอันอมตะ
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.